Hvis du bliver forælder den 2. august 2022 eller derefter, skal du være opmærksom på, at der gælder nye barselsregler.

Som forældre har I fortsat ret til i alt 48 uger barselsorlov efter fødslen. Varigheden af barselsorloven er der således ikke ændret ved. I de nye regler er fordelingen af den øremærkede del af barslen – det vil sige uger, som er reserveret den ene af forældrene - dog lavet om.

Sådan er barselsugerne fordelt nu

I skemaet herunder kan du se forskellen på de tidligere og de nye, gældende regler:

 

Barselsregler for børn født frem til den 1.8

Barselsregler for børn født fra den 2.8

Barsel efter fødslen, som er øremærket mor

14 ugers barselsorlov

11 uger

Barsel efter fødslen, som er øremærket far

2 ugers fædreorlov

11 uger

Barsel, som kan deles frit mellem forældrene

32 ugers forældreorlov

26 uger


Som mor har du stadig ret til 4-8 ugers graviditetsorlov inden fødslen. Varigheden afhænger af din overenskomst.

Herunder kan du læse mere om de nye regler. Har du brug for personlig rådgivning, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig – find kontaktoplysninger nederst på siden.

I tvivl, om du er ansat i stat, kommunalt eller privat?

Hvem er omfattet af de nye regler?

Alle lønmodtagere er omfattet af de nye barselsregler. De gælder til gengæld ikke for selvstændige, ledige og studerende, som modsat lønmodtagere har mulighed for at overdrage øremærkede barselsuger til barnets anden forælder. 

Der gælder også særlige regler for forældre, der ikke bor sammen ved fødslen, og soloforældre.

Forældre til børn født før den 2. august er omfattet af de tidligere barselsregler.

Disse regler gælder, hvis..

Selvstændige har som udgangspunkt ret til 24 ugers barsel efter fødslen, men det er kun to af ugerne i forlængelse af fødslen, som er øremærket. Det gælder både for mor, far og medmor.

Man vil således kunne overdrage 22 uger til den anden forælder.

Er du ledig eller studerende som mor kan du overdrage op til 14 ugers barsel til barnets anden forælder.

Som far eller medmor er det op til 22 ugers barselsorlov, der kan gives videre til den anden forælder.

Bor I ikke sammen, når barnet bliver født, får den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, 13 ugers barsel oveni de 24 ugers orlov efter fødslen. Det er muligt at overdrage dem til barnets anden forælder.

Læs mere om reglerne, hvis I ikke bor sammen, eller hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, på borger.dk

Som soloforældre har du ret til 46 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen. Det gælder, både for solofædre og solomødre, og uanset, om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

Fra den 1. januar 2024 får solomødre mulighed for at overdrage en del af orloven til et familiemedlem. Til den tid bliver det også muligt LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre. Det vil sige personer, der tager vare på og drager omsorg for barnet i hverdagen.

Sådan er barslen fordelt

Som forældre har I tilsammen 48 ugers barselsorlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Nogle uger kan I frit fordele mellem jer. Andre er øremærket. Derudover har barnets mor ret til graviditetsorlov.

Den fordeling, der beskrives herunder, tager udgangspunkt i en familie, hvor begge forældre er lønmodtagere. Der gælder som nævnt ovenfor andre vilkår for selvstændige, ledige og studerende.

Graviditetsorlov inden fødslen 

Som mor kan du gå på barsel mindst 4 uger inden fødslen. Afhængig af hvor du er ansat, kan du dog have mulighed for at gå fra tidligere:

 • Ansat i staten: 6 uger før forventet fødsel
 • Kommunal ansat: 8 uger før forventet fødsel
 • Ansat på privat overenskomst eller individuel kontrakt: Som udgangspunkt kan du gå på barsel 4, 6 eller 8 uger før forventet fødsel afhængig af overenskomsten for hvilke regler, der gælder for dig.

Barnets far eller medmor har ikke ret til orlov før fødslen.

Barselsorlov efter fødslen 

Er I lønmodtagere har I begge ret til 24 ugers barselsorlov bestående af:

 • 11 uger, som er øremærket jer begge hver især
 • 13 uger, som kan overdrages til barnets anden forælder

Ugerne ligger forskelligt efter fødslen, alt efter om du er mor eller far/medmor.

Mor

Som mor har du 2 øremærkede ugers orlov, som du har pligt til at holde i forlængelse af fødslen.

Efter disse uger fortsætter barslen med 8 ugers orlov, som skal afholdes inden for de første ti uger efter barnets fødsel. Disse uger kan overdrages til den anden forælder. Det forudsætter dog, at du genoptager dit arbejde på fuld tid, eller at du tager hul på din øremærkede del af barslen.

Efterfølgende har du 9 ugers øremærket orlov, som skal være afholdt inden barnet fylder 1 år. Disse uger kan ikke overdrages til barnets anden forælder, hvis du er lønmodtager.

Endelig har du 5 barselsuger tilbage. Disse vil også kunne overdrages til barnets anden forælder, forlænges eller udskydes.

Far og medmor

Som far eller medmor har du 2 øremærkede uger, som skal afholdes i forbindelse med fødslen eller inden for de første 10 uger af barnets liv. De skal som udgangspunkt holdes samlet, men kan spredes ud efter aftale med arbejdsgiver.

De resterende 9 øremærkede uger skal være afholdt i løbet af barnets første leveår, mens de 13 uger, som ikke er øremærket, kan overdrages til barnets mor, udskydes eller forlænges.

Hvor meget barsel kan jeg holde? 

Hvor mange ugers barsel har jeg mulighed for at holde i alt, spørger mange.

Er din partner lønmodtager ligesom dig selv og overdrager alle sine ikke-øremærkede uger, har du mulighed for at holde op til 37 ugers barsel efter fødslen.

Nogle forældre ønsker at holde en del af barselsorloven sammen eller at holde barsel på skift. Barselsreglerne er på det punkt ret fleksible, så I har i stor udstrækning mulighed for at sammensætte barslen, som det passer bedst til jer. Fælles barsel vil dog naturligt afkorte den periode, hvor I har mulighed for at holde barselsorlov med barnet.

Kan jeg få løn under barslen?

Der er med de nye barselsregler ikke ændret ved retten til løn under barsel.

Ud af de samlede 48 ugers barsel efter fødslen har I tilsammen ret til 19 ugers barselsorlov med løn. Også disse uger er fordelt, så nogle er øremærket mor, mens andre er øremærket barnets anden forælder, ud fra det man kalder 6+7+6 modellen.

6+7+6 = 19 uger med løn

Ugerne med løn fordeles sådan:

 • Seks uger med løn, som er øremærket til mor
 • Syv uger med løn, som er øremærket til far eller medmor
 • Seks uger med løn, som kan deles mellem jer. I bestemmer selv, om den ene af jer skal tage alle ugerne, eller om I vil splitte dem op mellem jer.

I de barselsuger, hvor I ikke får løn, skal I søge barselsdagpenge. 

Vær opmærksom på: Det er en betingelse for din ret til løn, at din arbejdsgiver får refusion for dine barselsdagpenge. 

For at have ret til løn i barselsperioden skal du desuden være omfattet af den statslige, kommunale eller en privat overenskomst. Er du ansat på en individuel kontrakt, så kontakt os i sekretariatet for at blive klogere på dine rettigheder.

Vil du læse mere om lønretten?

Hvornår skal min arbejdsgiver have besked?

På et tidspunkt skal din arbejdsgiver have besked om, at du skal på barsel. I de nye barselsregler er der disse frister for varsling:

Frister for mor

 • Senest tre måneder før terminsdatoen skal du give din arbejdsgiver besked om din graviditet, og fortælle hvornår du regner med at begynde din barselsorlov.
 • Senest fire uger før forventet fødsel skal du oplyse din arbejdsgiver, om du ønsker at overdrage en del af din barselsorlov, eller om du overtager barselsuger fra barnets anden forælder.
 • Senest seks uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vender tilbage til arbejdet.
 • Senest otte uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at udskyde orlov til senere.

Frister for far og medmor

 • Senest fire uger før forventet fødsel skal du orientere din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at holde barsel i løbet af de første 10 uger efter fødslen.
 • Senest seks uger efter fødslen skal din arbejdsgiver have besked, hvis du ønsker at holde barsel efter de første 10 uger efter fødslen. 
 • Senest otte uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver have besked, hvis du ønsker at udskyde orlov til senere.

Få svar på de typiske spørgsmål om barsel

Ja, du har ret til fravær med løn, hvis du skal til graviditetsundersøgelser hos lægen eller jordemoderen. Så længe det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads.

Tidsbegrænset ansat

Som tidsbegrænset ansat har du de samme rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, som øvrige månedslønnede, i den tid din ansættelse varer.

Når din ansættelse ophører, bliver du omfattet af barselsloven. Det vil sige du har kun ret til barselsdagpenge i din orlov. Du skal kontakte Udbetaling Danmark for udbetaling af barselsdagpenge under orloven.

Timelønnet

Er du timelønnet, er du kun omfattet af barselsloven. Det vil sige, at du kun har ret til barselsdagpenge i din orlov.

Du skal kontakte Udbetaling Danmark for udbetaling af barselsdagpenge under orloven.

Når du er på barsels- eller forældreorlov, kan du ikke holde ferie.

Hvis din orlov løber helt eller delvist over en ferieperiode, vil du have ferie til gode, som du skal holde, efter din orlov er slut. Du kan også vælge at udskyde en del af barselsorloven for i stedet at holde ferie.

Du optjener ret til ferie med løn i de perioder, hvor du holder orlov med løn. I de uger, hvor du får udbetalt barselsdagpenge, optjener du ferie med dagpenge.

Du optjener sædvanlig anciennitet under hele din orlov. Det vil sige både under den lønnede og ulønnede del af orloven. Ancienniteten gælder ved beregning af løn, opsigelsesvarsel og jubilæum.

Hvis du følger den statslige, kommunale eller en af vores private overenskomster, optjener du sædvanligt pensionsbidrag under hele din orlov. Det betyder, at din arbejdsgiver skal indbetale det fulde pensionsbidrag, både i den del af orloven, hvor du modtager løn, og i den del, hvor du modtager dagpenge. Du kan dog højest få pensionsbidrag i 22 uger af orloven på dagpenge.

Familieretshuset skal vurdere, om I har ret til orlov i forbindelse med adoptionen. Kontakt os, hvis du har brug for vejledning om reglerne for adoption og barsel. m muligt.

Lad os guide dig, hvis du har særlige ønsker til barslen

Der er en række regler, der skal opfyldes hvis du vil genoptage arbejdet delvist eller ønsker at udskyde eller forlænge din orlov. Nogle af mulighederne kan desuden kombineres med hinanden.

Kontakt os gerne i sekretariatet, hvis du har brug for at vide mere.

Ring til os 70 70 27 22 eller send en e-mail til info@uddannelsesforbundet.dk.