Siden er sidst opdateret 15.01.2021

COVID-19 situationen har medført, at der er blevet indført en række særlige regler, som har betydning for undervisnings- og vejledningsområdet. Her på siden kan du få et overblik over, hvilke regler som gælder, mens Danmark er udfordret af corona. Vær opmærksom på, at der under nedlukningen af Danmark, som pt varer frem til 7. februar, gælder særlige aktuelle regler. Dem kan du få et overblik over her:

Aktuelle restriktioner under nedlukning

Rammer og regler for nedlukningen

Siden den første nedlukning af 38 af landets kommuner den 9. december, har regeringen løbende udvidet den aktuelle nedlukning af Danmark. Den 16. december blev nedlukningen udvidet til hele landet.

Senest er der fra den 21. december indført en nedlukning af Danmark, som også omfatter FGU og kostelever på ungdoms- og voksenuddannelser.

Se de aktuelle restriktioner

Ansættelsesvilkår og regler 

Overenskomsterne gælder

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i denne periode arbejder helt eller delvist hjemmefra – eller fordi arbejdspladserne er udfordret på økonomien på grund af COVID-19.

Særlige hastelove og regler

Men situationen har også kaldt på andre løsninger, og derfor har Folketinget vedtaget hastelove, og arbejdsmarkedets parter har indgået nogle aftaler og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer. Noget gælder for alle, men der er også fundet løsninger, som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler. Dem kan du læse om på denne side. 

Regler der gælder for alle

Ja, din arbejdsgiver kan pålægge dig hurtigst muligt at blive covid-19 testet og oplyse arbejdsgiver om resultatet. Det har Folketinget vedtaget ved lov.

Pålægget skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittet. Det kan være såvel arbejdsmiljø- som væsentlige driftsmæssige hensyn. En arbejdsgiver, som vil benytte sin ret til at kræve medarbejdere testet, skal høre samarbejdsudvalget, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages.

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet gælder:

 • Du skal informeres skriftligt og med begrundelse for pålægget
 • Testen udføres i din arbejdstid, og kan det ikke lade sig gøre, skal du kompenseres økonomisk for den tid, du bruger
 • Eventuelle udgifter dækkes af arbejdsgiver

Vær opmærksom på, at du risikerer ansættelsesretlige sanktioner, hvis du ikke efterkommer pålægget om test og oplysning om resultatet. Hvis du får et pålæg om test, som du ikke mener, er begrundet i saglige hensyn, så kontakt straks Uddannelsesforbundet.

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du lader dig vaccinere mod Covid-19. Og du har ikke pligt til at oplyse, om du er vaccineret, eller vil lade dig vaccinere. Det kan derfor heller ikke føre til afskedigelse eller få andre ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis en lærer ikke vil lade sig vaccinere.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.

Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

Dog vil ikke-afholdt ferie kunne udskydes til afholdelse efter 30. september 2020, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn. Eventuelt tab som følge af udskydelsen dækkes af arbejdsgiver. 

Vær opmærksom på, at der på det offentlige område er indgået aftale om blandt andet afholdelse af ferie i perioden 28. marts – 13. april. 

Hvis du planlægger rejser til udlandet, skal du være opmærksom på myndighedernes aktuelle vejledning for det pågældende land. Den finder du på Udenrigsministeriets rejsevejledning. Rejsevejledningen opdateres løbende. Det er uproblematisk i forhold til din arbejdsgiver, hvis du holder ferie i et af de lande, hvor der ikke frarådes rejser til.

Men rejser du til et land, som Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser til, opfordrer myndighederne kraftigt til 14 dages selvisolation, når man kommer hjem igen.

Hvis du mod myndighedernes anbefaling rejser til et af de lande (de orange og røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning), så skal du være opmærksom på, at du risikerer løntræk, og at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien.

Derfor bør du inden rejsen afklare retningslinjerne på din arbejdsplads for, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomsten. Er der ingen retningslinjer, bør du aftale det med din leder. Følger du arbejdsgivers retningslinjer i forbindelse med rejsen og hjemkomsten, så undgår du at bringe dig selv i en misligholdelsessituation. 

Da myndighederne anbefaler hjemmeophold, må du må forvente, at din arbejdsgiver vil pålægge dig at blive hjemme i en periode – enten ved at du holder en del af din ferie i forlængelse af rejsen, arbejder hjemmefra eller bliver hjemme med løntræk.

Er du utryg ved at gå på arbejde, fordi du er i den særlige risikogruppe defineret af Sundhedsstyrelsen, bør du konsultere din læge. 
Hvis din læge vurderer, at der er en helt konkret risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at afklare, hvordan risikoen for smitte undgås. Det kan for eksempel være ved, at du flytter arbejdssted eller arbejder hjemmefra. Kan din arbejdsgiver ikke finde en løsning, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. 
Men kontakt Uddannelsesforbundet inden du bliver hjemme, så du ikke risikerer, at din arbejdsgiver ser det som en ulovlig udeblivelse.

Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at tilbyde et arbejdssted, hvor du ikke er udsat for risiko, og kan du ikke arbejde hjemmefra, kan din arbejdsgiver fritage dig for din arbejdsforpligtelse. Du vil have ret til enten sygedagpenge eller løn, afhængigt af hvor du er ansat.

Tilsvarende ordning gælder for pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

Reglerne om sygedagpenge for personer og pårørende til personer i den særlige risikogruppe gælder til den 31. marts 2021.

Bliver du syg af coronavirus (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Det gælder også ved hjemmearbejde. Har du planlagt hjemmearbejde eller er pålagt at arbejde hjemmefra, men bliver syg, så skal du også melde dig syg til din arbejdsgiver. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Der gælder de samme regler for fravær ved barn sygdom som normalt.

Hvis dit barn er konstateret smittet med covid-19, kan du efter afholdelse af barns 1. og eventuelt 2. sygedag have ret til dagpenge efter den midlertidige ordning om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19.

Regler for pasning af syge børn

Trepartsaftalen om ret til dagpenge efter barselsloven, hvis du er nødt til at blive hjemme og passe dit barn, fordi barnet er hjemsendt, er nu forlænget og gælder frem til 31. marts 2021.

Det er en betingelse, at barnet er hjemsendt i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger på grund af konkret smittetilfælde på institutionen/skolen.

Bor du sammen med den anden forælder, er det en betingelse, at ingen af jer har mulighed for hverken hjemmearbejde, omsorgsdage eller afspadsering. Der kræves erklæring fra begge forældres arbejdsgivere. Det er naturligvis også en betingelse, at der ikke udbetales løn til den forælder, som er hjemme med barnet, og at der ikke holdes ferie de pågældende dage. Bor du ikke sammen med den anden forælder, skal der kun fremlægges arbejdsgivererklæring fra dig, som ansøger om dagpenge.

Er dit barn selv konstateret smittet med covid-19, har du tilsvarende ret til dagpenge efter barselsloven under de samme betingelser - dog først efter afholdelse af barns 1. og eventuelt 2. sygedag

Retten til dagpenge gælder ved hjemsendte børn under 14 år, og der kan maksimalt opnås dagpenge for 10 arbejdsdage per barn.

Læs mere

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om den kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres sygedagpengeperiode.

Den 25. juni vedtog Folketinget, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges yderligere med tre måneder.

Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

Særligt for kommunalt ansatte

Arbejdstid de første to uger af nedlukning (16.3-28.3)

Den allerede planlagte arbejdstid følges, og dermed kan arbejdstiden ikke omlægges til for eksempel 0-dag.

Undervisningstimetal medregnes konkret og indgår i opgørelsen, når året opgøres. Det har ikke indflydelse på undervisningstillæg, der udbetales løbende.

Arbejdstid til og med påske (28.03-13.04) 

Hvis du ikke løste opgaver hjemmefra i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, kan du være pålagt at holde op til 5 dage fri.

Forudsætningen er, at du på daværende tidspunkt havde restferie, afspadsering og/eller flekstid til gode. 

De 5 dage regnes fra 13. marts. Hvis du allerede havde holdt en eller flere feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering siden 13. marts, indgår disse dage i sammentællingen af de 5 dage.

Fridagene er hele dage. Hvis du eksempelvis skulle kontakte elever eller stå til rådighed for telefonopkald i løbet af dagen, kan du ikke pålægges at holde fri.    

Fridage med løn er:

Feriedage – Hvis du havde feriedage til gode.

 • Havde du planlagt at holde disse feriedage i perioden efter 13. april, kan du være pålagt at holde dem tidligere.
 • Havde du aftalt at overføre disse feriedage til det kommende ferie år, kan du være pålagt at holde dem i stedet.

Sjette ferieuge – Hvis du havde dage fra 6. ferieuge til gode, enten fordi du ikke holdt dem, eller fordi du har havde ønsket at få dem udbetalt.

Omsorgsdage – kan ikke pålægges, men du kan vælge det.

Seniordage - kan ikke pålægges, men du kan vælge det.

Afspadsering eller fleks i hele dage.

Antallet af fridage, og hvilken type af fridage du holder, skal være aftalt med din leder. 

Der aflønnes kun for gennemført undervisning, dog lønnes der for undervisning, der aflyses med mindre end en uges varsel.

Særligt for privat ansatte

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at etablere en midlertidig ordning om arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser forårsaget af Covid-19 situationen. Ordningen er vedtaget ved lov og erstatter lønkompensationsordningen, som udløb den 29. august.

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen betyder, at arbejdstiden nedsættes, og at medarbejderne modtager supplerende dagpenge efter en forhøjet sats i den tid, de ikke arbejder.

Ordningen indebærer blandt andet, at:

 • Arbejdsgiver har ret til at iværksætte arbejdsfordeling, men den skal være sagligt begrundet, og der skal ske information og høring af medarbejderne efter samarbejdsreglerne
 • Du har som ansat 24 timer til at beslutte, om du vil indgå i ordningen, men vær opmærksom på at alternativet kan være en afskedigelse
 • Dagpengesatsen forhøjes fra 19.083 kroner til 23.000 kroner per måned for en fuldtidsforsikret, når man er på dagpenge i ordningen
 • Ledighedstiden kan udgøre op til 80 procent under arbejdsfordelingsordningen og kan ændres undervejs
 • Du kan selv fratræde uden varsel til fordel for et andet job med højere arbejdstid

 • Under arbejdsfordelingen kan du ikke blive sagt op af samme årsag som den, der begrundede arbejdsfordelingen

 • Bliver du sagt op af andre årsager, gælder de vilkår, som var gældende forud for arbejdsfordelingen

 • Ordningen skal omfatte hele virksomheden eller en hel afdeling, enhed eller lignende
 • Arbejdsfordelingsordningen er forlænget og kan etableres i resten af 2020 og hele 2021 og kan vare alle 12 måneder i 2021.
 • Du som ansat indtræder fuldt ud i tidligere rettigheder ved arbejdsfordelingsordningens udløb
 • nyansatte indtræder i arbejdsfordelingsordningen fra dag et
 • Ikke-forsikrede har mulighed for melde sig ind i a-kasse og betale kontingent bagud, og så få ret til dagpenge under arbejdsfordelingsordningen.

Læs FH's vejledning om arbejdsfordeling

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Den midlertidige lønkompensationsordning, som gjaldt i foråret, er blevet genindført og forlænget fra 17. januar 2021. Ordningen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører.

Formålet er at undgå afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne, i stedet har mulighed for at sende medarbejderne hjem og få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode frem til restriktionerne ophører.

Har virksomheden flere arbejdssteder, kan der søges kompensation for enkelte arbejdssteder.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen.

Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med en dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
 • Allerede aftalt eller varslet ferie forudsættes afholdt som planlagt
 • Fra den 17. januar 2021 kan du pålægges at holde en feriedag, en afspadseringsdag eller en dag med tjenestefri uden løn efter de første 21 dages hjemsendelse, og derefter en dag for hver 28 dage, du er hjemsendt. Du kan maksimalt pålægges at bidrage i alt fem dage. Allerede afholdt eller planlagt ferie indgår i disse dage.

Din arbejdsgiver må ikke i periode afskedige på grund af økonomi. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Læs mere:

FH: Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne

 

I perioden fra den 29. oktober 2020 -  28. februar 2021 gælder, at:

 • Undervisere på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer. Det er din institutions pligt at sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til rådighed for underviserne.
 • Lærere og pædagoger har ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen, hvis de pågældende ønsker det.
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav af mundbindSpørgsmål og svar om mundbind og visir

 • Det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder de retningslinjer, som skolerne skal overholde, før de kan genåbne. Retningslinjerne bliver løbende opdateret.
 • Generelt skal holdes to meters afstand.

Læs mere

Sundhedsstyrelses retningslinjer (opdateret 9. juli)

Din ledelse er ansvarlig for, at arbejdet foregår efter de særlige regler, som sundhedsmyndighederne har udstedt.

Rengøringsstandarden skal være i orden fra starten, og der skal være styr på forholdene (afstand, sprit, håndvask, håndklæder med videre), så regler og vejledninger for sikkerheden kan overholdes.

Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med råd.

Læs mere

Sundhedsstyrelses retningslinjer (opdateret 9. juli)

Sundhedsstyrelsen beder alle, der er testet positiv for ny coronavirus, om at kontakte de personer, de har været i nær kontakt med. Det kaldes ”kontaktopsporing”.
De personer, der skal kontaktes kaldes ”nære kontakter”.

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med ny coronavirus, er du i risiko for selv at være blevet smittet og så skal du testes.

Vær opmærksom på, at testsystemet er opbygget således, at alle nære kontakter til smittede - herunder også  pædagoger og lærere - kan booke særligt reserverede tider og kan dermed springe køen over hos TestCenter Danmark.

Du kan være med til at bremse spredningen af ny coronavirus, hvis du følger de råd, der fremgår af Sundhedsstyrelsens pjecer.

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (opdateret 17. september)Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Unge møder lige nu mange nye regler og restriktioner i deres hverdag, som gør, at de skal finde nye måder at være sammen på. Det er en utryg situation for mange.

I nedenstående katalog og følgebrev fra Sundhedsstyrelsen kan du finde inspiration, hvordan du kan have en dialog med dine elever om de anbefalinger og restriktioner, der er i forbindelse med corona, og hvordan de forholder sig til dem.  

Kataloget er målrettet undervisere på erhvervsuddannelser og FGU’er, men kan også bruges på andre skoleområder.

Læs mere

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemienFølgebrev til undervisere

Regler for gennemførsel af undervisningen

Aktuel viden om reglerne for undervisning og nødundervisning under COVID-19

 

Bestemmelser for nødundervisning kan stadig anvendes i særlige tilfælde.
Skoler og uddannelsesinstitutioner skal give nødundervisning, når sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger har som konsekvens, at der iværksættes foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer gennemførelsen af den almindelige undervisning.

Det kan for eksempel være nødvendigt for skoler og institutioner at overgå til nødundervisning i tilfælde af lokale smitteudbrud, som gør det nødvendigt at sende et større antal medarbejdere, elever eller kursister hjem. Der er ligeledes pligt til at give nødundervisning i det tilfælde, at en skole eller uddannelsesinstitution lukker helt ned.

Siden den 24. august har bestemmelserne for nødundervisning kunne træde i kraft alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og påbud. Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner nu har mere fleksibilitet til at reagere på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Nødundervisningen kan iværksættes i en periode på op til fire uger og kan herefter forlænges to uger ad gangen. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal fortsat begrunde, hvorfor de nødunderviser på deres hjemmeside, ligesom de skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vær opmærksom på, at der frem til 7. februar 2021 gælder særlige regler vedrørende prøver og eksaminer.

Se aktuelle restriktioner her. 

Hvis en prøve ikke kan afholdes som planlagt grundet foranstaltninger mod COVID-19, har elever og deltagere på FGU, FVU og KUU mulighed for at vælge om en prøve skal udsættes eller aflyses.

For erhvervsuddannelsernes gælder at standpunktskaraktererne ophøjes til prøvekarakter, hvis en prøve i grundfag eller de uddannelsesspecifikke fag aflyses.

På erhvervsuddannelserne kan grundforløbsprøven og den afsluttende prøves praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer. Det forudsætter dog inddragelse af det relevante faglige udvalg.

For danskuddannelse gælder, at den delvise suspension af tilbud om danskuddannelse er justeret og forlænget, således at der nu igen er adgang til såkaldt administrativt modulskifte frem til den 31. januar 2021. Dermed kan kursisterne skifte modul uden en at afslutte et modul med en modultest.

Når du som underviser skal foretage det administrative modulskifte, skal du benytte SIRI’s vejledning og vurderingsskema. Det er udelukkende SIRI’s vurderingsskema, der kan erstatte det normale scoreark. Det er underviseren, som skal vurdere, om den kursist, som skal skifte modul, har opnået de færdigheder, som svarer til en bestået modultest på det niveau, hvor kursisten er indplaceret. Vurderingsskemaet er revideret siden foråret 2020 og udvidet med krav om uddybende faglige vurderinger.

Administrativt modulskifte kan ske frem til 31. januar 2020.