Uddannelsesforbundets medlemmer stemmer ja 

Det blev et overbevisende ja, da Uddannelsesforbundets medlemmer på det kommunale område stemte om det forlig, som blev landet ved overenskomstforhandlingerne. Også de andre lærerforbund har stemt ja.

Læs nyheden

 

 

KONMMUNE_Afstemningsprocent.png
Kommunale områder_afstemningsresultat samt procent.png

   


Hvad betyder det for dig!

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,54%, der udmøntes i følgende hovedelementer: 

LØN

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

1%

1,01%

 

1,9%

0,3%

0,81%

5,02%

Skøn for reguleringsordningen

 

-0,21%

 

0,3%

 

0,18%

0,27%

Forventet lønstigning i alt

1%

0,8%

 

2,2%

0,3%

0,99%

5,29%

 

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den kommunale og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes hvert år i oktober og skønnes samlet set at påvirke den kommunale lønudvikling positivt med 0,27% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,2% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokal lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

TILLÆG

Fra 1. april 2022 øges fritvalgstillægget med 0,55 procentpoint fra 0,83 procent til 1,38 procent. Det udbetales som udgangspunkt som løn. Den enkelte lærer kan vælge at få tillægget indbetalt som pension, i givet fald hæves pensionen fra 17,3% til 18,68%. Valget skal ske senest 1. oktober for det kommende år. 

Ungdomsskoletillægget stiger pr. 1. april 2022 med 300 kr. fra 11.800 til 12.100 i årligt grundbeløb. Tillægget svarer derefter til 17.285 kr. pr. år i nutidskroner.  

KOMPETENCEUDVIKLING

Styrkede efteruddannelsesplaner med fokus på både lærerens individuelle ønsker om faglig udvikling og det behov som lederen ser i forhold til skolens udvikling.

Fælles projekt mellem Lærernes Centralorganisation (Uddannelsesforbundet og DLF) og KL hvor der indhentes viden om behov og muligheder for videre- og efteruddannelse for at styrke relevante kompetencer hos lærerne. 

NYUDDANNEDE

Fælles projekt mellem Lærernes Centralorganisation (Uddannelsesforbundet og DLF) og KL der skal støtte overgangen fra lærerstudie til job. 

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Tilbuddet til de kommunale arbejdspladser om rådgivning om psykisk arbejdsmiljø udvides med bl.a. uddannelsestilbud til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

GRUPPELIV

Fra 1. april 2022 forbedres gruppelivsaftalen med forhøjelse af dækning ved kritisk sygdom fra 125.000 til 150.000 kr. og aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,54%, der udmøntes i følgende hovedelementer: 

LØN

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

1%

1,01%

 

1,9%

0,3%

0,81%

5,02%

Skøn for reguleringsordningen

 

-0,21%

 

0,3%

 

0,18%

0,27%

Forventet lønstigning i alt

1%

0,8%

 

2,2%

0,3%

0,99%

5,29%


REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den kommunale og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes hvert år i oktober og skønnes samlet set at påvirke den kommunale lønudvikling positivt med 0,27% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,2% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokal lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

TILLÆG

Fra 1. april 2022 øges fritvalgstillægget med 0,55 procentpoint fra 0,83 procent til 1,38 procent. Det udbetales som udgangspunkt som løn. Den enkelte lærer kan vælge at få tillægget indbetalt som pension, i givet fald hæves pensionen fra 17,3% til 18,68%. Valget skal ske senest 1. oktober for det kommende år. 

Sprogcentertillægget hæves pr. 1. april 2022 med 300 kr. fra 10.300 til 10.600 kr. i årligt grundbeløb. Tillægget svarer derefter til 15.142 kr. pr. år i nutidskroner. 

KOMPETENCEUDVIKLING

Styrkede efteruddannelsesplaner med fokus på både lærerens individuelle ønsker om faglig udvikling og det behov som lederen ser i forhold til skolens udvikling.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Tilbuddet til de kommunale arbejdspladser om rådgivning om psykisk arbejdsmiljø udvides med bl.a. uddannelsestilbud til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

GRUPPELIV

Fra 1. april 2022 forbedres gruppelivsaftalen med forhøjelse af dækning ved kritisk sygdom fra 125.000 til 150.000 kr. og aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,54%, der udmøntes i følgende hovedelementer: 

LØN

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

1%

1,01%

 

1,9%

0,3%

0,81%

5,02%

Skøn for reguleringsordningen

 

-0,21%

 

0,3%

 

0,18%

0,27%

Forventet lønstigning i alt

1%

0,8%

 

2,2%

0,3%

0,99%

5,29%

 

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den kommunale og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes hvert år i oktober og skønnes samlet set at påvirke den kommunale lønudvikling positivt med 0,27% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,2% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokal lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten/Uddannelsesforbundet. 

TILLÆG

Fra 1. april 2022 øges fritvalgstillægget med 0,55 procentpoint fra 0,83 procent til 1,38 procent. Det udbetales som udgangspunkt som løn. Den enkelte lærer kan vælge at få tillægget indbetalt som pension, i givet fald hæves pensionen fra 17,3% til 18,68%. Valget skal ske senest 1. oktober for det kommende år. 

Vejledertillægget til jobkonsulenter, arbejdsmarkedskonsulenter m.fl. hæves pr. 1. april 2022 med 900 kroner fra 7.000 til 7.900 kroner i årligt grundbeløb. Tillægget svarer derefter 11.285 kroner pr. år i nutidskroner. 

KOMPETENCEUDVIKLING

Styrkede efteruddannelsesplaner med fokus på både lærerens individuelle ønsker om faglig udvikling og det behov som lederen ser i forhold til skolens udvikling.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Tilbuddet til de kommunale arbejdspladser om rådgivning om psykisk arbejdsmiljø udvides med bl.a. uddannelsestilbud til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

GRUPPELIV

Fra 1. april 2022 forbedres gruppelivsaftalen med forhøjelse af dækning ved kritisk sygdom fra 125.000 til 150.000 kr. og aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Som en del af den generelle aftale, blev det særlig aftalt forbedringer for bestemte grupper.

Lavtløn

Der bruges 84 mio. kr. til en kroneforhøjelse af løntrin 11-21 i løntrinsystemet for kommunerne og trin 1-3 i Sundhedskartellets lønskala. 

Ligeløn

Der bruges 56 mio. kr. til ligelønsprojektet, som bidrager til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder for kvinde-dominerede grupper. 

Pr. 1. april 2022 nedsættes pensionskarensperioden for månedslønnede til 5 måneder i de relevante overenskomster. Det er en årlig merudgift på 57,432 mio. kr.

SOSU-OMRÅDET

Der afsættes en rekrutteringspulje på 140 mio. kr. prioriteret til SOSU-området. Den konkrete udmøntning af puljen aftales med FOA.


 

Spørg sekretariatet

Hvis du har et spørgsmål til indholdet i den nye kommunale aftale, kan du stille det til Uddannelsesforbundets sekretariat.
info@uddannelsesforbundet.dk

Hovedbestyrelsens anbefalinger

Vi anbefaler et “ja” til det kommunale forlig

Vi vidste allerede, inden vi gik i gang med forberedelserne til overenskomstforhandlingerne, at det denne gang ville blive forhandlinger i coronaens skygge. Men samtidig med at vi var helt klar over de svære betingelser, vi skulle forhandle under, fastholdt vi, at det ikke skulle være de offentligt ansatte, der betalte corona-regningen.

Uddannelsesforbundets repræsentantskab havde udtaget tre centrale krav på det kommunale område:

  • en sikring af den nuværende realløn (via kronestigninger)
  • en fastholdelse af reguleringsordningen
  • bedre vilkår for de tillidsvalgte

Desuden var der nogle skuffekrav, hvis der skulle blive mulighed for yderligere forhandlinger.

Ikke prangende, men tilstrækkeligt godt til et “ja”

Vi endte med et resultat, hvor de aftalte generelle lønstigninger i sig selv, giver en reallønsfremgang. Desuden fik vi nogle yderligere mindre stigninger på de tillæg, der knytter sig til henholdsvis ungdomsskolen, sprogcentrene og beskæftigelsesområdet samt en udbygning af de såkaldte fritvalgstillæg.

Lønmæssigt er forliget for vores medlemmer altså klart “bestået” i forhold til repræsentantskabets krav i den nuværende situation.

Reguleringsordningen fik vi også fastholdt for den kommende periode.

Ungdomsskolen fik desuden et kompetenceprojekt.

Endelig blev der lavet generelle forbedringer, der sikrer de kommunalt ansatte, der måtte ende i den ulykkelige situation at miste et barn, fuld løn under op til 26 ugers sorgorlov. Samtidig blev lærerområdet sikret forbedrede forhold, hvis ulykken rammer (en større sum ved kritisk sygdom og og ændring, så efterladte børn til en afdød lærer kan få en sum udbetalt frem til de er 24 år, en udvidelse med 3 år).

Endvidere blev der aftalt nogle mindre projekter og hensigtserklæringer blandt andet vedrørende et større fokus på det psykiske arbejdsmiljø og en seniorpolitisk indsats.

Desværre var der også denne gang krav, vi ikke fik igennem

Vi havde ønsket at få kronestigninger, så de lavestlønnede blev mest tilgodeset i resultatet. Det ønske nød dog ikke fremme, da kravene skulle koordineres mellem organisationerne med kommunale medlemmer, så det blev aldrig forhandlet. I stedet er solidariteten med de lavtlønnede grupper og kvindefagene udmøntet i aftalen via i alt 337 millioner kroner til særlige indsatser og lønforbedringer for disse grupper - ud over de penge vi alle deles om.

Og så må vi desværre konstatere, at det i forhold til tillidsrepræsentanters forhold var helt umuligt at komme igennem med noget som helst på det kommunale område.

Man skal også i sin afvejning se på, hvad man undgik

Arbejdsgivernes hovedkrav på lærerområdet var en afskaffelse af betalingen for højt undervisningstimetal – den såkaldte strafporto. Det kom de ikke igennem med, og timelofterne forblev, som vi kender dem i dag.

Samlet set anbefaler vi et ”ja”

Samlet kan man sige, at selv om resultatet i et historisk perspektiv ingenlunde er imponerende, så er det i den nuværende situation inden for skiven. Desuden er vores hovedkrav indfriet, og der er efter vores opfattelse intet perspektiv i en konflikt. Derfor anbefaler vi, at I stemmer “ja”. 

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet
Morten Bay, næstformand for Uddannelsesforbundet
Dorthe Jespersen, HB-medlem og formand for sektionen for oplysningsforbund og daghøjskoler
Gitte Bech Larsen, HB-medlem, foreningsformand på AMU Fyn samt repræsentant fra foreningsområdets Region Syddanmark 
Henrik Dyrby Mogensen, HB-medlem, foreningsformand på ZBC samt fra foreningsområdets Region Sjælland
Jens Andersen, HB-medlem, foreninsgformand på AAlborg Tech samt repræsentant fra foreningsområdets Region Nordjylland 
Jesper Vedersø McCandless, HB-medlem, foreningsformand på U-Nord samt repræsentant fra foreningsområdets Region Hovedstaden
Per Ullner Nielsen, HB-medlem og formand for FGU-sektionen
Torben Michelsen, HB-medlem, foreningsformand på Tradium samt repræsentant fra foreningsområdets Region Midtjylland på foreningsområdet

 

 

 

Derfor anbefaler vi et nej!

OK-21 kunne have rådet bod på nogle af de problemer, der tegner sig på skolerne, men det gør den ikke. Og den kommer tilmed i forlængelse af vedtagelsen af A-20 (arbejdstidsaftalen), som medlemmerne stemte massivt nej til.

Tillidsrepræsentanten styrkes ikke godt nok

OK-21 sikrer ikke tillidsrepræsentanterne den tid, som deres opgaverne som tillidsvalgte kræver. Det betyder, at opgaverne ikke kan løses tilfredsstillende, og det får konsekvenser for medlemmerne. Medlemmernes arbejdsvilkår er det vigtigste for os, og derfor skal tillidsrepræsentanterne sikres den nødvendige tid til arbejdet.

Tillidsrepræsentanterne bliver spændt hårdt for i A-20, for de har fået mange nye forpligtelser i forhold til drøftelser med ledelse og kommune. Derfor stillede vi krav om forbedring af tillidsrepræsentanternes  vilkår, men vores krav blev ikke opfyldt.

Resultatet af OK-21 er efter vores mening, at arbejdsvilkårene bliver endnu mere forskellige fra skole til skole. Det vil stadig være op til ledelsens velvillighed og kommunens økonomi, i hvor høj grad tillidsrepræsentanten får mulighed for at udføre sin opgave med at sikre medlemmernes arbejdsvilkår.

Kroner i stedet for procent er mere solidariske  

Uddannelsesforbundet havde rejst krav om lønstigninger i kroner og ører og ikke i procent for at sikre en mere solidarisk lønpolitik – dette fik vi heller ikke.

Uddannelsesforbundet havde ligeledes anbefalet, at OK-forhandlingerne blev udskudt et år på grund af COVID-19-situationen. Dette har tydeligt vist sig at være rigtigt, men det blev den som bekendt ikke. Alle forbund har fået nogle ”smalle kriseforlig”, som vi så skal leve med i de næste tre år.

Det er ikke godt nok, og nu hvor overenskomstforliget skal til urafstemning, vil vi opfordre jer til at vise, at det ikke har indfriet forventningerne til et tilfredsstillende resultat ved at stemme nej.

Jørgen Fick Andersen, HB-medlem og sektionsformand DSA-sektionen
Jan Andreasen, HB-medlem og sektionsformand, Ungdomsskolesektionen
Lotte Klein, HB-medlem og sektionsformand, VUC-sektionen

 

 

 

Deltag i urafstemning

Sådan foregår den elektroniske urafstemning

I perioden fra onsdag den 24. marts til mandag den 19. april kl. 9.00 kan medlemmer af Uddannelsesforbundet, der er ansat på kommunale arbejdspladser, stemme om aftalen.

Afstemningsresultatet offentliggøres på Uddannelsesforbundets hjemmeside
den 19. april efter kl. 10.15.

Sådan afgiver du din stemme

Er du medlem på en kommunal arbejdsplads, kan du stemme digitalt via et personligt link, du får tilsendt på e-mail. Når du følger linket, kan du afgive din stemme.

Du kan kun stemme, hvis du har modtaget en e-mail fra forbundet med et link til afstemningen.

Hvis Uddannelsesforbundet ikke har din e-mailadresse

Har vi ikke har din e-mailadresse, vil du få tilsendt et brev med information om, hvordan du kan få tilsendt en e-mail med et personligt link til afstemningen.

Du kan også udfylde en sikker formular med oplysning om din e-mailadresse senest torsdag den 15. april kl. 9.00 på nedenstående link: 

Få et link til afstemningen

 

Spørgsmål og svar
 

Alle medlemmer, som er kommunalt ansat, kan deltage i urafstemningen. Det kræver, at du senest fra den 1. marts har været korrekt registreret i vores medlemsdatabase med ansættelse inden for det kommunale område.

Ledige medlemmer, som sidst var beskæftiget indenfor det kommunale område, kan også deltage i urafstemningen. Det kræver, at man er registret sådan senest den 1. marts i vores medlemsdatabase.

Du skal være meldt ind med virkning fra 1. marts i år for at kunne deltage i urafstemningen og fortsat være medlem den 19. april, hvor afstemningen slutter.

Du kan stemme JA, NEJ eller BLANKT.

Indtil afstemningen er slut, kan du gå ind og ændre din stemmeafgivning. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller.

Nej, det kan de ikke, men det forudsætter, at du ikke sender e-mailen videre til andre. I den e-mail, du får tilsendt, er der en personlig valgkode i linket til afstemningen.  Andre kan kun stemme på dine vegne, hvis du videresender e-mailen til dem.

 

Nej det må du ikke. Da der er en personlig valgkode i linket i den e-mail, du har modtaget, så vil den kollega, du videresender til, få din stemme.

Hvis din kollega ikke kan finde e-mailen med sit stemmelink, skal kollegaen følge fremgangsmåden under næste spørgsmål ”Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får e-mailen om urafstemningen?”

Hvis du ikke har modtaget e-mailen med link til urafstemningen, kan du gøre følgende:

  • Tjek dit spamfilter
  • Tjek om din indbakke er fyldt op
  • Tjek både din arbejdsmail og privatmail
  • Tjek funktioner til sortering af vigtige og ikke-vigtige e-mails, hvis du har aktiveret ”Fokuseret indbakke” eller ”Clutter” i dit Outlook

Hvis det ikke hjælper, kan du udfylde den sikre formular på uddannelsesforbundet.dk/stemomok med oplysning om din e-mailadresse, senest torsdag den 15. april kl. 9.00, eller du kan kontakte Stig Borberg på email sbo@uddannelsesforbundet.dk eller Morten Juul på e-mail mju@uddannelsesforbundet.dk) eller begge to på tlf. 70 70 27 22

Systemet registrer, hvilke medlemmer der har stemt for at sikre, at du kun kan stemme én gang. Men oplysningerne om, hvad du har stemt, kan ingen se.

Urafstemningen foregår via systemet SurveyXact fra Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer og bruges blandt andet af Datatilsynet.