Bestyrelsen for Seniorgruppen

Poul-Henning Laursen

Formand for Seniorgruppen og for DTL Seniorer

Mob: 40 26 73 30

Kirsten Grove

1. næstformand og formand for LVU Seniorer

Tlf: 64 79 16 61

Mob: 30 56 78 21

Harry Simonsen

2. næstformand og formand for LVA Seniorer

Tlf: 28 55 14 34

Karen Elisabeth Lundbæk

3. næstformand og formand for HL Seniorer

Tlf: 86 29 04 92

Lars Lyremark

Kasserer

Mob: 30 11 22 24

Grethe Larsen

Sekretær

Tlf: 66 13 23 24

Mob: 40 50 52 24

Bent Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 51 29 79 46

Lone Elgkær

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 56 31 33 66

Bliv medlem af seniorgruppen

Læs mere om seniorgruppen og de tre seniorforeninger som til sammen udgør seniorgruppen.

Seniorgruppen......
lægger år til livet og skaber liv i årene.

Vi har alle haft en fortid, hvor arbejdet var en afgørende del af livsindholdet. De sociale relationer, selvtilliden og selvværdet var næsten uløseligt knyttet til arbejdet. Hver især har vi sikkert meget at glæde os over fra den tid.

Seniorgruppens folder til tryk

Seniorgruppens folder skærmversion

Som medlem af seniorgruppen, har du mulighed for at deltage i Danske Seniorer arrangementer.

Medlemsnummeret i Danske Seniorer er: 52278 . Ved tilmelding af Danske Senioresn arrangementer, skal du bruge dette nummer.

På Danske Seniorers hjemmeside kan du få oplysninger om kommende arrangementer i din region.

Danske Senioner

Blanket til overflytning

Hvis du vil overflyttes til seniorgruppen skal du udfylde blanketten:
Jeg går på pension

Post_Senior.jpg

DTL-seniorer

DTL Seniorers bestyrelse

Poul-Henning Laursen

Formand

Mob: 40 26 73 30

Bent Pedersen

Næstformand

Mob: 51 29 79 46

Jørgen Andersen

Kasserer

Mob: 24 61 40 71

Ruth Friis

Sekretær

Mob: 51 23 97 43

Jan Theis Møller

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 32 51 92 12

Mob: 26 73 13 00

Roland Nesgaard

1. suppleant

Mob: 20 99 46 30

Kristian Hald

2. suppleant

Mob: 26 14 06 98

Finn Klarskov S. Jensen

3. suppleant

Tlf: 56 52 94 42

Mob: 23 74 09 77

DTL Seniorers generalforsamling 2019


Kære medlem af DTL Seniorer!

Du indkaldes hermed til generalforsamling
onsdag den 3. juli 2019 kl. 09.30 – 12.00

på Rybners Teknisk Skole, Søvej 2, 6700 Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 12. juni 2019.

Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og kræver ikke tilmelding.

Hvis du ønsker at deltage i det fulde program, hvor en evt. ledsager også er velkommen, koster det 800,- kr. pr. person. Hvis du ønsker at deltage uden overnatning, er prisen 550 kr. pr. person.

Transport for medlemmer (ikke ledsagere) refunderes med et beløb, der svarer til prisen for turen med Rejsekort Pensionist.
Ved overnatning stilles sengetøj til rådighed

Tilmelding til det fulde program foretages ved overførsel af ovennævnte beløb til Arbejdernes Landsbank, konto: 5331-0000246237, senest 27. maj

I forbindelse med tilmeldingen bedes følgende oplyst til kontaktpersonen Ruth Friis, masiruka@mail.tele.dk, tlf./SMS 51 23 97 43:

 • Navn på deltager og evt. ledsager (deltagernavnet skal også nævnes i bankoverførslen). Hermed giver du tilladelse til, at disse navne opgives i en deltagerliste til de involverede)
 • Telefonnummer og evt. mailadresse (vil blive behandlet fortroligt iht. Dataforordningen)
 • Navnet på den skole, du senest har været ansat på (af hensyn til bordplanen. Vil blive nævnt i deltagerlisten, og det er på grund af Dataforordningen ikke obligatorisk at give denne oplysning)
 • Særlige behov vedr. indkvartering og bespisning (bevægelseshandicap, vegetar, allergier osv. Oplysningerne behandles naturligvis fortroligt)

Tirsdag den 2. juli
15.00     Ankomst og indkvartering. Kaffe/te med kage
17.30     Buffet inkl. 1 øl/vand. Mulighed for tilkøb af øl, vand og
vin indtil kl. 23

Onsdag den 3. juli
07.00     Morgenmad
09.00     Afgang ledsagerudflugt
09.30     Generalforsamling
12.00     Fælles frokost
13.30     Afgang fællesudflugt
17.00     Hjemkomst
18.30     Festmiddag med efterfølgende musik og dans. (Inkl. 1 fl. hvidvin til 4 personer og en fl. rødvin til 2 eller to øl pr. person samt kaffe/te. Mulighed for tilkøb)
24.00     Godnat

Torsdag den 4. juli
07.00     Morgenmad
09.00     Udtjekning

Se vedtægter der gælder for foreningen DTL-seniorer

1. Foreningens navn er:

DTL Seniorer.

§2. Foreningens formål er:

 • at virke til bevarelse af tilknytningsforholdet til Uddannelsesforbundet som DTL Senior ved direkte overførsel fra det bestående medlemsforhold efter fratræden fra aktiv tjeneste.
 • at bevare kontakten med skolernes lokalforeninger og ledelser.
 • at arrangere sammenkomster for hele foreningen og eventuelt også i regionerne, for som Senior at kunne bevare kontakten med de aktive kolleger.
 • at arbejde for at sikre Seniorernes økonomiske forhold, gennem tilslutning til for-handlingsberettigede organisationer.

§3. Adgang til optagelse

Adgang til optagelse har alle Uddannelsesforbundets medlemmer, der afskediges med pension.

Endvidere har enker/enkemænd ved et medlems død ret til medlemskab. Uden stemmeret.

§4. Kontingentet

Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen og opkræves af Uddannelsesforbundet for et kvartal ad gangen.

Revisionen reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn, når han/hun finder det ønskeligt.

Foreningens midler skal være placeret i anerkendte pengeinstitutter (bank, kreditforening) og kan kun hæves af de to tegningsberettigede medlemmer, formanden og kassereren.

Til den daglige drift råder kassereren over et beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Som medlem modtages fortsat Uddannelsesforbundets medlemsblad ligesom eventuelt forekommende aktuelle anliggender vedrørende pension o.l. vil blive sendt til medlemmerne.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling, der indvarsles af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, skal afholdes hvert år i april eller juli kvartal.

Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, med mindre formanden eller to medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Personvalg med mere end en kandidat afgøres altid ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen, eventuelt i Uddannelsesforbundets medlemsblad, skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 • Godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Bestyrelsesvalg.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

§6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år.

Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger endvidere tre bestyrelsessuppleanter.

Valgperioden for suppleanter er et år.

Generalforsamlingen vælger herudover en revisor, der vælges for 2 år, samt en revisorsuppleant, der vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

§7. Formanden

Formanden leder foreningens virksomhed og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt motiverer begæring herom.

Under formandens eventuelle fravær overgår pligter og rettigheder til næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heriblandt skal formand eller næstformand være den ene.

§8. Sekretæren

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol og bistår i øvrigt formanden med ud-førelse af skriftlige arbejder.

§9. Ændringer i vedtægterne

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Ved ophævelse af foreningen skal foreningens arkivmateriale tilfalde ”Uddannelsesforbundets - Seniorer”, ligesom foreningens midler tilfalder ”Uddannelsesforbundets – Seniorer” med de klausuler der måtte blive besluttet på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Odense den. 21. maj 1981, senere ændret på generalforsamling i København 27. juni 1995. Ændret på generalforsamling i Herning den. 23. juni 2004. Navneændring fra DTL’s Pensionistgruppe af 1981 til DTL Seniorer vedtaget på generalforsamling i Holstebro den. 20. juni 2007. Ændret på generalforsamling i Sønderborg den 25. juni 2008.

Seneste nummer af DTL seniorernes medlemsblad 
Set og sket i 2017

Hvert år inviteres medlemmer af DTL Seniorer med ledsager på to gratis skolebesøg 

Tilmelding senest mandag, den 29. april 2019 til Bent Pedersen på

mail: bepe@stofanet.dk eller tlf.: 51297946

Da det maksimale deltagerantal er 40 personer, gælder ”først til mølle”-princippet.

Du kan læse mere om EUC Syd på linket herunder:
https://www.eucsyd.dk/

 

Post_Senior.jpg

LVU seniorer

LVU seniorernes bestyrelse

Kirsten H. Grove

Formand

Tlf: 64 79 16 61

Bodil Møgelmose

Kasserer

Tlf: 50 73 70 81

Stig Sinius Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 40 93 50 54

Joan Møller

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 29 60 76 78

Lars Lyremark

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 30 11 22 24

Læs mere om LVU Seniorer på hjemmesiden: lvu-seniorer.dk

  

Post_Senior.jpg

LVA seniorer

LVA seniorernes bestyrelse

Harry Simonsen

Formand

Mob: 28 55 14 34

Teddy Pedersen

Næstformand

Tlf: 23 46 25 35

Grethe Larsen

Kasserer

Mob: 40 50 52 24

Christian Ravn

Sekretær

Mob: 24 27 31 29

Estrid Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 20 49 42 32

Læs mere om LvA Seniorer på hjemmesiden: lvaseniorklub.dk

  

Post_Senior.jpg

HL seniorer

HL Seniorernes bestyrelse

Karen Elisabeth Lundbæk

Formand

Tlf: 86 29 04 92

Lone Elgkær

Kasserer

Tlf: 56 31 33 66

Kirsten Hammer Pedersen

Sekretær

Tlf: 22 10 30 76

Frede Kühl

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 74 41 60 10