Hvor langt er mit opsigelsesvarsel?

Hvor langt dit opsigelsesvarsel er, afhænger af din ansættelsesanciennitet.

Ansættelsesperiode

Opsigelsesvarsel

Under seks måneder

En måned (opsigelse inden udgangen af den femte måned)

Seks måneder-tre år

Tre måneder (opsigelse inden udgangen af to år og ni måneder)

Tre år – seks år

Fire måneder (opsigelse inden udgangen af fem år og otte måneder)

seks år – ni år

Fem måneder (opsigelse inden udgangen af otte år og syv måneder)

Ni år og derover

Seks måneder (opsigelse efter otte år og syv måneders ansættelse)

Ansat før den 1. august 1995

Otte måneder

 

Ansat før den 1. august 1995 og siden fratrådt og genindtrådt. Her gælder helt særlige forhold, hvis:  

 

·       Ansættelsesforholdet er         fratrådt og

·       Genansættelse inden for         2 år og

·       Opsat pension og

·       Medlemskab af pensionsordningen efter dennes regulativ

 

Fem måneder, dog forhøjes med en måned hvert tredje ansættelsesår, dog højst otte måneder. 

Uddannelsesforbundet kan bistå med nærmere rådgivning     

 

Hvor mange år skal jeg være ansat for at have ret til en fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du har været ansat uafbrudt ved den samme skole i 12 eller 17 år, skal skolen ved din fratræden udrede en godtgørelse svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. 

Mister jeg godtgørelsen, hvis jeg finder et andet job i opsigelsesperioden og ønsker at opsige min stilling (kontraopsigelse)?

Hvis du finder andet job i opsigelsesperioden og kontraopsiger din stilling, mister du ikke din ret til fratrædelsesgodtgørelse. 

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg opsiges?

Hvad der sker med din ferie afhænger af, hvornår ferien er optjent.

Optjening

Afvikling og udbetaling

Ferie optjent i kalenderåret 2014

Afvikles senest den 30. april 2016

Ferie optjent i kalenderåret 2015

Afvikles senest den 30. april 2017. Hvis du fratræder i den periode, vil eventuel restferie blive indbetalt til Feriekonto.

Ferie optjent i kalenderåret 2016

Afvikles senest den 30. april 201 Hvis du fratræder i den periode, vil eventuel restferie blive indbetalt til Feriekonto.  

 

Find svar på om du har optjent ret til dagpenge på FTFa’s hjemmeside eller ring til FTFa på tlf.nr.: 7013 1312.

Har jeg ret til dagpenge, eller får jeg karantæne, hvis jeg indgår en frivillig aftale om fratrædelse?

I den situation, hvor du tager imod et kollektivt tilbud fra arbejdsgiveren om en frivillig fratrædelsesaftale, fordi arbejdergiveren skal af med et antal medarbejdere, da vil det som udgangspunkt ikke påvirke din ret til udbetaling af dagpenge og give karantæne. Det er afgørende, at arbejdsgiveren har ønsket den frivillige fratrædelsesaftale, og at der dermed ikke er tale om, at der opstår en situation, hvor ledigheden fra din side er selvforskyldt.

Modregnes en eventuel fratrædelsesgodtgørelse i mine dagpenge?

Hvis arbejdsgivers opsigelsesvarsel i forhold til dig er overholdt, vil fratrædelses- godtgørelsen ikke blive modregnet i dagpengene. Er opsigelsesvarslet ikke overholdt, vil der først være dagpenge efter det tidspunkt opsigelsesvarslet ville være udløbet, dvs. en eventuel godtgørelse spises dermed op delvist/helt, hvis opsigelsesvarslet ikke er overholdt. Det gælder både ifbm. en aftale om frivillig fratrædelse og en opsigelse.

Hvilke konsekvenser har det for min ret til dagpenge, hvis jeg går på deltid?

Selvom du går ned i arbejdstid, kan du altid beholde din fuldtidsforsikring. Det kan oftest betale sig at beholde den trods nedsat arbejdstid. Der er ikke stor forskel på kontingentet, men det er der på dagpengebeløbet. Som tommelfingerregel, kan du få den højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede, når der tjenes kr. 22.500 pr. måned.

Find svar på de grundlæggende regler om efterløn på FTFa's hjemmeside eller ring til FTFa på tlf.nr. 7013 1312.

Har jeg ret til at få efterløn, hvis jeg indgår en frivillig aftale om fratrædelse?

I den situation, hvor du tager imod et kollektivt tilbud fra arbejdsgiveren om en frivillig fratrædelsesaftale, fordi arbejdergiveren skal af med et antal medarbejdere, da vil det som udgangspunkt ikke påvirke din ret til at gå på efterløn. Det er afgørende, at arbejdsgiveren har ønsket den frivillige fratrædelsesaftale, og at der dermed ikke er tale om, at der opstår en situation, hvor ledigheden fra din side er selvforskyldt.

Modregnes en eventuel fratrædelsesgodtgørelse i min efterløn?

Hvis arbejdsgiverens opsigelsesvarsel i forhold til dig er overholdt ved din fratrædelse, har det ikke konsekvenser for din ret til at gå på efterløn. Er opsigelsesvarslet ikke overholdt, vil efterlønnen blive udskudt indtil det tidspunkt, hvor opsigelsesvarslet ville være udløbet. Det gælder både ifbm. en frivillig fratrædelse og en opsigelse.

Har det konsekvenser for min efterløn, hvis jeg går på deltid?

Ja det kan det godt have, men det er meget afhængig af din alder, og hvornår du gør det. Da det er meget individuelt, så søg vejledning om lige præcis din efterløn i FTFa på tlf.nr.: 7013 1312.

Hvor meget må jeg arbejde, når jeg er på efterløn?

Du må i princippet arbejde, alt det du vil. Alle arbejdstimer vil dog blive modregnet i din efterløn. Arbejder du mere end 145 timer pr. måned, vil du ikke kunne få efterløn den måned.

Er du ansat før den 1. august 1995, har du ret til tjenestemandslignende pension. Der ydes tjenestemandslignende pension både på grundlag af din indplacering på skala - trin og på grundlag af din pensionsanciennitet (pensionsalder).  

Du kan tjekke din tjenestemandspension på Tjenestemandspension.

De har desuden løntillæg, der er pensionsberettigede. Pensionen for disse tillæg bliver indbetalt på CO10 Konto i PFA Pension. En sådan ordning er typisk en ratepension. Der er tale om en opsparingsordning uden forsikring.

Hvad sker der med min tjenestemandslignende pension (opsat pension), når jeg fratræder?

Ved fratrædelse stilles din pensionsordning i bero. Opsparing vil stå og vente til udbetalingen sker ved pensionsalderen. Det kaldes ”opsat pension”. Der kommer ikke flere penge ind, og opsparingen stiger ikke.

Får du anden ansættelse, hvor der er tilknyttet en pensionsordning, der lever op til en række konkrete krav, kan du få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som så kan indsættes på den nye pensionsordning. Se mere i Bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Hvilken betydning får det for min tjenestemandslignende pension, at jeg fratræder, før jeg er 65 år?

Tjenestemænd, der er ansat før den 1. januar 2007, kan fratræde med pension ved det fyldte 60. år. Pensionen vil dog blive varigt nedsat med et procentfradrag ved frivillig førtidspensionering før folkepensionsalderen. Procentfradraget bliver lavere jo senere fratrædelsen sker. Se mere om pensionsfradragets størrelse her: Link til FTF 

Hvad sker der med min PFA Pension ved fratrædelse (pension af løntillæg)?

Ved fratrædelse stilles din pensionsordning i bero. Opsparingen vil stå og vente til udbetalingen sker ved pensionsalderen. Da der ikke kommer flere penge ind, stiger opsparingen ikke. Inden 3 måneder efter fratrædelse kan du vælge at fortsætte selv at indbetale på sin pensionsordning med minimum 1.000 kr. pr. måned.

Hvad sker der med min gruppelivsforsikring i Forende Gruppelivsforsikring ved fratrædelse?

Det er arbejdsgiveren, der betaler forsikringen. Derfor stopper forsikringen ved fratrædelse. Den ansatte kan dog tegne en fortsættelsesforsikring. Det forudsætter dog henvendelse til Forenede Gruppeliv / tlf. 3916 7800 senest 6 måneder efter fratrædelsen. Se mere i Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv

Er du ansat efter den 1. august 1995, har du hele din pension i PFA Pension. Denne ordning er en pensionsordning, hvor der både er opsparing og forsikring.

Hvad sker der med min PFA Pension ved fratrædelse?

Ved fratrædelse stilles din pensionsordning i bero. Opsparingen vil stå og vente til udbetalingen sker ved pensionsalderen, men forsikringsdækningen bortfalder. Da der ikke kommer flere penge ind, stiger opsparingen ikke. Inden 3 måneder efter fratrædelse kan du vælge at fortsætte selv at indbetale på sin pensionsordning med min. kr. 1000 pr. måned. Det har den fordel, at forsikringsdækningen bevares.

Hvad sker der med min gruppelivsforsikring i Forende Gruppelivsforsikring ved fratrædelse?

Det er arbejdsgiveren, der betaler forsikringen. Derfor stopper forsikringen ved fratrædelsen. Den ansatte kan dog tegne en fortsættelsesforsikring. Det forudsætter dog henvendelse til Forenede Gruppeliv / tlf. 3916 7800 senest 6 måneder efter fratrædelsen. Se mere i Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Hvad sker der, hvis jeg indbetaler pensionsbidrag til Lærernes Pension?

Lærere ansat inden 1. august 2015 kan som noget nyt vælge at få indbetalt pensionsbidrag til Lærernes Pension – og ikke PFA - med virkning fra den 1. januar 2016. Dette skal i så fald meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober 2015. 

Har du valgt, at dine pensionsbidrag skal indbetales til Lærerne Pension, kan nærmere rådgivning ske ved henvendelse til Lærernes Pension: Tlf: 70 21 61 31.