Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024

Løn

Din løn består af grundløn og centralt aftalte tillæg.
Derudover kan der aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om evt. lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

Lærere i ungdomsskolen får en fast ulempegodtgørelse om året for arbejde om aftenen, i weekender og på helligdage.

Tillæg for lejrskole

Der gives et tillæg pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning). Tillægget er på 127,33 kr. (grundbeløb 31.3.00) på hverdage og 289,62 kr. (grundbeløb 31.3.00) på lørdage, søndage og helligdage. 

Arbejdstid

Arbejdstiden beregnes for en periode på et år. Det kaldes normperioden og løber i ungdomsskolen fra 1. august til 31. juli. En fuldtidsbeskæftiget skal arbejde ca. 1.680 timer på et år. Dette timetal er baseret på en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen ekskl. fem ugers ferie. Typisk planlægges en lærer med mere end 37 timer om ugen pga. undervisningsfri uger.

Opgørelse af din arbejdstid/overarbejde

Arbejdstiden skal opgøres ved normperiodens afslutning. Her konstateres det, om du er i undertid eller overtid. Undertid kan ikke overføres til næste normperiode. Overtid skal enten afspadseres i den følgende normperiode eller udbetales – i begge tilfælde med et tillæg på 50 pct.

Lokale aftaler

Lokale løntillæg aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten
Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstid, der fraviger de centrale aftaler.

Ferie

Fem ugers ferie + en sjette ferieuge. Du skal vælge, om du vil holde den sjette ferieuge eller have dem udbetalt.

Ferietillæg

2,15 pct. af den ferieberettigede løn udbetalt senest den 1. maj.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn. Pensionsbidraget betales af arbejdsgiver.
Pensionsbidraget kan forhøjes med fritvalgstillægget, se dette.

Fritvalgstillæg

0,83 pct. af den pensionsgivende løn kan efter lærerens valg enten bruges til at forhøje pensionsbidraget eller blive udbetalt som løn.

Barsel

For kvinder - Fuld løn under barsel: 8 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

For mænd - Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Børns sygdom

Fri med løn ved barns første og anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse, kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Det giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 21 år ved dødsfald.