Bestyrelsen for Seniorgruppen

Poul-Henning Laursen

Formand for Seniorgruppen og for DTL Seniorer

Mob: 40 26 73 30

Leif Hammelev

1. næstformand og formand for LVU Seniorer

Mob: 61506827

Harry Simonsen

2. næstformand og formand for LVA Seniorer

Tlf: 28 55 14 34

Karen Elisabeth Lundbæk

3. næstformand og formand for HL Seniorer

Tlf: 86 29 04 92

Lars Lyremark

Kasserer

Mob: 30 11 22 24

Grethe Larsen

Sekretær

Tlf: 66 13 23 24

Mob: 40 50 52 24

Bent Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 51 29 79 46

Lone Elgkær

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 56 31 33 66

Ældrerådsvalg

I mange af landets kommuner kan alle, der er fyldt 60 år, i forbindelse med kommunalvalget tirsdag den 16. november også være med til at vælge medlemmer til kommunens ældreråd.

I forbindelse med disse valg vil jeg opfordre alle, der har mulighed for det, til at stemme på kandidater med tilknytning til Danske Seniorer, hvor Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet er medlem, eller Faglige Seniorer, der er tilknyttet Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det kræver dog lidt forberedelse, for på stemmesedlen må der ved den enkelte kandidats navn ikke anføres tilhørsforhold til en liste eller en organisation.

For at finde de to nævnte organisationers kandidater er det derfor nødvendigt at konsultere deres hjemmesider, som der er linket til herunder.

Venlig hilsen
Poul-Henning Laursen, formand for Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet

Læs mere her:

https://danske-seniorer.dk/

https://fagligsenior.dk/

https://danske-aeldreraad.dk/aeldreradsvalg-forberedelse-afholdelse-og-opstart/

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Seniorgruppen 


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Seniorgruppen onsdag den 24. november kl. 11.00. 

Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

OBS!! HUSK Coronapas

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Valg af 1. næstformand 

Kirsten Grove har trukket sig som 1. næstformand, og der skal derfor vælges en ny. 

Leif Hammelev, formand for LVU-seniorer, opstiller som 1. næstformand. 

Ifølge Seniorgruppens vedtægter pkt. 6.3 skal hvervene som henholdsvis formand, 1. næstformand, 2. næstformand og 3. næstformand komme fra hver af de fire seniorforeninger under Seniorgruppen. Derfor skal den vakante plads besættes af et medlem fra LVU-seniorer, da de tre øvrige seniorforeninger besætter posterne som henholdsvis formand, 2. næstformand og 3. næstformand. 

På en ekstraordinær generalforsamling er opstillingsfristen til ledige poster senest en uge før, dvs onsdag den 17. november på info@uddannelsesforbundet.dk. Umiddelbart herefter vil kandidaternes navne blive offentliggjort på hjemmesiden. 

Der henvises til Seniorgruppens vedtægter pkt. 4.7.1.

Bestyrelsen

Klik på linket herunder for at læse mere om Seniorgruppen og dens fire underliggende foreninger

Seniorgruppens folder 

Som medlem af Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet er du også medlem af den landsdækkende organisation Danske Seniorer.

Dette giver dig adgang til en lang række medlemstilbud og til organisationens centrale arrangementer (hvis du vil deltage i aktiviteter i en lokalforening under Danske Seniorer, skal du tegne et særskilt medlemskab af denne).

Efter hvert årsskifte vil du få tilsendt et nyt medlemskort til Danske Seniorer, som skal bruges ved deltagelse i arrangementer og bestilling af medlemstilbud.

Du skal selv skrive dit navn og medlemsnummer på kortet. Medlemsnummeret er: 52278.

Læs mere på hjemmesiden www.danske-seniorer.dk

Når du går ind på Uddannelsesforbundets hjemmeside og klikker på ’Medlemskab’, kan du se en oversigt over de medlemsfordele, du bevarer ved at blive medlem af Seniorgruppen, når du overgår til efterløn eller pension

Seniorgruppen vil gerne informere mere via email, men mangler adresser på mange medlemmer. Hvis du ikke allerede har oplyst forbundet om din aktuelle mailadresse, bedes du gøre det nu ved at sende en mail til medlemsadministrationen på adressen info@uddannelsesforbundet.dk

Post_Senior.jpg

DTL-seniorer

Poul-Henning Laursen

Formand

Mob: 40 26 73 30

Bent Pedersen

Næstformand

Mob: 51 29 79 46

Jørgen Andersen

Kasserer

Mob: 24 61 40 71

Jan Theis Møller

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 32 51 92 12

Mob: 26 73 13 00

Roland Nesgaard

1. suppleant

Mob: 20 99 46 30

Ruth Friis

Sekretær

Mob: 51 23 97 43

Kristian Hald

2. suppleant

Mob: 26 14 06 98

Finn Klarskov S. Jensen

3. suppleant

Tlf: 56 52 94 42

Mob: 23 74 09 77

Nyhedsbrev, juni 2021

Nyhedsbrevet indeholder indkaldes til generalforsamling tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 09.30 – 12.00 på Hotel Svendborg, men også om seniortræf 11. oktober kl. 16 – 13. oktober kl. 10

Læs det hele i nyhedsprevet

Nyhedsbrev.JPG

Referat af generalforsamlingen 2019

Læs referatet ved at klikke på linket herunder.

Referat (pdf)

Generalforsamling.jpg

Rejsetilbud

5 dages flyrejse til Færøerne for kun kr. 3.895,- (pdf)

Den annoncerede Færø-tur fik en stormende modtagelse og blev overtegnet på mindre end et døgn!

Bestyrelsen har derfor vedtaget at arrangere endnu en tur, hvor de, der er på venteliste til Færø-turen, vil få fortrinsret ved tilmelding. Når der er større klarhed om corona-situationen, udsendes et tilbud. Det kan desværre ikke lade sig gøre at arrangere endnu en Færø-tur til en rimelig pris, men bestyrelsen er i fuld gang med at finde alternativer i nærmere nabolande.

Hvert år inviteres medlemmer af DTL Seniorer med ledsager på to gratis skolebesøg 

1. Foreningens navn er:

DTL Seniorer.

2. Foreningens formål er:

 • at virke til bevarelse af tilknytningsforholdet til Uddannelsesforbundet som DTL Senior ved direkte overførsel fra det bestående medlemsforhold efter fratræden fra aktiv tjeneste.
 • at bevare kontakten med skolernes lokalforeninger og ledelser.
 • at arrangere sammenkomster for hele foreningen og eventuelt også i regionerne, for som Senior at kunne bevare kontakten med de aktive kolleger.
 • at arbejde for at sikre Seniorernes økonomiske forhold, gennem tilslutning til for-handlingsberettigede organisationer.

3. Adgang til optagelse

Adgang til optagelse har alle Uddannelsesforbundets medlemmer, der afskediges med pension.

Endvidere har enker/enkemænd ved et medlems død ret til medlemskab. Uden stemmeret.

4. Kontingentet

Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen og opkræves af Uddannelsesforbundet for et kvartal ad gangen.

Revisionen reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn, når han/hun finder det ønskeligt.

Foreningens midler skal være placeret i anerkendte pengeinstitutter (bank, kreditforening) og kan kun hæves af de to tegningsberettigede medlemmer, formanden og kassereren, hver for sig.

Til den daglige drift råder kassereren over et beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Som medlem modtages fortsat Uddannelsesforbundets medlemsblad ligesom eventuelt forekommende aktuelle anliggender vedrørende pension o.l. vil blive sendt til medlemmerne.

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling, der indvarsles af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, skal afholdes hvert år i april eller juli kvartal.

Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, med mindre formanden eller to medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Personvalg med mere end en kandidat afgøres altid ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen, eventuelt i Uddannelsesforbundets medlemsblad, skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 • Godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Bestyrelsesvalg.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år.

Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger endvidere tre bestyrelsessuppleanter.

Valgperioden for suppleanter er et år.

Generalforsamlingen vælger herudover en revisor, der vælges for 2 år, samt en revisorsuppleant, der vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

7. Formanden

Formanden leder foreningens virksomhed og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt motiverer begæring herom.

Under formandens eventuelle fravær overgår pligter og rettigheder til næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heriblandt skal formand eller næstformand være den ene.

8. Sekretæren

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol og bistår i øvrigt formanden med ud-førelse af skriftlige arbejder.

9. Ændringer i vedtægterne

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Ved ophævelse af foreningen skal foreningens arkivmateriale tilfalde ”Uddannelsesforbundets - Seniorer”, ligesom foreningens midler tilfalder ”Uddannelsesforbundets – Seniorer” med de klausuler der måtte blive besluttet på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Odense den. 21. maj 1981, senere ændret på generalforsamling i København 27. juni 1995. Ændret på generalforsamling i Herning den. 23. juni 2004. Navneændring fra DTL’s Pensionistgruppe af 1981 til DTL Seniorer vedtaget på generalforsamling i Holstebro den. 20. juni 2007. Ændret på generalforsamling i Sønderborg den 25. juni 2008. Ændret på generalforsamling i Esbjerg den 3. juli 2019

 

Post_Senior.jpg

LVU seniorer

LVU seniorernes bestyrelse

Leif Hammelev

Formand

Tlf: 61 50 68 27

Bodil Møgelmose

Kasserer

Tlf: 50 73 70 81

Stig Sinius Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 40 93 50 54

Joan Møller

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 29 60 76 78

Lars Lyremark

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 30 11 22 24

UDSAT - Generalforsamling 11. februar 2021 

i LVU Seniorer Region Midt - For alle medlemmer

Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der vil blive fremsat et forslag til vedtægtsændring. Foreningen er vært med kaffe/ te under generalforsamlingen. Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen. Drikkevarer er dog på egen regning! Vi afslutter dagen med en guidet rundtur på Jelling højene, men kirken og museet er på egen hånd. Af hensyn til kaffe/ te og frokosten bedes medlemmerne tilmelde sig. Det er dog ikke nødvendigt med tilmelding til selve generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID

Når covid19 situationen igen tillader det, indkalder vi på ny til generalforsamling enten via E-mail eller brev samt på forbundets hjemmeside og evt. i Uddannelsesbladet.
Venlig hilsen
LVU Seniorer Region Midt

 

Praktisk 

Tidspunkt: Klokken 10.00
Sted: Skovdal Kro, Fårupvej 23, 7300 Jelling
Kontakt: Lars Lyremark, tlf. 30 11 22 24, Birgit Urban, tlf. 61 76 48 54 eller lvuregionmidt@gmail.com
Pris: Gratis

Tilmelding: SENEST 4. februar 2021

Læs mere om LVU Seniorer på hjemmesiden: lvu-seniorer.dk

 

Post_Senior.jpg

LVA seniorer

LVA seniorernes bestyrelse

Harry Simonsen

Formand

Mob: 28 55 14 34

Teddy Pedersen

Næstformand

Tlf: 23 46 25 35

Grethe Larsen

Kasserer

Mob: 40 50 52 24

Christian Ravn

Sekretær

Mob: 24 27 31 29

Estrid Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 20 49 42 32

Læs mere om LvA Seniorer på hjemmesiden: lvaseniorklub.dk

 

Post_Senior.jpg

HL seniorer

HL Seniorernes bestyrelse

Karen Elisabeth Lundbæk

Formand

Tlf: 86 29 04 92

Lone Elgkær

Kasserer

Tlf: 56 31 33 66

Kirsten Hammer Pedersen

Sekretær

Tlf: 22 10 30 76

Frede Kühl

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 40 29 74 22

HLS er en seniorforening, der består af medlemmer, der er gået på efterløn/pension fra HL og siden 1.7.2018 fra Uddannelsesforbundet.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i sociale og økonomiske spørgsmål vedr. seniortilværelsen - § 2 i HLS’ vedtægter.

HLS arrangerer årsmøde i april kvartal. Årsmødet afholdes som et overnatningsmøde i centralt beliggende byer - typisk indeholdende et besøg på en seværdighed med forudgående orientering om seværdigheden.
Festmiddag om aftenen.

Kontingentet udgør i alt kr. 500,00 pr. år, hvoraf kr. 308,00 pt. er kontingent til Uddannelsesforbundet.
Hele kontingentet opkræves af Uddannelsesforbundet med kr. 125,00 pr. kvartal og er fradragsberettiget, såfremt man har været ansat på tjenestemandslignende vilkår eller går på efterløn.

Vedtægter

HL's vedtægter

Årsmøde 2022


Det kommende årsmøde holdes på MOMMARK HANDELSKOSTSKOLE (Business College Syd)

onsdag den 20. og torsdag den 21. april 2022.

Årsmødet vil omfatte generalforsamling, orientering om Handelsskolen samt et kulturelt
indslag.

Reservér gerne datoerne.

Den endelige indbydelse med alle enkeltheder udsendes i februar 2022.