Lærerkommission præsentation 1
Per B. Christensen fremlagde mandag den 16. december Lærerkommissionens anbefalinger om arbejdsid for lærere. (Foto: Thomas Arnbo)
Per B. Christensen fremlagde mandag den 16. december Lærerkommissionens anbefalinger om arbejdsid for lærere. (Foto: Thomas Arnbo)

 

På denne side kan du læse mere om baggrunden for Lærerkommissionens arbejde, indholdet i anbefalingerne og Uddannelsesforbundets fokuspunkter.

Rapporten bygger på et grundigt arbejde, der i høj grad baserer sig på den virkelighed skolerne eksisterer i.Kommissionens arbejde har haft tre hovedspor: arbejdstidsregler, lærerprofession og ledelsen, men anbefalingerne skal ses som helhed, da de understøtter hinanden på tværs af de tre spor. Overordnet lægger anbefalingerne op til en central arbejdstidsaftale med juridiske bindinger som kombineres med lokale aftaler.

Uddannelsesforbundet hæfter sig ved følgende i anbefalingerne

Det skal være naturligt at se forberedelse som en kerneopgave på linje med undervisning. Det er helt uholdbart at tiden til forberedelse er den tid, der er tilbage, når alle andre opgaver er løst.

Der skal skabes en rimelig balance mellem de forskellige opgaver i den tid, der nu engang er til rådighed. Her skal tillidsrepræsentanter i højere grad inddrages, når principper for opgavefordelingen og rammerne for skemalægningen fastlægges, og ledelsen skal melde tydeligt ud til lærerne. 

Det er en forudsætning, at opgaveoversigten sikrer en rimelig balance imellem de enkelte opgaver, en lærer skal løse.

Lokalaftaler anbefales, da kommissionen ser, at det bedrer arbejdsmiljøet og løfter kvaliteten i opgavevaretagelse. Derfor skal hver skole undersøge muligheden for at indgå en lokal aftale om arbejdstid.

I forhold til lærernes forberedelse, skal ledelsen tage stilling til, hvordan der kan sikres en balance mellem hensynet til den enkelte lærers fleksibilitet og hensynet til et kollegialt samarbejde. Og der skal være en tilsvarende balance mellem individuel og fælles forberedelse.

Foregår forberedelse på skolen, er det en forudsætning, at der er egnede faciliteter, hvilket vil sige, at der skal være ro, plads og tekniske udstyr, som er tilstrækkeligt til at sikre en effektiv forberedelse.

Det er ledelsens ansvar at sætte retning og at sikre lærerne et egentlig professionelt råderum.

Særligt for ungdomsskolen

Ungdomsskolerne har en særlig elevgruppe, og det har betydning for arbejdstilrettelæggelsen. Her påpeger kommissionen, at der er brug for øget fleksibilitet.

Særligt for sprogskolerne

Undervisningen på sprogskolerne indebærer særlige problemstillinger i form af flere skemaperioder, en større uforudsigelighed og lange arbejdsdage. Der er behov for løsninger, der tilgodeser dette.

Forhandlinger om arbejdstid for kommunalt ansatte

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 lykkedes det ikke at få forhandlet en arbejdstidsaftale. Men der blev indgået en aftale om at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission - den såkaldte Lærerkommission.

Kommissionens opgave var at afdække udfordringer og muligheder og fremlægge anbefalinger indenfor tre temaer:

  • Arbejdsmiljø
  • Samarbejde (professionel kapital)
  • Kvalitet i undervisningen

Lærerkommissionen opgave var altså ikke at levere en ny arbejdstidsaftale. Kommissionen skal komme med anbefalinger, og på baggrund af dem har KL på arbejdsgiversiden og LC på lønmodtagersiden forpligtet sig til i 2020 at begynde forhandlinger om en aftale om arbejdstid. Målet er, at parterne er enige om en arbejdstidsaftale senest ved OK21.

Se overenskomstaftalen for 2018

Det kommunale resultat 

Hvad betyder Lærerkommissionens anbefalinger for lærere, der er ansat i staten?

Lærerkommissionens anbefalinger er anbefalinger til det kommunale område. Men i overenskomstforhandlingerne 2018 for statsansatte blev det aftalt, at indgår kommunerne en arbejdstidsaftale, så vil den aftale være udgangspunktet for en aftale på det statslige område, der skal forhandles ved OK21.
En statslige aftale om arbejdstid skal dog kunne rumme særlige forhold på de forskellige skoleformer.

Se overenskomstaftalen for 2018

Resultatet i staten

Om Lærerkommissionen