De nye overenskomster omfatter de fleste ansatte på sprogcentre, daghøjskoler, oplysningsforbund og andre skoletyper, der tidligere har været dækket af FOAS-overenskomster. Se en liste over alle 31 virksomheder nederst på siden.

Fremadrettet bliver overenskomsterne virksomhedsoverenskomster. Der er enslydende indhold i de forskellige virksomhedsoverenskomster på nær lokallønspuljens størrelse, der er forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads.

 

Sådan skal overenskomsterne  godkendes

Da der er tale om 31 bilaterale aftaler mellem Uddannelsesforbundet og de 31 konkrete arbejdsgivere, bliver overenskomsterne ikke godkendt via en urafstemning, som du måske kender fra tidligere overenskomstfornyelser. Det er hovedbestyrelsen, der tager stilling til overenskomstresultatet og godkender eller forkaster det.

Du giver din holdning til resultatet til kende på et af de to medlemsmøder, der afholdes den 30. og 31. maj. Du får tilsendt en invitation til møderne. Tilkendegivelserne vil blive bragt videre til hovedbestyrelsen, der tager endelig stilling til overenskomstresultaterne.

Det betyder de nye overenskomster for dig

LØNRAMME

Lønnen følger de stigninger, der er aftalt for statsligt ansatte, og stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for regulerings-ordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

* Midlerne er brugt på seniorbonus og sorgorlov

ARBEJDSTID

Der er aftalt en række ændringer i arbejdstidsreglerne. De træder i kraft den 1. januar 2023.

Arbejdsdage og pauser

Arbejdstiden ændres således, at det er forventningen, at arbejdet primært løses på arbejdspladsen. Arbejdstiden regnes derfor fra det start-og sluttidspunkt, man har fået fastlagt. Arbejdstidspunkterne skal fastlægges så tidligt som muligt. Der indføres samtidig ret til ½ times betalt frokostpause, samt at tjenesten i tidsrummet 11.00-14.00 kun kan deles, hvis den deles med mindst 2 timer. I arbejdstiden medregnes også arbejdstimer, der lægges hjemmefra efter aftale med ledelsen.

Forberedelse

Forberedelse ændres fra at være en samlet faktor til den enkelte underviser, til at være delt mellem en individuel ret og en fælles pulje til forberedelse. Arbejdspladsens gennemsnitlige forberedelsesressource er fortsat 42 minutter pr. undervisningstime á 60 minutter. 

Der gives som minimum 20 minutter pr. undervisningstime á 60 minutter til underviserens egen forberedelsestid, hvor underviseren råder over tid og sted.

De resterende 22 minutter indgår i en forberedelsespulje som ledelsen og tillidsrepræsentanten minimum én gang årligt aftaler principper for udmøntningen af. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, aftales principper for udmøntningen med lærergruppen.

Kan der ikke opnås enighed om en aftale med tillidsrepræsentanten eller et flertal af lærergruppen, tildeles den enkelte lærer som minimum 25 minutters egen forberedelsestid pr. undervisningstime á 60 minutter. Og ledelsen udmønter forberedelsespuljen.

Læreren skal kende forberedelsestiden inden undervisningen.

Ledelsen opgør ved normperiodens udløb det samlede undervisningstimetal samt den samlede udmøntede forberedelsestid. Hvis den faktisk udmøntede forberedelsestid er lavere end et gennemsnit på 42 minutter pr. undervisningstime á 60 minutter udmøntes differencen til lærerne forholdsmæssigt ud fra undervisningstimetallet, som den enkelte lærer lægger  i normperioden. Udmøntningen af en eventuel resterende del af forberedelsen indgår i lærernes arbejdstidsopgørelse.

LØNTILLÆG

Det faste tillæg stiger med 3.753 kr. pr. år fra 1. januar .2023. Tillægget bliver dermed samlet set på 18.724 kr. pr. år. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger.

SÆRLIGE FERIETILLÆG

Det særlige ferietillæg, der udbetales med maj-lønnen og august-lønnen, stiger fra 1,5% til 1,7% fra 1. januar 2023.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til to seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Ordningen træder i kraft fra 1. april 2022.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

UDDANNELSESFOND

Uddannelsesfonden gøres fra 1. april 2021 lokal. Det betyder, at der hvert år afsættes 0,6% af den samlede lønsum til efter- og videreuddannelse, der ligger ud over 37 timer. Det er tillidsrepræsentanten, der sammen med ledelsen skal drøfte og aftale, hvad midlerne kan bruges til. Er midlerne ikke brugt efter 3 år, skal de anvendes til et engangstillæg til lærerne.

LØNRAMME

Lønnen følger de stigninger, der er aftalt for statsligt ansatte, og stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for regulerings-ordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

 * Midlerne er brugt på seniorbonus og sorgorlov

ARBEJDSTID

Der er aftalt en række ændringer i arbejdstidsreglerne. De træder i kraft den 1. januar 2023.

Arbejdsdage og pauser

Arbejdstiden ændres således at det er forventningen, at arbejdet primært løses på arbejdspladsen. Arbejdstiden regnes derfor fra det start-og sluttidspunkt, man har fået fastlagt. Arbejdstidspunkterne skal fastlægges så tidligt som muligt.

Pausefaktoren udgår, og der indføres en ret til ½ times betalt frokostpause, samt at tjenesten i tidsrummet 11.00-14.00 kun kan deles, hvis den deles med mindst 2 timer. I arbejdstiden medregnes også arbejdstimer, der lægges hjemmefra efter aftale med ledelsen. 

Forberedelse

Forberedelse ændres fra at være en samlet faktor til den enkelte underviser, til at være delt mellem en individuel ret og en fælles pulje til forberedelse. Arbejdspladsens gennemsnitlige forberedelsesressource er fortsat 42 minutter pr. undervisningstime á 60 minutter.

Der gives som minimum 20 minutter pr. undervisningstime á 60 minutter til underviserens egen forberedelsestid, hvor underviseren råder over tid og sted.

De resterende 22 minutter indgår i en forberedelsespulje, som ledelsen og tillidsrepræsentanten minimum en gang årligt aftaler principper for udmøntningen af. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, aftales principper for udmøntningen med lærergruppen.

Kan der ikke opnås enighed om en aftale med tillidsrepræsentanten eller et flertal af lærergruppen, tildeles den enkelte lærer som minimum 25 minutters egen forberedelsestid pr. undervisningstime á 60 minutter. Og ledelsen udmønter forberedelsespuljen.

Lærere, som ikke har gennemført uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog, tillægges 6 minutter for hver undervisningstime á 60 minutter (dog højst i 3 år). 

Læreren skal kende forberedelsestiden inden undervisningen.

Ledelsen opgør ved normperiodens udløb det samlede undervisningstimetal samt den samlede udmøntede forberedelsestid. Hvis den faktisk udmøntede forberedelsestid er lavere end et gennemsnit på 42 minutter pr. undervisningstime á 60 minutter, udmøntes differencen til lærerne forholdsmæssigt ud fra undervisningstimetallet, som den enkelte lærer har lagt i normperioden. Udmøntningen af en eventuel resterende del af forberedelsen indgår i lærernes arbejdstidsopgørelse.

LØNTILLÆG

Det faste tillæg stiger med 4.322 kr. pr. år fra 1. januar 2023. Tillægget bliver dermed samlet set på 71.315 kr. pr. år. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger.

For lærere på personlig ordning stiger det faste tillæg med 4.322 kr. pr. år fra 1. januar 2023. Tillægget bliver dermed samlet set på 85.988 kr. pr. år. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger.

ULEMPETILLÆG

Ulempetillægget bliver fra 1. januar 2023 hævet med på 3,4 kr. til 58 kr. pr. time

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til to seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Ordningen træder i kraft fra 1. april 2022.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

UDDANNELSESFOND

Uddannelsesfonden gøres fra 1. april 2021 lokal. Det betyder, at der hvert år afsættes 0,6% af den samlede lønsum til efter- og videreuddannelse, der ligger ud over 37 timer. Det er tillidsrepræsentanten, der sammen med ledelsen, skal drøfte og aftale, hvad midlerne kan bruges til. Er midlerne ikke brugt efter 3 år, skal de til et engangstillæg til lærerne.

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til din overenskomst eller ansættelsesvilkår er du altid velkommen til at kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat.

Find kontaktoplysninger her

Disse 31 arbejdspladser er dækket 

Virksomhederne er listet op i alfabetisk rækkefølge herunder.

Det almene område

AFUK's Daghøjskole, AOF Center Nordjylland, AOF Center Odense, AOF Center Roskilde, AOF Center Sjælland, AOF Center Sydfyn, AOF Center Sydjylland, AOF Center Vendsyssel, AOF MIDT, AOF Nord Daghøjskolen, AOF Storkøbenhavn, Byhøjskolen, Daghøjskole Gimle, Daghøjskole Sydvestjylland, Daghøjskolen for indvandrerkvinder, Daghøjskolen i Randers, Daghøjskolen VERA, FOF Aarhus, FO-Aarhus, Idrætshøjskolen IDA, KBH Akademi for musik, dans og teater, KBH Film og Fotoskole, Kompetencehuset, Kursustrappen Frederiksberg, LOF Midtjylland, LOF Øresund, Minihøjskolen, Sind Daghøjskole Aalborg, Voksenskolen

Sprogcentre

AOF Center Sydjylland (Job&Dansk)Sprogcenter Midt

Er din arbejdsplads ikke på listen? 

Hvis din arbejdsplads ikke er blandt de 31 virksomheder, der har indgået ny overenskomst, så gælder den oprindelige overenskomst fortsat.

Uanset om din arbejdsgiver melder sig ind i Dansk Erhverv, som det er tilfældet med de 31 virksomheder på listen, eller ej, så følger overenskomsten sin nuværende form og gælder altså fortsat, indtil der bliver indgået en aftale om en ny overenskomst.

Find link til øvrige private overenskomster herunder:Mindre private overenskomster