Overenskomstens løbetid

1. april 2018 - 31. marts 2021.

Løn

Din løn består af en grundløn med tillæg. Derudover skal der aftales lokale tillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om lokalt aftalte tillæg.

Arbejdstidsbestemte tillæg

Der er tillæg, når du arbejder mellem kl. 17 til kl. 06, i weekender, på helligdage og grundlovsdag efter kl. 12.00.

Arbejdstid

Arbejdstiden må ikke overstige gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Der kan indgås flekstidsaftaler.

Opgørelse af din arbejdstid/overarbejde

Overarbejde/deltidsansattes merarbejde opgøres pr. kvartal.
Overtid skal enten afspadseres i den følgende normperiode eller udbetales – i begge tilfælde med et tillæg på 50 pct. for op til 35 timer. Yderligere timer honoreres med tillæg på 100 pct.

Lokale aftaler

Lokale løntillæg aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten
Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om flekstid.

Ferie

Fem ugers ferie + en sjette ferieuge. Du skal vælge, om du vil holde den sjette ferieuge eller have dem udbetalt.

Ferietillæg

2,15 pct. af den ferieberettigede løn udbetalt senest den 1. maj.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn. Pensionsbidraget betales af arbejdsgiver. Pensionsbidraget kan forhøjes med fritvalgstillægget, se dette.

Barsel

For kvinder - Fuld løn under barsel: 8 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.
For mænd - Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Børns sygdom

Fri med løn ved barnets første og anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Medarbejderen kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.
Arbejdsgiveren kan opsige læreren med tre måneders varsel til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af medarbejderen har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Den giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 21 år ved dødsfald.