Kandidaterne fra foreningsområdet

 - Listet alfabetisk op efter fornavn.

Jeg hedder Gitte Larsen, er 62 år og ansat på 29. år på AMU-FYN. Jeg underviser i personaleudviklende kurser for både ledere og medarbejdere samt vejledningskurser for ledige.

I cirka 26 af mine år på AMU-Fyn har jeg været tillidsrepræsentant - de sidste 16 år har jeg været formand for vores lokale fagforening samt fællestillidsrepræsentant. I alle årerne har jeg arbejdet bredt med uddannelsespolitik samt AMU- og VEU-lovgivning. Dette arbejde er foregået med udgangspunkt i Hovedbestyrelsen og regionsarbejdet.

Med baggrund i et godt og konstruktivt samarbejde i regionen vil det glæde mig at kunne benytte arbejdet i Hovedbestyrelsen til at fremføre tanker og problemstillinger fra de erhvervsskoler i regionen, jeg hører til. Samtidigt vil jeg fortsætte med at skabe ”bro” mellem arbejdet i Hovedbestyrelsen og arbejdet i regionsamarbejdet. Det skal være med til at skabe sammenhængskraft og fortsat udvikling for alle Uddannelsesforbundets medlemmer.

Mit fokus uddannelsespolitisk vil fortsat være på AMU og AMU-systemet, grundet AMU-systemets omskiftelige situation og sammenhængen mellem AMU og andre indsatsområder for voksne. AMU-uddannelsessystemet er en del af erhvervsskolesystemet. Det er derfor naturligt med opmærksomhed på sammenhængen og de udfordringer, der er ved at afvikle uddannelse for unge og voksne på samme uddannelsesinstitution. Det er et spændende område, da det giver et rigtig godt indblik i og en forståelse for arbejdet med undervisning samt de arbejdsvilkår, vore kolleger har på disse områder.

Rent fagpolitisk er min vinkel, at der - helt naturligt - vil være sammenhæng mellem uddannelsespolitik og fagpolitik. Specielt når udbud og aflønning skal gå op i en højere enhed, bliver udfordringen at levere en god undervisning uden at gå på kompromis med lærernes arbejdsvilkår. I disse corona-tider er der blevet sat gang i digital undervisning. Dette har og vil fremover være en af de store udfordringer for både elever/kursister, men ikke mindst for lærerne. Det er vigtigt, at Uddannelsesforbundet fortsat udvikler det gode samspil, der er mellem EUD og AMU generelt, og fastholder og udvider det netværk på tværs af uddannelsesretninger og sektorer, der er i forbundet.

I den kommende kongresperiode vil jeg fortsætte arbejdet med følgende:

At sammenhængskraften udvikles yderligere i forbundet.

At der er fokus på, at Uddannelsesforbundet er en god fagforening til gavn for alle medlemmer.

At synliggørelsen af AMU-delen som en erhvervsskoleaktivitet i Uddannelsesforbundet fortsættes.

At få styrket det regionale og lokale faglige arbejde.

At få sat medlemmernes forventninger til en faglig organisation i fokus.

Mit kandidatur til en Hovedbestyrelsesplads er begrundet i en stor interesse, nysgerrighed og lyst til at arbejde målrettet med uddannelses- og fagpolitisk arbejde på centralt niveau. Det har været spændende at være tæt på beslutningerne, og jeg vil gerne øge min viden og indsats til gavn for lærere og vejledere på alle uddannelsesområderne i Uddannelsesforbundet.

Jeg står fuldt ud bag det forpligtende samarbejde mellem HB-medlemmet og regionen, der er lagt op til. Derudover har jeg blandt mange vigtige ting udvalgt følgende vigtige fokusområder for HB-arbejdet for alle vores medlemmer. 

Arbejdstidsaftale

Lige nu står vi med en arbejdstidsaftale på det kommunale område, og den har vi et ansvar for at få til at fungere, så vores medlemmer kan bruge den til noget. Og så skal vi arbejde for, at vi senest med OK21 også får en statslig aftale. Det er afgørende for at skabe bedre arbejdsvilkår på skolerne. Det kræver uddannelse til TR, så den nye rolle kan varetages, det kræver dialog og sparring med medlemmerne, og det kræver tilgængelighed fra Uddannelsesforbundet. En arbejdstidsaftale giver nye muligheder, og dem skal vi være klar til at gribe. Ikke kun i 2021, men også i de kommende år.

Løn- og arbejdsvilkår

Lønudviklingen er – specielt lokalt – utilstrækkelig. Det skal vi arbejde på at gøre bedre. Og så skal vi presse på for, at alle vores medlemmer har ordentlige arbejdsvilkår og får del i de vilkår, der gælder for deres kollegaer.

Stress og højt arbejdspres

Vi ser alt for mange dygtige kollegaer knække nakken på grund af deres arbejdsvilkår, og vi ser flere, der søger væk fra vores arbejdspladser med god grund. Vi skal stille krav om – og hjælpe den enkelte TR og AMR til – at få en bedre og mere ansvarlig ledelsesmæssig håndtering af de problemstillinger, medarbejderne er i, når arbejdspresset er tæt på at vælte den enkelte.

Uddannelsesforbundet til hele landet

Jeg vil arbejde for, at Uddannelsesforbundet bliver bedre til at nå alle vores medlemmer. Det er et demokratisk ansvar. Med de digitale muligheder, vi har i dag, skal medlemmer over hele landet i højere grad opleve, at Uddannelsesforbundet er deres, og at det ikke er langt væk. Jeg tror på, at vi i højere grad skal tilbyde alle medlemmer øget adgang til Uddannelsesforbundet, og det kræver nytænkning i form og indhold af de aktiviteter, som Uddannelsesforbundet har på hylderne.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er mange steder trådt i baggrunden. Vi skal stille krav til både den pædagogiske og den fag-faglige kompetenceudvikling og til ordentlige vilkår for denne for at sikre kvalitet i vores arbejde.

Uddannelsesforbundet fik i foråret et nyt politikpapir om digitalisering. Det giver en ramme for nogle af de vigtige elementer, vi skal kæmpe for i de kommende år: Vi skal insistere på at tale didaktik i de teknologiske valg, vi skal have klædt alle lærere på, og vi skal sikre trivsel for lærer og elev i de forandringer, der vil komme. Det vil jeg arbejde for, at Uddannelsesforbundet fortsat har fokus på.

Jeg er nyvalgt formand på TechCollege. Dernæst har jeg min opbakning fra Region Nord til at bliver vores samlede talerør til Hovedbestyrelsen.

Jeg vil arbejde hårdt på, at arbejdstid og vilkår kommer til at ramme undervisere på EUD og AMU i en positiv retning i forhold til den kommende arbejdstidsaftale. Der skal arbejdes med reel indflydelse fra de respektive tillidsfolk på skolerne i regionerne. Der skal tales ind til, at parterne samarbejder meget tættere omkring vores virke på skolerne.

Politisk vil jeg bidrage med, at politikerne ser og prissætter det store sociale ansvar, de tekniske skole bærer i de lokale områder.

Jeg vil arbejde på, at TR fra skolerne får et direkte talerør til hovedbestyrelsen, så der vil blive taget hånd om aktuelle sager. Der skal igennem en stærk organisation arbejdes med, at alle skolerne kan få ordentlige forhold med implementering af kommende arbejdstidsaftale.

Alt i alt vil jeg være med til at skabe en kortere afstand mellem hovedforbundet og lokalafdelingerne.

 

Jens Andersen

Min begrundelse for opstillingen er følgende: 

1. Jeg har i det sidste to et halvt år siddet som observatør for det merkantile område efter fusionen mellem HL og Uddannelsesforbundet. Det er min klare overbevisning, at hvis der skal komme en repræsentant fra det merkantile område i Hovedbestyrelsen, så skal den komme nu. Da jeg har siddet i perioden fra sammenlægningen, vil det være naturligt, at jeg viderefører det arbejde og de erfaringer, som jeg har fået i denne periode både i regi af Hovedbestyrelsen og E-Udvalget. Lige nu sidder der fire medlemmer af hovedbestyrelsen, som alle kommer fra det tekniske erhvervsuddannelsesområde.

Jeg mener, at der er et behov for fokus på det merkantile erhvervsuddannelsesområde i Hovedbestyrelsen, da disse uddannelser har deres eget særpræg, struktur og plads i vores samfund. Ud over dette fokus på uddannelserne vil jeg også arbejde for et styrket netværk blandt de merkantile undervisere i Uddannelsesforbundet. 

2. Jeg har desuden følgende fokuspunkter:

  • Vi skal have et meget stærkt fokus på tillidsrepræsentanternes vilkår i den kommende tid. Der vil komme et øget pres på vores funktion i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021 og en eventuel ny arbejdstidsaftale, hvor der sandsynligvis vil blive stillet større krav til tillidsrepræsentantens rolle, hvis vi får en kopi af den kommunale aftale.
  • En stor del af tillidsrepræsentanterne på foreningsområdet arbejder med at drive foreningen uden tidshonorering fra skolens side. Dette vil jeg meget gerne arbejde for at kigge på.

  • Vi skal have et øget fokus på at få harmoniseret vores lønforhold, så vi kan matche vores løn med sammenlignelige faggrupper - for eksempel folkeskolelærerne, som vi har et lønefterslæb i forhold til. Et fokusområde her kunne være den lokale løndannelse og udmøntningspligt på den enkelte skole.

  • Uddannelsesforbundet skal hele tiden arbejde med at forblive og styrke synligheden overfor det enkelte medlem af forbundet. Dette skal ske via tydelig og relevant kommunikation, og vi skal alle som medlemmer have en sikkerhed for, at forbundet er der for os, når vi har brug for det. 

3. Jeg har haft digitalisering som ansvarsområde i bestyrelsen. Jeg har været formand for den arbejdsgruppe, som har udarbejdet politikpapiret om digitalisering og deltager i en del arbejdsgrupper og følgegrupper, herunder Digitaliseringspanelet og CIU (Center for IT i undervisningen). Dette arbejde er ikke blevet mindre relevant i de seneste seks måneder med corona og virtuel nødundervisning på skolerne. 

4. Jeg har gode skriftlige, kommunikative evner og har blandt andet for nylig skrevet et debatindlæg om den kommunale arbejdstidsaftale AT20 på forbundets ”Uddannelsesbladet” på hjemmesiden: https://www.uddannelsesbladet.dk/debat/2020/arbejdstidsaftalen-er-bedre-end-sit-rygte/

Jeg stiller mig til rådighed til arbejdet i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, da jeg mener at kunne bidrage.

Min baggrund er godt 33 års ansættelse som faglærer, næstformand i lærerforeningen i Randers siden 1993, formand siden 2007 og altid engageret i
regionssamarbejdet på foreningsområdet (sekretær de seneste cirka ti år).

Jeg mener, at min lokale foreningsbestyrelse er meget velfungerende, hvor bestyrelsen selvfølgelig er med omkring de vigtigste emner og prioriteringer. Mener også, at min lærerforening kun har få alvorlige sager og i øvrigt er medvirkende til en god samarbejdskultur på arbejdspladsen. Jeg har lært at en tillidsrepræsentant (ikke mindst som forhandlingsberettiget) altid at skulle kæmpe med retfærdighedens sværd. Og jeg fornemmer, at der er ok respekt om min lærerforenings arbejde- bredt på arbejdspladsen, i regionen og på landsplan.

”Uddannelsesforbundet ved Tradium” (og undertegnede) byder ind på og beklæder vigtige poster på arbejdspladsen, herunder sekretær-hvervet i 
Kontaktudvalget, næstformandsposten/hvervet i HMIO, bestyrelses-hvervet med stemmeret i arbejdspladsens bestyrelse samt en lang række af styregruppe-hverv, både nedsat af HMIO og skolens bestyrelse.

Det glæder mig altid at fortælle om Tradiums samarbejds-kultur, MIO-organisationen og vores personalepolitik, hvor jeg har været med i arbejdet omkring stort set alt.

Et udpluk af successer er:
* En samarbejdsorganisation med et velfungerende Kontaktudvalg, hoved-MIO og lokal-MIO.
* Medarbejderpolitikker, der giver mening og fremmer god kultur.
* Direktørskifte (topchefens ambition og evne er afgørende vigtig).
* Tidlige Lov 409-forståelsespapirer og lokale aftaler trods Moderniseringsstyrelse.
* Social kapital-kultur på hele arbejdspladsen er sat i gang og er godt på vej.
* En konstruktiv MTU-kultur

Et udpluk af konkrete opgaver, der kører og fungerer:
* Lov 409-forståelsespapirer.
* Aftale omkring deltagelse i DEP.
* Rekrutterings-processer, herunder nu tilføjet aftale om lønfastsættelses-proces.
* Lokale lønaftaler med et objektivt og seriøst sigte.
* Aftaler omkring studieture.
* Styregrupper omkring byggerier.
* Medarbejdertilfredshedsmålinger og handleplaner, der giver mening.
* Løbende skarp profilering til sikring af trivsel, og modstand mod overbelastning og forskelsbehandling... med meget mere

Fremtiden byder også på:
Opgaver omkring ny arbejdstidsaftale efter ideer fra aftale på folkeskoleområdet. Dette arbejde vil jeg umådeligt gerne medvirke i.