Generelt om resultatet

Overenskomstforhandlingerne i 2018 resulterede i et treårigt forlig, der gælder fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Forliget gælder blandt andet for Uddannelsesforbundets lærere på:

  • erhvervsskoler
  • AMU
  • produktionsskoler
  • VUC

Det imødekommer lønmodtagerne på to ud af de tre centrale krav, der blev stillet i overenskomstforhandlingerne.

Dels indeholder forliget en lønfremgang, som matcher de privatansattes – det vil altså sige mere i lønningsposen for dig og dine kolleger – ligesom det meget udskældte privatlønsværn er blevet sløjfet. Dels er spisepausen blevet sikret.

Desværre blev det ikke til en arbejdstidsaftale for lærerne. Læreres og underviseres arbejdstid skal forsat reguleres af Lov 409.

Se det samlede resultatpapir for forhandlingerne i staten

Rammen og generelle lønstigninger

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,10 procent. Heraf skønnes det, at den lokale lønudvikling og personaledispositioner (den såkaldte reststigning) vil udgøre 1,5 procent over hele perioden.

De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden:

Stigning i procent

1.4.18

1.10.18

1.4.19

1.10.19

1.4.20

1.2.21

I alt

Generelle lønstigninger

0,8

0,5

1,30

0,86

1,46

0,68

5,60

Skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen

0,33

 

0,02

 

0,02

0,10

0,47

Organisationsforhandlinger

0,23

 

 

 

 

 

0,23

Øvrige*

 

 

 

 

 

 

0,30

Reststigning (skøn)

0,50

0,50

0,50

1,50

I alt inkl. reststigningen

2,36

2,68

2,76

8,10

Øvrige* finansierer de forbedringer, der er oplistet nedenfor.

Reguleringsordning

Reguleringsordningen, der sikrer, at det offentlige arbejdsmarked holder trit med det private, fortsætter. Men privatlønsværnet, som blev indført i seneste overenskomstperiode, er fjernet.

Reguleringsordningen er med andre ord aftalt på samme måde som før OK15. Det vil lidt forenklet sige, at hvis lønudviklingen på det private område adskiller sig fra lønudviklingen inden for staten, så reguleres lønnen med 80 procent af forskellen af lønudviklingen mellem de to områder.

Reststigning

Den såkaldte reststigning er et skøn over den lokale lønudvikling og personaledispositioner. Bliver reststigningen mindre end skønnet, vil  reguleringsordningen i nogen grad kompensere for det. Denne lønudvikling omfatter ikke produktionsskolerne, som er på en særlig lokallønsordning. Se nedenfor.

Særligt for produktionsskoleområdet

På produktionsskoleområdet forhøjes lokallønspuljerne med cirka 1,36 millioner kroner i både 2018 og 2019. Det betyder, at de enkelte skolers beløb til forhandling af lokalløn forhøjes med ca. 1.000 pr. fuldtidsmedarbejder i 2018 og i 2019.

Arbejdstid

Arbejdstid for undervisere

Det har ikke været muligt at opnå en forhandlet arbejdstidsaftale for ansatte på Lov 409-underviserområderne ved OK18. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af Lov 409 (der blev vedtaget i 2013).

Det er en målsætning for parterne, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde imellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen.

Parterne er enige om, at det er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

Forud for skoleåret drøfter leder og tillidsrepræsentant, hvordan planlægning af skoleåret/arbejdsåret foregår på skolen/institutionen, herunder hvordan skolen/institutionen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.

Ledelsen eller tillidsrepræsentant kan i tilfælde af, at samarbejdet ikke fungerer på skolen/institutionen, søge bistand hos de centrale overenskomstparter. 

Parterne er enige om at genoptage forhandlinger om arbejdstid ved OK21, hvis KL og LC indgår en arbejdstidsaftale for det kommunale område i løbet af denne overenskomstperiode (1. april 2018-31. marts 2021).
Udgangspunktet for forhandlingerne for de statslige områder vil være forhandlingsresultatet på det kommunale område. Den statslige aftale skal dog kunne rumme særlige forhold på de forskellige skoleformer.

Plustid

Plustid betyder, at arbejdstiden kan forøges til maksimalt 42 timer om ugen med en forholdsmæssig lønstigning.
Det har tidligere været et krav, at der skulle indgås en såkaldt iværksættelsesaftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, før en aftale om plustid kunne træde i kraft. Det skal der ikke længere. Nu kan den enkelte medarbejder selv indgå en aftale om plustid med arbejdsgiveren.
Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel.

Spisepausen

Parterne slår fast, at retten til betalt spisepause i arbejdstiden er en overenskomstmæssig ret. Retten til betalt spisepause kan dermed kun opsiges, hvis Moderniseringsstyrelsen fremsætter krav herom ved en overenskomstfornyelse, og hvis CFU imødekommer kravet.

Retten til betalt spisepause bortfalder ikke, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed, og/eller hvis arbejdsgiveren giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed.

Kompetenceudvikling

Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet om kompetenceudvikling af statens medarbejdere. Fremadrettet er der fokus på individuel kompetenceudvikling.

Midlerne samles i en kompetencefond, hvor statens medarbejdere kan søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.

Der kan søges støtte til uddannelses- og kursusgebyrer, materialer samt transport.

Psykisk arbejdsmiljø

Parterne er enige om, at et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for statens arbejdspladser og medarbejdere.
Som noget nyt udvikler og tilbyder parterne i overenskomstperioden en frivillig lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Forbedret gruppeliv

Gruppelivsordningen forbedres, således at forsikringssummen ved dødsfald forhøjes fra 370.000 kroner til 425.000 kroner. Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kroner til 150.000 kroner.

Kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af ordningen, bortfalder.

Overenskomstdækning af timelønnet undervisning på erhvervsskoler

For det tjenestemandslignende område på erhvervsskoler skal der forhandles om at overenskomstdække det område, der i dag er dækket af Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning – og altså ikke i dag er dækket af en overenskomst.

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Aftalen udvides til også at omfatte ret til løn i op til fem dage per barn årligt for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse.

Endvidere gives der ret til fravær uden løn til medarbejdere, der i henhold til lov om social service ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet. 

Her skal være et billede af Ny ferieaftale

Ny ferieaftale

Folketinget har vedtaget en ny ferielov. Parterne er enige om at implementere de nye regler ved at indgå af en ny ferieaftale med tilhørende vejledning.
De særlige feriedage videreføres efter de nugældende regler.  

Bistand ved afskedigelse

Bistand hos a-kasse ved afskedigelse

Medarbejdere, som afskediges på grund af institutionens forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kassen. Timerne skal være placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen og efter aftale med arbejdsgiveren.

Aftaler på de forskellige områder

0,23 procent af overenskomstens samlede ramme er afsat til aftaler på de enkelte områder. Se hvad der gælder for dig i resultatpapirerne for de enkelte områder.

Tillæg til basisløntrin 1-5 hæves til 16.650 kr. (31.3.12)
Tillæg til basisløntrin 6-7 hæves til 22.750 kr. (31.3.12)
Tillæg til skalatrin 38 og 39 hæves til 22.750 kr. (31.3.12)

Resultatpapir for faglærere ved SKT

Tillæg til basisløntrin 1-7 hæves til 24.250 kr. (31.3.12)

Resultatpapir for undervisningsassistenter med SKT

Til øvrige lærere, som underviser på fagområder, hvor der kræves flyteknisk uddannelse indføres et tillæg på 10.000 kr. (31.3.12)
Resultater for lærere ved erhvervsuddannelserne gælder også dette område.

Resultatpapir for forsvarets civile faglærere

EUD undervisningstillæg (pensionsgivende) stiger fra 6.800 kr. til 7.800 kr. (31.3.12)
HTX undervisningstillæg (pensionsgivende) stiger fra 12.500 kr. til 13.400 kr. (31.3.12)
Undervisningstillæg til basislønforløb 2-8 stiger fra 3.900 kr. til 4.900 kr. (31.3.12)

Periodeprojekt: Det skal afklares, om der i overenskomstperioden kan opnås en overenskomst/organisationsaftale som erstatning for ansættelsesbekendtgørelsen.
Reglerne for kvotatimelærerne vil indgå i forhandlingerne.

Resultatpapir for lærere ved erhvervsuddannelserne

Der indføres et pensionsgivende tillæg på 1000 kr. (31.3.12)

Resultatpapir for lærere ved AMU

Der indføres et tillæg på 950 kr. (31.3.12)

Lærere ved AVU, FVU og OBU

Tillæg på basisløntrin 1-5 hæves til 26.450 kr. (31.3.12)
Tillæg på basisløntrin 6-8 hæves til 33.050 kr. (31.3.12)
Lærere ved de maritime uddannelser

Produktionsskoletillægget (pensionsgivende) stiger fra 10.400 kr. til 11.250 kr. (31.3.12)

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Forhandlinger om en ny organisationsaftale afsluttes senest ultimo december 2018. OK 18-midlerne anvendes ved indgåelse af aftalen. 

Lærere ved designskoler