Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024.

Løn

Grundlønnen er afhængig af ansættelsessted og anciennitet.
Der ydes tillæg pr. måned.
Derudover kan der aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om evt. lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

For arbejde, der udføres mellem kl. 17 og 06 og i weekender og på helligdage ydes et tillæg.

Arbejdstid

Arbejdstiden beregnes og opgøres for en periode på et år, hvilket svarer til 1924 timer. Herfra trækkes feriedage, feriefridage og søgnehelligdage med 7,4 time pr. dag.
Undervisningstid over 712,5 timer pr. år honoreres med et tillæg.

Forberedelse: Til hver undervisningstime tillægges 42 minutter til forberedelse. Underviseren råder selv over minimum 20 minutter af forberedelsestiden. Der aftales principper for udmøntningen af resten af forberedelsestiden.

Overarbejde: Arbejdstiden opgøres årligt. Der tillægges 50 pct. i overarbejde ved arbejde ud over den årlige arbejdstidsnorm på 1924 timer. Overtid og tillæg afspadseres eller udbetales.
Evt. undertid (dog maksimalt 200 timer) overføres med et fradrag på 25 pct.

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Der tillægges 50 pct. i overarbejde ved arbejde ud over den årlige arbejdstidsnorm på 1924 timer. Overtid og tillæg afspadseres eller udbetales.
Evt. undertid (dog maksimalt 200 timer) overføres med et fradrag på 25 pct.

Ferie

fem uger årligt plus fem feriefridage.

Ferietillæg

1½ pct. af den ferieberettigende løn.

Efteruddannelse

Ret og pligt til 37 timers efteruddannelse pr. år.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn betales af arbejdsgiver.

Barsel

For kvinder: Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

For mænd: Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sine børn på deres første og/eller anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse, kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Den giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 21 år ved dødsfald.