De nye overenskomster på de offentlige områder

 

Særlige resultater

Din løn stiger

På alle områder kommer der lønstigninger med virkning fra 1. april 2018. Du og dine kolleger skal være opmærksomme på, at lønnen faktisk bliver reguleret, og at det fremgår af din lønseddel. 
Desuden kan du og dine kolleger have forventning om, at lønnen lokalt også skal udvikle sig lokalt på jeres skole. I hvert tilfælde indeholder overenskomstforligene forventninger fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerside om, at de lokale lønforhandlinger vil give mere i lønposen. Tal med din tillidsrepræsentant eller foreningsformand om, hvordan I kan løfte lønnen lokalt. På produktionsskolerne er det vigtigt, at lokallønspuljen udmøntes fuldt ud - blandt andet ved overgangen til FGU. 

Betalt spisepause er sikret

OK18 slog fast, at betalt spisepause er en overenskomstsikret ret. Lærerne er forpligtet til at stå til rådighed i spisepausen.
På nogle skoler har ledelsen fjernet den betalte spisepause. Uddannelsesforbundet er i kontakt med din tillidsrepræsentant om dette. Problemet vil blive løst så hurtigt som muligt i et samarbejde mellem alle de statslige lønmodtagerorganisationer.     

Hvad med arbejdstiden?

Der kunne ikke opnås enighed om en aftale om arbejdstid. Hverken på det kommunale eller det statslige område. Derfor gælder reglerne fra lov 409 stadig. Alligevel indeholder OK18 forligene nogle muligheder.  
Parterne i både staten og kommunerne har været enige om at betone mulighederne for at indgå lokale aftaler. Denne mulighed kan i sammen med jeres tillidsrepræsentant eller foreningsformand vurdere. På det kommunale område forhandles der således lige nu lokalaftaler i en række kommuner.
Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at ledelse og tillidsrepræsentanten skal drøfte, hvordan planlægningen af arbejdsåret skal foregå på skolen, herunder hvordan dialogen om opgaveoversigten struktureres. Den drøftelse skal finde sted før et nyt undervisningsår/normperiode starter. Du kan tale med din tillidsrepræsentant eller foreningsformand om, hvordan det bliver grebet an på din skole.
På det kommunale område er formuleret en målsætning om en ”ny start” for samarbejdet mellem parterne – både lokalt og centralt. Blandt andet nedsættes en kommission, som skal komme med anbefalinger og forslag til forhandlingerne om en arbejdstidsaftale ved OK21 eller tidligere.
Kommissionen arbejder i forhold til det kommunale område, men dens arbejde har også stor betydning for forhandlingerne på statens områder. Uddannelsesforbundet følger dette arbejde tæt. 

Aflønning af lejrskoler på det kommunale område

På det kommunale område var der enighed om at forbedre lejrskolebetalingen, så I får løn for hele døgnet, når I er afsted.  Det er vigtigt, at I får den implementeret.