Uddannelsesforbundet tjekker, at opsigelsesvarslet er korrekt, at begrundelsen er saglig, og at dine vilkår i opsigelsesperioden er i orden.
Afskedigelsen skal altid gives skriftligt, og den skal være sagligt begrundet, før Uddannelsesforbundet kan anerkende, at arbejdsgiveren har været i sin ret til at afskedige.

To typer af afskedigelser

Ofte er en afskedigelse begrundet i enten arbejdspladsens eller dine egne forhold.

  • Afskedigelser begrundet i institutionens forhold handler som regel om økonomi, færre elever eller opgaver. 
  • Afskedigelser begrundet i dine egne forhold handler oftest om længerevarende sygdom, men kan også være begrundet i samarbejdsproblemer og opgaveløsningen. 

Hvis Uddannelsesforbundet vurderer, at din afskedigelse ikke er sagligt begrundet, kan forbundet rejse en sag.

Afskedigelse i prøvetid

Hvis du bliver afskediget i din prøvetid, kan Uddannelsesforbundet som udgangspunkt ikke gøre indsigelse. Prøvetiden er en periode, hvor arbejdsgiver kan vurdere, om den ansatte fungerer i stillingen, og det er normalt en periode på tre måneder.
På EUD er prøvetiden to år.

Du skal have skiftlig meddelelse om afskedigelsen inden månedens udgang, hvis opsigelsen skal gælde fra førstkommende måned. 

I brevet skal det klart fremgå, hvor langt et op­sigelses­varsel, du har:

   Dit opsigelsesvarsel er:

 

En måned

Inden udgangen af
fem måneders ansættelse

Tre måneder           

Inden udgangen af
to år og ni måneders ansættelse

Fire måneder

Inden udgangen af
fem år og otte måneders ansættelse

Fem måneder

Inden udgangen af
otte år og syv måneders ansættelse

Herefter er varslet seks måneder.

Særligt for EUD-ansatte ansat før 1. august 1995

Er du ansat på en erhvervsskole før 1. august 1995 gælder, at du kan afskediges med fem måneders varsel til udgangen af en måned. Afskedigelsesvarslet forhøjes med en måned for hvert tredje ansættelsesår - dog maksimalt otte måneder.

Særligt for tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandspension

Hvis du er tjenestemandslignende ansat med ret til tjenestemandspension, gælder der særlige regler. Kontakt Uddannelsesforbundets sekretariatet og få mere at vide om dine vilkår.

Hvis du bliver opsagt, og du har været ansat i mindst 12 år hos din arbejdsgiver, får du en såkaldt fratrædelses­godtgørelse, som bliver udbetalt, når du fratræder din stilling.

  • ved ansættelse i 12 år modtager du en godtgørelse svarende til en månedsløn
  • ved ansættelse i 17 år modtager du en godtgørelse svarende til tre måneders løn

Uddannelsesforbundet tjekker, om du har krav på fratrædelses­godtgørelse. Det kræver dog, at du indsender oplysninger om din ansættelse i form af nuværende og tidligere ansættelsesbreve.

Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse kræver, at der er tale om uafbrudt ansættel­se. 'Huller' i ansættelsen, der alene skyldes ferie­perioder, kan efter konkret vurdering betragtes som uafbrudt ansættelse.

Inden du bliver afskediget, har du eller Uddannelsesforbundet i de fleste tilfælde ret til at blive hørt. 

Er du blevet opsagt med en begrundelse, du ikke mener er reel, eller er du af andre årsager uenig i afskedigelsen, bør du sammen med Uddannelsesforbundet overveje at bruge høringsperioden til at gøre indsigelse. 

Hvis Uddannelsesforbundet vurderer, at din afskedigelse er usaglig/uberettiget, vil forbundet gøre indsigelse. Det kan medføre, at Uddannelsesforbundet og din arbejdsgiver bliver enige i afskedigelsesvilkår, der er bedre, end dem, du ellers ville have som afskediget. 

Kan parterne ikke blive enige, har Uddannelsesforbundet mulighed for at føre sagen videre i det fagretslige system.

Mens du er ansat, er du dækket af en gruppelivsforsikring, som din arbejdsgiver indbetaler til. Når du fratræder og dermed ikke får udbetalt løn, ophører din dækning i gruppelivsforsikringen. Hvis du fortsat ønsker at være dækket af en (gruppe)livs­for­sikring, skal du derfor selv tegne den. Hvis årsagen til at du fratræder, er mindst 2/3 arbejdsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dækning i indtil 3 år, dog gælder præmiefriheden ikke for tjenestemænd. Kontakt Forenede Gruppeliv hvis du ønsker at fortsætte forsikringen.

 

Ændring af medlemskab
Husk at give besked når der sker ændringer i dit ansættelsesforhold.
Fx når du skifter job, bliver ledig, går på orlov, ændrer beskæftigelsesgrad (fuldtid/deltid), går på pension/efterløn.
Hvis du bliver ledig, nedsættes dit kontingent.
Du kan ændre dit medlemskab her