Indkaldelse


H
ovedbestyrelsen indkalder til kongres den 21.-22. november 2020

Kongressen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 Kbh. V.

Kongressen starter lørdag kl. 10.00. Søndag starter kongressen kl. 9.00, og det tilstræbes, at kongressen slutter kl. 15.30 om søndagen, men der tages forbehold for, at sluttidspunktet kan blive senere end kl. 15.30.

 

Dagsorden

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Hovedbestyrelsens beretning
 4. Indkomne forslag
  4.1. Principprogram

  4.2. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  4.3. Konfliktstøtte og konfliktkontingent
  4.4. Opkrævning af lokalforeningskontingent – fra Sjællands- og Hovedstadsregionen for EUD, AMU og det merkantile område
  4.5. Vedtægtsændringsforslag fra Seniorgruppens bestyrelse
  4.6. Forslag om nedsættelse af taksten for kørsel i bil fra statens højeste til statens laveste km-sats – Fra  Mercantec
  4.7. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om færre kongresdelegerede og færre repræsentantskabsmøder

 5. Fastsættelse af kontingenter
  5.1. Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning om forbundets kontingent
  5.2. Treårigt forsøg med halvdelen af normalt kontingent for folkeoplysere som et led i et hverveprojekt

 6. Principper for honorarer

 7. Valg af formand

 8. Valg af næstformand

 9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter

 10. Eventuelt.

PowerPoints fra repræsentantskabsmødet om forbundets økonomiske situation og kongressens emner (pdf-fil)

Dagsorden med bilag


BEMÆRK at der ligger et bilag uden nummer mellem bilag 4.6 og 4.7. Det er et bilag med en fælles motivering af pkt. 4.7, 5. og 6.

Dagsorden med bilag

Præsentationstekster til kandidater til formands- og næstformandsposter

 • Kandidater til formands- og næstformandsposterne præsenteres her på siden.
 • Kandidaterne skriver en tekst på max. 3.000 tegn inklusiv mellemrum og sender et rektangulært foto, som bruges med præsentationen.
 • Materialet skal være modtaget hos Marianne Jørgensen, maj@uddannelsesforbundet.dk senest den 10. oktober. Kandidaternes materiale offentliggøres snarest derefter og samtidig. 
   

Præsentationstekster til formands- og næstformandsposten

 

HPO.png

Forformand Hanne Pontoppidan

Jeg tager gerne en periode mere!


Der ligger mange vigtige dagsordner i den kommende kongresperiode, som jeg gerne stiller mig i spidsen for arbejdet med. Det gælder fx: 

Ny arbejdstidsaftale

Senest ved OK21 skal vi have sagt farvel til Lov409, så alle lærere igen har aftalebasserede arbejdstidsregler. De kommunale lærere har fået deres aftale, nu venter oversættelsen til de statslige områder. Det er imidlertid ikke gjort med en aftale og en underskrift på et papir. Der venter en stor uddannelses- og omstillingsopgave både hos arbejdsgiverne og hos os selv. Både i forhold til at kende og kunne de muligheder, der er i den nye aftale, men i høj grad også i forhold til at ændre kulturerne, der er blevet etableret siden 2013.

Bedre vilkår for TR

Vi skal igen få etableret og anerkendt vores TR’er som ligeværdige forhandlingsparter i alle forhold, der vedrører lærernes hverdag. De seneste år er TR’erne sat under pres. De får ikke de nødvendige informationer og den nødvendige tid til at løfte opgaven for kollegerne, for forbundet og for arbejdspladsen. Det holder simpelthen ikke. Man skal have den nødvendige tid, og det er ikke en størrelse, ledelsen kan sætte tal på. Ledelsen skal anerkende, at TR naturligvis (og ikke mindst i omstillingstider, ved fusioner, udliciteringer eller under perioder som den nuværende med Covid-19) har en meget stor og omfangsrig opgave i sit TR-hverv, og derfor naturligvis på ingen måde kan undervise eller vejlede i samme omfang som kollegerne. Vi ser alt for mange TR’er, der er sat i tilnærmelsesvis fuld undervisning. Så kan man simpelthen ikke løfte opgaven tilfredsstillende, hverken for sig selv eller andre.

Fokus på løn

Vi oplever, at lønudviklingen lokalt mange steder er gået i stå. Vi skal have fokus på at sikre mere i løn til alle medlemmer – centralt og lokalt. 

Plads til faglighed

Alle vore medlemmer oplever, at deres faglighed er presset. Billedet er det samme, uanset om vi ser på vejledningen i UU og jobcentre, danskuddannelsen af indvandrere eller den almene eller erhvervsrettede undervisning af unge og voksne. Fokus er på slutresultaterne, ikke på mellemregningerne. Og tiden til at forberede den gode undervisning udsultes. Konsekvensen af dette er, at flere unge og voksne ikke kommer med hele vejen, og at en del af de, der alligevel klarer sig igennem, ikke får tilstrækkeligt udbytte. Det forhold skal vi have tydeliggjort, så det kan blive ændret. Dels fordi vi skal have alle med, dels fordi vore medlemmer helt basalt skal kunne holde til at gå på arbejde. 

Sikkert gennem Corona-tiden

Covid-19 har skabt både et stort arbejdspres på vore medlemmer og stor utryghed i forhold til smitte. Vi skal som forbund fastholde arbejdet med at skabe lydhørhed og forståelse for dette hos politikere og ministerier, og vi skal vedblive med at bringe løsningsforslag frem, der kan gøre, at I kan møde trygt frem på arbejde og har mulighed for at gøre jeres arbejde ordentligt.

Jeg er klar til en ny tre-års periode for og sammen med jer.

Morten Bay

Næstformand Morten Bay

De sidste tre år har budt på store omvæltninger og forandringer for os alle i Uddannelsesforbundet. Den forberedende grunduddannelse, FGU, er kommet til, endnu tre år med Lov 409, udlicitering på det kommunale område, Coronakrise med nødundervisning til følge og meget mere. Og sidst, men ikke mindst har en ny arbejdstidsaftale set dagens lys på det kommunale område. Alle disse ting har gjort, at der er blevet stillet enorme krav til os alle og ikke mindst til medlemmernes evner og kreativitet som underviser og vejleder.

Når man bliver sat så meget under pres i en stærk urolig periode hvor intet er som det plejer og hver dag giver nye udfordringer har man som medlem af Uddannelsesforbundet også ret til at stille store krav og forventninger til sit forbund.

Overordnet set handler det om, at man glæder sig hver morgen til at gå på arbejder hvor arbejdsforhold og arbejdsmiljø er godt og hvor man som medarbejder får rum og mulighed for at udføre sit arbejde med kvalitet og professionalisme til glæde for alle.

Men sådan er det ikke. Kollegaerne i hele undervisningssektoren løber utrolig stærkt. Der er ikke tid til fællesskab og fordybelse ej heller tid til feedback til elever og kursister. Manglende mulighed for forberedelse gør at undervisningen gennemføres med lav kvalitet hvilket frustrerer såvel elever som lærere. Hertil kommer, at dele af området bliver til stadighed udliciteret, med og uden virksomhedsoverdragelse, hvilket skaber dybe frustrationer.

For at nå ideal målet må vi sikre, at vores tillidsrepræsentanter er godt uddannede og er klar på de store udfordringer der ligge forude bl.a. med den nye arbejdstidsaftale. Det er helt afgørende, at vores tillidsrepræsentanter føler sig tryg under de nye aftaleforhold og dette vil kræve ekstra uddannelse og øget støtte fra centralt hold. Det vil ligeledes kræve, at vi fra politisk hold går i tæt dialog med lederne for at sikre en fælles forståelse af de nye aftaler. At vi der igennem sikre lokal dialog og aftaler om fordeling af tid og arbejdsopgaver samt den enkeltes mulighed for medbestemmelse og egen indflydelse på arbejdsliv og opgaver. Og dette gælder på alle vores områder i forbundet. Hertil kommer, at vi politisk skal vedblive vores tryk på de centrale politikere for at sikre rammer og økonomi til vores områder så muligheden for at skabe gode uddannelsesmiljøer og god undervisning er tilstede.

Om lidt hedder den OK21. Her er arbejdstid på statens område i fokus. Udgangspunktet er aftalen fra det kommunale område. Dog skal vi tilpasse aftalen så den passer til statens område således at vores medlemmer sikres mulighed for bedre og mere flexible arbejdsforhold og tillidsrepræsentanterne får reel mulighed for indflydelse på at sikre gode arbejdsforhold.

Som næstformand vil jeg, sammen med formanden og hovedbestyrelsen,  fortsat kæmpe denne kamp samt alle de andre store udfordringer der ligger. Jeg vil stå til rådighed for hver eneste medlem i forbundet og kæmpe for den enkelte og for fællesskabet.  

På siden vil der løbende blive lagt ind, hvornår foreningerne afholder deres valgmøder i tiden op til kongressen

Foreningernes valgmøder 

Lørdag den 10. oktober - 6 uger før kongressens afholdelse – er seneste frist for indsendelse af følgende til forbundets sekretariat på info@uddannelsesforbundet.dk

 • Forslag fra de kongresdelegerede samt foreningerne, sektionerne og seniorgruppen, som ønskes behandlet på kongressen 
 • Forslag til opstilling af kandidater til formands- og næstformandsposten. Navnene offentliggøres straks på forbundets hjemmeside 
 • Anmeldelse af delegerede fra foreningerne og sektionerne 

Hovedbestyrelsens beretning samt de forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, skal offentliggøres på forbundets hjemmeside og tilsendes de kongresdelegerede senest 4 uger før kongressens afholdelse, dvs. senest lørdag den 24. oktober. 

Der henvises til Uddannelses­forbundets vedtægter pkt. 13.

Stå stærkt som underviser og vejleder

Uddannelsesforbundet er fagforbund for 10.000 undervisere og vejledere, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet.

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.

Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne. Målet er de bedst mulige rammer og vilkår for dit arbejdsliv.