Der er valgt en formand, en næstformand og forbundets øvrige hovedbestyrelse for de kommende tre år
 

Uddannelsesledernes repræsentant

Ud over de nævnte 10 kommer den nye hovedbestyrelse til at bestå af uddannelsesledernes repræsentant, Steen Devantier. Steen Devantier vil imidlertid formentlig blot være medlem af hovedbestyrelsen frem til 1. januar 2018, hvor uddannelseslederne bliver en selvstændig organisation.

Steen Devantier

Desuden vil Mogens Larsen, i kraft af sin post som formand for seniorgruppen, blive observatør i hovedbestyrelsen. Han vil dermed få taleret, men ikke stemmeret.

Program


Fredag den 17. november

08.30: Indskrivning
10.00: Morgenbrød
11.00: Åbningsarrangement – også med gæster
12.30: Frokost
13.30: Kongressen genoptages
13.45: Workshops om beretningen
14.30: Kaffepause
14.45: Workshops fortsat
15.30: Kongressen genoptages
16.50: Kongressen slutter
19.00: Festmiddag

 Lørdag den 18. november

09.00: Kongressen genoptages     
12.00: Frokost
13.00: Kongressen genoptages
16.00: Forventet afslutning

Dagsorden og bilag

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Hovedbestyrelsens beretning
 4. Analyser mv. – til orientering
  4.1. Undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne
  4.2. Fremlæggelse af konfliktregnskab for lockouten i 2013
 5. Indkomne forslag
  5.1. Principprogram
  5.2. Ny model for den fremtidige lederorganisering - vedtægtsændringer og beslutning om fremtidigt samarbejde.
  5.3. Vedtægtsændringer
  5.3.1. Ny model for valg af øvrige HB-medlemmer
  5.3.2. REP-møde kan afholdes i 3. kvartal, når der skal udtages OK-krav
  5.3.3. Urafstemninger om forhandlingsresultater afgøres med simpel stemmeflerhed
  5.3.4. Godkendelse af forhandlingsresultater på OK-/aftaleområder med færre end 50 medlemmer
  5.3.5. Opkrævning af centralt suppleringskontingent for foreningsløse medlemmer
  5.4. Konfliktkontingent og konfliktstøtte
  5.5. Forslag om nedsættelse af taksten for kørsel i bil fra statens højeste til statens laveste km-sats
  5.6. Om Handelsskolernes Lærerforenings (HL) optagelse i Uddannelsesforbundet
  5.7. Generalforsamlingsudtalelse fra VUC-lærerne om branding af organisationen
 6. Fastsættelse af kontingenter
 7. Principper for honorarer
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen
 12. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
 13. Eventuelt

Praktiske oplysninger

 • Trådløst internet på hotellet. Man logger sig på hotellets net med sin e-mail-adresse – det kræver ikke kode
 • Ind- og udtjekning. Indtjekning på værelserne om fredagen sker løbende fra indskrivningsbordet ved kongressalen. Udtjekning sker om lørdagen i receptionen senest kl. 12.00
 • Forbundet dækker overnatning fredag-lørdag, måltider, kaffe, isvand og festmiddag. Efter festmiddagen fredag aften er der drikkevarer for egen regning
 • I baren i festsalen kan der betales med kontanter (det anbefales af hotellet) eller med dankort. Hvis man vil købe drikkevarer på sit værelsesnummer kræver det, at man registrerer sit dankort i receptionen

På kongressen kan der stilles ændringsforslag til de forslag, der skal behandles på kongressen.

Skabelon til ændringsforslag

Ændringsforslagene bedes indsendt hurtigst muligt. Er de indsendt senest fredag d. 10. november, vil de blive lagt på hjemmesiden, og de delegerede vil modtage en mail med orientering om ændringsforslagene inden kongressen.

Ændringsforslag til kongressen indsendes til info@uddannelsesforbundet.dk.

På selve kongressen vil der også være mulighed for at aflevere ændringsforslag, og få praktisk bistand til udformning af ændringsforslagene til de øvrige delegerede. Ændringsforslag vil blive vist på storskærm.

Forbundets foreninger, sektioner og Uddannelseslederne tilbydes at medbringe deres faner på kongressen. Tilbagemelding om medbringelse af faner sker til Birgitte Johansen bjo@uddannelsesforbundet.dk snarest muligt og senest fredag d. 10. november.

Indskrivning på kongressen om fredagen fra kl. 08.30. Delegerede, der deltager i delegeretmøder i sektionerne op til kongressen opfordres til at benytte sig af denne mulighed for tidlig indskrivning, så vi undgår kødannelse ved indskrivningsbordene omkring kongressens officielle åbning kl. 11.00.

Tilhørere kan overvære kongressen på pladser, der er adskilte fra de delegeredes pladser. Tilhørerne må selv arrangere forplejning og overnatning – forbundet påtager sig ingen opgaver i den forbindelse, og tilhørere deltager ikke i festmiddagen. Tilhørere skal ikke tilmelde sig på forhånd.

Delegerede, der ønsker at indkvartere medrejsende på hotellet, må selv arrangere dette, samt selv sørge for den medrejsendes forplejning. Forbundet påtager sig ingen opgaver i den forbindelse, og den medrejsende deltager ikke i festmiddagen mm.

Befordring og diæter dækkes iht. forbundets regler (står på afregningsblanket).

Afregningsblanket

Udgangspunktet for dækning af befordring er billigste offentlige transport. Hotellet ligger ved Ørestad Station med adgang til både tog og metro.

Hvis man opfylder betingelserne, kan man få dækket anden befordring såsom bil og fly. Ved kørsel i bil opfordres man til at arrangere fælles kørsel med andre delegerede. Deltagerlister er vedlagt denne udsendelse.

Parkering ved hotellet kræver en P-billet. Den dækkes af forbundet, hvis man opfylder betingelserne for at få dækket kørsel med bil.

Læs om parkeringsforhold og hvordan man kommer til hotellet.

Hvis man skal have fri fra arbejde for at deltage, dækkes tabt arbejdsfortjeneste iht. forbundets regler. Blanketter udleveres på selve kongressen.

Bilag til tabt arbejdsfortjeneste - Kommunalt

Bilag til tabt arbejdsfortjeneste - Privat

Bilag til tabt arbejdsfortjeneste - Stat

Hvis du er forhindret i at komme skal du huske at melde afbud så hurtigt som muligt. Dette af hensyn til indkaldelse af suppleant. Du skal melde afbud på kursus@uddannelsesforbundet.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål om tilmeldinger og afbud kan stiles til Helle Mogensen hmo@uddannelsesforbundet.dk. Øvrige spørgsmål om kongressen kan stiles til Stig Borberg sbo@uddannelsesforbundet.dk.