Vi holder dig opdateret

I Uddannelsesforbundet får vi mange spørgsmål relateret til situationen omkring coronavirus/COVID-19, og vi forsøger at svare på så mange som muligt.

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på Tlf.: 70 70 27 22.

Kurser og møder aflyses

Uddannelsesforbundets sekretariat justerer forbundets aktiviteter til i takt med myndighedernes anbefalinger. Derfor er alle møder og konferencer foreløbigt aflyst

Forlængelse af fjernundervisning og genåbning af skoler

 

Skoler og uddannelsesinstitutioner bliver gradvist åbnet, og der bliver løbende fundet løsninger for, hvordan resten af undervisningen og skoleåret skal forløbe.
Herunder kan du læse om, hvad der gælder for de forskellige uddannelser og finde svar på mere generelle spørgsmål.

 

Hvad gælder for min arbejdsplads?

OBS: Vi venter på opdateringer efter seneste politiske aftale den 20. maj.

Som en del af fase 2 genåbner følgende AMU kurser fra d.18. maj 

 • AMU-kurser på transportområdet, rengøringsområdet, afslutning af kontraktuddannelser samt ansatte i forsvaret hvis særlige omstændigheder.
 • Certifikatkurser (myndigheds- og branchecertifikater), herunder re-certificering, for ledige og beskæftigede 

Øvrige AMU kurser er omfattet af 3. fase fra den 8. juni

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, for dem der er omfattet af genåbningen. Der vil fortsat være nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne skal gøre brug af fx forskudte mødetidspunkter og pauser. Der kan fortsat gøres brug af fjernundervisning.

TAMU fortsætter som hidtil. Dog kan elever vende tilbage til deres kostafdeling.

Hjælpepakke til AMU
Regeringen har, sammen med et bredt flertal i Folketinget den 5. maj, aftalt en hjælpepakke, som skal understøtte økonomisk udfordrede AMU-udbydere. Hjælpepakken indeholder følgende initiativer:

 • Tilsagn om økonomisk særtilskud ved faldende kursistaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.
 • Tilskud betales til hver udbyder med et beløb på 100.000 kroner per mistet års-kursist.
 • Særtilskuddet udbetales for den mistede aktivitet samlet set, det vil sige både for beskæftigede og for ledige. 
 • Tilskuddet beregnes og udbetales i januar 2021, når skolerne har indberettet hele deres aktivitet for 2020. 
 • AMU-udbydere kan søge og modtage ekstra likviditet som lån hos Undervisningsministeriet, hvis det udgør en konkret udfordring frem til udmøntningen af særtilskuddet i januar måned 2021. 

Aftale om AMU-hjælpepakke

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

Prøve og eksamen

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal der afholdes prøver som led i nødundervisningen, såfremt udbyderen kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning. Hvis dette ikke er muligt, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden. Udskydes prøven, kan der i første omgang alene udstedes dokumentation for kursisternes deltagelse i undervisningen, indtil prøven afholdes og bestås.

Skolen kan i særlige tilfælde vælge at dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt. Der udstedes som konsekvens heraf heller ikke AMU-bevis for kursisternes deltagelse, men alene dokumentation for deltagelse i undervisningen. Denne mulighed kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, for eksempel hvis udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødvendigt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt - eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som led i indsatsen omkring COVID-19.

To breve til alle AMU-udbydere om gradvis genåbning af skolerne:1. brev af 21. april2. brev af 29. april

OBS: Vi venter på opdateringer efter seneste politiske aftale den 20. maj.

EUD er omfattet af genåbningens fase to og kan dermed åbne for flere elever fra den 18. maj. Det er uddannelsesinstitutionernes bestyrelser der, på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, afgør i hvilket omfang, at det er muligt at genoptage den praktiske undervisning.

For alle andre end eleverne på sidste år af deres uddannelse, er det alene den praktiske undervisning, som kan genoptages med fysisk fremmøde på skolerne. De teoretiske dele af skoleperioder og skolepraktik skal fortsat ske via fjernundervisning. Fælles for al undervisningen er, at det fortsat er nødundervisning.

Første fase af genåbningen af ungdomsuddannelserne er sat i værk tidligere. Det betyder, at der fra den 15. april blev åbnet op for undervisningen i de gymnasiale fag for EUX-elever, der er på sidste år af deres EUX-forløb. Det samme gør sig gældende for HHX og HTX.

Ændringen gældende fra den 15. april betyder at EUX-elever, der afslutter det studiekompetencegivende år sommeren 2020 og tekniske EUX-elever, der afslutter de sidste gymnasiale fag sommeren 2020, er vendt tilbage til skolerne.

Fra den 20. april blev der ligeledes genåbnet for de EUD-elever, der er i gang med sidste år på hovedforløbet.  Det betyder at EUD-elever, der er på sidste år af deres uddannelse er vendt tilbage til hovedforløbsundervisning på erhvervsskolerne. Det gælder for både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik, og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

Om skolehjem
Som en del af fase to vil der ske en genåbning af skolehjemmene for alle elever, der er vendt tilbage til den fysiske undervisning på skolerne. Denne ændring er gældende pr. 18. maj. En genåbning af et skolehjem kan kun ske, hvis retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne kan overholdes.

Om prøver
Gældende fra den 18. maj aflyses alle prøver i grundfag og elevernes standpunktskarakterer overføres som prøvekarakter i faget.

Som følge af den lange periode med nødundervisning kan den enkelte skole beslutte at grundforløbsprøven aflyses og erstattes med standpunktskarakteren. Det samme gør sig gældende for de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbene.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj.
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

Med genåbningen forventes det, at skolerne afholder de afsluttende prøver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, med fysisk fremmøde på skolerne. I de tilfælde, hvor det undtagelsesvist ikke er muligt at afvikle svendeprøven på skolen, er det fortsat en mulighed at der udstedes et administrativt svendebreve/fagbrev.

Læs mereErhvervsuddannelser åbner igen for elever på sidste årBekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbningBekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af erhvervsuddannelserRetningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVM’s område

Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål-og-svar-side for EUD

OBS: Vi venter på opdateringer efter seneste politiske aftale den 20. maj.

Lige nu er vores vurdering, at VUC/AVU er med i fase tre, der starter den 8. juni.
Vi har bedt undervisningsministeriet afklare det.

Den forberedende voksenuddannelse (FVU)

Afgangsprøverne for FVU gennemføres ikke. I stedet afgiver voksenuddannelsescentret - eller driftsoverenskomstparten - afsluttende standpunktsbedømmelse med bedømmelsen bestået eller ikke bestået til deltagere i kompetencegivende fag og –trin, som er adgangsgivende til videre uddannelse. Standpunktsbedømmelse afgives umiddelbart inden undervisningens afslutning. 

Standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

Som en del af standpunktsbedømmelsen skal der afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med deltageren. Samtalen er obligatorisk og indgår som en del af undervisningen. Formålet er at give underviseren et mere solidt grundlag for at vurdere kursistens faglige standpunkt og kursisten mulighed for at demonstrere sit faglige niveau. Samtalen bør vare 15-20 minutter og da den ikke er en erstatning for eksamen, skal den forme sig som en dialog.

Se mere på undervisningsministeriets hjemmeside under spørgsmål og svar Almen VEU (OBU, FVU, AVU)

Den almene voksenuddannelse (AVU)

Kursister på AVU skal have en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, der normalt afsluttes med prøve, men nu er aflyst pga COVID-19. Standpunktskaraktererne skal gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

Standpunktskarakteren skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til kursistens faglige niveau i den daglige undervisning – herunder undervisningen før nødundervisningen og i nødundervisningen. I helhedsvurderingen indgår herudover en individuel faglig vurderingssamtale med kursisten; samtalen indgår som en del af nødundervisningen.

De afsluttende standpunktskarakterer træder i afsluttende fag i stedet for de karakterer, der skulle være givet ved de aflyste prøver, og de er derved ophøjet til prøvekarakterer. 

Beviser, der udfærdiges til kursisterne, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, fx i forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 

Af nedenstående spørgsmål/svar på undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det bl.a.: 

 • at nødundervisningen i vides muligt omfang skal fortsætte for alle kursister frem til afslutningen af skoleåret 2019/2020. Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i vides muligt omfang skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted i henhold til prøveplanen, eller hvor institutionen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen – herunder interne prøver mv. Normalt er dette tidspunkt være i sidste halvdel af juni måned.
 • Ved aflysning af prøver bliver der frigjort lærerressourcer, som institutionen i medfør af reglerne om nødundervisning i vides muligt omfang er forpligtet til at anvende til nødundervisning. 

Læs mere
NødprøvebekendtgørelsenSpørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside

FGU er omfattet af genåbningens fase to og åbner for elever den 18. maj eller snarest derefter.

Dermed foregår undervisningen som udgangspunkt fysisk på skolen. Det vil dog fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Skolerne kan gøre brug af fx forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan også finde sted uden for skolen, ligesom fjernundervisning stadig er muligt. Det er udgangspunktet, at alle elever, møder frem til undervisningen. Elever, der vurderes til at være i smitterisiko (se vejledning fra Sundhedsstyrelsen), skal modtage fjernundervisning. Hvis en elev selv vælger at blive hjemme, vil denne ikke modtage fjernundervisning, og blive registreret som fraværende.

FØR elever og lærere møder ind, skal skolen være rengjort og hygiejnereglerne fra Sundhedsstyrelsen være opfyldt fuldt ud. Det er ledelsens ansvar, at vurdere, hvornår ophold er sundhedsmæssigt forsvarligt, ud fra Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

Prøver er aflyst

Afsluttende prøver er midlertidigt aflyst. I stedet giver FGU-institutionen sin afsluttende standpunktsbedømmelse af eleven i fag og faglige temaer, som eleven skulle have været til prøve i. I faglige temaer bedømmer institutionen eleven med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen.

For KUU elever - på FGU eller anden uddannelsesinstitutioner – er den afsluttende portfolieprøve midlertidigt aflyst. I stedet giver institutionen eleven en standpunktsbedømmelse.

Læs mere

Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af erhvervsuddannelser og FGU mmHåndtering af midlertidig aflysning af prøver i Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) (Opdateret den 7. maj)

Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVM’s område

STU er omfattet af genåbningens fase to og åbner for elever den 18. maj eller snarest derefter. Dermed foregår undervisningen som udgangspunkt fysisk på skolen. Det vil dog fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Undervisningen kan finde sted uden for skolen, ligesom fjernundervisning stadig er muligt. Det er udgangspunktet, at alle elever, møder frem til undervisningen. Elever, der vurderes til at være i smitterisiko (se vejledning fra Sundhedsstyrelsen), skal fortsat modtage fjernundervisning.

FØR elever og lærere møder ind, skal skolen være rengjort og hygiejnereglerne fra Sundhedsstyrelsen være opfyldt fuldt ud. Det er ledelsens ansvar, at vurdere, hvornår ophold er sundhedsmæssigt forsvarligt, ud fra Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVM’s område

Heltidsundervisningen

Ungdomsskolens heltidsundervisning er med i første etape af genåbningen af skoler, og undervisningen rykker tilbage på skolerne fra den 15. april. Dog under den forudsætning, at der er styr på rengøringskravet, så det er sikkert for både lærere og elever at komme der.

10. klasse

Genåbningens anden fase fra 18. maj omfatter også grundskolen ældste klasser, herunder 10. klasse. Det betyder at også 10. klasser, der udbydes i regi af Ungdomsskolen åbner den 18. maj.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

OBS: Vi venter på opdateringer efter seneste politiske aftale den 20. maj.

Sprogskoler er ikke omfattet af genåbningens fase to, og her fortsætter fjernundervisningen. Sprogskoler er nævnt under genåbningens fase tre, der starter den 8. juni.

Sprogprøverne på danskuddannelserne for sommerterminen 2020 udskydes, således at de skriftlige prøver afholdes 15.-18. juni 2020, og de mundtlige prøver afholdes i perioden 22. juni til 3. juli 2020. Det betyder også, at prøveterminen er kortere end normalt.

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni 2020, og prøverne forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt.
Læs mere om sprogprøverne 

Oversatte materialer om COVID-19 og coronavirus

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19
Læs det her

OBS: Vi venter på opdateringer efter seneste politiske aftale den 20. maj.

Oplysningsforbund og daghøjskoler er ikke omfattet af genåbningens fase to, og her fortsætter fjernundervisningen. 
Foreningslivet - som også omfatter oplysningsforbundene - er derimod med i fase 3, der åbner den 8. Juni, og aftenskolerne nævnes eksplicit.

OBS: Vi venter på opdateringer efter seneste politiske aftale den 20. maj.

Jobcentre er ikke omfattet af genåbningens fase to, og hjemmearbejdet fortsætter, men der står i aftalen, at man vil lave en løbende tilpasning af den offentlige sektor

Generelle spørgsmål

Det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder de retningslinjer, som skolerne skal overholde, før de kan genåbne. Retningslinjerne bliver løbende opdateret.

Seneste er det kommet nye retningslinjer gældende fra den 10. maj.
Her er afstandskravet lempet, så der generelt skal holdes 1 meters afstand.

Der er dog situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende, for eksempel bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne.

Læs mere i Sundhedsstyrelses retningslinjer (opdateret 10. maj)

Din ledelse er ansvarlig for, at arbejdet foregår efter de særlige regler, som sundhedsmyndighederne har udstedt.
Rengøringsstandarden skal være i orden fra starten, og der skal være styr på forholdene (afstand, sprit, håndvask, håndklæder med videre), så regler og vejledninger for sikkerheden kan overholdes.
Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med råd.

Læs mere i sundhedstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)
Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner

Hvis du eller nogle af dine nærmeste tilhører en af de særlige risikogrupper, som er nævnt i Sundhedsstyrelsens vejledning, og du bliver bedt om at møde på arbejde, kan du henvende dig til din læge, for at få foretaget en vurdering af, om du bør fortsætte med at arbejde hjemmefra eller kan gå på arbejde, og i givet fald hvilke konkrete hensyn, der bør tages.

På den baggrund kan du kontakter din leder og fortælle dette, samt bede om, at der bliver taget et hensyn til dig og dine nærmeste i denne situation.

Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant for bistand.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)

Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner

Det skal I drøfte med ledelsen på jeres skole. Det er et fælles problem for lærerne. Undervisningsministeriet er opmærksom på problemet i forhold til hjemsendelsen, og at undervisningsopgaven dermed er vanskelig lige nu.

Ansættelsesvilkår og regler

Situationen betyder, at de færreste har mulighed for at udføre deres arbejde fra arbejdspladsen. Det har kaldt på andre løsninger, dels for at sikre at arbejdet udføres forsvarligt, og dels for at sikre de ansattes indtægt og arbejdspladser.

Forskellige regler og løsninger

Der er vedtaget hastelove, indgået aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer.
Noget gælder for alle, men der er også fundet løsningerne som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler.

Regler der gælder for alle

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i en periode arbejder hjemmefra.

De fleste lærere arbejder hjemmefra i denne periode, og gør du det, står du til rådighed i den sædvanlige arbejdstid, og du skal kunne kontaktes. Du skal også kunne møde op på arbejde, hvis ledelsen giver besked om det.

Det er ledelsen, der definerer, hvilke opgaver du skal udføre i perioden – herunder om der etableres nødundervisning, online undervisning og kontakt til elever/kursister.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.
Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

Dog vil ikke-afholdt ferie kunne udskydes, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn. Eventuelt tab som følge af udskydelsen dækkes af arbejdsgiver. 

Vær opmærksom på, at der på det offentlige område er indgået aftale om blandt andet afholdelse af ferie i perioden 28. marts – 13. april. 

Det betyder aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med corona på statens område 

De færreste tænker lige nu på at rejse på ferie ud af Danmark. Udenrigsministeriets rejsevejledning opdateres jævnligt som følge af udviklingen af smittefaren ved coronavirus. Hvis du rejser til lande eller områder, som de officielle rejsevejledninger fraråder, risikerer du, at din arbejdsgiver betragter det som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du af den grund ikke kan møde på arbejde, når din ferie er slut.  

Det er dit eget ansvar at finde pasning til dine børn. Arbejder du hjemmefra i denne periode, så skal du også kunne arbejde, selvom du har dine børn hjemme.

De fleste medlemmer er allerede sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Men du kan ikke selv vælge at blive hjemme med løn, fordi du er bange for smitte på din arbejdsplads. Arbejdspladsen skal naturligvis efterleve myndighedernes krav til blandt andet plads og afstand. Gå i dialog med din leder om for eksempel muligheden for hjemmearbejde, hvis der er forhold, som gør det særligt farligt for dig at blive smittet eller bringe smitten med hjem.

Bliver du syg af coronavirus (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Du skal også melde dig syg, selv om du arbejder hjemmefra. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Der gælder de samme regler for fravær ved barn sygdom som normalt.

Regler for pasning af syge børn

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. 

Pauser i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni vil derfor ikke tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere.
Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at den ledige er medlem af en a-kasse i perioden frem til 9. juni.

De ledige, der har opbrugt deres dagpengeret siden 9. marts og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. De skal i så fald genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål vedrørende dagpenge.

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres dagpengeperiode med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

Der vil i den periode ikke være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.
Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren skal være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

Følg myndighederne

Uddannelsesforbundet opfordrer dig til at holde dig orienteret om myndighedernes anvisninger og følge dem nøje.
Coronasmitte.dk

Særligt for statsansatte

Arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med hjemsendelsen i perioden 16.3. – 29.3 (hjemsendelsens første to uger).
 
De statslige parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt LC og CFU) har drøftet, hvorledes man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med nedlukningen af vores skoler perioden 16.3.–29.3.2020.
 
Der er enighed om, at arbejdstid på undervisningsområdet i perioden 16.3.–29.3. opgøres på følgende måde:
 
Den planlagte arbejdstid på tidspunktet for hjemsendelse med løn danner baggrund for opgørelsen af arbejdstid. Det har derfor ikke betydning, hvis hjemsendelsen forhindrer læreren i at arbejde de planlagte timer.
 
Det betyder: 
 • at lærerne skal registrere den planlagte arbejdstid,
 • at lærerne ikke skal registrere den faktiske arbejdstid,

Hvis læreren af egen drift ønsker at afspadsere mv. i perioden, vil det ikke være i strid med den statslige aftale.

Det skal understreges, at retningslinjerne er gældende frem til om med den 29.3.2020.
I den aftale som parterne på det statslige område har indgået om, hvordan man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med lukninger af skoler i perioden fra 16.3.–29.3.2020, er tankegangen, at ingen lærere skal tjene eller tabe på hjemsendelsen.
 
Udfordringen er, at der på det statslige områder er mange måder at planlægge arbejdstiden på indenfor en årsnorm. I en række tilfælde på Uddannelsesforbundets område vil det være urimeligt at tage udgangspunkt i den planlagte arbejdstid.

Lokale aftaler

Uddannelsesforbundet anbefaler, at tillidsrepræsentanter går i dialog med ledelsen om løsninger, så de lokale aftaler lever op til intentionen om, at lærere hverken skal tjene eller miste på hjemsendelsen. Det er forskelligt fra skole til skole, hvad en rimelig løsning er. Grundlæggende er der to situationer:
Hvis din og kollegernes arbejdstid er meget skiftende indenfor årsnormen
For lærere, der i perioden 16. marts til 29. marts 2020 normalt arbejder mere eller mindre end 37 timer i gennemsnit, bør det være det sædvanlige timetal for perioden, der registreres.
 
Det kan dog være vanskeligt at fastslå præcist, hvad timetallet udgør. Pejlemærker kan være kolleger i tilsvarende situationer eller det faktisk registrerede timetal for en tilsvarende arbejdssituation eller periode.
Hvis din og kollegernes samlede arbejdstid ikke er planlagt langt frem i tiden, blandt andet fordi det i bedste fald kun er undervisning, kurser og møder, der er skemalagte
Det anbefales, at tillidsrepræsentanten og ledelsen aftaler, at der registreres 7,4 timer dagligt i perioden 16. marts – 29. marts 2020, medmindre læreren har udført arbejde udover de 7,4 timer dagligt.
 
På nogle skoler er der på forhånd fastlagt fleksdage/nuldage, for eksempel i forbindelse med jul, påske, uge 7 med videre. For at gøre flekdage/nul-dage muligt må den gennemsnitlige arbejdstid nødvendigvis være højere end 37 timer i andre uger, det vil sige højere end 7,4 timer i gennemsnit pr. dag. I sådanne tilfælde, bør der tages udgangspunkt i dette højere gennemsnit, der vil være afhængigt af antallet af fastlagte fleksdage/nul-dage.
 
Du kan spørg din tillidsrepræsentant, hvordan I håndterer sagen på din skole. Tillidsrepræsentanten kan få råd i Uddannelsesforbundet.

Hvis du ikke løser opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, skal du holde op til 5 dage fri. Typen af fridage og hvornår de holdes, besluttes af din leder på baggrund af en dialog med dig.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skal kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri   

Fridage med løn er feriedage, særlige feriedage og afspadsering mv.

Om feriedage og særlige feriedage

 • Har du planlagt at holde disse feriedage i perioden 14- 30. april kan du blive pålagt at holde dem tidligere.
 • Hvis det sker, skal du holdes skadesløs efter almindelige erstatningsretlige regler. Det betyder, at hvis fremrykningen af ferie eller særlige feriedage medfører udgifter for dig (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal du have erstattet udgifterne.

Om afspadsering

Afspadsering vedrører overtid, du har optjent i en tidligere normperiode.

Om omsorgsdage og seniordag

Du kan ikke pålægges at holde omsorgsdage, men der kan indgås en aftale om det.

Flex/nuldage: Der følger nærmere oplysninger snarest.

Særligt for kommunalt ansatte

Opgaver, som kommuner løser, er kritiske og vi har derfor indgået aftale om, at ansatte kan overføres til andre opgaver end de normale opgaver. Hensigten er, at der kan handles hurtigt og smidigt, så vi ved fælles hjælp kommer bedst muligt igennem corona-krisen.

Hvis det bliver aktuelt, skal det aftales med din tillidsrepræsentant. Mange kommuner har oprettet en ressourcebank, hvor du kan stille dig til rådighed. Søg efter det på din kommunens hjemmeside.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Der sker oplæring / instruktion
 • Der tages hensyn til din faglighed
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomsten (USK/SPC)

Der aflønnes kun for gennemført undervisning, dog lønnes der for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel.

Den allerede planlagte arbejdstid følges, og dermed kan arbejdstiden ikke omlægges til for eksempel 0-dag.
Undervisningstimetal medregnes konkret og indgår i opgørelsen, når året opgøres. Der har ikke indflydelse på undervisningstillæg, der udbetales løbende.  

 

Hvis du ikke løser opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, kan du blive pålagt at holde op til 5 dage fri.

Forudsætningen er, at du har restferie, afspadsering og/eller flekstid til gode. Hvis du ikke har det, kan disse fridage ikke pålægges, og du står fortsat til rådighed hjemmefra.

De 5 dage regnes fra 13. marts. Hvis du allerede har holdt en eller flere feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering siden 13. marts, indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skal kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri.    

Fridage med løn er

Feriedage – Hvis du har feriedage til gode.

 • Har du planlagt at holde disse feriedage i perioden efter 13. april, kan du blive pålagt at holde dem tidligere.
 • Har du aftalt at overføre disse feriedage til det kommende ferie år, kan du blive pålagt at holde dem i stedet.

6. ferieuge – Hvis du har dage fra 6. ferieuge til gode, enten fordi du ikke har holdt dem, eller fordi du har ønsket at få dem udbetalt.

Omsorgsdage – Du kan ikke pålægges at holde omsorgsdage, men du kan vælge det.

Seniordage - Du kan ikke pålægges at holde seniordage, men du kan vælge det.

Afspadsering eller fleks i hele dage.

Antallet af fridage, og hvilken type af fridage du holder, skal aftales med din leder. Vi opfordrer til, at du sammen med din leder finder fornuftige løsninger.

Særligt for privat ansatte

På flere private arbejdspladser indenfor underviserområdet er der iværksat hjemsendelse af medarbejdere efter den midlertidige ordning om lønkompensation.

Lønkompensationsordningen skal sikre mod afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne på grund af coronasituationen, har mulighed for at få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode. I første omgang var ordningen gældende frem til 9. juni 2020, men den er nu forlænget til den 8. juli 2020.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen. Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato.
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen.
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Du skal selv finansiere op til 5 dage i perioden. Er du hjemsendt for en kortere periode, skal du afvikle et forholdsmæssigt antal dage.
 • Du kan ”betale” dagene afholdelse af restferie, afspadsering, anden opsparet frihed eller ved tjenestefri uden løn. Har du ikke mere ferie tilbage, kan du også vælge at bruge ferie fra det nye ferieår på forhånd.
 • Din arbejdsgiver placerer - efter forhandling med dig - de op til 5 dage i hjemsendelsesperioden.
 • Du skal kunne møde på arbejde med dags varsel, hvis din arbejdsgiver får brug for dig og derfor afbryder hjemsendelsen.
 • Din arbejdsgiver må ikke i perioden foretage afskedigelser begrundet i arbejdspladsens forhold. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Tips og trick til fjernundervisningen


Vi har samlet forskellige links, hvor du kan finde gode råd og materialer, som du kan bruge til fjernundervisningen.

Det bedste råd, vi kan give, er at lære af hinandens erfaringer. I denne mærkelige tid opstår der mange nye ideer, der generer gode kreative og opfindsomme digitale løsninger på alle skoleområder. Så lær af hinanden, tag kontakt til dine kolleger på din egen eller andre skoler, dan læringsnetværk inden for dit skole- og fagområde, og deltag i online kurser.

Derudover kan du finde inspiration på følgende platforme:

Emu

emu.dk er der samlet en række gode råd til, hvordan lærere og ledere indenfor forskellige skoleområder kan gribe denne uvante undervisningssituation an. Der er blandt andet råd til lærere i forhold til relations arbejde og undervisning hjemmefra og konkret inspiration til undervisning i lukkeperioden.

Det Nationale Videnventer for e-læring 

e-VidensCenteret, det Nationale Videncenter for e-læring, der udvikler og formidler viden om e-læring i hele uddannelsessystemet, har oprettet siden IT i pædagogisk praksis. Her finder du praktisk inspiration til, hvordan du kan undervise online med afsæt i e-didaktiske og pædagogiske overvejelser.

Derudover kan du også finde inspiration og vejledninger til mere bredt at anvende e-læringsværktøjer i undervisningen. På siden er der etableret et videndelings-forum, hvor undervisere kan stille spørgsmål, udveksle erfaringer og give egne gode råd videre.

eVidenCenterets konsulenter følger med og bidrager med uddybning, henvisninger og erfaringer samt med svar på nogle af de spørgsmål, der bliver rejst. Der er også adgang til en række udgivelser, for eksempel en praktisk guide til fjernundervisere, og hvordan du laver en videoproduktion med smartphone.

Gennem e-VidensCentret har du mulighed for at tilmelde dig konferencen Differentiering med IT. Konferencen, som afholdes den 30.april, er digital og foregår via Adobe Connect. Den vil indeholde en række erfarings- og forskningsbaserede oplæg.

EVA 

EVA, Danmarks evalueringsinstitut, har udgivet en artikel om fem trin til god online undervisning, baseret på Gilly Salmons, en af verdens førende eksperter, pædagogiske tænkning og tilgang til e-læring. Du kan også downloade et inspirationskatalog med syv tiltag, der er væsentlige for at skabe kvalitet i digitale undervisningsforløb på tværs af forskellige uddannelsesområder.

Forlagene 

Forlagene har valgt at stille digitale læremidler for forskellige skoleområder gratis til rådighed. Du kan finde en oversigt på emu.dk. På edtechdonor.dk er der en oversigt over, hvor du kan finde hjælp og støtte til undervisning og uddannelse fra udbydere af uddannelsesteknologi i Danmark.

Emu

emu.dk er der samlet en række gode råd til EUD undervisningen under skolelukningerne, blandt andet:

CIU

CIU - Center for IT i Undervisning er et videnscenter for brug af digitale læremidler på EUD-området. Har du spørgsmål om for eksempel elevaktiverende undervisning, online feedback, multimodale værktøjer eller spørgsmål om relevante it-værktøjer og programmer, tilbyder CIU rådgivning og sparring. Vil du benytte dig af denne mulighed, skal du sende en mail til post@ciuud.dk med dit telefonnummer og det overordnede emne, du gerne vil have hjælp til, så vender CIU tilbage til dig med en relevant sparringspartner fra CIU.

På CIU kan du finde et videndelingsdokument med konkrete ideer til online undervisning. CIU har desuden samlet et par case eksempler, der kan inspirere til valg af redskaber og programmer til din online undervisning.

Hold også øje med de vidensdelingswebinarer, som CIU afholder med jævne mellemrum. Det foregår i samarbejde med undervisere og konsulenter fra erhvervsskoler, der deler erfaringer vedrørende omlægningen til digital undervisning.

Webinarer 

Ministeriets EUD-læringskonsulenter tilbyder en webinarrække til undervisere og læsevejledere på landets erhvervsskoler om Sproglig udvikling og læring på EUD.
Formålet er at vidensdele konkrete metoder fra praksis, der understøtter elevernes faglige udvikling. På hvert webinar rammesætter STUK med afsæt i pointer fra blandt andet EVA´s rapport At lære at lære, hvorefter en underviser fra sektoren deler sine erfaringer.
Webinarerne er planlagt, så de metoder, der præsenteres, kan overføres til alle fag på EUD. Der er åben for tilmelding til følgende webinarer:

 • Webinar om sproglig udvikling og læring på eud
  Dato: 30. april 2020

  Tidspunkt: 14.30-15.15
  Anne-Dorte Korsgaard Møller, underviser EUX Business, UC Holstebro, præsenterer sit dogme om at arbejde med sproglig udvikling dagligt og indledningsvis i alle sine timer med fokus på at anvende sproget aktivt i tale og skrift som redskab til læring.
 • Sproglig udvikling og læring på eud
  Dato: 3. juni 2020
  Tidspunkt: 14.30-15.15
  Dorte Koefoed Sudergaard, underviser på SOSU H, præsenterer et undervisningsforløb, hvor hun har fokus på før- under og efter aktiviteter i elevernes udvikling af tale, læse, lytte og skrivekompetencer ud fra FAHOT materialet, Den sproglige udvikling

Ministeriets læringskonsulenter vil løbende melde flere datoer ud. 

Nødundervisning 

I dette notat kan du se hvad de nye regler betyder for undervisningen på EUD, og for dig som lærer.

Notat vedrørende nye regler om nødundervisning og afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne

Tjek emu.dk for råd og inspiration til fjernundervisningen af AVU og FVU-elever. Udover gode råd er der links til de forlag, der stiller digitale læremidler til rådighed. 

Her er der andre links, der måske kan inspirere dig som VUC- lærer:

Hvis du underviser ordblinde, tjek portalen ordblinde.dk, hvor der er samlet viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en miniguide til fjernundervisning på AMU.

www.amu-læringsudbytte.dk stiller eVidenCenter et didaktisk redskab til rådighed for amu-undervisere, der vil undervise, så deres kursister forlader kurset med viden om eget udbytte. Sitet indeholder blandt andet en model, som kaldes MODOLÆR, der hjælper med at planlægge et kursus, hvor læringsmål, aktiviteter og evalueringstiltag er indbyrdes tilpasset.

Der er fri adgang til Gyldendals digitale danskuddannelses-materialer, så længe landets skoler er lukkede på grund af faren for smitte med Corona-virus. Du skal logge ind med sit UniLogin.

Der er mulighed for fjernundervisning for medarbejdere indenfor brancherne service, turisme, hotel og restauration. Det kræver kun, at medarbejderen har en computer eller tablet og adgang til internettet, og at medarbejderen er i målgruppen for tilbuddet. Der er mulighed for at få dækket lønudgifterne (ofte op til 100 procent) via VEU-godtgørelse og eventuelt kompetencefonde.

Se beskrivelse på Beskæftigelsesministeriets side.

For oversigt over udbud af fjernundervisning af AMU, AVU, FVU, OBU mv på Børne- og Undervisningsministeriets side.

Forbundets politik

En gruppe praktiker fra forskellige skoleformer har udarbejdet et politikpapir vedrørende digitalisering i undervisningen, som er godkendt af hovedbestyrelsen.

Underviseren er den bedste app i den digitale omstilling.

Nyt fra ministeriet

Børne- og undervisnings-ministeriet opdaterer løbende deres hjemmeside i forbindelse med lukningen af uddannelsesinstitutioner.
Blandt andet er her svar på  spørgsmål, som de nye regler og midlertidige bekendtgørelser giver anledning til.

Information til uddannelsesinstitutioner om COVID-19

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om initiativer for ca. 215 mio. kr., der skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne samt mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tiden med COVID-19. Der er afsat henholdsvis 14 og 10 mio. kr. til FGU og STU.

Se aftalen