Udsigt til snarlig lønregulering 

FOAS og Uddannelsesforbundet er ikke helt færdige med at redigere overenskomsterne efter resultaterne af overenskomstfornyelserne pr.01.04.2018. 
Det drejer sig både om overenskomsten for FOAS Almene område og FOAS' Sprogcentre.

Selvom arbejdet ikke er helt færdig, er parterne blevet færdige med den del, der handler om lønnen. Det betyder, at reguleringen af lønnen, som er aftalt fra den 01.04.2018, er er klar til at blive beregnet på lønkontorene. 

De samlede overenskomster forventes i løbet af kort tid at være færdigredigeret, så de kan underskrives af begge parter.

Lønbestemmelser på det almene områdeLønbestemmelser på sprogcenterområdetSe løntabeller


Overenskomsten for det almene område er afgjort i voldgift 

 

Hovedelementerne i aftalen

 

 • Den nuværende arbejdstidsaftale videreføres
 • Lønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 procent
 • En større andel af rammen end i staten går til centrale lønstigninger
 • Barselsreglerne forbedres til de nukendte statslige ordninger
 • Alle skoler skal udmønte løn lokalt

Opmandens tilføjelser til protokollatet

 • Grænsen for, hvornår der udbetales undervisningstillæg (712,5 timer årligt) gradueres ved en samlet årlig beskæftigelse på mindst 60% ved normperiodens afslutning. Alle undervisningstimer hos samme arbejdsgiver indgår i opgørelsen.
 • Reglen om ret til efteruddannelse på 37 timer årligt gradueres ikke efter beskæftigelsesgrad. Deltidsansatte har også denne ret.
 • I følge reglen om overførsel af undertid gradueres antallet af timer efter beskæftigelsesgraden

Opmandsbeslutningen

Oprindelig gennemgang af resultatetOprindeligt protokollat

Voldgift har afgjort uenighed mellem parterne

Efter overenskomstaftalen både var indgået og underskrevet meddelte arbejdsgiverne, at de ikke kunne godkende aftalen. I FOAS - Almen overenskomsten gælder så den særlige regel, at et overenskomstudvalg med en uvildig opmand (som i dette tilfælde blev Landsdommer Tine Vuust) skal afgøre uenigheden. 
Tine Vuust har nu afgjort uenigheden med tre tilføjelser til det oprindelige protokollat, og parterne kan derfor nu gå i gang med at redigere overenskomsten. Overenskomsten træder i kraft, når den er underskrevet.

Sådan stemte Uddannelsesforbundets medlemmer til urafstemningen om overenskomstresultatet

Resultat af urafstemning 

JA stemmer (procent)

95

NEJ stemmer (procent)

5

Stemmeprocent

60

Voldgift skal afgøre striden

På FOAS almene område er det ikke muligt at varsle konflikt, hvis parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst. I stedet kan sagen bringes for en voldgift med en ekstern forligsmand i spidsen. Og det er det, der nu sker. Forligsmanden træffer en bindende afgørelse om, hvordan den nye overenskomst skal se ud.
Indtil der er en afgørelse, er det den gamle overenskomst, der gælder.


Sproglærerne får ny overenskomst

 

Hovedelementerne i aftalen

 

 • Den nuværende arbejdstidsaftale videreføres
 • Lønnen reguleres svarende til de statslige overenskomster med i alt 8,1 procent
 • En større andel af rammen end i staten går til centrale lønstigninger
 • Barselsreglerne forbedres til de nukendte statslige ordninger
 • Det præciseres, at timegrænser reguleres for deltidsansatte

Gennemgang af aftalenSe hele aftalen (protokollatet) 

Sproglærerne på AOF og Lærdansk har fået en ny overenskomst. Afstemningen er slut, og aftalen blev stemt hjem med et overbevisende flertal. Arbejdsgiverne har også godkendt aftalen, og dermed er den nye overenskomst trådt i kraft.
Overenskomsten gælder for perioden 1. april 2018-31. marts 2021.

Resultat af urafstemning 

JA stemmer (procent)

97

NEJ stemmer (procent)

3

Stemmeprocent

60

Konflikt afblæst

Med et ja til den nye overenskomst for FOAS' sproglærere fra begge parter er den varslede konflikt helt afblæst.

Indmeldelse og udmeldelse

Da konflikten er helt afblæst, er det igen de normale regler for indmeldelse og udmeldelse af Uddannelsesforbundet, der gælder.

Anbefalinger

Både Hovedbestyrelsen og sektionsformænd anbefaler et ja til overenskomsterne:

Anbefalinger af sprogcenteroverenskomstenAnbefalinger af den almene overenskomst

Konflikt suspenderet

Med sprogcenter-aftalen er den varslede konflikt for sat i bero. Det gælder både strejken og blokaden. 
Hvis afstemningen den 4. februar på sprogcenterområdet viser et ja til resultatet, kan konflikten endeligt afblæses. Bliver det et nej, kan konflikten tidligst begynde den 11. februar. 
Begge parter skal godkende aftalen.
Aftalen for det almene område har ingen indflydelse på, om der bliver konflikt eller ej.

Særlige regler for indmeldelse og udmeldelse

Indtil et resultat for sprogcenterområdet er stemt i hus, og konflikten dermed er endeligt afblæst, gælder der særlige regler for indmeldelse og udmeldelse for alle, der arbejder inden for Uddannelsesforbundets dækningsområder.

Regler for indmeldelse og udmeldelse

 

 

Det kommer til at ske

FOAS og LC udvekslede krav skriftligt 23. april 2018. Der var - traditionen tro - aftalt, at man ville vente med udveksling af krav, til efter at der var opnået et resultat på det offentlige område.

Kravsudveksling

En mindre delegation fra henholdsvis LC og FOAS mødtes 13. juni. Der er planlagt en række forhandlingsmøder henover efteråret. 

Forhandlinger

Forhandlingerne med FOAS om en overenskomst for privatansatte på sprogcentre er stødt på grund. 

Sammenbrud

Uddannelsesforbundet og LC har varslet strejke for fire sprogcentre og blokade for samtlige sprogcentre, der er dækket af  FOAS-sprogcenteroverenskomst.

Konfliktvarsel afsendt

På det første møde i Forligsinstitutionen blev parterne enige om en fornyelse af overenskomsten.

Parterne indgår en aftale for sprogcenterområdet
Parterne indgår en aftale for det almene område

De to aftaler for sprogcenterområdet og det almene område sendes til afstemning blandt medlemmerne.

Afstemning

Hvis afstemningen den 4. februar viser et ja til resultatet, kan konflikten endeligt afblæses. Bliver det et nej, kan konflikten tidligst begynde den 11. februar. Begge parter skal godkende aftalen.

Resultat offentliggøres

Hvem forhandler med hvem

Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde (FOAS) er en arbejdsgiver-samarbejdsorganisation for folkeoplysende organisationer, herunder AOF, Daghøjskoleforeningen, FOF, LOF, FO og DOF. Også Dansk Flygtningehjælp er medlem af FOAS. 
Formand er John Meinert Jacobsen, der også er administrerende direktør for AOF. 
FOAS har indgået to overenskomster: FAOS’ almene overenskomst og FOAS’s sprogcenteroverenskomst, begge på Uddannelsesforbundets område og indgået med Lærernes Centralorganisation.

Lærernes Centralorganisation (LC) er forhandlingsfællesskab for Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Formand er Anders Bondo Christensen. Det er LC, der forhandler og underskriver alle Uddannelsesforbundets overenskomster, herunder de to FOAS-overenskomster. Uddannelsesforbundet deltager selvfølgelig i såvel forhandlingsforberedelsen som selve forhandlingerne.

Parternes krav

Den 23. april 2018 udvekslede parterne skriftligt krav.

FOAS' krav til LCLCs krav til FOAS

Om forhandlingerne

FOAS-forhandlingerne ligger altid efter at de offentlige overenskomster er kommet på plads. Det skyldes dels arbejdsbelastningen for LC og Uddannelsesforbundet i forbindelse med de offentlige forhandlinger, men det skyldes også, at der mellem parterne er enighed om at følge den økonomiske ramme fra det statslige resultat.
Også selve kravsudvekslingen ligger efter det offentlige resultat og foregik i år først i april måned på grund af de langstrakte offentlige forhandlinger.
Der er to overenskomster at forhandle med FOAS. FOAS’ almene overenskomst og FOAS’ sprogcenteroverenskomst. På lange stræk er de to overenskomster ens og derfor er forhandlingerne ofte gennemført fælles.
Det er dog også sket, at der været fokus på først den ene og så den anden overenskomst.