Find svar på de typiske spørgsmål om reglerne for barsel herunder. I nogle tilfælde afhænger rettighederne af din overenskomst. Klik på linket herunder, hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst du er ansat på.    

I tvivl, om du er ansat i stat, kommunalt eller privat?

Behandling i arbejdstiden

Du har ret til fravær med løn, hvis du skal til graviditetsundersøgelser hos lægen eller jordemoderen, når det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads.

Besked om graviditet til arbejdsgiver

Senest tre måneder før forventet fødsel skal du som mor give din arbejdsgiver besked om din graviditet, og hvornår du regner med at begynde din barselsorlov.

Som far/samlever skal du give din arbejdsgiver besked senest fire uger før, du forventer at holde dine to ugers orlov i forbindelse med dit barns fødsel.

Når I har bestemt jer for, hvordan I vil holde jeres barselsorlov, skal I give besked til jeres arbejdsgivere senest otte uger efter, I har fået barnet. 

Graviditetsorlov inden fødslen

Som kommende mor har du ret til følgende:

Ansatte i staten: seks uger før forventet fødsel

Kommunalt ansatte: otte uger før forventet fødsel

Andre på private overenskomster og individuelle kontrakter: Som udgangspunkt kan du gå på barsel 4, 6 eller 8 uger før forventet fødsel afhængig af overenskomsten for hvilke regler, der gælder for dig.

Din samlever har ikke ret til orlov før fødslen.

Orlov efter fødslen

Barselsorloven begynder, dagen efter jeres barn er kommet til verden. I skal hver især senest otte uger efter fødslen orientere jeres arbejdsgivere om, hvordan orloven skal sammensættes.

Som forældre har I tilsammen ret til i alt 48 ugers barselsorlov på barselsdagpenge.

Både for fædre og mødre gælder det, at du skal være omfattet af den statslige, kommunale eller privat overenskomst for at få løn i en del af barselsperioden, som beskrevet herunder. Er du på en individuel kontrakt, så kontakt forbundet. 

Orlov for mødre

Du har ret til barselsorlov med løn i 14 uger efter fødslen, hvor du har pligt til at holde orlov i de to første uger.

Den såkaldte 6+7+6 model betyder, at efter barnets 14. uge er seks uger af de 32 uger forældreorlov med løn øremærket til mor, syv ugers forældreorlov med løn er øremærket til far, og de sidste seks uger med løn kan deles mellem jer som forældre, hvor I kan:

  • holde forældreorlov samtidig og hermed dele de seks uger, for eksempel holde tre ugers orlov hver samtidig, eller
  • holde forældreorlov på skift i de seks uger, eller
  • vælge, at den ene holder forældreorlov i alle seks uger.

Den resterende del af barslen vil være på dagpenge.

Udnytter din samlever ikke de sidste seks uger, kan du holde ugerne i stedet.

Orlov for fædre og medmødre

Du har ret til at holde fædreorlov i to uger med løn i forbindelse med fødslen.

Herefter har du ret til at holde syv uger af de i alt 32 ugers forældreorlov med løn. Du har desuden mulighed for at holde yderligere seks uger af forældreorloven med løn – den såkaldte 6+7+6 model – se ovenfor.

Det betyder, at du reelt har ret til at holde ni ugers barsel med løn plus eventuelt seks uger yderligere med løn.

Løn

Vær opmærksom på, at puljen på de 48 ugers orlov er fælles. Se på det som et klippekort. Hvis du bruger en uge med lønret, har du også brugt en uge af din dagpengeret, og det betyder, at jeres fælles pulje af uger til orlov bliver reduceret. Derudover er det en betingelse for din ret til løn, at din arbejdsgiver får refusion for dine barselsdagpenge.

Forlængelse eller udskydelse af barsel

Barselsdagpengene kan strækkes, så orloven forlænges med otte eller 14 uger. Disse uger kan deles af forældrene, holdes på skift eller af kun den ene forælder.

Den ene af jer forældre har ret til at udskyde mindst otte og højst 13 uger af den del af orloven, der er placeret efter den 14. uge fra fødslen.

Du/I kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af den del af orloven, der er placeret efter den 14. uge efter fødslen.

Genoptagelse af arbejdet under barsel

Du kan som forælder, der holder orlov, efter aftale med arbejdsgiveren genoptage dit arbejde og forlænge orloven med den tid, du arbejder.

Der er en række regler, der skal opfyldes, for at du kan genoptage arbejdet delvist eller udskyde/forlænge din orlov. Desuden kan nogle af mulighederne kombineres med hinanden. Kontakt forbundet hvis du vil vide mere.

Når du er på barsels- eller forældreorlov, kan du ikke holde ferie.

Hvis din orlov løber helt eller delvist over den ferieperiode, som din arbejdsplads har planlagt, vil du have ferie til gode, som du skal holde, efter din orlov er slut. 

Du optjener ret til ferie med løn i de perioder, hvor du holder orlov med løn og også i de perioder, hvor du har orlov med dagpenge og får indbetalt dit pensionsbidrag fra din arbejdsgiver.

Du optjener sædvanlig anciennitet under hele din orlov, dvs. både under den lønnede og ulønnede del af orloven. Ancienniteten gælder ved beregning af løn, opsigelsesvarsel og jubilæum.

Hvis du følger den statslige, kommunale eller en af vores private overenskomster, optjener du sædvanligt pensionsbidrag under hele din orlov. Det betyder, at din arbejdsgiver skal indbetale det fulde pensionsbidrag, både i den del af orloven, hvor du modtager løn, og i den del hvor du modtager dagpenge. Du kan dog højest få pensionsbidrag i 22 uger af orloven på dagpenge.

Tidsbegrænset ansat

Som tidsbegrænset ansat har du de samme rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, som øvrige månedslønnede, i den tid din ansættelse varer. Når din ansættelse ophører, bliver du omfattet af barselsloven.

Timelønnede

Hvis du er timelønnet, er du kun omfattet af barselsloven, det vil sige du har kun ret til barselsdagpenge i din orlov. Du skal kontakte Udbetaling Danmark for udbetaling af barselsdagpenge under orloven.

Familieretshuset skal vurdere, om I kan få orlov i forbindelse med adoption. Hvis Familieretshuset vurderer, at I kan, har I ret til orlov.

Før modtagelse af barnet

Der er forskellige regler, alt efter om I adopterer et barn fra udlandet eller fra Danmark.

Udlandet: En af adoptanterne har ret til fire ugers orlov med løn. I vælger selv hvem. Hvis der er forhold i det land, barnet kommer fra, der betyder, at det er nødvendigt at være i landet i mere end fire uger, har man ret til yderligere fire ugers orlov med løn. Modtagelsestidspunktet er det tidspunkt, I har/får ret til at rejse fra landet med barnet.

Danmark: En af adoptanterne har ret til en uges orlov med løn. I vælger selv hvem. Hvis der er ydre omstændigheder, der betyder, at det er nødvendigt at have mere end en uges orlov, har man ret til yderligere en uges orlov med løn.

Efter modtagelse af barnet

De første 14 uger: Efter modtagelse af barnet har den ene af adoptanterne ret til 14 ugers orlov med løn, mens den anden af adoptanterne har ret til to ugers orlov med løn. I vælger selv hvem.

Forældreorlov (de næste 32 uger): I har ret til i alt 64 ugers forældreorlov, hvor af 19 uger (6+7+6) af dem er med løn. I har derudover i alt 13 ugers dagpenge til deling.

  • Mor har ret til seks ugers orlov med løn
  • Far/medmor har ret til syv ugers orlov med løn
  • I har derudover seks ugers orlov med løn, som kan fordeles frit mellem jer.

Den af adoptanterne, der har haft to ugers orlov med løn, kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to uger og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.

Efter forældreorloven er der ret til fravær, men hverken med løn eller dagpenge. Ved udskydelse, forlængelse eller delvis genoptagelse af arbejdet gælder de samme regler for adoptionsorlov som ved barselsorlov.

Hvis begge forældre ikke er ansat på samme overenskomst, kan forholdene være anderledes.
Hvis du er ledig, eller du bliver syg under din orlov, gælder de samme regler som ved barselsorlov.

Hvornår skal jeg give min leder besked?

Du skal snarest muligt meddele din arbejdsgiver om tidspunktet for afrejse og forventet hjemkomst ved udlandsadoption og ligeledes så hurtigt som muligt ved dansk adoption om tidspunkt for fraværet og længden heraf.

Hvis du tager orloven før modtagelsestidspunktet, skal du så vidt muligt give din leder besked om, hvornår du begynder din orlov tre måneder før eller hurtigst muligt.

Fandt du ikke det svar, du søgte?

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med din barselsorlov, er du altid velkommen til at kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat.