Rammen og generelle lønstigninger

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,1 procent, ligesom det var tilfældet på det offentlige område. De generelle lønstigninger følger det statslige resultat, hvilket betyder, at der er lønstigninger 6 gange i perioden. Heraf ligger de 2 stigninger i 2018, og der skal derfor ske en efterregulering af lønnen.

De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden:

Stigning i procent

1.4.18

1.10.18

1.4.19

1.10.19

1.4.20

1.2.21

I alt

Generelle lønstigninger

0,8

0,5

1,30

0,86

1,46

0,68

5,60

Skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen

0,33

 

0,02

 

0,02

0,10

0,47

 

Reguleringsordning

Reguleringsordningen, der sikrer, at det offentlige arbejdsmarked holder trit med det private, fortsætter. Men privatlønsværnet, som blev indført i seneste overenskomstperiode, er fjernet.

Reguleringsordningen er med andre ord aftalt på samme måde som før OK15. Det vil lidt forenklet sige, at hvis lønudviklingen på det private område adskiller sig fra lønudviklingen inden for staten, så reguleres lønnen med 80 procent af forskellen på lønudviklingen mellem de to områder.

Samlet set giver de generelt aftalte lønstigninger inklusiv udmøntningen fra reguleringsordningen 6,07 %

Yderligere forhøjelse af lønnen

2 % af lønsummen bruges til at forhøje hhv. den centralt fastsatte løn og den lokalt fastsatte løn:

Det centrale løntillæg stiger pr. 1.4.2018 med værdien af 1 % af den samlede lønsum for lærerne, og pr. 1.4.2020 stiger den lokale lønpulje med værdien af 1 % af den samlede lønsum for lærerne.

Arbejdstid

Der sker ingen ændringer i arbejdstidsbestemmelserne.

Øvrige elementer i forliget

Ud over de lønmæssige ændringer, er der aftalt en række andre ændringer. Den samlede udgift for nedenstående udgør 0,03 %. 

  • Det er aftalt, at det skal fastslås i overenskomsten, at hvis man er deltidsansat, så får man reduceret overenskomstens timegrænser tilsvarende. Konkret betyder det blandt andet, at hvis man er deltidsansat, så skal man ikke op på 712,5 time, før man får undervisningstillæg. Tallet reduceres i henhold til ansættelsesgraden. 
  • Gruppelivspræmien stiger, så skolerne skal indbetale mere end de tidligere har gjort. Det har ikke betydning for dækningen, der fortsætter uændret. 
  • Reglerne om barsel og anden frihed af familiemæssige årsager ændres, så der ikke længere henvises til specifikke statslige aftaler, men til ’de til enhver tid gældende statslige aftaler’. Konkret betyder det, at fædre/medmødre får ret til en ekstra uges betalt barselsorlov med løn. Fremover er der således 7 og ikke 6 ugers ret til betalt orlov for fædre/medmødre med løn ud over de 2 uger i forbindelse med fødslen. Ændringerne har virkning for så vidt angår børn, der er født/modtaget den 2. januar 2019 eller senere. 
  • Der sker en lille forhøjelse af det beløb, som skolerne indbetaler til FUT-fonden (fonden til uddannelse af tillidsrepræsentanter). 
  • På to områder har parterne besluttet at rette overenskomstteksterne til i forhold til ny lovgivning. Det handler om afsnittet om ferie, der skal tilpasses den nye ferielov, og det handler om timelønsbestemmelserne, der skal rettes til, så de ikke er i modstrid med deltidsloven. Hvad angår tilretningen af timelønsbestemmelserne er det aftalt, at ændringer afventer, at der på statens område er indgået aftale om, hvordan timelønnede skal sikres.