Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024.

Løn

Der er seks løntrin med tilhørende tillæg. Ved ansættelsen forhandles indplaceringen.

Underviser du fortrinsvis på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et tilsvarende niveau, kan du oprykkes til et syvende løntrin. Ved undervisning på EUD i løbet af året ydes et årligt tillæg.

Derudover kan der aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om eventuelt lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

Ved arbejde mellem kl. 17.00 og 06.00 og arbejde i weekender ydes et tillæg på 25 procent af timelønnen.

Ved arbejde i weekender ydes yderligere et weekendtillæg på 50 procent af timelønnen.

Arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 7,4 timer dagligt. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, det vil sige mandag til fredag, og i dagtimerne.

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Overtid udløser tillæg på 50 procent. Overtid og tillæg kan afspadseres eller udbetales.

Lokale aftaler

Lokale løntillæg aftales mellem ledelsen og din tillidsrepræsentant.

Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstid, der fraviger de centrale aftaler.

Ferie

Fem uger årligt + fem særlige feriedage.

Ferietillæg

1,5 procent af årslønnen, som enten bliver udbetalt i takt med, at du holder din ferie, eller ad to omgange med lønnen i maj og august.

Pension

18 procent af lønnen (arbejdsgiverbetalt).

Barsel

For mødre - Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan I som forældre fordele efter eget valg.

For fædre og medmødre - Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan I som forældre fordele efter eget valg.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sit syge barn på barnets første og/eller anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Du kan opsige din stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Indtil du har opnået 6 måneders anciennitet i ansættelsen, er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 1 måned til udgangen af en måned. Efter 6 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet 3 måneder. Opsigelsesperioden tæller med i ancienniteten. Det betyder reelt, at når du har været ansat i mere end 5 måneder, så har du 3 måneders opsigelsesvarsel.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hvert tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Bliver du opsagt har du efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Den giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt udbetaling til efterladte og børn under 24 år ved dødsfald.