Dette er en gennemgang af den oprindelige aftale. Efterfølgende har en opmand tilføjet følgende:

  • Grænsen for, hvornår der udbetales undervisningstillæg (712,5 timer årligt) gradueres ved en samlet årlig beskæftigelse på mindst 60% ved normperiodens afslutning. Alle undervisningstimer hos samme arbejdsgiver indgår i opgørelsen.
  • Reglen om ret til efteruddannelse på 37 timer årligt gradueres ikkeefter beskæftigelsesgrad. Deltidsansatte har også denne ret.
  • I følge reglen om overførsel af undertid gradueres antallet af timer efter beskæftigelsesgraden
Rammen og generelle lønstigninger

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,1 procent, ligesom det var tilfældet på det offentlige område. De generelle lønstigninger følger det statslige resultat, hvilket betyder, at der er lønstigninger 6 gange i perioden. Heraf ligger de 2 stigninger i 2018, og der skal derfor ske en efterregulering af lønnen.

De generelle lønstigninger udmøntes således i perioden:

Stigning i procent

1.4.18

1.10.18

1.4.19

1.10.19

1.4.20

1.2.21

I alt

Generelle lønstigninger

0,8

0,5

1,30

0,86

1,46

0,68

5,60

Skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen

0,33

 

0,02

 

0,02

0,10

0,47


Reguleringsordning

Reguleringsordningen, der sikrer, at det offentlige arbejdsmarked holder trit med det private, fortsætter. Men privatlønsværnet, som blev indført i seneste overenskomstperiode, er fjernet.

Reguleringsordningen er med andre ord aftalt på samme måde som før OK15. Det vil lidt forenklet sige, at hvis lønudviklingen på det private område adskiller sig fra lønudviklingen inden for staten, så reguleres lønnen med 80 procent af forskellen på lønudviklingen mellem de to områder.

Samlet set giver de generelt aftalte lønstigninger inklusiv udmøntningen fra reguleringsordningen 6,07 %

Løntrinsstigning og yderligere forhøjelse af lønnen

2 % af lønsummen bruges til centrale og lokale lønforhøjelser samt til at gøre det centrale tillæg pensionsgivende. Samtidigt afskaffes løntrinstillægget. Der sker følgende:

Pr. 1.4.2018 stiger alle med et løntrin. Trinforløbet er derefter: 31, 33, 36, 38 og 41. Finansieringen kommer fra et ’trintillæg’, der blev indført ved OK15, og som er forskelligt på de forskellige løntrin.

Overskydende provenu fra omlægning af trintillægget samt nye midler anvendes til at forhøje det centralt fastsatte tillæg, som samtidig gøres pensionsgivende. 

Det centralt fastsatte tillæg udgør herefter 13.162 kr. (pensionsgivende, 31.3.12-niveau).

Tillæg til OBU-undervisning og danskuddannelse stiger med 1 %, og det samme gør tillæg for undervisning ud over 712,5 timer.

Timelønnen stiger også med 1 %, men beregningen af den omlægges, så arbejdstimelønnen udregnes som 1/1924 af lønnen på skalatrin 33 stedtillægsgruppe VI og beregningen af undervisningstimelønnen foregår ved at arbejdstimelønnen ganges med 2,147. Timelønnedes tillæg for hhv. OBU og danskuddannelse stiger også med 1 %. 

Forhøjelse og forenkling af den lokale pulje

Den lokale lønpulje stiger pr. 1.4.2020 med 4.400 kr. pr. årsværk inkl. pension og ferietillæg (31.03.12-niveau).

Der er derudover enighed om i overenskomsten at fastslå, at der ved alle FOAS-enheder er en lokal pulje, og at denne ved nyetablerede FOAS-enheder pr. 01.04.2018 skal være på mindst 9.500 kr. pr. årsværk (31.3.12 niveau). Pr. 1.4.2020 stiger beløbet til 13.900 kr. pr. årsværk (31.3.12 niveau). 

Arbejdstid

Der sker ingen ændringer i arbejdstidsbestemmelserne.

Øvrige elementer i forliget

Ud over de lønmæssige ændringer er der aftalt en række andre ændringer. Den samlede udgift for nedenstående udgør 0,03 %. 

  • Det er aftalt, at det skal fastslås i overenskomsten, at hvis man er deltidsansat, så får man reduceret overenskomstens timegrænser tilsvarende. Konkret betyder det blandt andet, at hvis man er deltidsansat, så skal man ikke op på 712,5 time, før man får undervisningstillæg. Tallet reduceres i henhold til ansættelsesgraden. 
  • Gruppelivspræmien stiger, så skolerne skal indbetale mere end de tidligere har gjort. Det har ikke betydning for dækningen, der fortsætter uændret. 
  • Reglerne om barsel og anden frihed af familiemæssige årsager ændres, så der ikke længere henvises til specifikke statslige aftaler, men til ’de til enhver tid gældende statslige aftaler’. Konkret betyder det, at fædre/medmødre får ret til en ekstra uges betalt barselsorlov med løn. Fremover er der således 7 og ikke 6 ugers ret til betalt orlov for fædre/medmødre med løn ud over de 2 uger i forbindelse med fødslen. Ændringerne har virkning for så vidt angår børn, der er født/modtaget den 2. januar 2019 eller senere. 
  • Der sker en lille forhøjelse af det beløb, som skolerne indbetaler til FUT-fonden (fonden til uddannelse af tillidsrepræsentanter). 
  • På to områder har parterne besluttet at rette overenskomstteksterne til i forhold til ny lovgivning. Det handler om afsnittet om ferie, der skal tilpasses den nye ferielov, og det handler om timelønsbestemmelserne, der skal rettes til, så de ikke er i modstrid med deltidsloven. Hvad angår tilretningen af timelønsbestemmelserne er det aftalt, at ændringer afventer, at der på statens område er indgået aftale om, hvordan timelønnede skal sikres.