Kommuner har forskellige muligheder for at konkurrenceudsætte en opgave. De kan fx lave et offentligt udbud, hvor alle kan byde, eller de kan udpege nogle stykker til at byde.
På baggrund af budene og de opstillede kriterier vælger kommunen den nye leverandør for en bestemt periode.

For dig som ansat betyder det, at du kan risikere at skifte arbejdsgiver med jævne mellemrum og i værste fald at miste dit arbejde.

Man kan miste sit arbejde, hvis kommunen ikke har stillet det som et krav, at en ny arbejdsgiver har pligt til at overtage medarbejderne. Hvis den nye arbejdsgiver ikke vil overtage medarbejderne, bliver disse opsagt. Imidlertid vil der ofte være mange, der bliver ansat af den nye arbejdsgiver, da der sjældent er et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft på området.

Der kan være tale om virksomhedsoverdragelse, hvis den nye arbejdsgiver ansætter en stor del af de tidligere ansatte og en række andre faktorer også gør sig gældende, så skolen mere eller mindre intakt fortsætter, bare med ny arbejdsgiver.

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, eksisterer der en vis beskyttelse for medarbejderne.

Hvis den virksomhed, du er ansat i, bliver overdraget til en ny ejer, vil den nye ejer således skulle overtage rettigheder og forpligtelser omkring dine løn- og arbejdsforhold – som minimum indtil den overenskomst, der er gældende, udløber. Det betyder, at du i hvert fald i en vis periode er beskyttet mod fx lønnedgang, også selvom den nye arbejdsgiver har dårligere vilkår end det, du kommer fra.

Beskyttelsen gælder imidlertid kun indtil den dato, hvor den gamle arbejdsgivers overenskomst udløber. Så efter denne dato er det den nye arbejdsgivers vilkår, der er gældende, med mindre du eller Uddannelsesforbundet har lavet en anden aftale med arbejdsgiveren.

Hvad betyder væsentlige vilkårsændringer?

Din leder kan som følge af ledelsesretten foretage ændringer i dit ansættelsesforhold f.eks. ændre i dine opgaver mv. Men ønsker lederen at foretage større ændringer af dit ansættelsesforhold f.eks. sætte dig ned i løn eller i arbejdstid er der tale om en væsentlig vilkårsændring. Mellem disse to yderpunkter ligger en lang række situationer, hvor det kræver en konkret vurdering for at kunne afgøre om det er en ændring, der ligger inden for ledelsesretten, eller om der er tale om en væsentlig vilkårsændring.

Mener du, at de ændringer FGU-ledelsen vil foretage i forbindelse med overdragelsen til FGU er væsentlige, skal du kontakte Uddannelsesforbundet, så vi kan foretage en konkret vurdering af sagen.

Hvornår foretages vurderingen af væsentlige vilkårsændringer?

FGU-ledelsen skal i forbindelse med din virksomhedsoverdragelse pr. 1.8. foretage vurderingen af, om de ændringer du oplever i dit ansættelsesforhold er væsentlige vilkårsændringer.

Er du uenig i vurderingen, skal du kontakte Uddannelsesforbundet, så vi kan tjekke ledelsens vurdering.

Hvad er konsekvensen af væsentlige vilkårsændringer?

En væsentlig vilkårsændring skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Vilkårsændringen kan først træde i kraft ved udløbet af dit opsigelsesvarsel.

Er du og din leder uenige om, hvorvidt der er tale om en almindelig eller væsentlig vilkårsændring, skal du i første omgang følge ledelsens beslutning om ændringer. Herefter skal du kontakte Uddannelsesforbundet, så vi kan få afdækket, om det er en almindelig eller en væsentlig ændring.

Du kan også vælge at takke nej til de ændrede vilkår, hvilket betyder, at du er opsagt med dit opsigelsesvarsel. Inden du gør dette, anbefaler vi, at du kontakter Uddannelsesforbundet for at drøfte situationen.

Kontakt os

Der kan ikke gives enkle parametre, så du selv kan afgøre, hvornår der er tale om virksomhedsoverdragelse. Og selv ved en virksomhedsoverdragelse er beskyttelsen ikke stor. Kontakt derfor altid sekretariatet, hvis du står i sådan en situation.