Indkaldelse


H
ovedbestyrelsen indkalder til kongres den 21.-22. november 2020

Kongressen afholdes på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 Kbh. V.

Kongressen starter lørdag kl. 10.00. Det tilstræbes, at kongressen slutter kl. 15.30 om søndagen, men der tages forbehold for, at sluttidspunktet kan blive senere end kl. 15.30.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Hovedbestyrelsens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingenter
 6. Principper for honorarer
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Eventuelt.

 

 

Tidsplan

Lørdag den 10. oktober - 6 uger før kongressens afholdelse – er seneste frist for indsendelse af følgende til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk

 • Forslag fra de kongresdelegerede samt foreningerne, sektionerne og seniorgruppen, som ønskes behandlet på kongressen 
 • Forslag til opstilling af kandidater til formands- og næstformandsposten. Navnene offentliggøres straks på forbundets hjemmeside 
 • Anmeldelse af delegerede fra foreningerne og sektionerne 

Hovedbestyrelsens beretning samt de forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, skal offentliggøres på forbundets hjemmeside og tilsendes de kongresdelegerede senest 4 uger før kongressens afholdelse, dvs. senest lørdag den 24. oktober. 

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 13.

Uddannelsesforbundets kernefortælling: Stå stærkt som underviser og vejleder

Uddannelsesforbundet er fagforbund for 10.000 undervisere og vejledere, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet.

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.

Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne. Målet er de bedst mulige rammer og vilkår for dit arbejdsliv.