Ansættelsesvilkår og regler 

Overenskomsterne gælder

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i denne periode arbejder helt eller delvist hjemmefra – eller fordi arbejdspladserne er udfordret på økonomien på grund af COVID-19.

Særlige hastelove og regler

Men situationen har også kaldt på andre løsninger, og derfor har Folketinget vedtaget hastelove, og arbejdsmarkedets parter har indgået nogle aftaler og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer. Noget gælder for alle, men der er også fundet løsninger, som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler. Dem kan du læse om herunder. Sidst opdateret 21. maj  Vi opdaterer siden igen, så snart den seneste aftale fra 10. juni er udmøntet i lovtekster, så vi ved, hvilken betydning det får for undervisningsområdet.

Regler der gælder for alle
 

 

Hvad siger retningslinjerne?

Er du ansat på skole/institution, hvor der efter retningslinjerne er krav om test, betyder det, at  

 • Du inden fremmøde på skolen skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er foretaget indenfor de seneste 72 timer, dog højst to tests pr. uge.
 • Din tid brugt på test er arbejdstid
 • Er det ikke muligt at blive testet i arbejdstiden, skal du kompenseres økonomisk for din tid
 • Din arbejdsgiver skal dække eventuelle udgifter til test – herunder transportudgifter
 • Du har pligt til at lade dig teste, og det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke efterkommer kravet.

Der er visse undtagelser til kravet om tests. Det gælder blandt andet, hvis du er vaccineret. Her er du undtaget fra test, hvis du er færdigvaccineret. Hvis du har påbegyndt vaccinationsforløbet, er du også undtaget fra test i perioden 14 til 42 dage efter første dosis.

Undtagelse fra test gælder ligeledes, hvis du tidligere har været smittet og har en positiv test, som er mellem 14 dage og 8 måneder på fremvisningstidspunktet.

Du kan se nedenfor under Sundhedsfaglige retningslinjer, hvor der er krav om test, og hvor der alene er en kraftig opfordring.

Retningslinjer for COVID19-test (PDF)

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive testet?

Ja, selv om der ikke efter retningslinjerne er krav om test, har din arbejdsgiver mulighed for at pålægge dig hurtigst muligt at blive COVID-19 testet og oplyse om resultatet. Det har Folketinget vedtaget ved lov.

Pålægget skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitten. Et pålæg om test på baggrund af myndighedernes retningslinjer og anbefalinger være sagligt. En arbejdsgiver, som vil benytte sin ret til at kræve medarbejdere testet, skal høre samarbejdsudvalget, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages.

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet gælder:

 • Du skal informeres skriftligt og med begrundelse for pålægget
 • Testen udføres i din arbejdstid, og kan det ikke lade sig gøre, skal du kompenseres økonomisk for den tid, du bruger
 • Eventuelle udgifter dækkes af arbejdsgiver
 • Hvis testen udføres på arbejdspladsen af de ansatte, har du ikke pligt til at lade dig teste af dine kolleger. Du må i stedet sørge for, at den pålagte test foretages uden for arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at du risikerer ansættelsesretlige sanktioner, hvis du ikke efterkommer pålægget om test og oplysning om resultatet. Hvis du får et pålæg om test, som du ikke mener, er begrundet i saglige hensyn, så kontakt straks Uddannelsesforbundet.

Loven ophæves den 1. juli 2021

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du lader dig vaccinere mod COVID-19. Og du har ikke pligt til at oplyse, om du er vaccineret, eller vil lade dig vaccinere. Det kan derfor heller ikke føre til afskedigelse eller få andre ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis en lærer ikke vil lade sig vaccinere.

Nej, du kan ikke blive pålagt at supervisere elevers/kursisters selvpodning.

Når test af elever/kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bliver varetaget på skolen med lyntest ved selvpodning, skal det ske under supervision. Skolen skal ansætte og oplære nyt personale til denne opgave. Allerede ansat personale, kan også oplæres til supervisorer, men det forudsætter frivillighed.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.

Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

Vær dog opmærksom på, at der med de forskellige hjælpeordninger, kan være indført særlige regler om ferie.

Hvis du planlægger rejser til udlandet, skal du dels holde øje med eventuelle indrejserestriktioner ved hjemkomst til Danmark (krav om test og selvisolation) og dels med myndighedernes aktuelle vejledning for det pågældende land. Den finder du på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Vær opmærksom på, at du risikerer løntræk, og at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du ved hjemkomsten ikke kan møde på arbejde, fordi du skal i selvisolation.

Derfor bør du inden rejsen aftale med din arbejdsgiver, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomsten. Det kunne for eksempel være en aftale om afholdelse af ferie eller hjemmearbejde i en periode efter hjemkomst. Så undgår du at bringe dig selv i en misligholdelsessituation.

Er du utryg ved at gå på arbejde, fordi du er i den særlige risikogruppe defineret af Sundhedsstyrelsen, bør du konsultere din læge. 
Hvis din læge vurderer, at der er en helt konkret risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at afklare, hvordan risikoen for smitte undgås. Det kan for eksempel være ved, at du flytter arbejdssted eller arbejder hjemmefra. Kan din arbejdsgiver ikke finde en løsning, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. 
Men kontakt Uddannelsesforbundet inden du bliver hjemme, så du ikke risikerer, at din arbejdsgiver ser det som en ulovlig udeblivelse.

Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at tilbyde et arbejdssted, hvor du ikke er udsat for risiko, og kan du ikke arbejde hjemmefra, kan din arbejdsgiver fritage dig for din arbejdsforpligtelse. Du vil have ret til enten sygedagpenge eller løn, afhængigt af hvor du er ansat.

Tilsvarende ordning gælder for pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

Reglerne om sygedagpenge for personer og pårørende til personer i den særlige risikogruppe gælder til den 31. maj 2021.

Bliver du syg med COVID-19 (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Har du planlagt hjemmearbejde eller er pålagt at arbejde hjemmefra, men bliver syg, så skal du også melde dig syg til din arbejdsgiver. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Hvis dit barn er konstateret smittet med COVID-19, kan du efter afholdelse af barns 1. og eventuelt 2. sygedag have ret til dagpenge efter barselsloven. Ordningen gælder indtil videre til den 30. juni 2021.

Det er en betingelse, at barnet er hjemsendt i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger på grund af konkret smittetilfælde på institutionen/skolen.

Bor du sammen med den anden forælder, er det en betingelse, at ingen af jer har mulighed for hverken hjemmearbejde, omsorgsdage eller afspadsering. Der kræves erklæring fra begge forældres arbejdsgivere. Det er naturligvis også en betingelse, at der ikke udbetales løn til den forælder, som er hjemme med barnet, og at der ikke holdes ferie de pågældende dage. Bor du ikke sammen med den anden forælder, skal der kun fremlægges arbejdsgivererklæring fra dig, som ansøger om dagpenge.

Er dit barn selv konstateret smittet med COVID-19, har du tilsvarende ret til dagpenge efter barselsloven under de samme betingelser - dog først efter afholdelse af barns 1. og eventuelt 2. sygedag

Retten til dagpenge gælder ved hjemsendte børn under 14 år, og der kan maksimalt opnås dagpenge for 10 arbejdsdage per barn.

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om den kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres sygedagpengeperiode.

Den 16. marts vedtog Folketinget, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges yderligere.

Det betyder at hvis sygedagpengeudbetalingen for eksempel stopper den 31. marts 2021 og du skal overgå til jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse) har du ret til 2 måneders sygedagpengeudbetaling frem til den 31. maj 2021.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

Særligt for kommunalt ansatte
 

På grund af de særlige restriktioner i kommunerne er det ved Fælleserklæring aftalt, at det er muligt at overføre ansatte til at varetage opgaver i kritiske kommunale funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter eller fagområder, end det normale daglige arbejde.

Hvis det bliver aktuelt, skal der indgås aftale tillidsrepræsentanten og med den relevante organisation for fagområdet, du midlertidigt overføres til. Aftalerne skal ud over oplysning om perioden også angive, hvordan du oplæres. Konkrete aftaler om overførsel kan gælde frem til 4. juni.

Fælleserklæringen om mulighed for overflytning gælder efter den seneste forlængelse nu til den 21. maj 2021.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomst (USK/SPC)

Se Fælleserklæringen her

Særligt for privat ansatte
 

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at etablere en midlertidig ordning om arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser forårsaget af COVID-19 situationen. Ordningen er vedtaget ved lov og erstatter lønkompensationsordningen, som udløb den 29. august.

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen betyder, at arbejdstiden nedsættes, og at medarbejderne modtager supplerende dagpenge efter en forhøjet sats i den tid, de ikke arbejder.

Ordningen indebærer blandt andet, at:

 • Arbejdsgiver har ret til at iværksætte arbejdsfordeling, men den skal være sagligt begrundet, og der skal ske information og høring af medarbejderne efter samarbejdsreglerne
 • Du har som ansat 24 timer til at beslutte, om du vil indgå i ordningen, men vær opmærksom på at alternativet kan være en afskedigelse
 • Dagpengesatsen forhøjes fra 19.083 kroner til 23.000 kroner per måned for en fuldtidsforsikret, når man er på dagpenge i ordningen
 • Ledighedstiden kan udgøre op til 80 procent under arbejdsfordelingsordningen og kan ændres undervejs
 • Du kan selv fratræde uden varsel til fordel for et andet job med højere arbejdstid
 • Under arbejdsfordelingen kan du ikke blive sagt op af samme årsag som den, der begrundede arbejdsfordelingen
 • Bliver du sagt op af andre årsager, gælder de vilkår, som var gældende forud for arbejdsfordelingen
 • Ordningen skal omfatte hele virksomheden eller en hel afdeling, enhed eller lignende
 • Arbejdsfordelingsordningen er forlænget og kan etableres i resten af 2020 og hele 2021 og kan vare alle 12 måneder i 2021.
 • Du som ansat indtræder fuldt ud i tidligere rettigheder ved arbejdsfordelingsordningens udløb
 • nyansatte indtræder i arbejdsfordelingsordningen fra dag et
 • Ikke-forsikrede har mulighed for melde sig ind i a-kasse og betale kontingent bagud, og så få ret til dagpenge under arbejdsfordelingsordningen.

Læs FH's vejledning om arbejdsfordeling

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Den midlertidige lønkompensationsordning, som gjaldt i foråret 2020, er blevet genindført og forlænget fra 17. januar 2021. Ordningen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører.

Formålet er at undgå afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne, i stedet har mulighed for at sende medarbejderne hjem og få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode frem til restriktionerne ophører.

Har virksomheden flere arbejdssteder, kan der søges kompensation for enkelte arbejdssteder.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen.

Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med en dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
 • Allerede aftalt eller varslet ferie forudsættes afholdt som planlagt
 • Fra den 17. januar 2021 kan du pålægges at holde en feriedag, en afspadseringsdag eller en dag med tjenestefri uden løn efter de første 21 dages hjemsendelse, og derefter en dag for hver 28 dage, du er hjemsendt. Du kan maksimalt pålægges at bidrage i alt fem dage. Allerede afholdt eller planlagt ferie indgår i disse dage.

Din arbejdsgiver må ikke i periode afskedige på grund af økonomi. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Læs mere:

FH: Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne
 

 • Lærere har ret til at anvende visir i grundskolen, hvis de pågældende ønsker det.

 

 • Det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder de retningslinjer, som skolerne skal overholde, før de kan genåbne. Retningslinjerne bliver løbende opdateret.
Hvem sikrer, at arbejdspladsen er sundhedsmæssig forsvarlig?

Din ledelse er ansvarlig for, at arbejdet foregår efter de særlige regler, som sundhedsmyndighederne har udstedt.

Rengøringsstandarden skal være i orden fra starten, og der skal være styr på forholdene (afstand, sprit, håndvask, håndklæder med videre), så regler og vejledninger for sikkerheden kan overholdes.

Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med råd.

Sundhedsstyrelsen beder alle, der er testet positiv for ny coronavirus, om at kontakte de personer, de har været i nær kontakt med. Det kaldes ”kontaktopsporing”.
De personer, der skal kontaktes kaldes ”nære kontakter”.

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med ny coronavirus, er du i risiko for selv at være blevet smittet og så skal du testes.

Vær opmærksom på, at testsystemet er opbygget således, at alle nære kontakter til smittede - herunder også  pædagoger og lærere - kan booke særligt reserverede tider og kan dermed springe køen over hos TestCenter Danmark.

Du kan være med til at bremse spredningen af ny coronavirus, hvis du følger de råd, der fremgår af Sundhedsstyrelsens pjecer.

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (opdateret 17. september)Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Unge møder lige nu mange nye regler og restriktioner i deres hverdag, som gør, at de skal finde nye måder at være sammen på. Det er en utryg situation for mange.

I nedenstående katalog og følgebrev fra Sundhedsstyrelsen kan du finde inspiration, hvordan du kan have en dialog med dine elever om de anbefalinger og restriktioner, der er i forbindelse med corona, og hvordan de forholder sig til dem.  

Kataloget er målrettet undervisere på erhvervsuddannelser og FGU’er, men kan også bruges på andre skoleområder.

Læs mere

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemienFølgebrev til undervisere

Der er krav om to ugentlige test af elever/kursister/deltagere og ansatte på følgende af Uddannelsesforbundets områder:

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag
 • AMU
 • TAMU
 • Kostafdelinger tilhørende ovenstående uddannelser er omfattet
 • Sprogcentre
 • Ungdomsuddannelser (for elever, der har adgang til fremmøde udendørs højst en gang om ugen)
 • Daghøjskoler. 

Der er kraftig opfordring til test i forbindelse med fysisk fremmøde for elever på STU. Der er endvidere kraftig opfordring til test for ansatte med fysisk fremmøde på  STU. Her opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.

I de tilfælde, hvor der er krav om test, gælder, at elever/kursister/deltagere og ansatte skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har fået taget en corona-test, og at testen har et negativt resultat. De 72 timer regnes således fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

Der kan gennemføres hurtigtest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19 uden for eller på skolen eller institutionen mv. Ved hurtigtest forstås en test, 2 der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Under forudsætning af, at sundhedsmyndighederne godkender, at test kan ske ved selvpodning under supervision vil hurtigtest (antigen-test) efter nærmere retningslinjer kunne anvendes på skolen/institutionen.

Hvor der er opfordring til test

 • Der er ikke krav om kontrol af, om elever og ansatte har ladet sig teste.

 Hvor der er krav om test

 • Det er en betingelse for genåbningen, at institutionerne mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at elever/kursister/deltagere, der skal fremmøde fysisk, kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat i en COVID19-test. Der kan højst være krav om to ugentlige tests.
 • I de tilfælde, hvor ansatte er pålagt at blive testet, skal deres arbejdsgiver sikre sig, at de ansatte opfylder betingelserne for at møde på arbejde. Hvordan de gør det, er et forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager.
 • Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde. Eleven skal dog kunne fremvise dokumentation for en negativ test inden for de seneste 72 timer i forbindelse med tilbagevenden til igen at have fysisk fremmøde.
 • Enhver fremmødt elev, kursist og deltager samt ansatte skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise den nødvendige dokumentation
 • Kontrollen bør gennemføres med 2-3 dages mellemrum, således at det sikres, at elever/kursister/deltagere løbende bliver testet.

Skal jeg kunne dokumentere min test?

Ja, det skal du. Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

2) Tidspunktet for testtagningen.

3) Resultatet af testen.

Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever og ansatte der:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

 • Er vaccinerede.
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og 8 måneder. 
 • I forhold til undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering ift. om en elev undtages.
 • Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.
 • Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven skal undtages test.

Eleven/kursisten/deltageren eller den ansatte skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv. Herefter gælder ovenstående regler ift. krav eller opfordring til at lade sig teste test afhængigt af, hvilken uddannelse der er tale om, dvs. der er opfordring om test i specialtilbud og STU, mens der er krav om test på øvrige uddannelser.

Se vejledning om selvisolation.

De forventes, at der fra 6. april indføres regler om selvpodning af elever og ansatte. Selvpodningen skal ske under supervision. Du kan finde de relevante vejledninger til selvpodning herunder. 

Kan jeg blive pålagt at supervisere elevernes selvpodning?

Nej, du kan ikke blive pålagt at supervisere elevers/kursisters selvpodning.

Når test af elever/kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bliver varetaget på skolen med lyntest ved selvpodning, skal det ske under supervision. Skolen skal ansætte og oplære nyt personale til denne opgave. Eksisterende personale kan også oplæres til supervisorer, men det forudsætter frivillighed.

Vejledning til forberedelser til selvpodning under supervision

Selvpodning af elever og ansatte vil skulle superviseres af personale, som er oplært i at forebygge smitte, overholde hygiejneregler, håndtere prøvemateriale, aflæse og indberette testsvar med videre.

Der vil ikke blive stillet nogen særlige krav til supervisorens baggrund eller faglige kvalifikationer. Det vil således ikke være et krav, at supervisoren skal være sundhedspersonale.

Du kan se vejledning til forberedelse til selvpodning her (PDF) 

Vejledning til skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision

En hurtigtest, også kaldet en antigentest eller en kviktest, tages ved at indføre en ’vatpind’ 2-3 cm. i næsen. Vatpinden udsættes efterfølgende for en analyse, der kan afgøre, om personen er smittet med COVID-19. Der foreligger et testsvar kort efter prøvetagning.

Vejledning til gennemførsel af selvpodning under supervision (PDF)

Det forventes, at følgende vil skulle etablere mulighed for, at elever m.v. og ansatte kan blive coronatestet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision:

 • FGU-institutioner
 • Erhvervsskoler
 • AMU-centre og øvrige udbydere af AMU 
 • TAMU 
 • VUC’ere og deres driftsoverenskomstparter

Gennemførsel af undervisning og vejledning

Fra den 21. maj er der 100 procent fremmøde for alle elever og kursister på alle børne, ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om prøver og eksamen frem til 31. juli. For Uddannelsesforbundets områder gælder:

Prøver der løbende afholdes fra frem til den 31. juli

 • Erhvervsuddannelser: Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, grundforløbsprøver og prøver i certifikatfag og prøver i uddannelsesspecifikke fag.
 • EUX: Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse: Én mundtlig prøve.
 • EUX: Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, skriftlig dansk samt yderligere to mundtlige prøver (tekniske eux-elever, der har aflagt en eller flere af disse prøver udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende prøver). Eleverne sikres overgang mellem forløb i eux’en uanset prøveaflysning.
 • AMU: Alle prøver, herunder certifikatkurser og øvrige kurser.
 • FVU: Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende).
 • Prøveafholdelse på erhvervsuddannelser, AMU og forberedende voksenundervisning (FVU) afholdes efter de almindeligt gældende nødprøveregler med mulighed for efter lokal vurdering at aflyse eller udskyde prøven. På AMU certifikatkurser mv. gælder de almindelige regler, da disse kurser er undtaget for hjemsendelse.
 • 10. klasse - følgende fire prøver afholdes: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig)

Øvrige prøver der afholdes med fast prøvetermin (AVU)

 • Mundtlige prøver i dansk og dansk som andetsprog (niv. G, D) og matematik (niv. G, D) (som er optagelseskrav til HF og EUD). Fagene på D niv. indgår desuden i optagelsen til hf. Dette er under forudsætning af, at undervisningen med fysisk fremmøde genoptages fra 1. marts. Såfremt den fysiske tilstedeværelsesundervisning først genoptages efter 1. marts, forlænges undervisningen til 15. juni, og alle prøver aflyses og erstattes af standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer.

Prøver der aflyses

 • Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt under nr. 1 – 5, aflyses, hvor der i stedet gives en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.
 • Alle prøver på FGU
 • Alle øvrige prøver i 10. klasse

Øvrige initiativer

 • Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensoplæg på EUD og AVU.
 • Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på AVU på bekostning af det supplerende stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.
 • Institutionerne planlægger lokalt den tid, som aflysning af prøver frigiver, til en forlængelse af undervisningen. Lærernes arbejdstid omlægges til undervisning frem for forberedelse og afholdelse af prøver, herunder censur. Undervisningsfrie dage begrænses således mest muligt. Den frigivne tid bruges til hurtigst muligt at vurdere elevernes faglige niveau i de fag, som de skal til prøve i, så eleverne klædes bedst muligt på.

Du kan læse mere om aftalen her.

 

 

 

Få mere at vide

Relevante bekendtgørelser og informationsmaterialer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Overblik over genåbning

Samlet overblik fra BUVM

Spørgsmål og svar fra BUVM