På de fleste arbejdspladser er det ledelsen, der beslutter, hvor meget tid du har til at forberede undervisningen og til at løse andre opgaver.
Hvis du er ansat på en af FOAS' overenskomster, gælder andre regler.

Hvad gælder for mig?

Overordnet er hensigten, at arbejdet bliver planlagt, så:

 • du får effektiv og sammenhængende tid til forberedelse
 • du har tid til både individuel og fælles forberedelse
 • du har mulighed for at følge op på undervisningen
 • din planlagte forberedelsestid bliver respekteret
 • du får taget højde for andre opgaver udover undervisning og forberedelse, fx eksterne samarbejdsopgaver, særlige hverv og ansvarsområder mm.

I forbindelse med udarbejdelsen af din opgaveoversigt indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver.

Oplever du, at tiden er utilstrækkelig, bør du drøfte det med din ledelse, eventuelt sammen med din tillidsrepræsentant.

Det er en fordel, hvis du i sådanne drøftelser om din arbejdstid kan tage udgangspunkt i registreringer af din arbejdstid.

Vær opmærksom på, at der for  kommunalt ansatte gælder ny aftale per 1. august 2021.

Læs mere

Tidsregistrering

Tid til forberedelse

Til hver undervisningstime afsættes der særlig tid til forberedelse af undervisningen og andre opgaver i tæt tilknytning hertil.

Pr. 60 minutters undervisning får de fleste lærere 42 minutter til forberedelse. Lærere, der endnu ikke har færdiggjort uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog, får 48 minutter, dog maksimalt i tre år.

Lederen har mulighed for at tildele yderligere forberedelsestid, hvis der er særlige forhold, der begrunder dette.

Forberedelsestiden anvendes til følgende opgaver:

 • Planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, herunder udarbejdelse og udvælgelse af materialer til den konkrete undervisning, almindelig kommentering, retning og vurdering af kursisternes arbejde. Dog skal der gives ekstra tid til rettearbejdet på DU 1,6, DU 2,6, DU 3 5 +6.
 • Udarbejdelse af holdets periodeplan.
 • Løbende intern evaluering med kursisterne.
 • Pædagogisk-administrative opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder fx fremmøderegistrering.
 • Opgaver som kontaktlærer/holdlærer for kursisterne.
 • Almindeligt tilsyn med udstyr og inventar (det betyder, at man er forpligtet til at give besked videre til rette person, hvis der er fejl på noget).

Lederen har mulighed for at disponere over 50 pct. af forberedelsestiden på den måde, at lederen kan bestemme, hvor og hvornår arbejdet skal udføres og også indholdet, men der skal stadig være tale om opgaver, der holder sig inden for ovenstående.

Hvis lederen bruger sin ret til at bestemme over forberedelsestiden, skal planlægningen sikre en fastlagt sammenhængende og effektiv tid til forberedelsen, hvor der er de nødvendige faciliteter til rådighed, fx lokaler med ro, pc og nødvendige materialer. Hvis lederen beslutter, at en del af forberedelsestiden skal bruges til fælles forberedelse, skal der være muligheder for at mødes.

Tid til pauser

Til hver lektion (45 minutter) skal der afsættes 10 minutters pausetid. Lederen kan planlægge pausetiden og fx anvende en del af den til en spisepause. I pauserne skal du stå til rådighed for kursister, kolleger og ledelse, men kun for korte og ikke-planlagte drøftelser. Der kan ikke pålægges egentlige arbejdsopgaver i pausetiden.

Læs mere

Pauser

Tid til øvrige opgaver

Lederen beslutter, hvilke øvrige opgaver du skal løse i din arbejdstid. Lederen beslutter også, hvordan tiden til opgaven skal beregnes og registreres. Der findes 3 forskellige måder, tiden kan beregnes på:

 • Lederen kan skemalægge tiden.
 • Lederen kan også vælge at sige, at du må bruge den fornødne tid til opgaven evt. med et loft over antallet af timer.
 • Lederen kan vælge at indgå en akkordaftale med tillidsrepræsentanten.

Læs mere

Tidsregistrering

Tid til forberedelse og pauser

Hvis du underviser, er der til hver undervisningstime afsat særlig tid til forberedelse af undervisningen og andre opgaver i tæt tilknytning hertil samt til pauser i forbindelse med undervisningen.

For at finde ud af, hvor meget tid der samlet er til undervisning, forberedelse og pauser, ganger man undervisningstimetallet (klokketimer) med 1,922. Har man fx 45 minutters undervisning, ganger man de 45 minutter med 1,922. Det er lig med 86,49 minutter, hvilket svarer til 1,44 time. (Hvis man underviser efter danskuddannelsesloven og er i gang med uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog, anvendes faktoren 2,022, dog højst i tre år.)

Lederen har mulighed for at tildele yderligere forberedelsestid, hvis der er særlige forhold, der begrunder dette.

Forberedelsestiden anvendes til følgende opgaver:

 • Planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, herunder udarbejdelse og udvælgelse af materialer til den konkrete undervisning, almindelig kommentering og vurdering af kursisternes arbejde.
 • Pauser i forbindelse med undervisningen. Lederen kan planlægge pausetiden og fx anvende en del af den til en spisepause.
 • Udarbejdelse af holdets periodeplan.
 • Løbende intern evaluering med kursisterne.
 • Pædagogisk-administrative opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder fx forløbsbeskrivelser, fremmøderegistrering o. lign.
 • Almindeligt tilsyn med udstyr og inventar (det betyder, at man er forpligtet til at give besked videre til rette person, hvis der er fejl på noget).

Der er ikke i forberedelsestiden indeholdt tid til fx samarbejde med myndigheder, rettearbejde, testarbejde, holdlærerfunktion mv. Dog er det for danskuddannelseslærere kun rettearbejde på DU 1,6, DU 2,6, DU 3 5 +6, der skal honoreres ekstra.

Hvis du underviser ordblinde og skal lave genvisitering, er beskrivelsen af kursistens udbytte af undervisningen (slutevalueringen) indeholdt i forberedelsestiden, men den begrundede indstilling om genvisiteringen skal du have særskilt tid til.

Lederen har mulighed for at disponere over 50 pct. af forberedelsestiden på den måde, at lederen kan bestemme, hvor og hvornår arbejdet skal udføres og også indholdet, men der skal stadig være tale om opgaver, der holder sig inden for ovenstående.

Hvis lederen bruger sin ret til at bestemme over forberedelsestiden, skal planlægningen sikre en fastlagt sammenhængende og effektiv tid til forberedelsen, hvor der er de nødvendige faciliteter til rådighed, fx lokaler med ro, pc og nødvendige materialer. Hvis lederen beslutter, at en del af forberedelsestiden skal bruges til fælles forberedelse, skal der være muligheder for at mødes.

Tid til øvrige opgaver

 • Lederen beslutter, hvilke øvrige opgaver du skal løse i din arbejdstid. Lederen beslutter også, hvordan tiden til opgaven skal beregnes og registreres. Der findes tre forskellige måder, tiden kan beregnes på:
 • Lederen kan skemalægge tiden.
 • Lederen kan også vælge at sige, at du må bruge den fornødne tid til opgaven evt. med et loft over antallet af timer.
 • Lederen kan vælge at indgå en akkordaftale med tillidsrepræsentanten.

Læs mere

Tidsregistrering