Bilag til dagsorden

Hovedbestyrelsen indstiller følgende til hvervet som dirigent: 

 • Helle Hjorth Bentz, viceforhandlingschef i Dansk Sygeplejeråd – tidligere i Fagbevægelsens Hovedorganisation og FTF

2.  Vedtagelse af forretningsorden (som pdf-fil)

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden på repræsentantskabsmødet den 23. september 2020

Om dirigent, stemmeudvalg og referat:

Repræsentantskabsmødet åbnes af formanden, der leder valget af en dirigent, som straks overta­ger mødeledelsen.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når dirigenten har konstateret, at indkaldelsen og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne, jf. vedtægternes punkt 16.5.

Dirigenten afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om gyldigheden af de foretagne valg af repræsentant­skabsmedlemmer.

Forbundets sekretariat fungerer som stemmeudvalg ved repræsentantskabets afstemninger. Stem­meudvalget arbejder under dirigentens ledelse.

Forbundets sekretariat udarbejder referat af repræsentantskabsmødet, jf. vedtægternes punkt 16.7.

Om debat og forhandlinger:

Under beslutningspunkter må der kun tales fra talerstolen.

Talerne får ordet i den orden, de indtegner sig med oplysning om navn og forening/sektion.

Dog kan formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågældende spørgsmål og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågældende spørgsmål og forslagsstilleren er undtaget denne begrænsning.

Dirigenten eller et medlem af repræsentantskabet kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Forslaget kan ikke diskuteres, men skal straks sættes til afstemning. Vedtages forslaget, kan kun formanden, hovedbestyrelsens talsmand i det pågæl­dende spørgsmål og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.

Om forslag og beslutninger:

Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten.

Dirigenten kan afvise behandling af forslag, der fremsættes, efter at der er truffet beslutning om debattens afslutning.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Repræsentantskabsmedlemmerne, inkl. hovedbestyrelsens medlemmer, har én stemme hver, jf. vedtægternes punkt 15.3.5, med mindre der er begæret afstemning efter medlemstal. 10 medlem­mer af repræsentantskabet kan ved mødets start begære, at en nærmere angiven sag på dagsor­denen afgøres ved afstemning efter medlemstal jf. vedtægternes punkt 15.3.6.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller skriftligt. 10 medlemmer af repræsentantskabet kan før afstemningen begære skriftlig afstemning. Afstemning efter medlemstal foregår skriftligt. Skriftlige afstemninger foregår som udgangspunkt elektronisk. Ved afstemninger lukkes dørene.

Tilhørere

Kun tillidsrepræsentanter, som deltager på temakurset for tillidsrepræsentanter, og som ikke i forvejen er medlemmer af repræsentantskabet, kan overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. De overværer mødet uden stemmeret men med taleret.

6.1 Udtagelse af krav til OK 2021 (som pdf-fil)

Hovedbestyrelsen indstiller følgende generelle krav til de offentlige overenskomstforhandlinger (OK21) til vedtagelse på repræsentantskabsmødet:  

 1. Fastholdelse af reguleringsordningen
 2. Generelle lønforbedringer, som sikrer reallønsudviklingen
  Lønforbedringer udmøntes solidarisk (i kronebeløb, i en kombination af %-udmøntning og kronebeløb - eller med målrettede puljer til lavtlønnede grupper), når medlemmernes realløn er sikret.  
 3. pulje til organisationsforhandlinger på forbundets områder (specielle krav)
 4. En forhandlet arbejdstidsaftale for Uddannelsesforbundets områder i staten
 5. Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

Den konkrete formulering af kravene tilpasses af hovedbestyrelsen ift. overenskomstområderne: stat, kommunal og privat. Desuden bemyndiges hovedbestyrelsen til at fremsende specielle krav til forhandlinger på forbundets områder, som kan forhandles, hvis der gennemføres organisationsforhandlinger. 

Baggrund
I december 2019 tog hovedbestyrelsen fat på planlægning af arbejdet med fornyelsen af vores offentlige og private overenskomster i foråret 2021.

En række temaer og projekter blev diskuteret og planen for medlemsundersøgelse og debat i klubber og foreninger blev lagt. Så kom corona og dermed et andet set-up end det hovedbestyrelsen oprindeligt planlagde ud fra.

Coronakrisen forværrer udsigten for dansk økonomi og dermed for lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Formodentlig vil dette betyde, at reguleringsordningen udmønter negativt for de offentligt ansatte i 2021.

På den baggrund forsøgte store dele af den offentlige fagbevægelse at opnå enighed organisationerne imellem og med arbejdsgiverne om en ”forlængelsesoverenskomst” på et år fra 2021 til 2022. I 2022 kunne så aftales en almindelig overenskomst for en længere periode med en rimelig økonomisk ramme. Hovedbestyrelsen var enig i at gøre dette forsøg.

Forudsætningen for at gå ind på denne tankegang fra arbejdsgivernes side var, at den samlede offentlige fagbevægelse skulle tilslutte sig modellen. Dette viste sig ikke muligt, da særligt BUPL og DSR ikke ønskede at være med.

Vi ser dermed nu frem til en ”almindelig” overenskomstfornyelse ved OK21, hvor periodelængde og økonomisk ramme - som normalt - er forhandlingstemaer. 

Forløbet før sommerferien satte den normale forberedelse af overenskomstforhandlingerne i stå.

Det betyder nu, at tidsforløbet frem til, at krav skal sendes til forhandlingsorganisationerne og arbejdsgiverne er kort. For Uddannelsesforbundet betyder dette, at hovedbestyrelsen har besluttet at fokusere på få vigtige krav, som primært sikrer lønnen, en ny arbejdstidsaftale på det statslige område og bedre vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde.

Ift. eventuelle krav på Uddannelsesforbundets forskellige områder kan sektioner, foreninger og tillidsrepræsentanter inden for en udmeldt frist indsende forslag, som hovedbestyrelsen efterfølgende behandler med henblik på fremsendelse til Lærernes Centralorganisation.

På det private område (FOAS-sprogcenter og FOAS-almen overenskomsterne mv.) afventer forhandlinger det offentlige OK21 resultat, men kravene vil være de samme – suppleret med forslag fra områder, som hovedbestyrelsen efterfølgende behandler og fremsender til LC.

Hovedbestyrelsens indstilling af krav til repræsentantskabsmødet vil blive uddybet mundtligt på mødet.

6.3 Nedlæggelse af FUSR-fonden (som pdf-fil)

Indstilling

Hovedbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet beslutter at nedlægge FUSR-fonden (FUSR står for Forskning, Udvikling, Studier og Rejser).

Dog ønskes, at muligheden for støtte til ledige medlemmer, der deltager i Uddannelsesforbundets kurser, fastholdes, men som en generel ordning og ikke i FUSR-regi.

Motivering

Indstillingen skal ses i lyset af Uddannelsesforbundets økonomiske situation, og motiveringen er, at vi dels får meget få henvendelser, og dels at belysning og besvarelse af de enkelte henvendelser ofte er meget tidskrævende. 

Baggrund:

Den historiske baggrund for fonden er en Studie- og rejsefond og en bygge- og jubilæumsfond, som DTL (Dansk Teknisk Lærerforbund) havde ved fusionen i 2009. Studie- og rejseaktiviteten vedrørte studier/rejser med relevans for fagpolitisk arbejde, og ansøgningerne var meget få. 

Ved fusionen blev den omgjort til at vedrøre Forskning, Udvikling, Studier og Rejser (rejser vedr. indsamling af viden for vores uddannelsesområder). Da dette blev godkendt i DTL, skete det på en generalforsamling (da vedtægterne vedr. de oprindelige fonde krævede dette), og generalforsamlingen besluttede, at eventuelle ændringer af formål og herunder nedlæggelse af fonden kun kunne ske ved beslutning på et repræsentantskabsmøde. 

Der blev trukket 10 kr. pr. fuldtidsmedlem fra kontingentindtægterne, og beløbet (ca. 90.000 kr.) blev placeret i FUSR-fonden – udenfor driften og i balancen. I 2017 besluttede HB, at Fondens opbyggede overskud indgik i driften, og fremadrettet blev ”Fonden” en normal konto i driften på 40.000 kr., og dvs. at et evt. overskud indgår som alle andre kontis overskud i driftens samlede over-/underskud. 

Hidtil har fonden betalt årets DEP(diplom i erhvervspædagogik)-opgave (5.000 kr.), eventuel uddelt TR-pris på repræsentantskabsmødet (10.000 kr.) og Uddannelsesforbundets kongrespris (hidtil 25.000 kr. og i år 15.000 kr.).

6.4 Udtalelse - Uddannelsesforbundet skal fortsat arbejde for en nedsættelse af arbejdsbelastningen og arbejdstiden (som pdf-fil)

Forslag til udtalelse på Repræsentantskabsmøde 2020 i Uddannelsesforbundet:

”Uddannelsesforbundet skal fortsat arbejde for en nedsættelse af arbejdsbelastningen og arbejdstiden.”

I disse år oplever alle lønmodtagere, både privat og offentligt ansatte, at vi bliver presset til at arbejde mere, hurtigere og længere. 

Det er den helt forkerte vej at gå.

Vi skal have nedsat den ugentlige arbejdsmængde og arbejdstid fordi: 

 • Der er brug for at fordele arbejdet, så flere kan komme i arbejde, i stedet for som nu, hvor mange er i fare for at brænde ud eller få stress, samtidig med at andre ikke kan få job 
 • Vi vil have højere livskvalitet i hverdagen og have tid til familieliv og fritid.

Livet er andet end arbejde. 

 • Vi vil ikke være nedslidte når vi skal pensioneres. Vi skal passe på os selv i vores arbejdsliv – ikke mindst i en tid, hvor politikerne vil have os til at gå senere og senere på pension. 
 • Nedskæringer, dårligere arbejdsliv og øget ulighed er ikke ”nødvendig politik”, men et politisk valg, som fagbevægelsen ikke skal acceptere.
  Vi skal vende udviklingen og stille krav om bedre forhold og højere livskvalitet for vores medlemmer. 

Et godt sted at starte er at begynde diskussionerne nu i Uddannelsesforbundet og bredt i fagbevægelsen med det formål at samle alle lønmodtagere på tværs af fagforbund, privat- og offentligt ansatte, langt- og kortuddannede mm. 

Uddannelsesforbundet skal også rejse debatten i forbindelse med OK21. 

Det bliver et langt træk at få arbejdstiden frem på dagsordenen som fælles overenskomstkrav, men nogen skal rejse debatten. 

Og Uddannelsesforbundet skal gå foran sammen med andre i også i denne sammenhæng. 

Forslagsstiller
Jeppe Jensen, Ungdomsskolen

Bemærkning:
Et lignende forslag blev stillet og vedtaget på forbundets Repræsentantskabsmøde i 2017.

Men behovet for at rejse debatten om kortere arbejdstid og lavere arbejdsbelastning er større end nogensinde, og nogen skal rejse debatten.