Uddannelsesforbundets krav til OK21

Uddannelsesforbundet har opstillet fem generelle krav til OK21.
Kravene blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. september 2020. Hovedbestyrelsen tilpasser herfra kravene i forhold til det videre forhandlingsforløb.

Fastholdelse af reguleringsordningen

Reguleringsordningen sikrer, at lønudviklingen for offentligt ansatte følger lønudviklingen for privatansatte, og dermed at offentligt ansattes løn ikke kommer til at halte for meget bagud.

Generelle lønforbedringer, som sikrer reallønsudviklingen

Lønnen skal stige mere end priserne. Så midt muligt skal lønstigninger være såkaldte krone-tillæg, hvor alle stiger med det samme antal kroner i løn. 

Eventuelt pulje til organisationsforhandlinger på forbundets områder

Hvis der er flere penge tilbage, kommer de specielle krav i spil. Det er krav for de forskellige ansættelsesområder, og kan handle om for eksempel forbedringer af løntillæg.

En forhandlet arbejdstidsaftale for Uddannelsesforbundets områder i staten

Lærere ansat i staten skal ligesom lærere ansat i kommuner have en aftale om arbejdstid, der erstatter Lov 409. Aftalen fra OK18 er, at den kommunale aftale skal oversættes til statens område.

Gennemgang af arbejdstidsaftale for kommunalt ansatte lærere

Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

Bedre muligheder for at vælge tillidsrepræsentanter lokalt og en tydeligere ret for tillidsvalgte til at få den nødvendige viden, så de kan løse deres opgave.

Logo af to lærere og teksten: Styrk lærerne

Hvem forhandler med hvem?

Langt de fleste af Uddannelsesforbundets overenskomster skal forhandles i 2021. 
I første omgang overenskomsterne for de offentligt ansatte.
Herefter følger forhandlingerne for de private områder.

Sådan foregår de kommunale forhandlinger Sådan foregår de statslige forhandlinger

Siden er sidst opdateret 15.12.20

Seneste nyt

 

Overenskomstforhandlingerne er begyndt

Overenskomstforhandlinger begynder med, at arbejdsgiverne og fagforeningerne udveksler deres respektive krav til forhandlingerne.

Fagforeningernes krav er gennem de sidste måneder udtaget og koordineret, så vi præsenteret en række fælles krav til arbejdsgiverne. Hovedoverskrifterne i fagforeningernes krav er:

 • Generelle lønstigninger der sikrer reallønnen og en aftale der sikrer en sammenhæng mellem den private og offentlige lønudvikling
 • Forskellige indsatser der kan medvirke til et bedre arbejdsliv og arbejdsmiljø
 • Etablering af en fritvalgsordning, hvor den enkelte kan vælge mellem løn, frihed eller pension
 • Forbedrede seniorvilkår for at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet
 • Forbedring af vilkårene for tillidsrepræsentanter og styrkelse af det lokale samarbejde
 • Forbedringer for børnefamilier med mere øremærket barsel til fædre og bedre rettigheder ved barns sygdom

Arbejdsgiverne er i deres krav enige om at overenskomstfornyelsen skal finde sted indenfor en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, der tager højde for den økonomiske situation grundet Covid-19. Herudover har de statslige og kommunale arbejdsgivere lidt forskellige krav.

Den statslige arbejdsgiver har bl.a. følgende krav

 • Partnerskab om udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
 • Tidssvarende seniorordninger
 • Et styrket lokalt samarbejde
 • Kompetenceudvikling
 • Styrket indsats for det gode arbejdsmiljø
 • Arbejdstid der understøtter fleksible arbejdspladser

Hvor den kommunale arbejdsgiverorganisation KL bl.a. har disse krav

 • Modernisering af rammerne for seniorordninger
 • Drøftelse af rettigheder til forældreorlov for fædre og medmødre

Statslige forhandlinger

De centrale krav er udvekslet og forhandlingerne gået i gang.

Fagforeningernes kravArbejdsgivernes krav
Sådan foregår de statslige forhandlinger

Kommunale forhandlinger

De centrale krav er udvekslet og forhandlingerne gået i gang.

Fagforeningernes kravArbejdsgivernes krav
Sådan foregår de kommunale forhandlinger

Private forhandlinger

De private overenskomstforhandlinger begynder først når de offentlige forhandlinger er afsluttede. 

Tidslinje over overenskomstforløbet

Repræsentantskabet vedtager de generelle krav

Aftalen med staten er, at efter aftalen om arbejdstid for de kommunalt ansatte lærere blev godkendt, går forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for statsansatte lærere i gang. 

Forhandlinger om arbejdstid for statsansatte
Udveksling af krav
Forhandlinger
Forventet urafstemning

Hvis der ikke er indgået en ny aftale på dette tidspunkt gælder de gamle overenskomster stadig, og der vil normalt blive udsendt konfliktvarsler. 

Nuværende overenskomster udløber
Nye overenskomster træder i kraft
sammenhold.png

Tjek på OK21? Tema i Uddannelsesbladet

Har du tjek på den snørklede vej til en overenskomst? På hvad krav, ønsker og knaster i OK21-forhandlingerne på det offentlige område er? Ellers kan du læse med i Uddannelsesbladets tema.

Uddannelsesbladet har talt med både arbejdsmarkedsforskere og chefforhandlere og taget pulsen på, hvad  ønsker og knaster på begge sider af forhandlingsbordet.

Tema om forhandlingerne på det offentlige område.

Tema om OK21 i Uddannelsesbladet:


Er der overhovedet noget at forhandle om i en tid, hvor økonomien er presset?

OK-forhandlinger i coronaens tid

Arbejdstidsaftale, lønløft og bedre TR-vilkår. Hvilke krav stiller Uddannelsesforbundet til OK21?

Her er Uddannelsesforbundets fem krav

Hvad vil arbejdsgiverne egentlig? Uddannelsesbladet har interviewet deres topforhandler.

Interview med Signe Friberg Nielsen

Kender du den snørklede vej til næste overenskomst? 

Vejen til næste overenskomst

Det er ikke kun størrelsen, det kommer an på. Uddannelsesforbundet sidder med ved mange forhandlingsborde.

Et mindre forbund i store forhandlinger