Vi holder dig opdateret

I Uddannelsesforbundet får vi mange spørgsmål relateret til situationen omkring coronavirus/COVID-19, og vi forsøger at svare på så mange som muligt.

Perioden med nedlukning af skoler og undervisningsinstitutioner er forlænget til efter påske. Situationen betyder, at de færreste har mulighed for at udføre deres arbejde fra arbejdspladsen. Det har kaldt på andre løsninger, dels for at sikre at arbejdet udføres forsvarligt, og dels for at sikre de ansattes indtægt og arbejdspladser.

Forskellige regler og løsninger

Der er vedtaget hastelove, indgået aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer.
Noget gælder for alle, men der er også fundet løsningerne som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler.

Kurser og møder aflyses

Uddannelsesforbundets sekretariat justerer forbundets aktiviteter til i takt med myndighedernes anbefalinger. Derfor er alle møder og konferencer frem til efter påske aflyst.

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på Tlf.: 70 70 27 22.

Regler der gælder for alle

 

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i en periode arbejder hjemmefra.

De fleste lærere arbejder hjemmefra i denne periode, og gør du det, står du til rådighed i den sædvanlige arbejdstid, og du skal kunne kontaktes. Du skal også kunne møde op på arbejde, hvis ledelsen giver besked om det.

Det er ledelsen, der definerer, hvilke opgaver du skal udføre i perioden – herunder om der etableres nødundervisning, online undervisning og kontakt til elever/kursister.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.
Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

 

Vær opmærksom på, at der på det offentlige område er indgået aftale om blandt andet afholdelse af ferie i perioden 28. marts – 13. april. 

Det betyder aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med corona på statens område 

De færreste tænker lige nu på at rejse på ferie ud af Danmark. Udenrigsministeriets rejsevejledning opdateres jævnligt som følge af udviklingen af smittefaren ved coronavirus. Hvis du rejser til lande eller områder, som de officielle rejsevejledninger fraråder, risikerer du, at din arbejdsgiver betragter det som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du af den grund ikke kan møde på arbejde, når din ferie er slut.  

Det er dit eget ansvar at finde pasning til dine børn. Arbejder du hjemmefra i denne periode, så skal du også kunne arbejde, selvom du har dine børn hjemme.

De fleste medlemmer er allerede sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Men du kan ikke selv vælge at blive hjemme med løn, fordi du er bange for smitte på din arbejdsplads. Arbejdspladsen skal naturligvis efterleve myndighedernes krav til blandt andet plads og afstand. Gå i dialog med din leder om for eksempel muligheden for hjemmearbejde, hvis der er forhold, som gør det særligt farligt for dig at blive smittet eller bringe smitten med hjem.

Bliver du syg af coronavirus (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Du skal også melde dig syg, selv om du arbejder hjemmefra. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Der gælder de samme regler for fravær ved barn sygdom som normalt.

Regler for pasning af syge børn

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. 

Pauser i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni vil derfor ikke tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere.
Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at den ledige er medlem af en a-kasse i perioden frem til 9. juni.

De ledige, der har opbrugt deres dagpengeret siden 9. marts og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. De skal i så fald genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål vedrørende dagpenge.

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres dagpengeperiode med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

Der vil i den periode ikke være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.
Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og som ellers ville overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren skal være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

Få svar på flere spørgsmål

FH's (Fagbevægelsens Hovedorganisation) vejledning om corona-virus

Følg myndighederne

Uddannelsesforbundet opfordrer dig til at holde dig orienteret om myndighedernes anvisninger og følge dem nøje.
Coronasmitte.dk

Særligt for statsansatte

Arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med hjemsendelsen i perioden 16.3. – 29.3 (hjemsendelsens første to uger).
 
De statslige parter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt LC og CFU) har drøftet, hvorledes man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med nedlukningen af vores skoler perioden 16.3.–29.3.2020.
 
I forhold til undervisningsområdet, er det særligt spørgsmål om 0-dage, afspadsering og ferie, der har været i spil.
 
Der er enighed om, at arbejdstid på undervisningsområdet i perioden 16.3.–29.3. opgøres på følgende måde:
 
Den planlagte arbejdstid på tidspunktet for hjemsendelse med løn danner baggrund for opgørelsen af arbejdstid. Det har derfor ikke betydning, hvis hjemsendelsen forhindrer læreren i at arbejde de planlagte timer.
 
Det betyder: 
 • at lærerne skal registrere den planlagte arbejdstid,
 • at lærerne ikke skal registrere den faktiske arbejdstid,
 • at lærere ikke kan afvikle flekstid, herunder nul-dage, i hjemsendelsesperioden, medmindre det var planlagt i forvejen,
 • at lærere, der har opsparet overtid, ikke kan afspadsere, medmindre det var planlagt i forvejen ved varsling eller aftale, og
 • at lærere ikke kan afholde ferie og særlige feriedage, medmindre det var planlagt i forvejen ved varsling eller aftale.
Hvis en håndhævelse heraf er åbenbart urimelig for den ene part, kan der efter en konkret vurdering indgås en aftale under medvirken af tillidsrepræsentanten, der fraviger ovenstående. 
 
Det skal understreges, at retningslinjerne er gældende frem til om med den 29.3.2020.
I den aftale som parterne på det statslige område har indgået om, hvordan man skal håndtere arbejdstid og planlagt ferie i forbindelse med lukninger af skoler i perioden fra 16.3.–29.3.2020, er tankegangen, at ingen lærere skal tjene eller tabe på hjemsendelsen.
 
Udfordringen er, at der på det statslige områder er mange måder at planlægge arbejdstiden på indenfor en årsnorm. I en række tilfælde på Uddannelsesforbundets område vil det være urimeligt at tage udgangspunkt i den planlagte arbejdstid.

 

Lokale aftaler

Uddannelsesforbundet anbefaler, at tillidsrepræsentanter går i dialog med ledelsen om løsninger, så de lokale aftaler lever op til intentionen om, at lærere hverken skal tjene eller miste på hjemsendelsen. Det er forskelligt fra skole til skole, hvad en rimelig løsning er. Grundlæggende er der to situationer:
Hvis din og kollegernes arbejdstid er meget skiftende indenfor årsnormen
For lærere, der i perioden 16. marts til 29. marts 2020 normalt arbejder mere eller mindre end 37 timer i gennemsnit, bør det være det sædvanlige timetal for perioden, der registreres.
 
Det kan dog være vanskeligt at fastslå præcist, hvad timetallet udgør. Pejlemærker kan være kolleger i tilsvarende situationer eller det faktisk registrerede timetal for en tilsvarende arbejdssituation eller periode.
Hvis din og kollegernes samlede arbejdstid ikke er planlagt langt frem i tiden, blandt andet fordi det i bedste fald kun er undervisning, kurser og møder, der er skemalagte
Det anbefales, at tillidsrepræsentanten og ledelsen aftaler, at der registreres 7,4 timer dagligt i perioden 16. marts – 29. marts 2020, medmindre læreren har udført arbejde udover de 7,4 timer dagligt.
 
På nogle skoler er der på forhånd fastlagt fleksdage/nuldage, for eksempel i forbindelse med jul, påske, uge 7 med videre. For at gøre flekdage/nul-dage muligt må den gennemsnitlige arbejdstid nødvendigvis være højere end 37 timer i andre uger, det vil sige højere end 7,4 timer i gennemsnit pr. dag. I sådanne tilfælde, bør der tages udgangspunkt i dette højere gennemsnit, der vil være afhængigt af antallet af fastlagte fleksdage/nul-dage.
 
Du kan spørg din tillidsrepræsentant, hvordan I håndterer sagen på din skole. Tillidsrepræsentanten kan få råd i Uddannelsesforbundet.

Hvis du ikke løser opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, skal du holde op til 5 dage fri. Typen af fridage og hvornår de holdes, besluttes af din leder på baggrund af en dialog med dig.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skal kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri.    

Fridage med løn er feriedage, særlige feriedage og afspadsering mv.

Om feriedage og særlige feriedage

 • Har du planlagt at holde disse feriedage i perioden 14- 30. april kan du blive pålagt at holde dem tidligere.
 • Hvis det sker, skal du holdes skadesløs efter almindelige erstatningsretlige regler. Det betyder, at hvis fremrykningen af ferie eller særlige feriedage medfører udgifter for dig (afbestilling af ferie, rejsebolig eller lignende), så skal du have erstattet udgifterne.

Om afspadsering

Afspadsering vedrører overtid, du har optjent i en tidligere normperiode.

Om omsorgsdage og seniordag

Du kan ikke pålægges at holde omsorgsdage, men der kan indgås en aftale om det.

Flex/nuldage: Der følger nærmere oplysninger snarest.

Særligt for kommunalt ansatte

Opgaver, som kommuner løser, er kritiske og vi har derfor indgået aftale om, at ansatte kan overføres til andre opgaver end de normale opgaver. Hensigten er, at der kan handles hurtigt og smidigt, så vi ved fælles hjælp kommer bedst muligt igennem corona-krisen.

Hvis det bliver aktuelt, skal det aftales med din tillidsrepræsentant. Mange kommuner har oprettet en ressourcebank, hvor du kan stille dig til rådighed. Søg efter det på din kommunens hjemmeside.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Der sker oplæring / instruktion
 • Der tages hensyn til din faglighed
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomsten (USK/SPC)

Der aflønnes kun for gennemført undervisning, dog lønnes der for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel.

Den allerede planlagte arbejdstid følges, og dermed kan arbejdstiden ikke omlægges til for eksempel 0-dag.
Undervisningstimetal medregnes konkret og indgår i opgørelsen, når året opgøres. Der har ikke indflydelse på undervisningstillæg, der udbetales løbende.  

 

Hvis du ikke løser opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, kan du blive pålagt at holde op til 5 dage fri.

Forudsætningen er, at du har restferie, afspadsering og/eller flekstid til gode. Hvis du ikke har det, kan disse fridage ikke pålægges, og du står fortsat til rådighed hjemmefra.

De 5 dage skal holdes i perioden 13. marts til 13. april. Hvis du allerede har holdt en eller flere feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering siden 13. marts, indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skal kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri.    

Fridage med løn er

Feriedage – Hvis du har feriedage til gode.

 • Har du planlagt at holde disse feriedage i perioden efter 13. april, kan du blive pålagt at holde dem tidligere.
 • Har du aftalt at overføre disse feriedage til det kommende ferie år, kan du blive pålagt at holde dem i stedet.

6. ferieuge – Hvis du har dage fra 6. ferieuge til gode, enten fordi du ikke har holdt dem, eller fordi du har ønsket at få dem udbetalt.

Omsorgsdage – Du kan ikke pålægges at holde omsorgsdage, men du kan vælge det.

Seniordage - Du kan ikke pålægges at holde seniordage, men du kan vælge det.

Afspadsering eller fleks i hele dage.

Antallet af fridage, og hvilken type af fridage du holder, skal aftales med din leder. Vi opfordrer til, at du sammen med din leder finder fornuftige løsninger.

Særligt for privat ansatte

På flere private arbejdspladser indenfor underviserområdet er man ved at iværksætte hjemsendelse af vores medlemmer efter den nye midlertidige ordning om lønkompensation.

Lønkompensationsordningen skal sikre mod afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30% af medarbejderne på grund af coronasituationen har mulighed for at få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode frem til 9. juni 2020.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen. Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato.
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen.
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Du skal selv finansiere op til 5 dage i perioden. Er du hjemsendt for en kortere periode end 3 måneder, skal du afvikle et forholdsmæssigt antal dage.
 • Du kan ”betale” dagene afholdelse af restferie, afspadsering, anden opsparet frihed eller ved tjenestefri uden løn. Har du ikke mere ferie tilbage, kan du også vælge at bruge ferie fra det nye ferieår på forhånd.
 • Din arbejdsgiver placerer - efter forhandling med dig - de op til 5 dage i hjemsendelsesperioden.
 • Du skal kunne møde på arbejde med dags varsel, hvis din arbejdsgiver får brug for dig og derfor afbryder hjemsendelsen.
 • Din arbejdsgiver må ikke foretage afskedigelser i perioden. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.