Ansættelsesvilkår og regler 

Overenskomsterne gælder

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i denne periode arbejder helt eller delvist hjemmefra – eller fordi arbejdspladserne er udfordret på økonomien på grund af COVID-19.

Særlige hastelove og regler

Men situationen har også kaldt på andre løsninger, og derfor har Folketinget vedtaget hastelove, og arbejdsmarkedets parter har indgået nogle aftaler og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer. Noget gælder for alle, men der er også fundet løsninger, som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler. Dem kan du læse om herunder. Sidst opdateret 2. august

Regler der gælder for alle
 

Nej, fra 1. august 2021 er der ikke længere krav om test for fysisk fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du lader dig vaccinere mod COVID-19. Og du har ikke pligt til at oplyse, om du er vaccineret, eller vil lade dig vaccinere. Det kan derfor heller ikke føre til afskedigelse eller få andre ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis en lærer ikke vil lade sig vaccinere.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.

Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

Vær dog opmærksom på, at der med de forskellige hjælpeordninger, kan være indført særlige regler om ferie.

Hvis du planlægger rejser til udlandet, skal du dels holde øje med eventuelle indrejserestriktioner ved hjemkomst til Danmark (krav om test og selvisolation) og dels med myndighedernes aktuelle vejledning for det pågældende land. Den finder du på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Vær opmærksom på, at du risikerer løntræk, og at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du ved hjemkomsten ikke kan møde på arbejde, fordi du skal i selvisolation.

Derfor bør du inden rejsen aftale med din arbejdsgiver, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomsten. Det kunne for eksempel være en aftale om afholdelse af ferie eller hjemmearbejde i en periode efter hjemkomst. Så undgår du at bringe dig selv i en misligholdelsessituation.

Er du utryg ved at gå på arbejde, fordi du er i den særlige risikogruppe defineret af Sundhedsstyrelsen, bør du konsultere din læge. 
Hvis din læge vurderer, at der er en helt konkret risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at afklare, hvordan risikoen for smitte undgås. Det kan for eksempel være ved, at du flytter arbejdssted eller arbejder hjemmefra. Kan din arbejdsgiver ikke finde en løsning, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. 
Men kontakt Uddannelsesforbundet inden du bliver hjemme, så du ikke risikerer, at din arbejdsgiver ser det som en ulovlig udeblivelse.

Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at tilbyde et arbejdssted, hvor du ikke er udsat for risiko, og kan du ikke arbejde hjemmefra, kan din arbejdsgiver fritage dig for din arbejdsforpligtelse. Du vil have ret til enten sygedagpenge eller løn, afhængigt af hvor du er ansat.

Tilsvarende ordning gælder for pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

Reglerne om sygedagpenge for personer og pårørende til personer i den særlige risikogruppe gælder til den 31. august 2021.

Bliver du syg med COVID-19 (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Har du planlagt hjemmearbejde eller er pålagt at arbejde hjemmefra, men bliver syg, så skal du også melde dig syg til din arbejdsgiver. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om den kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres sygedagpengeperiode.

Den 16. marts vedtog Folketinget, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges yderligere.

Det betyder at hvis sygedagpengeudbetalingen for eksempel stopper den 31. marts 2021 og du skal overgå til jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse) har du ret til 2 måneders sygedagpengeudbetaling frem til den 31. maj 2021.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

Særligt for kommunalt ansatte
 

På grund af de særlige restriktioner i kommunerne er det ved Fælleserklæring aftalt, at det er muligt at overføre ansatte til at varetage opgaver i kritiske kommunale funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter eller fagområder, end det normale daglige arbejde.

Hvis det bliver aktuelt, skal der indgås aftale tillidsrepræsentanten og med den relevante organisation for fagområdet, du midlertidigt overføres til. Aftalerne skal ud over oplysning om perioden også angive, hvordan du oplæres. Konkrete aftaler om overførsel kan gælde frem til 4. juni.

Fælleserklæringen om mulighed for overflytning gælder efter den seneste forlængelse nu til den 21. maj 2021.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomst (USK/SPC)

Se Fælleserklæringen her

Særligt for privat ansatte
 

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at etablere en midlertidig ordning om arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser forårsaget af COVID-19 situationen. Ordningen er vedtaget ved lov og erstatter lønkompensationsordningen, som udløb den 29. august.

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen betyder, at arbejdstiden nedsættes, og at medarbejderne modtager supplerende dagpenge efter en forhøjet sats i den tid, de ikke arbejder.

Ordningen indebærer blandt andet, at:

 • Arbejdsgiver har ret til at iværksætte arbejdsfordeling, men den skal være sagligt begrundet, og der skal ske information og høring af medarbejderne efter samarbejdsreglerne
 • Du har som ansat 24 timer til at beslutte, om du vil indgå i ordningen, men vær opmærksom på at alternativet kan være en afskedigelse
 • Dagpengesatsen forhøjes fra 19.083 kroner til 23.000 kroner per måned for en fuldtidsforsikret, når man er på dagpenge i ordningen
 • Ledighedstiden kan udgøre op til 80 procent under arbejdsfordelingsordningen og kan ændres undervejs
 • Du kan selv fratræde uden varsel til fordel for et andet job med højere arbejdstid
 • Under arbejdsfordelingen kan du ikke blive sagt op af samme årsag som den, der begrundede arbejdsfordelingen
 • Bliver du sagt op af andre årsager, gælder de vilkår, som var gældende forud for arbejdsfordelingen
 • Ordningen skal omfatte hele virksomheden eller en hel afdeling, enhed eller lignende
 • Arbejdsfordelingsordningen er forlænget og kan etableres i resten af 2020 og hele 2021 og kan vare alle 12 måneder i 2021.
 • Du som ansat indtræder fuldt ud i tidligere rettigheder ved arbejdsfordelingsordningens udløb
 • nyansatte indtræder i arbejdsfordelingsordningen fra dag et
 • Ikke-forsikrede har mulighed for melde sig ind i a-kasse og betale kontingent bagud, og så få ret til dagpenge under arbejdsfordelingsordningen.

Læs FH's vejledning om arbejdsfordeling

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Den midlertidige lønkompensationsordning, som gjaldt i foråret 2020, er blevet genindført og forlænget fra 17. januar 2021. Ordningen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører.

Formålet er at undgå afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne, i stedet har mulighed for at sende medarbejderne hjem og få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode frem til restriktionerne ophører.

Har virksomheden flere arbejdssteder, kan der søges kompensation for enkelte arbejdssteder.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen.

Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med en dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
 • Allerede aftalt eller varslet ferie forudsættes afholdt som planlagt
 • Fra den 17. januar 2021 kan du pålægges at holde en feriedag, en afspadseringsdag eller en dag med tjenestefri uden løn efter de første 21 dages hjemsendelse, og derefter en dag for hver 28 dage, du er hjemsendt. Du kan maksimalt pålægges at bidrage i alt fem dage. Allerede afholdt eller planlagt ferie indgår i disse dage.

Din arbejdsgiver må ikke i periode afskedige på grund af økonomi. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Læs mere:

FH: Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne
 

 • Lærere har ret til at anvende visir i grundskolen, hvis de pågældende ønsker det.

 

 • Det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder de retningslinjer, som skolerne skal overholde, før de kan genåbne. Retningslinjerne bliver løbende opdateret.
Hvem sikrer, at arbejdspladsen er sundhedsmæssig forsvarlig?

Din ledelse er ansvarlig for, at arbejdet foregår efter de særlige regler, som sundhedsmyndighederne har udstedt.

Rengøringsstandarden skal være i orden fra starten, og der skal være styr på forholdene (afstand, sprit, håndvask, håndklæder med videre), så regler og vejledninger for sikkerheden kan overholdes.

Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med råd.

Selvom du er vaccineret eller er tidligere smittet, så er anbefalingen, at du ikke at går på arbejde, hvis du har symptomer på COVID 19.

Husk, at du som færdigvaccineret altid skal følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive testet, hvis du får symptomer på COVID-19. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er vaccineret.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Unge møder lige nu mange nye regler og restriktioner i deres hverdag, som gør, at de skal finde nye måder at være sammen på. Det er en utryg situation for mange.

I nedenstående katalog og følgebrev fra Sundhedsstyrelsen kan du finde inspiration, hvordan du kan have en dialog med dine elever om de anbefalinger og restriktioner, der er i forbindelse med corona, og hvordan de forholder sig til dem.  

Kataloget er målrettet undervisere på erhvervsuddannelser og FGU’er, men kan også bruges på andre skoleområder.

Læs mere

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemienFølgebrev til undervisere

Der er krav om to ugentlige test af elever/kursister/deltagere og ansatte på følgende af Uddannelsesforbundets områder:

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag
 • AMU
 • TAMU
 • Kostafdelinger tilhørende ovenstående uddannelser er omfattet
 • Sprogcentre
 • Ungdomsuddannelser (for elever, der har adgang til fremmøde udendørs højst en gang om ugen)
 • Daghøjskoler. 

Du skal fra 1. juli kunne dokumentere, hvis du er undtaget fra krav om test. Dokumentationen får du hos Borgerservice i din kommune. Dokumentationen kan hentes allerede nu.  

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du lader dig teste én gang ugentligt, hvis du møder fysisk på arbejde og ikke har fået 1. vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19.

 

I de tilfælde, hvor der er krav om test, gælder, at elever/kursister/deltagere og ansatte skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 96 timer har fået taget en PCR-test eller inden for 72 timer har fået foretaget en kviktest.

De 72/96 timer regnes fra det tidspunkt, hvor testen er taget.

Kravet om test bortfalder fra 1. august.

Eleven/kursisten/deltageren eller den ansatte skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv.

Gennemførsel af undervisning og vejledning

Fra den 21. maj er der 100 procent fremmøde for alle elever og kursister på alle børne, ungdoms- og voksenuddannelser.

 

 

 

 

Få mere at vide

Relevante bekendtgørelser og informationsmaterialer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Samlet overblik fra BUVM

Spørgsmål og svar fra BUVM