For at timerne kan blive godkendt som overarbejde, er det en forudsætning, at arbejdet har været beordret eller nødvendigt af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaverne. 

Det er derfor afgørende, at arbejdstiden løbende registreres.

Hvad gælder for mig?

Vær opmærksom på, at der for  kommunalt ansatte gælder ny aftale per 1. august 2021.

Hvis du som fuldtidsansat har arbejdet mere end din årlige arbejdstidsnorm, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller udbetales med timeløn med et tillæg på 50 pct.

Er du ikke fuldtidsbeskæftiget, vil timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, kun godtgøres med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen inkl. funktions- og kvalifikationstillæg på udbetalingstidspunktet.

Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der tager stilling til, om overarbejde skal honoreres i form af afspadsering, udbetaling eller som en kombination heraf.

Afspadsering skal ske i den efterfølgende normperiode. Hvis du er ansat i en kommune, gives afspadseringen som en nedsættelse af arbejdstiden i den følgende normperiode, hvis ikke arbejdsgiveren har besluttet at give den som hele dage.

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at afspadsere, skal du varsles mindst 80 timer i forvejen.

Afspadsering bør så vidt muligt gives i hele eller halve dage.

Er du syg ved afspadseringens start, har du ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.

Den ansatte kan vælge at få afspadsering for over-/merarbejde, der ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb, konverteret til opsparingstimer/-dage.

Tilsvarende gælder for eventuel afspadsering optjent for arbejde på ubekvemme tidspunkter, som ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb.

Ledelsen kan fastsætte et maksimum, dels for hvor mange timer, der årligt kan konverteres til opsparingstimer/-dage, dels for den til enhver tid værende opsparing af timer/dage. Maksimum kan ikke fastsættes til mindre end 74 timer – for ansatte på deltid og plustid en forholdsmæssig del heraf.

Ved ansættelsesforholdets ophør afregnes eventuelle uafviklede opsparingstimer kontant med den aktuelle timeløn.

Hvis du som fuldtidsansat har arbejdet mere end din årlige arbejdstidsnorm, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. Afspadseringen skal ligge som hele dage inden for de første tre måneder efter arbejdsårets udløb, med mindre du har aftalt noget andet med din leder. Placeringen skal aftales med dig.

Hvis det ikke er muligt at afspadsere, udbetales overarbejdet med din timeløn med et tillæg på 50 pct.

Er du ikke fuldtidsbeskæftiget, vil timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, kun godtgøres med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

Hvis du har arbejdet mindre end din årlige arbejdsnorm, overføres timerne til næste år i en reduceret form, idet timerne fratrækkes 25 pct. Der kan højst overføres 200 undertimer svarende til 150 timer, der så skal arbejdes ind året efter.

Det er overarbejde, når den præsterede arbejdstid for den fuldtidsansatte har oversteget arbejdstiden for kvartalet. Det er en forudsætning, at arbejdet har været beordret og kontrollabelt.

Afregning af overarbejde

Hvis du som fuldtidsansat har arbejdet mere end kvartalets arbejdstidsnorm, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. Hvis overarbejdet godtgøres med udbetaling, skal du have din timeløn med et tillæg på 50 pct. for de første 35 timers overarbejde. For efterfølgende timer skal du have et tillæg på 100 pct.

Er du ikke fuldtidsbeskæftiget, vil timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, kun godtgøres med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der tager stilling til, om overarbejde skal honoreres i form af afspadsering, udbetaling eller som en kombination heraf.

Afspadsering skal så vidt muligt være afviklet ved udgangen af det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor du har haft overarbejde. Hvis overarbejdet ikke afspadseres i det efterfølgende kvartal, skal det udbetales.

Er du syg ved afspadseringens start, skal du melde dig syg, som hvis du skulle på arbejde. Du har da ikke pligt til at påbegynde afspadseringen.