Ansættelsesvilkår og regler 

Overenskomsterne gælder

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i denne periode arbejder helt eller delvist hjemmefra – eller fordi arbejdspladserne er udfordret på økonomien på grund af COVID-19.

Særlige hastelove og regler

Men situationen har også kaldt på andre løsninger, og derfor har Folketinget vedtaget hastelove, og arbejdsmarkedets parter har indgået nogle aftaler og arbejdet på løsninger indenfor alle sektorer. Noget gælder for alle, men der er også fundet løsninger, som kun gælder for ansatte i henholdsvis staten, kommunerne og på de private skoler. Dem kan du læse om herunder.

Regler der gælder for alle
 

Hvad siger retningslinjerne?

Er du ansat på skole/institution, hvor der efter retningslinjerne er krav om test, betyder det, at  

 • Du inden fremmøde på skolen skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er foretaget indenfor de seneste 72 timer, dog højst to tests pr. uge.
 • Din tid brugt på test er arbejdstid
 • Er det ikke muligt at blive testet i arbejdstiden, skal du kompenseres økonomisk for din tid
 • Din arbejdsgiver skal dække eventuelle udgifter til test – herunder transportudgifter
 • Du har pligt til at lade dig teste, og det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke efterkommer kravet

Der er visse undtagelser til kravet om tests. Det gælder blandt andet, hvis du tidligere har været smittet og har en positiv test, som er mellem 2 og 12 uger gammel på fremvisningstidspunktet.

Du kan se nedenfor under Sundhedsfaglige retningslinjer, hvor der er krav om test, og hvor der alene er en kraftig opfordring.

Retningslinjer for COVID19-test (PDF)

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive testet?

Ja, selv om der ikke efter retningslinjerne er krav om test, har din arbejdsgiver mulighed for at pålægge dig hurtigst muligt at blive COVID-19 testet og oplyse om resultatet. Det har Folketinget vedtaget ved lov.

Pålægget skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitten. Et pålæg om test på baggrund af myndighedernes retningslinjer og anbefalinger være sagligt. En arbejdsgiver, som vil benytte sin ret til at kræve medarbejdere testet, skal høre samarbejdsudvalget, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages.

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet gælder:

 • Du skal informeres skriftligt og med begrundelse for pålægget
 • Testen udføres i din arbejdstid, og kan det ikke lade sig gøre, skal du kompenseres økonomisk for den tid, du bruger
 • Eventuelle udgifter dækkes af arbejdsgiver
 • Hvis testen udføres på arbejdspladsen af de ansatte, har du ikke pligt til at lade dig teste af dine kolleger. Du må i stedet sørge for, at den pålagte test foretages uden for arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at du risikerer ansættelsesretlige sanktioner, hvis du ikke efterkommer pålægget om test og oplysning om resultatet. Hvis du får et pålæg om test, som du ikke mener, er begrundet i saglige hensyn, så kontakt straks Uddannelsesforbundet.

Nej, din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du lader dig vaccinere mod COVID-19. Og du har ikke pligt til at oplyse, om du er vaccineret, eller vil lade dig vaccinere. Det kan derfor heller ikke føre til afskedigelse eller få andre ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis en lærer ikke vil lade sig vaccinere.

Nej, du kan ikke blive pålagt at supervisere elevers/kursisters selvpodning.

Når test af elever/kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bliver varetaget på skolen med lyntest ved selvpodning, skal det ske under supervision. Skolen skal ansætte og oplære nyt personale til denne opgave. Allerede ansat personale, kan også oplæres til supervisorer, men det forudsætter frivillighed.

Ferieloven og de kollektive ferieaftaler gælder fortsat. Udgangspunktet er derfor, at din ferie kan varsles med det normale varsel.

Har du aftalt ferie med din arbejdsgiver, så holdes den også som planlagt.

Vær dog opmærksom på, at der med de forskellige hjælpeordninger, kan være indført særlige regler om ferie.

Hvis du planlægger rejser til udlandet, skal du dels holde øje med eventuelle indrejserestriktioner ved hjemkomst til Danmark (krav om test og selvisolation) og dels med myndighedernes aktuelle vejledning for det pågældende land. Den finder du på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Vær opmærksom på, at du risikerer løntræk, og at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis du ved hjemkomsten ikke kan møde på arbejde, fordi du skal i selvisolation.

Derfor bør du inden rejsen aftale med din arbejdsgiver, hvordan du skal forholde dig ved hjemkomsten. Det kunne for eksempel være en aftale om afholdelse af ferie eller hjemmearbejde i en periode efter hjemkomst. Så undgår du at bringe dig selv i en misligholdelsessituation.

Er du utryg ved at gå på arbejde, fordi du er i den særlige risikogruppe defineret af Sundhedsstyrelsen, bør du konsultere din læge. 
Hvis din læge vurderer, at der er en helt konkret risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver for at afklare, hvordan risikoen for smitte undgås. Det kan for eksempel være ved, at du flytter arbejdssted eller arbejder hjemmefra. Kan din arbejdsgiver ikke finde en løsning, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. 
Men kontakt Uddannelsesforbundet inden du bliver hjemme, så du ikke risikerer, at din arbejdsgiver ser det som en ulovlig udeblivelse.

Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at tilbyde et arbejdssted, hvor du ikke er udsat for risiko, og kan du ikke arbejde hjemmefra, kan din arbejdsgiver fritage dig for din arbejdsforpligtelse. Du vil have ret til enten sygedagpenge eller løn, afhængigt af hvor du er ansat.

Tilsvarende ordning gælder for pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

Reglerne om sygedagpenge for personer og pårørende til personer i den særlige risikogruppe gælder til den 31. marts 2021.

Bliver du syg med COVID-19 (eller en anden sygdom), skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Har du planlagt hjemmearbejde eller er pålagt at arbejde hjemmefra, men bliver syg, så skal du også melde dig syg til din arbejdsgiver. Det anbefales, at du på eget initiativ oplyser, hvis du er smittet med coronavirus. Du skal også melde dig rask igen til din arbejdsgiver.

Du opfordres i øvrigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Hvis dit barn er konstateret smittet med COVID-19, kan du efter afholdelse af barns 1. og eventuelt 2. sygedag have ret til dagpenge efter barselsloven. Ordningen gælder indtil videre til den 31. marts 2021.

Det er en betingelse, at barnet er hjemsendt i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger på grund af konkret smittetilfælde på institutionen/skolen.

Bor du sammen med den anden forælder, er det en betingelse, at ingen af jer har mulighed for hverken hjemmearbejde, omsorgsdage eller afspadsering. Der kræves erklæring fra begge forældres arbejdsgivere. Det er naturligvis også en betingelse, at der ikke udbetales løn til den forælder, som er hjemme med barnet, og at der ikke holdes ferie de pågældende dage. Bor du ikke sammen med den anden forælder, skal der kun fremlægges arbejdsgivererklæring fra dig, som ansøger om dagpenge.

Er dit barn selv konstateret smittet med COVID-19, har du tilsvarende ret til dagpenge efter barselsloven under de samme betingelser - dog først efter afholdelse af barns 1. og eventuelt 2. sygedag

Retten til dagpenge gælder ved hjemsendte børn under 14 år, og der kan maksimalt opnås dagpenge for 10 arbejdsdage per barn.

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om den kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19

Folketinget har grundet corona-krisen vedtaget en lov, som betyder, at sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres sygedagpengeperiode.

Den 16. marts vedtog Folketinget, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges yderligere.

Det betyder at hvis sygedagpengeudbetalingen for eksempel stopper den 31. marts 2021 og du skal overgå til jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse) har du ret til 2 måneders sygedagpengeudbetaling frem til den 31. maj 2021.

Kontakt Uddannelsesforbundet, hvis du har spørgsmål vedrørende sygedagpenge.

Særligt for kommunalt ansatte
 

På grund af de særlige restriktioner i kommunerne er det ved Fælleserklæring aftalt, at det er muligt at overføre ansatte til at varetage opgaver i kritiske kommunale funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter eller fagområder, end det normale daglige arbejde.

Hvis det bliver aktuelt, skal der indgås aftale tillidsrepræsentanten og med den relevante organisation for fagområdet, du midlertidigt overføres til. Aftalerne skal ud over oplysning om perioden også angive, hvordan du oplæres. Konkrete aftaler om overførsel kan gælde frem til 4. juni.

Fælleserklæringen om mulighed for overflytning gælder efter den seneste forlængelse nu til den 21. maj 2021.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomst (USK/SPC)

Se Fælleserklæringen her

Særligt for privat ansatte
 

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at etablere en midlertidig ordning om arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser forårsaget af COVID-19 situationen. Ordningen er vedtaget ved lov og erstatter lønkompensationsordningen, som udløb den 29. august.

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen betyder, at arbejdstiden nedsættes, og at medarbejderne modtager supplerende dagpenge efter en forhøjet sats i den tid, de ikke arbejder.

Ordningen indebærer blandt andet, at:

 • Arbejdsgiver har ret til at iværksætte arbejdsfordeling, men den skal være sagligt begrundet, og der skal ske information og høring af medarbejderne efter samarbejdsreglerne
 • Du har som ansat 24 timer til at beslutte, om du vil indgå i ordningen, men vær opmærksom på at alternativet kan være en afskedigelse
 • Dagpengesatsen forhøjes fra 19.083 kroner til 23.000 kroner per måned for en fuldtidsforsikret, når man er på dagpenge i ordningen
 • Ledighedstiden kan udgøre op til 80 procent under arbejdsfordelingsordningen og kan ændres undervejs
 • Du kan selv fratræde uden varsel til fordel for et andet job med højere arbejdstid
 • Under arbejdsfordelingen kan du ikke blive sagt op af samme årsag som den, der begrundede arbejdsfordelingen
 • Bliver du sagt op af andre årsager, gælder de vilkår, som var gældende forud for arbejdsfordelingen
 • Ordningen skal omfatte hele virksomheden eller en hel afdeling, enhed eller lignende
 • Arbejdsfordelingsordningen er forlænget og kan etableres i resten af 2020 og hele 2021 og kan vare alle 12 måneder i 2021.
 • Du som ansat indtræder fuldt ud i tidligere rettigheder ved arbejdsfordelingsordningens udløb
 • nyansatte indtræder i arbejdsfordelingsordningen fra dag et
 • Ikke-forsikrede har mulighed for melde sig ind i a-kasse og betale kontingent bagud, og så få ret til dagpenge under arbejdsfordelingsordningen.

Læs FH's vejledning om arbejdsfordeling

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Den midlertidige lønkompensationsordning, som gjaldt i foråret 2020, er blevet genindført og forlænget fra 17. januar 2021. Ordningen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører.

Formålet er at undgå afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne, i stedet har mulighed for at sende medarbejderne hjem og få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode frem til restriktionerne ophører.

Har virksomheden flere arbejdssteder, kan der søges kompensation for enkelte arbejdssteder.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen.

Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med en dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
 • Allerede aftalt eller varslet ferie forudsættes afholdt som planlagt
 • Fra den 17. januar 2021 kan du pålægges at holde en feriedag, en afspadseringsdag eller en dag med tjenestefri uden løn efter de første 21 dages hjemsendelse, og derefter en dag for hver 28 dage, du er hjemsendt. Du kan maksimalt pålægges at bidrage i alt fem dage. Allerede afholdt eller planlagt ferie indgår i disse dage.

Din arbejdsgiver må ikke i periode afskedige på grund af økonomi. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Læs mere:

FH: Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.

Sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne
 

 • Undervisere på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer. Det er din institutions pligt at sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til rådighed for underviserne.
 • Lærere og pædagoger har ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen, hvis de pågældende ønsker det.
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav af brug af mundbindSpørgsmål og svar om mundbind og visir

 • Det er Sundhedsstyrelsen, der udarbejder de retningslinjer, som skolerne skal overholde, før de kan genåbne. Retningslinjerne bliver løbende opdateret.
 • Generelt skal holdes to meters afstand.

Læs mere

Sundhedsstyrelses retningslinjer (opdateret 9. juli)

Hvem sikrer, at arbejdspladsen er sundhedsmæssig forsvarlig?

Din ledelse er ansvarlig for, at arbejdet foregår efter de særlige regler, som sundhedsmyndighederne har udstedt.

Rengøringsstandarden skal være i orden fra starten, og der skal være styr på forholdene (afstand, sprit, håndvask, håndklæder med videre), så regler og vejledninger for sikkerheden kan overholdes.

Din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig med råd.

Læs mere

Sundhedsstyrelses retningslinjer (opdateret 9. juli)

Sundhedsstyrelsen beder alle, der er testet positiv for ny coronavirus, om at kontakte de personer, de har været i nær kontakt med. Det kaldes ”kontaktopsporing”.
De personer, der skal kontaktes kaldes ”nære kontakter”.

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med ny coronavirus, er du i risiko for selv at være blevet smittet og så skal du testes.

Vær opmærksom på, at testsystemet er opbygget således, at alle nære kontakter til smittede - herunder også  pædagoger og lærere - kan booke særligt reserverede tider og kan dermed springe køen over hos TestCenter Danmark.

Du kan være med til at bremse spredningen af ny coronavirus, hvis du følger de råd, der fremgår af Sundhedsstyrelsens pjecer.

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (opdateret 17. september)Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Unge møder lige nu mange nye regler og restriktioner i deres hverdag, som gør, at de skal finde nye måder at være sammen på. Det er en utryg situation for mange.

I nedenstående katalog og følgebrev fra Sundhedsstyrelsen kan du finde inspiration, hvordan du kan have en dialog med dine elever om de anbefalinger og restriktioner, der er i forbindelse med corona, og hvordan de forholder sig til dem.  

Kataloget er målrettet undervisere på erhvervsuddannelser og FGU’er, men kan også bruges på andre skoleområder.

Læs mere

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemienFølgebrev til undervisere

Der er krav om to ugentlige test af elever/kursister/deltagere og ansatte på følgende af Uddannelsesforbundets områder:

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag
 • AMU
 • TAMU
 • Kostafdelinger tilhørende ovenstående uddannelser er omfattet
 • Sprogcentre
 • Ungdomsuddannelser (for elever, der har adgang til fremmøde udendørs højst en gang om ugen). 

Der er kraftig opfordring til test i forbindelse med fysisk fremmøde for elever på STU. Der er endvidere kraftig opfordring til test for ansatte med fysisk fremmøde på  STU. Her opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.

I de tilfælde, hvor der er krav om test, gælder, at elever/kursister/deltagere og ansatte skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har fået taget en corona-test, og at testen har et negativt resultat. De 72 timer regnes således fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

Der kan gennemføres hurtigtest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19 uden for eller på skolen eller institutionen mv. Ved hurtigtest forstås en test, 2 der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Under forudsætning af, at sundhedsmyndighederne godkender, at test kan ske ved selvpodning under supervision vil hurtigtest (antigen-test) efter nærmere retningslinjer kunne anvendes på skolen/institutionen.

Hvor der er opfordring til test

 • Der er ikke krav om kontrol af, om elever og ansatte har ladet sig teste.

 Hvor der er krav om test

 • Det er en betingelse for genåbningen, at institutionerne mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at elever/kursister/deltagere, der skal fremmøde fysisk, kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat i en COVID19-test. Der kan højst være krav om to ugentlige tests.
 • I de tilfælde, hvor ansatte er pålagt at blive testet, skal deres arbejdsgiver sikre sig, at de ansatte opfylder betingelserne for at møde på arbejde. Hvordan de gør det, er et forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager.
 • Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde. Eleven skal dog kunne fremvise dokumentation for en negativ test inden for de seneste 72 timer i forbindelse med tilbagevenden til igen at have fysisk fremmøde.
 • Enhver fremmødt elev, kursist og deltager samt ansatte skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise den nødvendige dokumentation
 • Kontrollen bør gennemføres med 2-3 dages mellemrum, således at det sikres, at elever/kursister/deltagere løbende bliver testet.

Skal jeg kunne dokumentere min test?

Ja, det skal du. Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

2) Tidspunktet for testtagningen.

3) Resultatet af testen.

Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever og ansatte der:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • I forhold til undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering ift. om en elev undtages.
 • Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.
 • Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven skal undtages test.

Eleven/kursisten/deltageren eller den ansatte skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv. Herefter gælder ovenstående regler ift. krav eller opfordring til at lade sig teste test afhængigt af, hvilken uddannelse der er tale om, dvs. der er opfordring om test i specialtilbud og STU, mens der er krav om test på øvrige uddannelser.

Se vejledning om selvisolation.

De forventes, at der fra 6. april indføres regler om selvpodning af elever og ansatte. Selvpodningen skal ske under supervision. Du kan finde de relevante vejledninger til selvpodning herunder. 

Kan jeg blive pålagt at supervisere elevernes selvpodning?

Nej, du kan ikke blive pålagt at supervisere elevers/kursisters selvpodning.

Når test af elever/kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bliver varetaget på skolen med lyntest ved selvpodning, skal det ske under supervision. Skolen skal ansætte og oplære nyt personale til denne opgave. Eksisterende personale kan også oplæres til supervisorer, men det forudsætter frivillighed.

Vejledning til forberedelser til selvpodning under supervision

Selvpodning af elever og ansatte vil skulle superviseres af personale, som er oplært i at forebygge smitte, overholde hygiejneregler, håndtere prøvemateriale, aflæse og indberette testsvar med videre.

Der vil ikke blive stillet nogen særlige krav til supervisorens baggrund eller faglige kvalifikationer. Det vil således ikke være et krav, at supervisoren skal være sundhedspersonale.

Du kan se vejledning til forberedelse til selvpodning her (PDF) 

Vejledning til skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision

En hurtigtest, også kaldet en antigentest eller en kviktest, tages ved at indføre en ’vatpind’ 2-3 cm. i næsen. Vatpinden udsættes efterfølgende for en analyse, der kan afgøre, om personen er smittet med COVID-19. Der foreligger et testsvar kort efter prøvetagning.

Vejledning til gennemførsel af selvpodning under supervision (PDF)

Det forventes, at følgende vil skulle etablere mulighed for, at elever m.v. og ansatte kan blive coronatestet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision:

 • FGU-institutioner
 • Erhvervsskoler
 • AMU-centre og øvrige udbydere af AMU 
 • TAMU 
 • VUC’ere og deres driftsoverenskomstparter

Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte forventes at bruge den eksisterende testkapacitet frem til, at skolen/institutionen har etableret egen testkapacitet, dog skal lokal testkapacitet være etableret efter den 6. april 2021 (efter påske).

Gennemførsel af undervisning og vejledning

Aktuel viden om reglerne for undervisning, nødundervisning og vejledning under COVID-19

Alle elever i følgende institutioner kommer tilbage med 50 pct. fremmøde:

 • Grundskoler, herunder 10. klasse
 • Ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, herunder erhvervsuddannelser, ungdomsskoler, almen voksen- og efteruddannelse – (inklusiv obu, fvu og avu), FGU samt AMU- og TAMU-kurser.
 • Sprogcentre i Dansk som Andetsprog

50 pct. fremmøde betyder, at elever skal møde op på uddannelsesinstitutionen hver anden uge – med i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen - og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra

Der er fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever på EUD, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik.

For eleverne på ungdoms- og voksenuddannelser er der fuldt fremmøde på kost-afdelingen.

Daghøjskoler og aftenskoler forventes først at genåbne den 21. maj.

Der er krav om to ugentlige test af elever/kursister/deltagere og ansatte – undtagen på 10.klasse, hvor der kraftigt opfordres til to ugentlige tests.

 

kortet på denne side kan du blandt andet se hvilke kommuner, der ikke er med i genåbningen eller midlertidigt nedlukket, og for hvilke skoleområder det gælder.

På grund af høj smitterisiko er der i øjeblikket fortsat nedlukninger i følgende kommuner:

Høje Taastrup, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk. Fra den 6. april gælder også nedlukninger i Rødovre og Albertslund. 

På Bornholm er der fuld fremmøde for alle elever.

På ikke-brofaste øer er der fuldt fremmøde for alle elever i grundskoler, 10. klasse sprogcentre i Dansk som Andetsprog. Der er 50 % fremmøde for elever på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.

Der er krav om to ugentlige test af elever/kursister/deltagere og ansatte – undtagen på 10.klasse og STU hvor der kraftigt opfordres til to ugentlige tests

Ikke-brofaste øer: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Bjørnø, Baagø, Christiansø, Drejø, Egholm, Endelave, Fanø, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Læsø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Samsø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Ærø og Aarø.

Fra den 6. april 2021 gives der mulighed for fuldt fremmøde for:

 • Ledige i AMU, som har kurser af længere varighed end fem dage.
 • Elever på erhvervsuddannelser, fodterapeutuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen, hvor den praktiske undervisning udgør en væsentlig forudsætning for elevens deltagelse i den afsluttende prøve, herunder svendeprøve, og som forventes at afslutte deres uddannelse inden den 1. august 2021.

Undervisningen på STU, Ungdomsskolens heltidsundervisning, TAMU, specialundervisning for voksne samt certifikatkurser på AMU forsætter men med en række restriktioner:

 • Der må kun foregå undervisning i stamklasser
 • Man skal undgå undervisning på tværs af klasser
 • Spisning skal foregå i stamklasser - og ikke i fællesarealer eller i kantiner
 • Man skal undgå musik og idræt
 • Der skal være fokus på rengøring og hygiejne
 • Der skal være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med sygdom og symptomer
 • Elever, som er undtaget fra hjemsendelse, på STU, TAMU, specialskoler, ungdomsskolernes heltidsundervisning samt særligt sårbare elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, er ikke omfattet af den generelle anbefaling om mindst to meters afstand. Heller ikke underviserne er omfattet af den generelle anbefaling.
 • Der opfordres til, at elever og kursister i stedet så vidt muligt har aktiviteter i mindre og faste grupper.
 • Der er mulighed for at overgå til nødundervisning, hvis de fysiske rammer (lokaler, indretning mm) ikke er velegnede til undervisningen i den nuværende situation og med de små grupper, eller hvis der er stort sygefravær blandt lærere eller elever.
 • Forældre på Ungdomsskolens heltidsundervisning har mulighed for at bede skolelederen om, at deres barn/børn i en periode undervises hjemmefra, hvilket skolelederen kan bevilge.
 • På STU er det muligt individuelt af aftale en anden tilrettelæggelsesform for eksempel fjernundervisning, hvis eksempelvis forældre/den unge ønsker dette, og institutionens ledelse vurderer dette hensigtsmæssigt, og det kan ske i overensstemmelse med forløbsplanen, samt at eleven fortsat modtager undervisning.
 • Hvis man overgår til nødundervisning gælder det, at de timer og det pensum, der ikke leveres, ikke efterfølgende skal indhentes. Men der kan være elever, der undtagelsesvist har brug for supplerende undervisning, når de atter er tilbage.

Der er mulighed for større fysisk fremmøde for sårbare elever. Det kan for eksempel være elever med væsentlige eller sammensatte sociale og/eller pædagogiske behov, der ikke kan løftes ved et ’nødtilbud’ på en anden skole eller institution.

Det er skolens eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har særlige sociale eller pædagogiske behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen.

I 10. klasse kan en elev godt have særlige sociale eller pædagogiske behov, der gør, at eleven ikke kan sidde derhjemme, men som på den anden side ikke udløser et tilbud om fysisk fremmøde på skolen. Disse elever kan tilbydes et ’nødtilbud’ med fysisk fremmøde. Det vil typisk være elever, der har brug for ekstra støtte og daglig kontakt, men som ikke almindeligvis betragtes som havende særlige sociale eller pædagogiske behov. Eksempelvis elever med højt fravær, lav deltagelsesaktivitet eller elever, som mistrives på grund af nedlukningens manglende nærvær med klassekammerater og lærer.

For at forebygge mistrivsel er det muligt for underviser at mødes i trivselsgrupper på højst 5 personer i hver gruppe (hvoraf underviser er den ene). Trivselsgrupper omfatter elever/kursister, som underviser/skoleleder vurderer udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation. Dette beror på en konkret vurdering af barnet eller den unge. En underviser kan indgå i flere trivselsgrupper. Samtidig anbefales det, at der arbejdes med faste trivselsgrupper.

Der er ikke sat et max antal på, hvor stor en andel af eleverne pr. institution, der kan deltage i trivselsgrupper.

Bestemmelser for nødundervisning kan stadig anvendes i særlige tilfælde.
Skoler og uddannelsesinstitutioner skal give nødundervisning, når sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger har som konsekvens, at der iværksættes foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer gennemførelsen af den almindelige undervisning.

Det kan for eksempel være nødvendigt for skoler og institutioner at overgå til nødundervisning i tilfælde af lokale smitteudbrud, som gør det nødvendigt at sende et større antal medarbejdere, elever eller kursister hjem. Der er ligeledes pligt til at give nødundervisning i det tilfælde, at en skole eller uddannelsesinstitution lukker helt ned.

Siden den 24. august har bestemmelserne for nødundervisning kunne træde i kraft alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og påbud. Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner nu har mere fleksibilitet til at reagere på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Nødundervisningen kan iværksættes i en periode på op til fire uger og kan herefter forlænges to uger ad gangen. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal fortsat begrunde, hvorfor de nødunderviser på deres hjemmeside, ligesom de skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om prøver og eksamen frem til 31. juli. For Uddannelsesforbundets områder gælder:

Prøver der løbende afholdes fra frem til den 31. juli

 • Erhvervsuddannelser: Afsluttende prøver, herunder svendeprøver, grundforløbsprøver og prøver i certifikatfag og prøver i uddannelsesspecifikke fag.
 • EUX: Merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres uddannelse: Én mundtlig prøve.
 • EUX: Merkantile eux-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske eux-elever, der afslutter deres uddannelse: Mundtligt forsvar af EOP, skriftlig dansk samt yderligere to mundtlige prøver (tekniske eux-elever, der har aflagt en eller flere af disse prøver udtrækkes hvis muligt i andre tilsvarende prøver). Eleverne sikres overgang mellem forløb i eux’en uanset prøveaflysning.
 • AMU: Alle prøver, herunder certifikatkurser og øvrige kurser.
 • FVU: Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende).
 • Prøveafholdelse på erhvervsuddannelser, AMU og forberedende voksenundervisning (FVU) afholdes efter de almindeligt gældende nødprøveregler med mulighed for efter lokal vurdering at aflyse eller udskyde prøven. På AMU certifikatkurser mv. gælder de almindelige regler, da disse kurser er undtaget for hjemsendelse.
 • 10. klasse - følgende fire prøver afholdes: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig)

Øvrige prøver der afholdes med fast prøvetermin (AVU)

 • Mundtlige prøver i dansk og dansk som andetsprog (niv. G, D) og matematik (niv. G, D) (som er optagelseskrav til HF og EUD). Fagene på D niv. indgår desuden i optagelsen til hf. Dette er under forudsætning af, at undervisningen med fysisk fremmøde genoptages fra 1. marts. Såfremt den fysiske tilstedeværelsesundervisning først genoptages efter 1. marts, forlænges undervisningen til 15. juni, og alle prøver aflyses og erstattes af standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer.

Prøver der aflyses

 • Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt under nr. 1 – 5, aflyses, hvor der i stedet gives en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.
 • Alle prøver på FGU
 • Alle øvrige prøver i 10. klasse

Øvrige initiativer

 • Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensoplæg på EUD og AVU.
 • Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på AVU på bekostning af det supplerende stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.
 • Institutionerne planlægger lokalt den tid, som aflysning af prøver frigiver, til en forlængelse af undervisningen. Lærernes arbejdstid omlægges til undervisning frem for forberedelse og afholdelse af prøver, herunder censur. Undervisningsfrie dage begrænses således mest muligt. Den frigivne tid bruges til hurtigst muligt at vurdere elevernes faglige niveau i de fag, som de skal til prøve i, så eleverne klædes bedst muligt på.

Du kan læse mere om aftalen her.

 

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Fra den 15. april 2021 vil det igen være muligt for ledige at komme i fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob.

Kommunen kan give tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med fysisk fremmøde, samt tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet.

 

Det vil ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud. Sagsbehandleren skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for borgere i risikogruppen for Covid-19 eller med pårørende i risikogruppen.

 

 

 

Få mere at vide

Relevante bekendtgørelser og informationsmaterialer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Overblik over genåbning

Samlet overblik fra BUVM

Spørgsmål og svar fra BUVM