Overenskomsten giver mulighed for, at børn kan blive passet på deres første og anden sygedag samt ved indlæggelse eller alvorlig sygdom.

Overenskomsten giver mulighed for, at børn kan blive passet på deres første og anden sygedag. Kravet er, at barnet er under 18 år og opholder sig hos den person, som skal holde fri til pasning.

Ved barnets første sygedag forstås den første dag, hvor barnet er sygt.

Ved barnets anden sygedag forstås den kalenderdag, der er lige efter den første sygedag. Første og anden sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden.

Hvem kan holde barnets første og anden sygedag?

Det er ikke et krav, at du er biologisk far eller mor, adoptivforælder eller har forældremyndigheden. Er du bonusforælder vil du også efter en konkret vurdering kunne holde barnets sygedag.

Det afgørende er barnets tarv og tilknytningen til barnet. Udgangspunktet er, at du kan holde barnets sygedag, når du bor på samme adresse som barnet på det tidspunkt, hvor barnet er sygt.

Det er kun den ene forælder, der kan holde fri, selv om begge forældre er omfattet af samme bestemmelser om fravær på barnets første og anden sygedag. Der er altså ikke en første og/eller anden sygedag for både far og mor, hvis den lille er syg af skoldkopper i mange dage. Dagene kan deles mellem forældrene.

Det vil altid være din arbejdsgiver, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om du kan få fri på barnets første og/eller anden sygedag. Arbejdsgiveren foretager vurderingen ud fra barnets alder og sygdom, og om der er forhold på arbejdspladsen, der betyder, at du ikke kan få fri.

Får jeg løn, når jeg holder barnets første og/eller anden sygedag?

Du kan få fri med løn på barnets første og/eller anden sygedag, hvis det fremgår af din overenskomst.

Du får som udgangspunkt din sædvanlige løn ved fraværet. Arbejdsgiveren registrerer typisk fraværet, men det bliver ikke talt som sygedag for den, der holder fri.

Hvornår tæller barnets første og/eller anden sygedag fra?

Hvis barnet eksempelvis bliver sygt en søndag, hvor du har fri, er søndag barnets første sygedag. Hvis barnet fortsat er sygt mandag, vil du her kunne holde barnets anden sygedag. Hvis barnet fortsat er sygt tirsdag, har du brugt både barnets første og anden sygedag, og du må finde en anden løsning.

Hvor mange barnets første og anden sygedage kan du tage?

Der er to sygedage pr. barn per sygdomsperiode. Hvis I eksempelvis er to forældre, har I altså to sygedage pr. barn til deling. En af forældrene kan tage begge dage, eller I kan dele dem mellem jer, så den ene forælder tager barnets første sygedag, mens den anden forælder tager barnets anden sygedag. I kan ikke begge få fri på samme sygedag.

Hvis barnet er sygt flere gange, kan du for hver sygdomsperiode tage barnets første og/eller anden sygedag, hvis din leder vurderer, at du kan få fri. 

Hvis dit barn på under 14 år bliver indlagt på hospitalet, har du som kommunalt ansat ret til fri med løn i op til 10 dage om året. Hvis du er omfattet af de statslige aftaler, har du ret til fri med løn i op til fem dage om året. Det gælder, selvom barnet under indlæggelsen er hjemme. De fem eller 10 dage kan holdes som enkeltdage eller samlet.

De fem eller 10 dage gælder pr. barn, ikke pr. forælder. Det vil sige, at I skal dele de fem eller 10 dage mellem jer, hvis I begge vil holde fri. I kan også vælge, at den ene forælder tager samtlige dage.

Din arbejdsgiver kan på hvert et tidspunkt forlange at få dokumentation for, at barnet er indlagt.

Hvis dit barn på under 18 år bliver alvorligt sygt, har du som ansat ret til helt eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter § 26 i barselsloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til en måned pr. år pr. barn. Herudover kan der aftales yderligere tjenestefrihed.

Siden 1. januar 2021 kan du som forælder have ret til orlov med dagpenge eller løn i indtil 26 uger, hvis dit barn er dødfødt -typisk efter den 22. graviditetsuge – eller dør inden det fylder 18 år.

Er du ansat på statens område har du fra 1. april 2021 ret til at holde sorgorlov i 26 uger med løn.

Er du ansat på det kommunale område, har du ret til løn i 14 uger. Fra 1. april 2022 udvides retten til løn til at gælde i 26 uger.

Det er en forudsætning for lønretten, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Vil du bruge retten til at holde sorgorlov, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om hvor længe, du vil holde orlov.