Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024.

Vær opmærksom på at denne overenskomst stadig er gældende, selvom der er indgået en ny. Den nye træder i kraft, når den er færdiggjort og endeligt underskrevet. 

Løn

Der er seks løntrin med tilhørende tillæg. Ved ansættelsen forhandles indplaceringen.
Underviser læreren fortrinsvis på erhvervsuddannelser (EUD) eller et tilsvarende niveau, kan læreren oprykkes til et syvende løntrin. Ved undervisning på EUD i løbet af året ydes et årligt tillæg.
Derudover kan der aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om evt. lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

Ved arbejde mellem kl. 17 og 06 og arbejde i weekender ydes et tillæg på 25 pct. af timelønnen.
Ved arbejde i weekender ydes yderligere et weekendtillæg på 50 pct. af timelønnen.

Arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 7,4 timer dagligt.
Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne.
Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Overtid udløser tillæg på 50 pct. Overtid og tillæg afspadseres eller udbetales.

Lokale aftaler

Lokale løntillæg aftales mellem ledelsen og din tillidsrepræsentant.
Der er mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstid, der fraviger de centrale aftaler.

Ferie

fem uger årligt + fem lige feriedage.

Ferietillæg

1,5 pct. af årslønnen udbetalt med aprillønnen.

Pension

18 pct. af lønnen (arbejdsgiverbetalt) efter sammenlagt minimum ni måneders beskæftigelse inden for det offentlige område.

Barsel

For kvinder - Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

For mænd - Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sine børn på deres første og/eller anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse, kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Den giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 21 år ved dødsfald.