Siden er sidst opdateret 19.11.20

Der er særlige regler for Nordjylland, men HUSK OGSÅ at se de generelle regler. De gælder også for dig. De særlige regler for videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves i de syv kommuner fra mandag den 23. november. Vi opdaterer siden, så snart vi har det fulde overblik over, om det gælder alle de særlige retningslinjer.

Se de generelle regler på forbundets overbliksside for Coronavirus/­COVID-19 

Ansættelsesvilkår og regler 

På grund af smitteudviklingen i Nordjylland er der indgået forskellige aftaler om særlige ordninger for berørte virksomheder og lønmodtagere syv kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. De forskellige ordninger kan du læse om her.

Vær opmærksom på, at undervisningssektoren er defineret som kritisk funktion. Derfor skal lærere som udgangspunkt fortsætte med at undervise ved fysisk fremmøde, og de må derfor gerne krydse kommunegrænserne for at komme til og fra arbejde.

Særligt for privat ansatte

Fra 6. november til 3. december 2020 er den tidligere lønkompensationsordning for virksomheder genindført i de syv kommuner.

Lønkompensationsordningen skal sikre mod afskedigelser og betyder, at virksomheder, som ellers står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne, har mulighed for at få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen. Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del (minimum 30 procent af medarbejdere på pendlerkompensationsordningen medregnes).

Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato.
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen.
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Du skal kunne møde på arbejde med dags varsel, hvis din arbejdsgiver får brug for dig og derfor afbryder hjemsendelsen.
 • Din arbejdsgiver må i perioden ikke foretage afskedigelser af økonomiske årsager. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen

Der er IKKE krav om afholdelse af feriedage eller anden selvbetalt frihed i perioden.

Ligesom der er aftalt at genindføre lønkompensationsordning, har parterne aftalt en kompensationsordning for virksomheder i og udenfor de syv kommuner, som bliver berørt af restriktionen om pendling på tværs af kommunegrænserne. Formålet er at holde hånden under lønmodtagerne.

Der kan ydes kompensation for den enkelte medarbejder, som på grund af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænsen, ikke kan arbejde. Ordningen gælder, hvis medarbejderen bor i en anden kommune end arbejdsstedet, og en af kommunerne er blandt de syv. Fra den 16. november kan man igen bevæge sig mellem de syv kommuner, og ordningen er herefter kun relevant, hvis du enten bor eller arbejder udenfor området.

Vær opmærksom på, at lærerne betragtes som ansatte i kritiske funktioner. Det betyder, at lærere som udgangspunkt skal fortsætte med at undervise ved fysisk fremmøde. Og det betyder at lærerne gerne må krydse kommunegrænserne.

Den ekstraordinære pendlerkompensationsordning baserer sig på forudsætningerne for lønkompensationsordningen. Der er dog endnu uafklarede punkter. Vi opdaterer løbende her på siden

Betingelserne er:

 • Du har ret til fuld løn fra din arbejdsgiver
 • Du må ikke arbejde i perioden – det er derfor ikke muligt at få kompensation for dig, hvis du arbejder hjemmefra
 • Din arbejdsgiver må i perioden ikke foretage afskedigelser af økonomiske årsager. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen
 • Anvendelse af ordning bør ske efter dialog på arbejdspladsen

Der er IKKE krav om afholdelse af feriedage eller anden selvbetalt frihed. 

Ordningen gælder fra den 6. november til den 3. december 2020.

Særligt for kommunalt ansatte

På grund af den særlig situation i Nordjylland er der den 7. november indgået aftale med KL om, at ansatte i de syv kommuner kan overføres til at varetage opgaver i kritiske funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter eller fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Det er Uddannelsesforbundets vurdering, at aftalen kun i mindre grad vil berøre lærerne. Men hvis det bliver aktuelt, skal det aftales med din tillidsrepræsentant, og skal du udføre kritiske funktioner på et andet fagområde, skal der ligeledes indgås aftale lokalt med den relevante organisation. De lokale aftaler ophører senest den 15. december 2020.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomsten (USK/SP)

Link til Fælleserklæring 

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne

De nye restriktioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet gælder i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted og Vesthimmerlands kommuner. Restriktionerne gælder fra mandag den 9. november til søndag den 3. december 2020.11.09.  

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, iværksættes en række lokale restriktioner. Restriktionerne gælder fra som udgangspunkt fra mandag fra 9. november 2020 til den 3. december, men alle opfordres øjeblikkeligt til at følge de nye retningslinjer.

 • På alle uddannelsesinstitutioner skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind i fællesarealer. Der bør på alle institutioner være særligt opsynspersonale.
 • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
 • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.

Læs mere

Sundhedsministeriets: Nye tiltag og restriktioner i Nordjylland

Sundhedsstyrelsen

Brug af smitteappen - Download

Regler for gennemførelse af undervisningen

De nye restriktioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet gælder i Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted og Vesthimmerlands kommuner. Restriktionerne gælder fra mandag den 9. november til søndag den 3. december 2020.11.09. 

Nye restriktioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet gælder fra mandag den 9. november til søndag den 3. december 2020:

 • Fremmøde skal reduceres til maksimalt 50 procent på ungdoms- og voksenuddannelser, og der indføres nødundervisning. Det drejer sig om (EUD, VUC, AMU og Danskuddannelse for voksne udlændinge).
 • Der kan prioriteres fremmøde for elever, der er i deres afsluttende år. 
 • Undtaget for fremmøderestriktioner er sårbare unge og voksne samt elever på TAMU, FGU og STU, hvor der fortsat er 100 procent fremmøde.
 • Elever på skolehjem skal i videst muligt omfang blive på skolehjemmet, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

Ved yderligere spørgsmål er det muligt at ringe til Børne- og Undervisningsministeriets hotline på 70806707 (mandag til fredag klokken 8 til16). Tryk ”1” for Nordjyllandslinjen.

Læs mere

Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar til uddannelsesinstitutioner 

Sundhedsministeriet: Nye tiltag og restriktioner i Nordjylland

Lærerne i de syv kommuner er at betragte som ansatte i kritiske funktioner! Det betyder, at lærere som udgangspunkt skal fortsætte med at undervise ved fysisk fremmøde. Dette gælder ikke administrativt personale og ansatte på jobcentrene og KUI, som forventelig vil blive bedt om at arbejde hjemmefra.

På EUD, AVU, FVU, AMU, sprogcentre og Danskuddannelse for voksne udlændinge gælder det, at:

 • Der indføres nødundervisning, og fremmøde skal reduceres til maksimalt 50 procent. Skolerne skal især prioritere, at sårbare elever og afgangselever har fremmødeundervisning, og skal desuden sikre at alle elever/kursister får mulighed for med mellemrum at komme fysisk på skolen.
 • Undervisningens overgår til at være i henhold til nødbekendtgørelsen, og elever må ikke deltage i aktiviteter på tværs af klasserne. Der kan prioriteres fremmøde for elever, der er i deres afsluttende år. 
 • Det er skærpet opmærksomhed på rengøring og hygiejne, men de nuværende afstandsregler fastholdes.
 • Elever og kursister må gerne rejse på tværs mellem de syv kommuner, men må ikke rejse ind og ud af de syv kommuner. 
 • Elever fra de syv kommuner kan ikke deltage i undervisning på skoler udenfor kommunerne, så de skal have nødundervisning på distancen.
 • Disse institutioner er undtaget for fremmøderestriktioner. På disse skoler er der fortsat 100 procent fremmøde.
 • Til gengæld genindføres afstandskravene fra foråret på ene meter. Dette gælder også ifm. transport i f.eks. skolens minibus.
 • Elever og kursister må gerne rejse på tværs af kommunerne, og ind eller ud af en af de syv kommuner for at komme i skole. Dette er dog en udfordring pga. manglende offentlig transport.
 • Elever fra de syv kommuner må gerne deltage i undervisning på skoler udenfor kommunerne
 • Kravene til rengøring og hygiejne indskærpes
 • Lukkes i perioden for offentlig adgang (om det betyder, at undervisningen skal sættes helt på pause er stadig uvist).
 • Elever på skolehjem skal i videst muligt omfang blive på skolehjemmet, og de kan ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.
 • Hvis der er ungdomsskoler i området, der har undervisning på 5-8 klassetrin, så skal disse unge overgå til nødundervisning hjemmefra. Elever, der modtager specialundervisning eller vurderes særligt sårbare kan dog fortsat modtage fremmødeundervisning.

Yderligere spørgsmål

Ved yderligere spørgsmål er det muligt at ringe til Børne- og Undervisningsministeriets hotline på 70806707 (mandag til fredag klokken 8 til16). Tryk ”1” for Nordjyllandslinjen.

Der er særlige regler for Nordjylland, men HUSK OGSÅ at se de generelle regler. De gælder også for dig.

Se de generelle regler på forbundets overbliksside for Coronavirus/­COVID-19