Nye retningslinjer efter sommerferien

 

Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for ungdoms- og voksenuddannelser, som gælder fra den 1. august 2020. Med de nye retningslinjer kommer dagligdagen efter sommerferien tættere på, hvad elever, kursister og personale var vant til inden COVID-19, og det betyder, at uddannelsesinstitutioner efter den 1. august skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

Afstandskrav

Afstandskravet er nu en meter, men det er blandt andet muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever på samme hold, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Elever og kursister skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre hold, for eksempel på fællesarealer. 

Fokus på ekstra hygiejne

Institutionerne skal stadig have fokus på ekstra hygiejne, og det er ledelsernes ansvar at sikre den ekstra hygiejne. Dørhåndtag, tekøkkener, toiletter og borde – altså alle steder og flader der berøres af mange i løbet af en dag – skal rengøres og desinficeres ekstra hyppigt og grundigt.

Symptomer på COVID-19

Hvis personale, elever og kursister har symptomer på COVID-19 og har været i nær kontakt med smitte, skal de sendes hjem.

Håndtering af smitteudbrud

Hvis en fra personalet, en elev eller en kursist er smittet med corona, skal vedkommende hjemsendes, men det er ikke nok til, at det regnes som smitteudbrud. Der er først tale om et smitteudbrud, hvis flere kursister og medarbejdere, som ikke har været i nærkontakt, bliver smittet. Da råder Sundstyrelsen, at man udvider kredsen af, hvem der skal testes og hjemsendes. Det er ledelsen ansvar at afgøre, hvad der skal ske i disse tilfælde. 

Risikogrupper

Hvis du eller nogle af dine nærmeste tilhører en af de særlige risikogrupper, som er nævnt i Sundhedsstyrelsens vejledning, kan du henvende dig til din læge for at få foretaget en vurdering af, om du kan gå på arbejde, og i givet fald hvilke konkrete hensyn der bør tages. På den baggrund kan du kontakte din leder og fortælle dette. Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant for bistand.

Nødundervisning

Bestemmelser for nødundervisning kan stadig anvendes i særlige tilfælde. Det kan for eksempel være nødvendigt for skoler og institutioner at tage dem i brug, hvis de oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal medarbejdere, elever og/eller kursister hjem. I så fald skal skolen begrunde, hvorfor den anvender nødundervisningsbestemmelser, og det skal fremgå på skolens hjemmeside, ligesom skolen skal indsende den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs mere i informationsmaterialer fra Sundhedsstyrelsen og ministeriet

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge Børne- og Undervisningsministeriets breve om COVID-19

Vi holder dig opdateret

I Uddannelsesforbundet får vi mange spørgsmål relateret til situationen omkring coronavirus/COVID-19, og vi forsøger at svare på så mange som muligt.

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Kurser og møder

Uddannelsesforbundets sekretariat justerer forbundets aktiviteter til i takt med myndighedernes anbefalinger. Derfor er nogle møder, kurser og konferencer aflyst. Hvis du er i tvivl om, det, du skal deltage i, bliver afholdt, kan du kontankte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Hvad gælder for min arbejdsplads?

Det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder de retningslinjer, som skolerne skal overholde, før de kan genåbne. Retningslinjerne bliver løbende opdateret.

Seneste er det kommet nye retningslinjer gældende fra den 10. maj.
Her er afstandskravet lempet, så der generelt skal holdes 1 meters afstand.

Der er dog situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende, for eksempel bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne.

Læs mere i Sundhedsstyrelses retningslinjer (opdateret 10. maj)

Din ledelse er ansvarlig for, at arbejdet foregår efter de særlige regler, som sundhedsmyndighederne har udstedt.
Rengøringsstandarden skal være i orden fra starten, og der skal være styr på forholdene (afstand, sprit, håndvask, håndklæder med videre), så regler og vejledninger for sikkerheden kan overholdes.
Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med råd.

Læs mere i sundhedstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)
Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner

Hvis du eller nogle af dine nærmeste tilhører en af de særlige risikogrupper, som er nævnt i Sundhedsstyrelsens vejledning, og du bliver bedt om at møde på arbejde, kan du henvende dig til din læge, for at få foretaget en vurdering af, om du bør fortsætte med at arbejde hjemmefra eller kan gå på arbejde, og i givet fald hvilke konkrete hensyn, der bør tages.

På den baggrund kan du kontakter din leder og fortælle dette, samt bede om, at der bliver taget et hensyn til dig og dine nærmeste i denne situation.

Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant for bistand.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)

Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner

Det skal I drøfte med ledelsen på jeres skole. Det er et fælles problem for lærerne. Undervisningsministeriet er opmærksom på problemet i forhold til hjemsendelsen, og at undervisningsopgaven dermed er vanskelig lige nu.

Sundhedsstyrelsen beder alle, der er testet positiv for ny coronavirus,
om at kontakte de personer, de har været i nær kontakt med. Det kaldes
”kontaktopsporing”. De personer, der skal kontaktes kaldes ”nære
kontakter”.
 
Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet
med ny coronavirus, er du i risiko for selv at være blevet smittet.
 
Du kan være med til at bremse spredningen af ny coronavirus,
hvis du følger de råd, der fremgår af Sundhedsstyrelsens pjecer.

 

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og mmTil dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirusSmitteopsporing af nære kontakter

Der åbnes for udbud af alle AMU-uddannelser og tilkoblede mål i FKB fra d. 27 maj.

Undervisningen kan foregår på institutionen eller virksomhedsforlagt, og der er mulighed for ophold på skolehjem/kosttilbud, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

Undervisningen er fortsat omfattet af reglerne om nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne kan f.eks. gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. For al genåbning gælder, at dette skal ske i takt med, at skolens bestyrelse vurderer dette forsvarligt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger.

TAMU fortsætter som hidtil. Dog kan elever vende tilbage til deres kostafdeling.

Prøve og eksamen

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal der afholdes prøver som led i nødundervisningen, såfremt udbyderen kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning. Hvis dette ikke er muligt, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden. Udskydes prøven, kan der i første omgang alene udstedes dokumentation for kursisternes deltagelse i undervisningen, indtil prøven afholdes og bestås.

Skolen kan i særlige tilfælde vælge at dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt. Der udstedes som konsekvens heraf heller ikke AMU-bevis for kursisternes deltagelse, men alene dokumentation for deltagelse i undervisningen. Denne mulighed kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, for eksempel hvis udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødvendigt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt - eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som led i indsatsen omkring COVID-19. 

Hjælpepakke til AMU

Regeringen har, sammen med et bredt flertal i Folketinget den 5. maj, aftalt en hjælpepakke, som skal understøtte økonomisk udfordrede AMU-udbydere. Hjælpepakken indeholder følgende initiativer:

 • Tilsagn om økonomisk særtilskud ved faldende kursistaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019.
 • Tilskud betales til hver udbyder med et beløb på 100.000 kroner per mistet års-kursist.
 • Særtilskuddet udbetales for den mistede aktivitet samlet set, det vil sige både for beskæftigede og for ledige. 
 • Tilskuddet beregnes og udbetales i januar 2021, når skolerne har indberettet hele deres aktivitet for 2020. 
 • AMU-udbydere kan søge og modtage ekstra likviditet som lån hos Undervisningsministeriet, hvis det udgør en konkret udfordring frem til udmøntningen af særtilskuddet i januar måned 2021. 

Aftale om AMU-hjælpepakke

Fra den 27. maj er der åbnet op for alle uddannelsesinstitutioner og den fysiske undervisning på skolerne. Fælles for al undervisningen er, at det fortsat er nødundervisning.

 

Om skolehjem
Som en del af fase to blev skolehjemmene den 18. maj åbnet op for alle elever, der er vendt tilbage til den fysiske undervisning på skolerne. Fra den 27. maj åbnes skolehjemmene op for alle elever.

Om prøver
Gældende fra den 18. maj aflyses alle prøver i grundfag og elevernes standpunktskarakterer overføres som prøvekarakter i faget.

Som følge af den lange periode med nødundervisning kan den enkelte skole beslutte at grundforløbsprøven aflyses og erstattes med standpunktskarakteren. Det samme gør sig gældende for de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbene.

Med genåbningen forventes det, at skolerne afholder de afsluttende prøver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, med fysisk fremmøde på skolerne. I de tilfælde, hvor det undtagelsesvist ikke er muligt at afvikle svendeprøven på skolen, er det fortsat en mulighed at der udstedes et administrativt svendebreve/fagbrev.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj.
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutionerne.

Læs mereErhvervsuddannelser åbner igen for elever på sidste årBekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbningBekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål-og-svar-side for EUD

VUC/AVU, FVU og OBU er omfattet af den fremrykkede genåbning den 27. maj. Det gælder også virksomhedsforlagt undervisning. Som for øvrige områder gælder det, at de sundhedsfaglige retningslinjer skal overholdes.

Den forberedende voksenuddannelse (FVU)

I forbindelse med to nye aftaler om uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken fra juni 2020, er det blandt andet besluttet, at alle i arbejdsstyrken – ledige og beskæftigede – får adgang til fagene FVU-digital og FVU-engelsk. Derudover fjernes det nuværende krav om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede forløb. Udvidelsen af fagene gælder i 2020-2021, da de to FVU-fag er en del af trepartsaftalen far 2017, der udløber i 2012.

Afgangsprøverne for FVU gennemføres ikke. I stedet afgiver voksenuddannelsescentret - eller driftsoverenskomstparten - afsluttende standpunktsbedømmelse med bedømmelsen bestået eller ikke bestået til deltagere i kompetencegivende fag og –trin, som er adgangsgivende til videre uddannelse. Standpunktsbedømmelse afgives umiddelbart inden undervisningens afslutning. 

Standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

Som en del af standpunktsbedømmelsen skal der afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med deltageren. Samtalen er obligatorisk og indgår som en del af undervisningen. Formålet er at give underviseren et mere solidt grundlag for at vurdere kursistens faglige standpunkt og kursisten mulighed for at demonstrere sit faglige niveau. Samtalen bør vare 15-20 minutter og da den ikke er en erstatning for eksamen, skal den forme sig som en dialog.

Se mere på undervisningsministeriets hjemmeside under spørgsmål og svar Almen VEU (OBU, FVU, AVU)

Den almene voksenuddannelse (AVU)

Kursister på AVU skal have en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, der normalt afsluttes med prøve, men nu er aflyst pga COVID-19. Standpunktskaraktererne skal gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

Standpunktskarakteren skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til kursistens faglige niveau i den daglige undervisning – herunder undervisningen før nødundervisningen og i nødundervisningen. I helhedsvurderingen indgår herudover en individuel faglig vurderingssamtale med kursisten; samtalen indgår som en del af nødundervisningen.

De afsluttende standpunktskarakterer træder i afsluttende fag i stedet for de karakterer, der skulle være givet ved de aflyste prøver, og de er derved ophøjet til prøvekarakterer. 

Beviser, der udfærdiges til kursisterne, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, fx i forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 

Af nedenstående spørgsmål/svar på undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det bl.a.: 

 • at nødundervisningen i vides muligt omfang skal fortsætte for alle kursister frem til afslutningen af skoleåret 2019/2020. Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i vides muligt omfang skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted i henhold til prøveplanen, eller hvor institutionen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen – herunder interne prøver mv. Normalt er dette tidspunkt være i sidste halvdel af juni måned.
 • Ved aflysning af prøver bliver der frigjort lærerressourcer, som institutionen i medfør af reglerne om nødundervisning i vides muligt omfang er forpligtet til at anvende til nødundervisning. 

Læs mere

Nødprøvebekendtgørelsen
Spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside

FGU var omfattet af genåbningens fase to og åbnede for elever den 18. maj eller snarest derefter.

Dermed foregår undervisningen som udgangspunkt fysisk på skolen. Det vil dog fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Skolerne kan gøre brug af fx forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan også finde sted uden for skolen, ligesom fjernundervisning stadig er muligt. Det er udgangspunktet, at alle elever, møder frem til undervisningen. Elever, der vurderes til at være i smitterisiko (se vejledning fra Sundhedsstyrelsen), skal modtage fjernundervisning. Hvis en elev selv vælger at blive hjemme, vil denne ikke modtage fjernundervisning, og blive registreret som fraværende.

FØR elever og lærere møder ind, skal skolen være rengjort og hygiejnereglerne fra Sundhedsstyrelsen være opfyldt fuldt ud. Det er ledelsens ansvar, at vurdere, hvornår ophold er sundhedsmæssigt forsvarligt, ud fra Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

Prøver er aflyst

Afsluttende prøver er midlertidigt aflyst. I stedet giver FGU-institutionen sin afsluttende standpunktsbedømmelse af eleven i fag og faglige temaer, som eleven skulle have været til prøve i. I faglige temaer bedømmer institutionen eleven med bestået eller ikke bestået og i almene fag med en karakter efter 7-trinsskalaen.

For KUU elever - på FGU eller anden uddannelsesinstitutioner – er den afsluttende portfolieprøve midlertidigt aflyst. I stedet giver institutionen eleven en standpunktsbedømmelse.

Nye aftale om løntilskud på EGU

Regeringen har den 18. juni 2020 indgået aftale med folketingets partier om at afsætte 15 millioner kroner i 2020 til, at private arbejdsgivere kan modtage et løntilskud svarende til cirka 90 procent for nye praktikaftaler med elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) under FGU i resten af 2020. Løntilskuddet udmøntes som tillæg til den eksisterende EGU-bonusordning.

Læs mere

STU var omfattet af genåbningens fase to og åbnede for elever den 18. maj eller snarest derefter. Dermed foregår undervisningen som udgangspunkt fysisk på skolen. Det vil dog fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Undervisningen kan finde sted uden for skolen, ligesom fjernundervisning stadig er muligt. Det er udgangspunktet, at alle elever, møder frem til undervisningen. Elever, der vurderes til at være i smitterisiko (se vejledning fra Sundhedsstyrelsen), skal fortsat modtage fjernundervisning.

FØR elever og lærere møder ind, skal skolen være rengjort og hygiejnereglerne fra Sundhedsstyrelsen være opfyldt fuldt ud. Det er ledelsens ansvar, at vurdere, hvornår ophold er sundhedsmæssigt forsvarligt, ud fra Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Genåbningen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Vær opmærksom på, at retningslinjerne blev opdateret den 10. maj
Krav til skolens indretning, rengøring og hygiejne Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)Vi opdaterer, når der kommer mere specifikke vejledninger for uddannelsesinstitutioner.

Der er åbnet for al undervisning i Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens heltidsundervisning var med i første etape af genåbningen af skoler. 10. klasse omfattedes af genåbningens anden fase fra 18. maj.Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)

Sprogskoler er omfattet af genåbningens fase to - og åbner fra den 27. maj.

Enkelte bestemmelser om delvis suspension vil blive videreført. Det drejer sig dels om bestemmelserne om adgang til forlængelse af tidsperioden for danskuddannelse samt tidsperioden for det enkelte klip på klippekortet for kursister, der i perioden fra den 1. marts 2020 til den 1. juni 2020 har været afskåret fra at deltage i danskuddannelse på grund af COVID-19 relaterede årsager. Det forventes, at denne adgang til forlængelse videreføres så længe, det er relevant.

Desuden videreføres sprogcentrenes mulighed for at foretage et såkaldt administrativt modulskifte. Bestemmelsen videreføres, således at sprogcentrene i perioden frem til og med den 30. juni 2020 kan vælge, om en kursist skal modultestes ved fysisk fremmøde og test i medfør eller skal modulskiftes administrativt i medfør af den foreliggende bekendtgørelse. Det er derudover muligt at foretage en evaluering af en kursists sprogtilegnelse ved at foretage en kombination af den normale modultest og det administrative modulskifte. Muligheden for modulskifte fastholdes i denne periode af hensyn til følgevirkningerne af COVID-19 perioden på sprogskolernes varetagelse og tilrettelæggelse af undervisning, modultest og prøver med videre i denne periode kort efter genåbningen.   

Læs mere i bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse

Prøver

Sprogprøverne på danskuddannelserne for sommerterminen 2020 udskydes, således at de skriftlige prøver afholdes 15.-18. juni 2020, og de mundtlige prøver afholdes i perioden 22. juni til 3. juli 2020. Det betyder også, at prøveterminen er kortere end normalt.

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni 2020, og prøverne forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt.

Læs mere om sprogprøverne 

Materialer om COVID-19 

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19.

Oversatte materialer om COVID-19 og coronavirus

Oplysningsforbund og daghøjskoler og aftenskoler er omfattet af den fremrykkede genåbning den 27. maj. Som for øvrige områder gælder det, at de sundhedsfaglige retningslinjer skal overholdes.

Jobcentre i regionerne Syd, Midtjylland og Nordjylland er omfattet af genåbningens fase to og åbnes fra d. 27. maj. Hjemmearbejdet fortsætter indtil videre i regionerne Hovedstaden og Sjælland, hvorvidt der åbnes for tilstedeværelse i forbindelse med 3. fase, er i skrivende stund uvist, men vi opdaterer så snart der foreligger nyt.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer (opdateret 10. maj)

Generelle spørgsmål

Ansættelsesvilkår og regler

Situationen betyder, at de færreste har mulighed for at udføre deres arbejde fra arbejdspladsen. Det har kaldt på andre løsninger, dels for at sikre at arbejdet udføres forsvarligt, og dels for at sikre de ansattes indtægt og arbejdspladser.

Forskellige regler og løsninger

Der er vedtaget hastelove, indgået aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer.
Noget gælder for alle, men der er også fundet løsningerne som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler.

Regler der gælder for alle

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i en periode arbejder hjemmefra.

De fleste lærere arbejder hjemmefra i denne periode, og gør du det, står du til rådighed i den sædvanlige arbejdstid, og du skal kunne kontaktes. Du skal også kunne møde op på arbejde, hvis ledelsen giver besked om det.

Det er ledelsen, der definerer, hvilke opgaver du skal udføre i perioden – herunder om der etableres nødundervisning, online undervisning og kontakt til elever/kursister.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.

Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

Dog vil ikke-afholdt ferie kunne udskydes, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn. Eventuelt tab som følge af udskydelsen dækkes af arbejdsgiver. 

Vær opmærksom på, at der på det offentlige område er indgået aftale om blandt andet afholdelse af ferie i perioden 28. marts – 13. april. 

Det betyder aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med corona på det kommunale områdeDet betyder aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med corona på statens område 

For privatansatte, der er hjemsendt efter lønkompensationsordningen, gælder særlige regler om afholdelse af ferie.

Myndighederne har pt. givet grønt lys for rejser til de fleste lande i Europa.
Du kan finde myndighedernes aktuelle anbefalinger for de enkelte lande på Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det er uproblematisk i forhold til din arbejdsgiver, hvis du holder ferie i et af de lande, hvor der ikke frarådes rejser til.

Men Udenrigsministeriet fraråder fortsat unødvendige rejser til nogle europæiske lande og til resten af verden, og rejser man alligevel, anbefales 14 dages hjemmeophold, når man kommer hjem igen. Hvis du mod myndighedernes anbefaling rejser til et af de lande (de orange og røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning), så skal du være opmærksom på, at du risikerer løntræk, og at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien.

Så hvis du på trods af myndighedernes anbefalinger agter at rejse til et ”orange” eller ”rødt” land, bør du forinden aftale med din arbejdsgiver, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomsten. Følger du arbejdsgivers retningslinjer i forbindelse med rejsen og hjemkomsten, så undgår du at bringe dig selv i en misligholdelsessituation.
Da myndighederne anbefaler hjemmeophold, må du må forvente, at din arbejdsgiver vil pålægge dig at blive hjemme i en periode – enten ved at du holder en del af din ferie i forlængelse af rejsen, arbejder hjemmefra eller bliver hjemme med løntræk.

Det er dit eget ansvar at finde pasning til dine børn. Arbejder du hjemmefra i denne periode, så skal du også kunne arbejde, selvom du har dine børn hjemme.

De fleste medlemmer har været sendt hjem for at arbejde hjemmefra.
I takt med at skolerne åbner igen, bliver lærerne kaldt tilbage for at undervise på skolerne. Du kan ikke selv vælge at fortsætte med at arbejde hjemmefra, fordi du er bange for smitte på din arbejdsplads. Arbejdspladsen skal naturligvis efterleve myndighedernes krav til blandt andet plads og afstand. Gå i dialog med din leder om for eksempel muligheden for hjemmearbejde, hvis der er forhold, som gør det særligt farligt for dig at blive smittet eller bringe smitten med hjem.

Bliver du syg af coronavirus (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Du skal også melde dig syg, selv om du arbejder hjemmefra. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Der gælder de samme regler for fravær ved barn sygdom som normalt.

Regler for pasning af syge børn

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. 

Den 25. juni vedtog Folketinget, at lediges dagpengeanciennitet sættes yderligere på pause frem til og med den 31. august 2020. Tiltaget omfatter også suspendering af betaling af G-dage ved arbejdsfordeling og hjemsendelser, opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge.

Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til to måneder længere.

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål vedrørende dagpenge.

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres sygedagpengeperiode.

Den 25. juni vedtog Folketinget, at den midlertidige forlængelse  af retten til sygedagpenge forlænges yderligere med tre måneder.

Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

 

Særligt for statsansatte

Arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med hjemsendelsen i perioden 16.3. – 29.3 (hjemsendelsens første to uger).
 
De statslige parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt LC og CFU) har drøftet, hvorledes man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med nedlukningen af vores skoler perioden 16.3.–29.3.2020.
 
Der er enighed om, at arbejdstid på undervisningsområdet i perioden 16.3.–29.3. opgøres på følgende måde:
 
Den planlagte arbejdstid på tidspunktet for hjemsendelse med løn danner baggrund for opgørelsen af arbejdstid. Det har derfor ikke betydning, hvis hjemsendelsen forhindrer læreren i at arbejde de planlagte timer.
 
Det betyder: 
 • at lærerne skal registrere den planlagte arbejdstid,
 • at lærerne ikke skal registrere den faktiske arbejdstid,

Hvis læreren af egen drift ønsker at afspadsere mv. i perioden, vil det ikke være i strid med den statslige aftale.

Det skal understreges, at retningslinjerne er gældende frem til om med den 29.3.2020.
I den aftale som parterne på det statslige område har indgået om, hvordan man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med lukninger af skoler i perioden fra 16.3.–29.3.2020, er tankegangen, at ingen lærere skal tjene eller tabe på hjemsendelsen.
 
Udfordringen er, at der på det statslige områder er mange måder at planlægge arbejdstiden på indenfor en årsnorm. I en række tilfælde på Uddannelsesforbundets område vil det være urimeligt at tage udgangspunkt i den planlagte arbejdstid.

Lokale aftaler

Uddannelsesforbundet anbefaler, at tillidsrepræsentanter går i dialog med ledelsen om løsninger, så de lokale aftaler lever op til intentionen om, at lærere hverken skal tjene eller miste på hjemsendelsen. Det er forskelligt fra skole til skole, hvad en rimelig løsning er. Grundlæggende er der to situationer:
Hvis din og kollegernes arbejdstid er meget skiftende indenfor årsnormen
For lærere, der i perioden 16. marts til 29. marts 2020 normalt arbejder mere eller mindre end 37 timer i gennemsnit, bør det være det sædvanlige timetal for perioden, der registreres.
 
Det kan dog være vanskeligt at fastslå præcist, hvad timetallet udgør. Pejlemærker kan være kolleger i tilsvarende situationer eller det faktisk registrerede timetal for en tilsvarende arbejdssituation eller periode.
Hvis din og kollegernes samlede arbejdstid ikke er planlagt langt frem i tiden, blandt andet fordi det i bedste fald kun er undervisning, kurser og møder, der er skemalagte
Det anbefales, at tillidsrepræsentanten og ledelsen aftaler, at der registreres 7,4 timer dagligt i perioden 16. marts – 29. marts 2020, medmindre læreren har udført arbejde udover de 7,4 timer dagligt.
 
På nogle skoler er der på forhånd fastlagt fleksdage/nuldage, for eksempel i forbindelse med jul, påske, uge 7 med videre. For at gøre flekdage/nul-dage muligt må den gennemsnitlige arbejdstid nødvendigvis være højere end 37 timer i andre uger, det vil sige højere end 7,4 timer i gennemsnit pr. dag. I sådanne tilfælde, bør der tages udgangspunkt i dette højere gennemsnit, der vil være afhængigt af antallet af fastlagte fleksdage/nul-dage.
 
Du kan spørg din tillidsrepræsentant, hvordan I håndterer sagen på din skole. Tillidsrepræsentanten kan få råd i Uddannelsesforbundet.

Hvis du ikke løser opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, skal du holde op til 5 dage fri. Typen af fridage og hvornår de holdes, besluttes af din leder på baggrund af en dialog med dig.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skal kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri   

Fridage med løn er feriedage, særlige feriedage og afspadsering mv.

Om feriedage og særlige feriedage

 • Har du planlagt at holde disse feriedage i perioden 14- 30. april kan du blive pålagt at holde dem tidligere.
 • Hvis det sker, skal du holdes skadesløs efter almindelige erstatningsretlige regler. Det betyder, at hvis fremrykningen af ferie eller særlige feriedage medfører udgifter for dig (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal du have erstattet udgifterne.

Om afspadsering

Afspadsering vedrører overtid, du har optjent i en tidligere normperiode.

Om omsorgsdage og seniordag

Du kan ikke pålægges at holde omsorgsdage, men der kan indgås en aftale om det.

Flex/nuldage: Der følger nærmere oplysninger snarest.

Særligt for kommunalt ansatte

Opgaver, som kommuner løser, er kritiske og vi har derfor den 20. marts 2020 indgået aftale om, at ansatte kan overføres til andre opgaver end de normale opgaver. Hensigten er, at der kan handles hurtigt og smidigt, så vi ved fælles hjælp kommer bedst muligt igennem corona-krisen.

Den 27. maj 2020 er der indgået aftale om, hvordan genåbningen og dermed udløbet af aftalen om overførsel til andre opgaver håndteres:

 • Eksisterende aftaler kan fortsætte uændret frem til og med 14. juni 2020.
 • Eksisterende aftaler kan forlænges. Der skal aftales en ophørsdato, som senest kan være 31. august 2020.
 • Nye aftaler kan indgås. Der skal aftales en ophørsdato, som senest kan være 31. august 2020.

Hvis det bliver aktuelt, skal det aftales med din tillidsrepræsentant. Mange kommuner har oprettet en ressourcebank, hvor du kan stille dig til rådighed. Søg efter det på din kommunens hjemmeside.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Der sker oplæring / instruktion
 • Der tages hensyn til din faglighed
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomsten (USK/SPC)

Der aflønnes kun for gennemført undervisning, dog lønnes der for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel.

Den allerede planlagte arbejdstid følges, og dermed kan arbejdstiden ikke omlægges til for eksempel 0-dag.
Undervisningstimetal medregnes konkret og indgår i opgørelsen, når året opgøres. Der har ikke indflydelse på undervisningstillæg, der udbetales løbende.  

 

Hvis du ikke løser opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, kan du blive pålagt at holde op til 5 dage fri.

Forudsætningen er, at du har restferie, afspadsering og/eller flekstid til gode. Hvis du ikke har det, kan disse fridage ikke pålægges, og du står fortsat til rådighed hjemmefra.

De 5 dage regnes fra 13. marts. Hvis du allerede har holdt en eller flere feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering siden 13. marts, indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skal kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri.    

Fridage med løn er

Feriedage – Hvis du har feriedage til gode.

 • Har du planlagt at holde disse feriedage i perioden efter 13. april, kan du blive pålagt at holde dem tidligere.
 • Har du aftalt at overføre disse feriedage til det kommende ferie år, kan du blive pålagt at holde dem i stedet.

6. ferieuge – Hvis du har dage fra 6. ferieuge til gode, enten fordi du ikke har holdt dem, eller fordi du har ønsket at få dem udbetalt.

Omsorgsdage – Du kan ikke pålægges at holde omsorgsdage, men du kan vælge det.

Seniordage - Du kan ikke pålægges at holde seniordage, men du kan vælge det.

Afspadsering eller fleks i hele dage.

Antallet af fridage, og hvilken type af fridage du holder, skal aftales med din leder. Vi opfordrer til, at du sammen med din leder finder fornuftige løsninger.

Særligt for privat ansatte

På flere private arbejdspladser indenfor underviserområdet er der iværksat hjemsendelse af medarbejdere efter den midlertidige ordning om lønkompensation.

Lønkompensationsordningen skal sikre mod afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne på grund af coronasituationen, har mulighed for at få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode. I første omgang var ordningen gældende frem til 9. juni 2020, så blev den forlænget til den 8. juli 2020, og senest er ordningen forlænget frem til den 29. august 2020, hvorefter ordningen bortfalder.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen. Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato.
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen.
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Du skal selv finansiere op til 5 dage i perioden. Er du hjemsendt for en kortere periode, skal du afvikle et forholdsmæssigt antal dage.
 • Du kan ”betale” dagene afholdelse af restferie, afspadsering, anden opsparet frihed eller ved tjenestefri uden løn. Har du ikke mere ferie tilbage, kan du også vælge at bruge ferie fra det nye ferieår på forhånd.
 • Din arbejdsgiver placerer - efter forhandling med dig - de op til 5 dage i hjemsendelsesperioden.
 • Er du hjemsendt i perioden juli til 29. august kan du blive pålagt at holde op til 3 ugers sommerferie. Ferien placeres af din arbejdsgiver efter forhandling med dig. Der skal tages hensyn til dine ønsker, men en midlertidig ændring af ferieloven gør det muligt for din arbejdsgiver at varsle de 3 ugers ferie med helt ned til 1 dags varsel.
 • Du skal kunne møde på arbejde med dags varsel, hvis din arbejdsgiver får brug for dig og derfor afbryder hjemsendelsen. Det gælder ikke i din ferie.
 • Din arbejdsgiver må ikke i perioden foretage afskedigelser begrundet i arbejdspladsens forhold. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Tips og trick til fjernundervisningen


Vi har samlet forskellige links, hvor du kan finde gode råd og materialer, som du kan bruge til fjernundervisningen.

Det bedste råd, vi kan give, er at lære af hinandens erfaringer. I denne mærkelige tid opstår der mange nye ideer, der generer gode kreative og opfindsomme digitale løsninger på alle skoleområder. Så lær af hinanden, tag kontakt til dine kolleger på din egen eller andre skoler, dan læringsnetværk inden for dit skole- og fagområde, og deltag i online kurser.

Derudover kan du finde inspiration på følgende platforme:

Emu

emu.dk er der samlet en række gode råd til, hvordan lærere og ledere indenfor forskellige skoleområder kan gribe denne uvante undervisningssituation an. Der er blandt andet råd til lærere i forhold til relations arbejde og undervisning hjemmefra og konkret inspiration til undervisning i lukkeperioden.

Det Nationale Videnventer for e-læring 

e-VidensCenteret, det Nationale Videncenter for e-læring, der udvikler og formidler viden om e-læring i hele uddannelsessystemet, har oprettet siden IT i pædagogisk praksis. Her finder du praktisk inspiration til, hvordan du kan undervise online med afsæt i e-didaktiske og pædagogiske overvejelser.

Derudover kan du også finde inspiration og vejledninger til mere bredt at anvende e-læringsværktøjer i undervisningen. På siden er der etableret et videndelings-forum, hvor undervisere kan stille spørgsmål, udveksle erfaringer og give egne gode råd videre.

eVidenCenterets konsulenter følger med og bidrager med uddybning, henvisninger og erfaringer samt med svar på nogle af de spørgsmål, der bliver rejst. Der er også adgang til en række udgivelser, for eksempel en praktisk guide til fjernundervisere, og hvordan du laver en videoproduktion med smartphone.

Gennem e-VidensCentret har du mulighed for at tilmelde dig konferencen Differentiering med IT. Konferencen, som afholdes den 30.april, er digital og foregår via Adobe Connect. Den vil indeholde en række erfarings- og forskningsbaserede oplæg.

EVA 

EVA, Danmarks evalueringsinstitut, har udgivet en artikel om fem trin til god online undervisning, baseret på Gilly Salmons, en af verdens førende eksperter, pædagogiske tænkning og tilgang til e-læring. Du kan også downloade et inspirationskatalog med syv tiltag, der er væsentlige for at skabe kvalitet i digitale undervisningsforløb på tværs af forskellige uddannelsesområder.

Forlagene 

Forlagene har valgt at stille digitale læremidler for forskellige skoleområder gratis til rådighed. Du kan finde en oversigt på emu.dk. På edtechdonor.dk er der en oversigt over, hvor du kan finde hjælp og støtte til undervisning og uddannelse fra udbydere af uddannelsesteknologi i Danmark.

Emu

emu.dk er der samlet en række gode råd til EUD undervisningen under skolelukningerne, blandt andet:

CIU

CIU - Center for IT i Undervisning er et videnscenter for brug af digitale læremidler på EUD-området. Har du spørgsmål om for eksempel elevaktiverende undervisning, online feedback, multimodale værktøjer eller spørgsmål om relevante it-værktøjer og programmer, tilbyder CIU rådgivning og sparring. Vil du benytte dig af denne mulighed, skal du sende en mail til post@ciuud.dk med dit telefonnummer og det overordnede emne, du gerne vil have hjælp til, så vender CIU tilbage til dig med en relevant sparringspartner fra CIU.

På CIU kan du finde et videndelingsdokument med konkrete ideer til online undervisning. CIU har desuden samlet et par case eksempler, der kan inspirere til valg af redskaber og programmer til din online undervisning.

Hold også øje med de vidensdelingswebinarer, som CIU afholder med jævne mellemrum. Det foregår i samarbejde med undervisere og konsulenter fra erhvervsskoler, der deler erfaringer vedrørende omlægningen til digital undervisning.

Webinarer 

Ministeriets EUD-læringskonsulenter tilbyder en webinarrække til undervisere og læsevejledere på landets erhvervsskoler om Sproglig udvikling og læring på EUD.
Formålet er at vidensdele konkrete metoder fra praksis, der understøtter elevernes faglige udvikling. På hvert webinar rammesætter STUK med afsæt i pointer fra blandt andet EVA´s rapport At lære at lære, hvorefter en underviser fra sektoren deler sine erfaringer.
Webinarerne er planlagt, så de metoder, der præsenteres, kan overføres til alle fag på EUD. Der er åben for tilmelding til følgende webinarer:

 • Webinar om sproglig udvikling og læring på eud
  Dato: 30. april 2020

  Tidspunkt: 14.30-15.15
  Anne-Dorte Korsgaard Møller, underviser EUX Business, UC Holstebro, præsenterer sit dogme om at arbejde med sproglig udvikling dagligt og indledningsvis i alle sine timer med fokus på at anvende sproget aktivt i tale og skrift som redskab til læring.
 • Sproglig udvikling og læring på eud
  Dato: 3. juni 2020
  Tidspunkt: 14.30-15.15
  Dorte Koefoed Sudergaard, underviser på SOSU H, præsenterer et undervisningsforløb, hvor hun har fokus på før- under og efter aktiviteter i elevernes udvikling af tale, læse, lytte og skrivekompetencer ud fra FAHOT materialet, Den sproglige udvikling

Ministeriets læringskonsulenter vil løbende melde flere datoer ud. 

Nødundervisning 

I dette notat kan du se hvad de nye regler betyder for undervisningen på EUD, og for dig som lærer.

Notat vedrørende nye regler om nødundervisning og afsluttende prøver på erhvervsuddannelserne

Tjek emu.dk for råd og inspiration til fjernundervisningen af AVU og FVU-elever. Udover gode råd er der links til de forlag, der stiller digitale læremidler til rådighed. 

Her er der andre links, der måske kan inspirere dig som VUC- lærer:

Hvis du underviser ordblinde, tjek portalen ordblinde.dk, hvor der er samlet viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en miniguide til fjernundervisning på AMU.

www.amu-læringsudbytte.dk stiller eVidenCenter et didaktisk redskab til rådighed for amu-undervisere, der vil undervise, så deres kursister forlader kurset med viden om eget udbytte. Sitet indeholder blandt andet en model, som kaldes MODOLÆR, der hjælper med at planlægge et kursus, hvor læringsmål, aktiviteter og evalueringstiltag er indbyrdes tilpasset.

Der er fri adgang til Gyldendals digitale danskuddannelses-materialer, så længe landets skoler er lukkede på grund af faren for smitte med Corona-virus. Du skal logge ind med sit UniLogin.

Der er mulighed for fjernundervisning for medarbejdere indenfor brancherne service, turisme, hotel og restauration. Det kræver kun, at medarbejderen har en computer eller tablet og adgang til internettet, og at medarbejderen er i målgruppen for tilbuddet. Der er mulighed for at få dækket lønudgifterne (ofte op til 100 procent) via VEU-godtgørelse og eventuelt kompetencefonde.

Se beskrivelse på Beskæftigelsesministeriets side.

For oversigt over udbud af fjernundervisning af AMU, AVU, FVU, OBU mv på Børne- og Undervisningsministeriets side.

Forbundets politik

En gruppe praktiker fra forskellige skoleformer har udarbejdet et politikpapir vedrørende digitalisering i undervisningen, som er godkendt af hovedbestyrelsen.

Underviseren er den bedste app i den digitale omstilling.

Nyt fra ministeriet

Børne- og undervisnings-ministeriet opdaterer løbende deres hjemmeside i forbindelse med lukningen af uddannelsesinstitutioner.
Blandt andet er her svar på  spørgsmål, som de nye regler og midlertidige bekendtgørelser giver anledning til.

Information til uddannelsesinstitutioner om COVID-19

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om initiativer for ca. 215 mio. kr., der skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne samt mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tiden med COVID-19. Der er afsat henholdsvis 14 og 10 mio. kr. til FGU og STU.

Se aftalen