Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024

Løn

Der findes fire løntrin med tilhørende tillæg. Indplaceringen fastsættes ved ansættelsen med udgangspunkt i erfaring på baggrund af din uddannelse. Alle løntrin er fireårige.

Der kan derudover aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om eventuelle lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

Der gives et fast tillæg pr. måned for arbejde på skæve tidspunkter på hverdage og i weekender.

Arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 7,4 timer dagligt. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, det vil sige fra mandag til fredag, og i dagtimerne.

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Overtid udløser tillæg på 50 procent. Overtid kan afspadseres eller udbetales.

Lokale aftaler

Lokale løntillæg aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstid, der fraviger de centrale aftaler.

Ferie

Fem uger årligt + fem særlige feriedage.

Ferietillæg

1,5 pct. af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen, som enten bliver udbetalt i takt med, at du holder din ferie eller ad to omgange med lønnen i henholdsvis maj og august

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn betalt af arbejdsgiver.

Børns sygdom

Du har som udgangspunkt ret til pasning af dit syge barn på barnets første og/eller anden sygedag.

Barsel

For mødre - Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan I som forældre fordele efter eget valg.

For fædre og medmødre - Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan I som forældre fordele efter eget valg.

Opsigelsesvarsler

Du kan opsige din stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Indtil du har opnået 6 måneders anciennitet i ansættelsen, er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 1 måned til udgangen af en måned. Efter 6 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet 3 måneder. Opsigelsesperioden tæller med i ancienniteten. Det betyder reelt, at når du har været ansat i mere end 5 måneder, så har du 3 måneders opsigelsesvarsel.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hvert tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Bliver du opsagt har du efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Det giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 24 år ved dødsfald.

Særligt for virksomhedsoverdragede lærere

  • Får du som virksomhedsoverdraget lærer i dag højere løn end den aftalte gives et udligningstillæg, der løbende procentreguleres som øvrig løn, så længe du er ansat i stillingen.
  • Har du i dag har ret til aldersreduktion eller seniordage, bevarer du den rettighed, så længe du er ansat i stillingen.
  • Du skal have defineret et hoved-arbejdssted, og skal du arbejde andre steder end på hoved-arbejdsstedet gælder tjenesterejsereglerne.
  • Er du virksomhedsoverdraget fra en privat arbejdsgiver, skal dine overgangsvilkår aftales konkret i dit nye ansættelsesbrev. Kontakt sekretariatet for at få hjælp til dette.