Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024

Løn

Der findes 4 løntrin med tilhørende tillæg. Ved ansættelsen fastsættes indplaceringen medudgangspunkt i erfaring på baggrund af din uddannelse. Alle løntrin er firårige. Derudover kan der aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om evt. lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

Der gives et fast tillæg pr. måned for arbejde på skæve tidspunkter på hverdage og i weekender.

Arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 7,4 timer dagligt
Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage - mandag til fredag - i dagtimerne.
Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Overtid udløser tillæg på 50 pct. Overtid afspadseres eller udbetales.

Lokale aftaler

Lokale løntillæg aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.
Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstid, der fraviger de centrale aftaler.

Ferie

Fem uger årligt + fem særlige feriedage

Ferietillæg

1,5 pct. af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn betalt af arbejdsgiver.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sine børn på deres første og/eller anden sygedag.

Barsel

For kvinder - Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

For mænd - Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Det giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 21 år ved dødsfald.

Særligt for virksomhedsoverdragede lærere

  • Får du som virksomhedsoverdraget lærer i dag højere løn end den aftalte gives et udligningstillæg, der løbende procentreguleres som øvrig løn, så længe læreren er ansat i stillingen.
  • Har du i dag har ret til aldersreduktion eller seniordage, bevarer du den rettighed, så længe du er ansat i stillingen.
  • Du skal have defineret et hovedarbejdssted, og skal du arbejde andre steder end på hovedarbejdsstedet gælder tjenesterejsereglerne.
  • Er du virksomhedsoverdraget fra en privat arbejdsgiver, skal dine overgangsvilkår aftales konkret i dit nye ansættelsesbrev kontakt sekretariatet for at få hjælp til dette.