Når du skal tage stilling til, om det er en fordel for dig at være på månedsløn eller timeløn, skal du først og fremmest overveje disse spørgsmål:

  • Hvad får du af tid til forberedelse som hhv. timelønnet og månedslønnet?
  • Ønsker du at have ret til løn under sygdom, barsel mv. i dette ansættelsesforhold?
  • Hvordan er du stillet i forhold til pensionsordning?
  • Har du så megen anciennitet, at du lønmæssigt får mest ud af det som månedslønnet?

Det er din beslutning, om du skal ansættes på timeløn eller månedsløn. Der skal være tale om et frit valg.

Hvis du er ansat som timelønnet, kan du finde lønsatserne i Uddannelsesforbundets løntabeller. Der er angivet en timeløn for arbejdstimer og en timeløn for undervisningstimer.

Arbejdstimelønnen anvendes til aflønning af pauser, møder mv.

Timelønnen for undervisning anvendes for undervisningen og den hertil knyttede individuelle forberedelse mv.

Timelønnede har en fast ressource til individuel forberedelse svarende til 0,9 time for hver times undervisning.

Når det skal beregnes, om beskæftigelsen er under eller over 8 timer, skal al arbejdstid indgå i opgørelsen. Undervisningstimer indgår altså med timetallet x 1,9. Således tæller fx 60 minutters undervisning som 114 minutters arbejde. Øvrig arbejdstid indgår med det faktiske timetal.

Lønnen udbetales månedsvis bagud for gennemført undervisning. Se dog nedenfor om aflyst undervisning.

Aflyst undervisning

Der aflønnes for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel.

Opsigelse

Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag.

Graviditet, barsel, adoption og sygdom

Timelønnede er omfattet af reglerne i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) og Lov om dagpenge ved sygdom. Timelønnede har ikke ret til løn under fravær pga. graviditet, barsel, adoption og sygdom.

Pension

Timelønnede, som er fyldt 21 år, og som har haft mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommune og amter (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste 8 år, er omfattet af en pensionsordning på 17,3 pct. Pensionsordningen oprettes fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Ansatte, som allerede har opnået ret til pension ved tidligere kommunal/amtskommunal beskæftigelse, omfattes straks af pensionsordningen. Dette gælder vel at mærke ethvert kommunalt job, også selv om det ligger flere år tilbage, eller ansættelsesforholdet er/var i en anden kommune end ansættelsen som sprogcenterlærer.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, har timelønnede ikke ret til indbetaling af pensionsbidrag.

Øvrige vilkår

Timelønnede er omfattet af de samme kommunale aftaler, som de månedslønnede lærere på følgende punkter: Lokal løndannelse, ATP, tidsbegrænset ansættelse, kompetenceudvikling, befordringsgodtgørelse, ferie, medindflydelse/medbestemmelse, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.

Ansættelsesbrev

Medarbejdere, som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, har ikke krav på et ansættelsesbevis. Der bør dog udstedes et ansættelsesbrev ved enhver ansættelse på et sprogcenter med angivelse af aflønning, ansættelsesperiode, beskæftigelsens omfang og – ikke mindst – at medarbejderen har valgt ansættelsen som timelønnet.

Det er også KL´s anbefaling, at der oprettes ansættelsesbreve til medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer.

Månedslønnedes aflønning består af grundløn, funktionsløn (inkl. undervisertillæg, konverteringstillæg samt sprogcentertillæg og ulempetillæg), kvalifikationstillæg (herunder for anciennitet med oprykning efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen) og evt. resultatløn.

Du kan finde de aktuelle lønsatser i Uddannelsesforbundets løntabeller.

Lønnen udbetales med det samme beløb månedsvis bagud under hele ansættelsen. Arbejde udover det aftalte (merarbejde) godtgøres med frihed (1:1) eller normal timeløn.

Efter 1. august 2014 tæller ansættelser under gennemsnitligt 8 timer pr. uge fuldt ud med ved optjeningen af beskæftigelsesanciennitet.

Indtil 1. august 2014 optjenes/medregnes fortsat kun beskæftigelsesanciennitet ved ansættelse på mere end 8 timer gennemsnitligt pr. uge.

Sprogcentrets ledelse fastsætter lærerens beskæftigelsesgrad på baggrund af en vurdering af opgaverne ud over undervisningen samt behovet for forberedelse. Månedslønnede har ikke krav på en fast ressource (tid) til forberedelse. Det kan derfor være svært at gennemskue, hvilken beskæftigelsesgrad, der udløses til fx. fire timers undervisning om ugen.

Uddannelsesforbundet anbefaler, at valget mellem ansættelse på timelønsvilkår eller månedslønsvilkår først træffes, når sprogcentrets ledelse har oplyst, hvor meget tid, der afsættes til forberedelse, hvis der vælges ansættelse som månedslønnet.

Det bemærkes i den forbindelse, at KL har gjort kommunerne opmærksom på, at der skal være tale om et reelt valg for den enkelte. Det indebærer efter Uddannelsesforbundets opfattelse, at valget skal træffes på et oplyst grundlag.

Du skal være opmærksom på, at ledelsen med kort varsel kan ændre forholdet mellem undervisning og forberedelse.

Opsigelse

For månedslønnede gælder Funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Graviditet, barsel, adoption og sygdom

Månedslønnede har ret til løn under sygdom og i nærmere bestemte perioder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. Ligeledes er der ret til frihed med løn ved barnets første og anden sygedag.

Pension

Månedslønnede har ret til en pensionsordning med virkning fra ansættelsen.

Det samlede pensionsbidrag udgør 17,3 pct. Herudover er der et fritvalgstillæg på 0,6 pct. som kan anvendes til forhøjelse af pensionsandelen eller udbetales som løn.

Øvrige vilkår

Udover de aftaler, som de timelønnede er omfattet af, jf. ovenfor, er de månedslønnede omfattet af en række aftaler (se overenskomstens § 22).

Ansættelsesbrev

Medarbejdere, som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, har ikke krav på et ansættelsesbevis. Efter Uddannelsesforbundets opfattelse bør der imidlertid udstedes et ansættelsesbrev ved enhver ansættelse i ungdomsskolen med angivelse af aflønning, ansættelsesperiode, beskæftigelsens omfang og – ikke mindst – at medarbejderen har valgt ansættelsen som månedslønnet.

Det er også KL´s anbefaling, at der oprettes ansættelsesbreve til medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer.