Siden er sidst opdateret 25.01.21

Frem til den 7. februar har regeringen indført restriktioner, der betyder nedlukning af det meste af Danmark – og for langt de fleste uddannelsesområder. Derfor gælder en række aktuelle særregler, som du kan få et overblik over her på siden.

Efter den 7. februar, når nedlukningen slutter, er det atter de ”generelle corona-regler”, som gælder. Dem kan du finde her:

Få et overblik over de generelle corona-regler

Ansættelsesvilkår og regler

Overenskomsterne gælder

Overenskomster og arbejdstidsregler gælder stadigvæk. De er ikke sat ud af kraft, fordi du i denne periode arbejder helt eller delvist hjemmefra – eller fordi arbejdspladserne er udfordret på økonomien på grund af COVID-19

På grund af de særlige restriktioner i kommunerne er det ved Fælleserklæring aftalt, at det er muligt at overfører ansatte til at varetage opgaver i kritiske kommunale funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter eller fagområder, end det normale daglige arbejde.

Det er Uddannelsesforbundets vurdering, at aftalen kun i mindre grad vil berøre lærere. Men hvis det bliver aktuelt, skal det aftales med din tillidsrepræsentant, og med den relevante organisation for fagområdet du skal midlertidigt overføres til. Konkrete aftaler om overførsel kan gælde frem til 14 dage efter aftalen om overførsel udløber.   

Fælleserklæringen om mulighed for overflytning gælder frem til 10. januar 2021 og forlænges frem til 31. januar 2021, hvis restriktionerne forlænges. Alle kommuner som omfattes af de særlige restriktioner, er omfattet af Fælleserklæringen.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at overflytte dig til andre opgaver, skal der udvises en række hensyn:

 • Frivillighedsprincip
 • Du inddrages så tidligt som muligt
 • Der udvises hensyn til ansatte i risikogruppen. Se risikogrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk
 • Der udvises hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
 • Du er fortsat omfattet af den gældende overenskomsten (USK/SPC)

Se fælleserklæringen

Ja. Hvis man som underviser skal møde på arbejde, eller arbejder hjemmefra med undervisning, og man har børn, som er indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, er der mulighed for at få nødpasning i skole, SFO, fritidshjem og klubtilbud.

Hvis du arbejder hjemmefra, skal du selvfølgelig have din sædvanlige løn.

Mange lærere vil formentlig igen vil skulle varetage fjernundervisning hjemmefra i denne periode. En stor del af elever og kursister er sendt hjem, og de offentlige arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sende medarbejdere i ikke-kritiske funktioner hjem – så vidt muligt til hjemmearbejde. Private arbejdsgivere opfordres lige så kraftigt til at sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde uden fysisk fremmøde.

Den midlertidige lønkompensationsordning, som gjaldt i foråret, er blevet genindført og forlænget fra 17. januar 2021. Ordningen gælder indtil de skærpede restriktioner ophører.

Formålet er at undgå afskedigelser og betyder, at private virksomheder, som ellers står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne, i stedet har mulighed for at sende medarbejderne hjem og få en delvis lønkompensation i en afgrænset periode frem til restriktionerne ophører.

Har virksomheden flere arbejdssteder, kan der søges kompensation for enkelte arbejdssteder.

Det er din arbejdsgiver, som beslutter og meddeler en eventuel hjemsendelse efter ordningen.

Hjemsendelsen kan omfatte alle eller blot en del af medarbejderne, og hjemsendelsesperioden behøver ikke at være den samme for alle hjemsendte. Bliver du hjemsendt, gælder følgende:

 • Hjemsendelse kan ske med en dags varsel, og du skal oplyses om såvel start- som slutdato
 • Du har ret til fuld løn under hjemsendelsen
 • Du må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden
 • Allerede aftalt eller varslet ferie forudsættes afholdt som planlagt
 • Fra den 17. januar 2021 kan du pålægges at holde en feriedag, en afspadseringsdag eller en dag med tjenestefri uden løn efter de første 21 dages hjemsendelse, og derefter en dag for hver 28 dage, du er hjemsendt. Du kan maksimalt pålægges at bidrage i alt fem dage. Allerede afholdt eller planlagt ferie indgår i disse dage.

Din arbejdsgiver må ikke i periode afskedige på grund af økonomi. Sker det, er virksomheden ikke længere omfattet af lønkompensationsordningen.

Læs mere:

FH: Vejledning i trepartsaftalen om lønkompensation

Sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne

Da størstedelen af ungdoms- og voksenuddannelsesområdet er lukket ned til foreløbigt den 7. februar 2021 og overgår til fjernundervisning, gælder der ikke særlige regler på det sundhedsfaglige område. Der er dog områder, som er undtaget. Her gælder en række restriktioner:

Undervisning på STU, TAMU, specialundervisning for voksne samt certifikatskurser er undtaget nedlukningen. De tilbud fortsætter men med en række restriktioner:

 • Der må kun foregå undervisning i stamklasser og altså ikke på tværs af klasser
 • Spisning skal foregå i stamklasser - og ikke på fællesarealer eller i kantiner
 • Man skal undgå musik og idræt
 • På alle grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand med videre. Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt personale, som hjælper med at opretholde smitteforebyggende foranstaltninger

Myndighedernes generelle opfordring om at lade sig teste en gang om ugen gælder, hvis man stadig møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand?

På Børne- og Undervisningsministeriets område gælder opfordringen, hvor personale fortsat møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, herunder bl.a. personale på specialundervisningsområdet mv. (for eksempel specialklasser, specialskoler, STU, TAMU og certifikatkurser).

Opfordringen gælder ansatte i både offentlige og private tilbud og institutioner.

Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale, der stadig møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

Symptomer og håndtering af smitte

Regler for gennemførsel af undervisning og vejledning

Der er indført nye restriktioner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i hele landet. Restriktionerne gælder frem til den 7. februar 2021

Der er indført restriktioner i hele landet, som gælder foreløbigt til og med den 7. februar

Konkret betyder nedlukningen, at ungdoms- og voksenuddannelser ikke må modtage elever og kursister til undervisning med fysisk fremmøde. Det vil sige at alle fritidstilbud, folkeoplysningen, FGU, EUD, EUX, HHX, HTX, VUC, FVU/OBU og AMU (på nær certifikatskurser) er overgået til nødfjernundervisning. Det samme gør sig gældende for sprogcentre, erhvervsakademier samt kostelever på ungdoms- og voksenuddannelser. 

Dog kan socialt eller pædagogisk udsatte unge fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde.

For jobcentre gælder, at der i videst muligt omfang skal vejledes og sagsbehandles digitalt og per telefon. Der kan dog være samtaler og indsatser, der forudsætter fysisk fremmøde, hvis der er særlige hensyn til borgerens psykiske og/eller sociale ve og vel. 

Undervisningen på STU, Ungdomsskolens heltidsundervining, TAMU, specialundervisning for voksne samt certifikatkurser. De tilbud forsætter men med en række restriktioner:

 • Der må kun foregå undervisning i stamklasser
 • Man skal undgå undervisning på tværs af klasser
 • Spisning skal foregå i stamklasser - og ikke i fællesarealer eller i kantiner
 • Man skal undgå musik og idræt
 • Der skal være fokus på rengøring og hygiejne
 • Der skal være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med sygdom og symptomer
 • Elever, som er undtaget fra hjemsendelse, på STU, TAMU, specialskoler, ungdomsskolernes heltidsundervisning samt særligt sårbare elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, er ikke omfattet af den generelle anbefaling om mindst to meters afstand. Heller ikke underviserne er omfattet af den generelle anbefaling.
 • Der opfordres til, at elever og kursister i stedet så vidt muligt har aktiviteter i mindre og faste grupper.
 • Der er mulighed for at overgå til nødundervisning, hvis de fysiske rammer (lokaler, indretning mm) ikke er velegnede til undervisningen i den nuværende situation og med de små grupper, eller hvis der er stort sygefravær blandt lærere eller elever.
 • Forældre på Ungdomsskolens heltidsundervisning har mulighed for at bede skolelederen om, at deres barn/børn i en periode undervises hjemmefra, hvilket skolelederen kan bevilge.
 • På STU er det muligt individuelt af aftale en anden tilrettelæggelsesform for eksempel fjernundervisning, hvis eksempelvis forældre/den unge ønsker dette, og institutionens ledelse vurderer dette hensigtsmæssigt, og det kan ske i overensstemmelse med forløbsplanen, samt at eleven fortsat modtager undervisning.
 • Hvis man overgår til nødundervisning gælder det, at de timer og det pensum, der ikke leveres, ikke efterfølgende skal indhentes. Men der kan være elever, der undtagelsesvist har brug for supplerende undervisning, når de atter er tilbage.

Det er skolen eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har særlige sociale eller pædagogiske behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen.

Det kan for eksempel være elever med væsentlige eller sammensatte sociale og/eller pædagogiske behov, der ikke kan løftes ved et ’nødtilbud’ på en anden skole eller institution.

I 10. klasse kan en elev godt have særlige sociale eller pædagogiske behov, der gør, at eleven ikke kan sidde derhjemme, men som på den anden side ikke udløser et tilbud om fysisk fremmøde på skolen. Disse elever kan tilbydes et ’nødtilbud’ med fysisk fremmøde. Det vil typisk være elever, der har brug for ekstra støtte og daglig kontakt, men som ikke almindeligvis betragtes som havende særlige sociale eller pædagogiske behov. Eksempelvis elever med højt fravær, lav deltagelsesaktivitet eller elever, som mistrives på grund af nedlukningens manglende nærvær med klassekammerater og lærer.

Undervisningsministeriet har aflyst en række prøver og eksamener i december 2020 og i januar 2021. Det gælder prøverne på AVU, FVU, FGU og GF1. Her skal gives karakter i stedet. Skolerne kan holde vurderingssamtaler, men det er en lokal afgørelse, om det er nødvendigt. 

På erhvervsuddannelserne er alle prøver i grundfag aflyst til og med den 31. januar 2021. Den afsluttende prøvekarakter ophøjes til prøvekarakter.

Grundforløbsprøver, prøver i certifikatfag, prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet samt afsluttende prøver, herunder svendeprøver, afholdes så vidt muligt med fysisk fremmøde. Den fysiske afholdelse af prøverne skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne lokalt beslutte, om prøverne skal; udskydes, gennemføres med ændret tilrettelæggelse eller aflyses.

På AMU afholdes certifikatprøver ved fysisk fremmøde som normalt. 

For danskuddannelse gælder, at den delvise suspension af tilbud om danskuddannelse er justeret og forlænget, således at der nu igen er adgang til såkaldt administrativt modulskifte frem til den 31. januar 2021. Dermed kan kursisterne skifte modul uden en at afslutte et modul med en modultest.

Når du som underviser skal foretage det administrative modulskifte, skal du benytte SIRI’s vejledning og vurderingsskema. Det er udelukkende SIRI’s vurderingsskema, der kan erstatte det normale scoreark. Det er underviseren, som skal vurdere, om den kursist, som skal skifte modul, har opnået de færdigheder, som svarer til en bestået modultest på det niveau, hvor kursisten er indplaceret. Vurderingsskemaet er revideret siden foråret 2020 og udvidet med krav om uddybende faglige vurderinger.

Administrativt modulskifte kan ske frem til 31. januar 2020. 

Spørg din tillidsrepræsentant

Husk at holde tæt kontakt til din tillidsrepræsentant. Der kan være lokale aftaler, som kun din TR er orienteret om.

Du kan fortsat kontakte sekretariatet på T: 70 70 27 22.