Indkaldelse

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til Repræsentantskabsmøde
onsdag den 10. april 2019.

Mødet afholdes kl. 11.00–15.00 på Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

I lighed med sidste år afholdes dette repræsentantskabsmøde samtidig med vores årlige 3-dages temakursus for vores tillidsrepræsentanter. Første del af repræsentantskabsmødet fra kl. 11.00 og frem til frokosten er fælles med opstarten på temakurset – de tillidsrepræsentanter, som ikke er medlemmer af repræsentantskabet, har ikke stemmeret men taleret under repræsentantskabsmødet. Efter frokosten og frem til kl. 15.00 kan tillidsrepræsentanterne vælge, om de fortsat vil deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, eller om de i stedet vil deltage i en af de workshops, der udbydes som en del temakurset for tillidsrepræsentanter.

 

Der er følgende punkter på dagsordenen til repræsentantskabsmødet

 Dagsorden med bilag

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af forretningsorden
  3. Orientering fra hovedbestyrelsen
  4. Godkendelse af årsregnskab for 2018
  5. Orientering om budget
  6. Indkomne forslag og temadrøftelser

6.1. Genoptagelse af ekskluderet medlem
6.2. Udtalelse: Opsig ”velfærdsforliget
7. Eventuelt.

 

Repræsentantskabets medlemmer og suppleanter

Repræsentantskabet består af følgende medlemmer og suppleanter:

  • Hovedbestyrelsen
  • Formændene for foreningerne. Hvis formanden melder afbud til sekretariatet, gives der samtidig besked om, hvorvidt man sender en anden repræsentant for foreningen (enten næstformanden eller en anden valgt repræsentant for foreningen kan være suppleanter for formanden).
  • 7 generalforsamlingsvalgte repræsentanter for hver lærersektion. Hvis man melder afbud til sekretariatet, sørger sekretariatet for at indkalde generalforsamlingsvalgte suppleanter.

Seniorgruppen kan deltage på repræsentantskabsmødet med maksimalt 7 bestyrelsesmedlemmer, der har taleret, men ikke stemmeret.

Tilhørere

Kun tillidsrepræsentanter, som deltager på temakurset for tillidsrepræsentanter, kan overvære repræsentantskabsmødet. De overværer mødet uden stemmeret men med taleret.

Pladsforholdene tillader desværre ikke, at andre tilhørere kan overvære repræsentantskabsmødet.

Befordring

Udgangspunkt: Billigst offentlig transport. Hvis man opfylder betingelserne kan man få dækket anden transport såsom bil og fly. Hvis du kører i bil, så arranger kørsel med andre, hvis det er muligt.

Hvis du tager toget, skal du være opmærksom på, at der er sporarbejde omkring Ringsted. Det kan give lidt længere rejsetid og eventuelt færre pladser i toget.

Bustransport til Odense station

For dem, der har behov for det, arrangeres bustransport fra Odense station til Hotel Svendborg: 

  • Afgang med bus fra Odense Station kl. 09.30

OBS: Når du kommer op fra togperronen, skal du gå til venstre mod spor 7-8 og køre ned af rulletrappen. Ved denne udgang står medarbejdere fra Uddannelsesforbundet med et skilt, hvor der står Uddannelsesforbundet. Bussen holder lidt fra stationsbygningen. DET ER MEGET VIGTIGT, at vi kommer af sted til tiden.

Parkering

Se parkeringsvejledning

Spørgsmål om repræsentantskabsmødet

Spørgsmål til repræsentantskabsmødet kan stiles til Stig Borberg på telefon
33300683, mobil 61620704 eller på sbo@uddannelsesforbundet.dk.

Tidsplan

Tidsplanen for forberedelsen af repræsentantskabsmødet ser således ud:

Forslag fra repræsentantskabets medlemmer, lærergruppens foreninger og sektioner samt seniorgruppen, som ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal indsendes til forbundets sekretariat senest 3 uger før mødets afholdelse, dvs. senest onsdag d. 20. marts 2019, på info@uddannelsesforbundet.dk.

De sager, der skal behandles under dagsordenens punkter, skal sendes til repræsentantskabets medlemmer senest 2 uger før mødets afholdelse, dvs. senest onsdag d. 27. marts 2019. Den endelige dagsorden offentliggøres på forbundets hjemmeside inden for den samme frist.

Der henvises til vedtægtens pkt. 16.