Opgaveoversigten er et vigtigt redskab til den løbende dialog med din leder om dine arbejdsopgaver og din arbejdstid. Du har krav på at få en opgaveoversigt - dog ikke hvis du følger FOAS' overenskomster, er på beskæftigelsesområdet eller i UU. 

Vær opmærksom på, at der for  kommunalt ansatte gælder ny aftale per 1. august 2021.

Du skal have din opgaveoversigt, inden normperioden begynder. Det bør være i god tid.

Du skal så tidligt som muligt vide, hvornår din arbejdstid ligger. Det kan fremgå af din opgaveoversigt, et skema eller en arbejds- eller tjenesteplan.

På nogle arbejdspladser er det muligt at arbejde fleksibelt og/eller at lægge dele af arbejdstiden andre steder end på arbejdspladsen.

Hvad gælder for mig?

En værnsregel for læreren

Læs notatet: Opgaveoversigten

Der skal tages størst muligt hensyn til den ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Din daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.
Ændringer i den planlagte arbejdstid skal varsles tidligst muligt.    

Normperiode

Hvis du er i tvivl om, hvornår normperioden begynder på din skole, kan du spørge din tillidsrepræsentant.

Som fuldtidsbeskæftiget skal du på et år arbejde gennemsnitligt 37 timer om ugen ekskl. fem ugers ferie og helligdage. Det svarer til ca. 1.680 timer på et år (normperioden).Typisk planlægges en lærer med mere end 37 timer pr. uge på grund af undervisningsfri uger.    

Der gælder andre regler for ansatte, der følger en af FOAS overenskomster eller er ansat på beskæftigelsesområdet.

Din leder skal udarbejde en opgaveoversigt til hver lærer forud for hver normperiode. Det skal fremgå af den, hvilke arbejdsopgaver, du skal løse i normperioden. 

Om opgaveoversigten:

 • Den udarbejdes på baggrund af en dialog mellem dig og din leder
 • Både din leder og du kan tage initiativ til at drøfte justeringer i den undervejs
 • Der er ikke krav til opgaveoversigtens udseende
 • Den skal udarbejdes ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier
 • Den skal give mening for både lederen og dig.

   I dialog skal I drøfte:

 • Hvilke opgaver, du skal varetage
 • Opgavernes omfang
 • Kvaliteten i opgaveløsningen
 • Din leders overordnede vurdering af tidsforbruget til forberedelsen og andre opgaver.

    Læs mere

Forberedelse og andre opgaver

Opgaveoversigten er et vigtigt planlægnings- og prioriteringsredskab for din ledelse og dig. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, om de tildelte opgaver kan rummes i din arbejdstid.

Hvis der i løbet af året opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af oversigten, skal du hurtigst muligt drøfte det med din leder. 

Det er en fordel, hvis du i sådanne drøftelser om din arbejdstid kan tage udgangspunkt i registreringer af din arbejdstid.

Læs mere

Tidsregistrering

Det er lederen, der planlægger din arbejdstid, og arbejdstidsaftalen fastlægger en række betingelser i forbindelse med planlægningen

 • Ledelsen skal så vidt muligt undgå, at der forekommer delt tjeneste, og hvis delt tjeneste er nødvendigt, kan arbejdet normalt ikke deles i mere end to dele.
 • Tillidsrepræsentanten og lederen skal forsøge at blive enige om, hvor mange fremmødedage, læreren højst kan pålægges. Hvis der ikke er enighed mellem leder og tillidsrepræsentant, kan lederen højst fordele arbejdet på 220 dage.
 • Lederen skal have med i sin planlægning, at læreren højst kan have 45 timers arbejde pr. uge inkl. forberedelse.

Din leder skal udarbejde en arbejdsplan, der fastlægger dine undervisningsopgaver og andre opgaver. Arbejdsplanen skal udarbejdes på bagrund af en dialog med dig, så du har indflydelse på, hvilke opgaver du skal løse.

Arbejdsplanen skal laves pr. halvår, og du skal kende din arbejdstid mindst tre måneder frem.

Det er muligt for lederen at ændre i den kendte arbejdstid. Du skal have besked om større ændringer så tidligt som muligt, og normalt fire uger før de træder i kraft. Et kortere varsel er dog også muligt, hvis det ikke er muligt at give et varsel på fire uger. Et varsel på under fire døgn kan dog kun ske ved uforudsigelige begivenheder.

Hvis du får undervisning aflyst med mindre end fire døgns varsel, så medregnes undervisningslektionen/-timen i opgørelsen af din arbejdstid (både i forhold til forberedelsestid og tillæg). Lederen kan dog bede dig om at løse andre opgaver i den skemalagte forberedelsestid (men ikke forberedelsestiden). Du skal derfor kontakte lederen, hvis du fx en dag står uden kursister, for at høre, hvordan du skal forholde dig, med mindre der ligger klare retningslinjer for dette.

Det er lederen, der planlægger din arbejdstid, og arbejdstidsaftalen fastlægger en række betingelser i forbindelse med planlægningen:

 • Ledelsen skal så vidt muligt undgå, at der forekommer delt tjeneste.
 • Du kan højst have 45 timers arbejde pr. uge inkl. forberedelse til undervisning.
 • Du skal kende din arbejdstid mindst 3 måneder frem.

Det er muligt for lederen at ændre i den kendte arbejdstid. Ændringer af arbejde, der ligger mandag – fredag mellem kl. 8 og kl. 16, skal varsles med mindst 4 døgn. Ændringer af arbejde, der er placeret uden for dette tidsrum skal varsles med mindst fire uger.

Et varsel på under fire døgn / fire uger kan dog kun ske ved uforudsigelige begivenheder.