E-udvalget (Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne) består af tillidsrepræsentanter, som regionerne vælger til E-udvalget, samt HB-medlemmer fra erhvervsskoleområdet

Opgaverne for Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne (E-udvalget)
er fastsat af hovedbestyrelsen:

Opgaverne for Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne (E-udvalget) er fastsat af hovedbestyrelsen:

 • Fungere som kollektiv vidensbank inden for udvalgets område
 • Have kontakt til og dialog med erhvervsskoleområdets regioner således at der fra hver region opnås en samlet tilkendegivelse af holdninger, behov, ønsker mv.
 • Være baggrundsgruppe for HB
 • Bidrage til forbundets strategi- og politikudvikling, på baggrund af viden og erfaringer fra institutionerne for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne
 • Udvikle forslag til inddragelse og involvering af Uddannelsesforbundets bagland inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.
 • Arbejde for fastholdelse og hvervning af medlemmer og arbejde for områdets organisatoriske udvikling.
 • Udarbejde indstillinger til HB vedr. opgaver, initiativer og kampagner.
 • Bistå regionerne ved planlægning og afholdelse af åbne medlemsmøder
 • Administrere aktivitetspuljen
 • Arrangere TR-kurser for foreningsområdet
 • prioritere opgaverne således at Uddannelsesforbundets ressourcer hos politikere og sekretariat bruges professionelt, og således at opgaverne løses på de rigtige tidspunkter

Opgaver for de 5 regionalt udpegede medlemmer af E-udvalget

De 5 regionalt udpegede medlemmer (udpeget af foreningsregionerne) af E-udvalget har den overordnende opgave at være bindeled mellem E-udvalget og deres region, herunder:

 1. få sat E-udvalget på dagsordenen i regionerne, herunder: 
  - orientere om E-udvalgets arbejde i regionen      
  - få sat punkter på dagsordenen i regionerne, som E-udvalget opfordrer regionerne til at behandle
        
 2. videreformidle feedback og forslag fra regionerne til E-udvalget

 

E-udvalget indsatsplan: 

Forslag til E-udvalgets indsats- og aktivitetsplan for 2023

Løbende opgaver 2023

Som pdf-fil

Opgaver

Baggrund

Formål

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter

Status

Afholde 1 TR-kursus den 12-13. september 2023

 

(OBS: i Svendborg i 2023 - ekstraordinært repræsentantskabsmøde i forlængelse heraf)

Kurset fungerer som et bindeled mellem Uddannelsesforbundet på centralt niveau og TRer fra de respektive skoler og mellem de pågældende TRer.

Overordnet har kurset til formål at sikre løbende uddannelse af målgruppen.

Der afholdes TR-kursus i september.

TR-kurserne omhandler aktuelle emner og knytter således an til forbundets uddannelses- og fagpolitiske aktiviteter.

 

 

Følge arbejdet i AMU-netværket, herunder:

-      at overvåge og forholde sig til udviklingen i AMU-aktiviteten, herunder AMU-programmet

-      Identificering og organisering af medlemmer med AMU-interesser for at forbedre dialogen indbyrdes og med Uddannelsesforbundet, herunder identificere AMU-interesser.

Test- og prøveproblematikker på AMU

E-udvalget skal bl.a. bidrage til forbundets strategi- og politikudvikling på baggrund af viden og erfaringer fra institutionerne for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne

Netværkets formål er at drøfte alle relevante spørgsmål (fagpolitiske såvel som uddannelsespolitiske) af betydning for AMU-området med henblik på gensidig inspiration, koordinering, mv. samt udformning og implementering af forbundets politik.

AMU-netværket afholder løbende møder blandt andet med henblik på planlægning af en AMU-konference

 

Drøftelse af ambitionerne og muligheder for kommende VEU 3-part

Netværket kan indgå som sparringspartner i forhold til forbundets ageren i VEU-rådet og AMU-området generelt

 

Følge arbejdet i det merkantile netværk, herunder:

Overvåge og forholde sig til udviklingen i aktiviteten på merkantile område og den organisatoriske integration i Uddannelsesforbundet

Der er behov for at afklare om merkantile tillidsrepræsentanter har særlige udfordringer og behov, som E-udvalget skal forholde sig til.

 

Følge og understøtte et merkantilt netværk

Der afholdes netværksmøder for merkantile tillidsrepræsentanter, hvor man blandt andet kan drøfte, om der er barrierer i forhold til, at merkantile TR’ere kan deltage i regionsmøder, samt om der i øvrigt er særskilte problemstillinger på det merkantile område, som E-udvalget bør forholde sig til.

 

 

 

Administrere initiativpuljen

Initiativpuljen - beskrivelse

 

Aktivitetspuljens midler udmøntes til 4 hovedformål:

 

1.    Til støtte efter ansøgning fra foreninger (initiativpuljen)

2.    Støtte til regionsarbejde

3.       Støtte til åbne medlemsmøder.

4.       Støtte til AMU-netværket

E-udvalget behandler ansøgninger fra lokalforeninger og prioriterer i øvrigt midlerne i aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen understøtter blandt andet medlemsrettede aktiviteter og det regionale samarbejde.

Det styrker sammenhængskraften samt den politiske formidlings- og udviklingsproces inden for Uddannelsesforbundet.

 

Følge op på OK21 og implementeringen på erhvervsskoleområdet med henblik på OK 24.

Hensigten er at sikre, at resultaterne fra OK 21 omsættes til virkelighed

 

 

Et væsentligt element i bestræbelserne på at skabe bedst mulige løn- og arbejdsvilkår

 

Overveje om organisationen i Uddannelsesforbundet kan udvikles.

Løbende fokus på områder som optimering af samarbejdet mellem regioner og E-udvalget, de små områder, den organisatoriske håndtering af nye krav via GDPR, organisering mv.

 

 

En del af det løbende arbejde med at optimere Uddannelsesforbundets organisation.

 

Ny arbejdstidsaftale

Arbejdstidsaftale vil være implementeret på erhvervsskolerne fra hhv. den 1.1.2022 den 1.8.2022.

 

E-udvalget skal opsamle erfaringer med de hidtidige processer og omsætte dem til inspiration for de kommende lokale processer.

 

Et væsentligt i arbejdet for at optimere medlemmernes arbejdsvilkår.

 

Udvikling af kursustilbud

Forslag til nye kursustilbud er opsamlet på sidste side i indsatsplanen. E-udvalget skal i perioden omsætte nogle af forslagene til kursustilbud.

Udvikling af kursustilbud

Forslag til nye kursustilbud er opsamlet på sidste side i indsatsplanen. E-udvalget skal i perioden omsætte nogle af forslagene til kursustilbud.

Udvikling af kursustilbud

 

Seniorsamtaler, seniorpension og øvrige seniorordninger

 

 

I forbindelse med OK 21 er kommet nye seniorordninger. E-udvalget ønsker at skabe et samlet overblik over seniorordninger som et værktøj til både TR’ere og medlemmer.

At understøtte medarbejderes anvendelse af relevante seniorordninger

Orientering om Det 3. liv kursus på E-udvalgsmøde.

 

Vurdere behovet for aktiviteter rette mod TR/medlemmer

 

 

OK 24

E-udvalget koordinerer og inspirerer indsamlingen af OK-krav fra erhvervsskoleområdet.

Understøtte inddragelsen af TR og medlemmer ift. krav til OK24

 

 

 

DEP

E-udvalget har konstateret, at vilkår og understøttelsen til at gennemføre DEP’en varierer meget skolerne imellem.

 

Med henblik på at inspirere til bedre lokale rammebetingelser indsamler E-udvalget gode eksempler, der formidles til foreninger og regioner.

Understøtte at medarbejdere får gennemført DEP

Brev ud til alle formænd på EUD/AMU ift. rapport om gennemførelse af DEP og 10 ECTS-point med opfordring til at tage det op i HSU og i bestyrelsen ifm. drøftelse af budget

 

 

Hvervning og mobilisering

Faldende medlemstal

Arbejde for fastholdelse og hvervning af medlemmer og arbejde for områdets organisatoriske udvikling

 

PP fra Morten med ud i regionerne.

 

Drøftelse af behov for flere initiativer

 

 

 

EUX-notat

EUX har en række udfordringer i sin struktur, som udvalget har bidraget til med forslag til nye løsninger

At arbejde for en mere hensigtsmæssige strukturer for EUX

Opfølgning

 

 

Løbende opfølgning af afskedigelser på grund af skolernes forhold

Der er og har været større runder med mange afskedigelser på EUD/AMU. 

 

Løbende opfølgning

 

 

 

Opsamling af kursusforslag i perioden

 

 • Det foreslås, at der arbejdes med en ny kursusform, hvor man kombinerer fysiske møder med virtuelle indslag. Man kunne fx samtidigt afholde møder i flere lokalforeninger, hvor der gives et fælles virtuelt oplæg, som kan danne grundlag for en lokal debat.

 

 • I forbindelse med drøftelserne om digitalisering af undervisningen og erfaringer fra nødfjernundervisningen blev det foreslået, at der skulle afholdes virtuelle fyraftensmøder, hvor der dels skulle gives et oplæg, dels skulle gives mulighed for at deltagerne kunne erfaringsudveksle i mindre grupper.

 

 • Regionen Syd har efterspurgt flere opdateringskurser målrettet mere erfarne TR’ere. I forhold til det konkrete indhold efterspørger man blandt andet kurser i økonomi og regnskabsforståelse. OBS: Se også kursus i regnskab på Temakursus og overbygning i ny TR-uddannelse.

 

 • Det er blevet foreslået, at der udvikles og afholdes et oplæg/kursus om Arne-pensionen. Det kan ske i form et kursus, hvor man kombinerer lokale medlemsmøder med et virtuelt oplæg fra forbundet om muligheder og begrænsninger i forhold Arne-pensionen.

 

Ovenstående kursusforslag – eller andre – kræver en yderligere bearbejdning ift. at tydeliggøre formål og indhold – gerne kvalificeret af regionerne. Og det skal ske inden for en overskuelig økonomisk ramme

 

Tidligere års indsatsplaner
 

Forslag til E-udvalgets indsats- og aktivitetsplan for 2022

Løbende opgaver 2022

Opgave

Baggrund

Formål

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

Status

Afholde 1 TR-kursus den 5. – 6.10.2022

Overordnet har kurset til formål at sikre løbende uddannelse af målgruppen. Derudover fungerer kurset som et bindeled, dels mellem Uddannelsesforbundet på centralt niveau og TR'ere fra de respektive skoler, dels mellem de pågældende TR'ere.

 

Der afholdes TR-kursus i september/oktober.

TR-kurserne omhandler aktuelle emner og knytter således an til forbundets uddannelses- og fagpolitiske aktiviteter.

 

 

Følge arbejdet i AMU-netværket, herunder:

-      at overvåge og forholde sig til udviklingen i AMU-aktiviteten, herunder AMU-programmet

-      Identificering og organisering af medlemmer med AMU-interesser for at forbedre dialogen indbyrdes og med Uddannelsesforbundet, herunder identificere AMU-interesser.

-      Test- og prøveproblematikker på AMU

Netværkets formål er at drøfte alle relevante spørgsmål (fagpolitiske såvel som uddannelsespolitiske) af betydning for AMU-området med henblik på gensidig inspiration, koordinering, mv. samt udformning og implementering af Uddannelsesforbundets politik.

 

AMU-netværket afholder løbende møder blandt andet med henblik på planlægning af en AMU-konference

Netværket kan indgå som sparringspartner i forhold til Uddannelsesforbundets ageren i VEU-rådet og AMU-området generelt

 

Følge arbejdet i det merkantile netværk, herunder:

-      Overvåge og forholde sig til udviklingen i aktiviteten på merkantile område og den organisatoriske integration i Uddannelsesforbundet

Der er behov for at afklare om merkantile tillidsrepræsentanter har særlige udfordringer og behov, som E-udvalget skal forholde sig til.

 

 

Der er indkaldt til et virtuelt netværksmøde for merkantile tillids-repræsentanter, hvor man blandt andet kan drøfte, om der er barrierer i forhold til, at merkantile TR’ere kan deltage i regionsmøder, samt om der i øvrigt er særskilte problemstillinger på det merkantile område, som E-udvalget bør forholde sig til.

 

 

 

Administrere aktivitetspuljen

Aktivitetspuljens midler udmøntes til 4 hovedformål:

1.    Til støtte efter ansøgning fra foreninger (initiativpuljen)

2.    Støtte til regionsarbejde

3.    Støtte til åbne medlemsmøder

4.    Støtte til AMU-netværket

 

E-udvalget behandler ansøgninger fra lokalforeninger og prioriterer i øvrigt midlerne i aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen understøtter blandt andet medlemsrettede aktiviteter og det regionale samarbejde.

Det styrker sammenhængskraften samt den politiske formidlings- og udviklingsproces inden for Uddannelsesforbundet.

 

Følge op på OK21 og implementeringen på erhvervsskoleområdet

Hensigten er at sikre, at resultaterne fra OK 21 omsættes til virkelighed på skolerne.

 

 

Et væsentligt element i bestræbelserne på at skabe bedst mulige løn- og arbejdsvilkår

 

Overveje om organisationen i Uddannelsesforbundet kan udvikles.

Løbende fokus på områder som optimering af samarbejdet mellem regioner og E-udvalget, område, de små områder, den organisatoriske håndtering af nye krav via GDPR, organisering mv.

 

 

En del af det løbende arbejde med at optimere Uddannelsesforbundets organisation.

 

Ny arbejdstidsaftale

Arbejdstidsaftale vil være implementeret en stor del af erhvervsskolerne fra den 1.1.2022, og for resten skal den iværksættes fra den 1.8.2022.

E-udvalget skal opsamle erfaringer med de hidtidige processer og omsætte dem til inspiration for TR’ere på skoler, hvor gælder fra den 1.8.2022.

Derudover starter en ny proces på skoler med kalender årsnorm.

 

 

Et væsentligt i arbejdet for at optimere medlemmernes arbejdsvilkår

Der har været afholdt et hybridkursus målrettet medlemmerne om opgaveoversigter.

Udvikling af kursustilbud

Forslag til nye kursustilbud er opsamlet sidst i indsatsplanen. E-udvalget skal i perioden omsætte nogle af forslagene til kursustilbud.

 

Den 3. marts afholdes kursus om opgaveoversigter. Hvad kan medlemmerne bruge opgaveoversigterne til? Kurset afholdes fra kl. 16.00 til 18.00. Den første halve time er det et oplæg fra forbundet, som kan vises på en skærm i lokalforeningerne. Derefter er der 1 times debat i lokalforeningerne, som afsluttes med, at lokalforeninger sender spørgsmål og kommentarer, som forbundet forsøger at besvare i løbet af den sidste halve time. Kurset er et tilbud til lokalforeningerne

 

Der overvejes et lignende kursus om tidlig pension (Arne-pension).

 

 

 

Whistleblower-ordning og krænkelsessager

 

Hvilke forhold skal TR være opmærksom på i forhold til whistleblower-ordninger og behandlingen af krænkelsessager, der blandt andet kan fremkomme på grund af whistleblower-ordningen?

 

 

 

 

Seniorpension og øvrige seniorordninger

 

I forbindelse med OK 21 er kommet nye seniorordninger. E-udvalget ønsker at skabe et samlet overblik over ordningen, som et værktøj til både TR’ere og medlemmer.

 

 

 

 

Vejledning om kvotatimelæreransættelse

 

I juni 2021 udkom et nyt cirkulære for kvotatimelærere. Ministeriet har lovet, at det ledsages af en vejledning. E-udvalget vil forholde sig til vejledningen og informere om konsekvenserne.

 

 

 

 

Opsamling af viden om den lokale løndannelse

 

Lønstatistikker viser, at der er stor variation mellem skolerne i forhold til udmøntningen af de lokale løntillæg. E-udvalget vil forsøge at afdække, hvorledes den lokale lønudmøntning foregår og på den baggrund overveje behovet for initiativer.

 

 

 

 

Koordinering af indkøb af merchandise.

 

Regioner og lokalforeninger efterspørger en samlet tilgang til indkøb af merchandise. E-udvalget vil forsøge at indsamle hidtidige erfaringer og understøtte en fælles tilgang.

 

 

 

 

Udvikling af redskaber/

metoder til at få indsigt i skolernes regnskaber og budgetter

 

E-udvalget vil arbejde for at få udviklet materiale, som kan bistå TR’erne med at få reel indsigt i skolernes budgetter og regnskaber.

 

 

 

 

Digitalisering

E-udvalget vil løbende vurdere, om der er behov for at udvikle yderligere materiale om digitalisering, blandt set i lyset af drøftelserne i bestyrelses- og lederorganisationerne.

 

 

 

 

 

Opsamling af kursusforslag i perioden

 • Det foreslås, at der arbejdes med en ny kursusform, hvor man kombinerer fysiske møder med virtuelle indslag. Man kunne eksempelvis samtidigt afholde møder i flere lokalforeninger, hvor der gives et fælles virtuelt oplæg, som kan danne grundlag for en lokal debat. 
 • I forbindelse med drøftelserne om digitalisering af undervisningen og erfaringer fra nødfjernundervisningen blev det foreslået, at der skulle afholdes virtuelle fyraftensmøder, hvor der dels skulle gives et oplæg, dels skulle gives mulighed for at deltagerne kunne erfaringsudveksle i mindre grupper. 
 • Sydregionen har efterspurgt flere opdateringskurser målrettet mere erfarne TR’ere. I forhold til det konkrete indhold efterspørger man blandt andet kurser i økonomi og regnskabsforståelse. 
 • Det er blevet foreslået, at der udvikles et kursus om fagforeningernes historik. Formålet skulle være at styrke grundfortællingen om, hvorfor vi er her. 
 • Det er blevet foreslået, at der udvikles og afholdes et oplæg/kursus om Arne-pensionen. Det kan ske i form et kursus, hvor man kombinerer lokale medlemsmøder med et virtuelt oplæg fra forbundet om muligheder og begrænsninger i forhold Arne-pensionen.

Løbende opgaver 2021

Opgave

Baggrund

Formål

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

Status

Afholde 1 TR-kursus

Overordnet har kurset til formål at sikre løbende uddannelse af målgruppen. Derudover fungerer kurset som et bindeled, dels mellem Uddannelsesforbundet på centralt niveau og TRer fra de respektive skoler, dels mellem de pågældende TRer.

 

Der afholdes TR-kursus i september/oktober.

TR-kurserne omhandler aktuelle emner og knytter således an til forbundets uddannelses- og fagpolitiske aktiviteter.

 

 

Følge arbejdet i AMU-netværket, herunder:

-      at overvåge og forholde sig til udviklingen i AMU-aktiviteten, herunder AMU-programmet

-      Identificering og organisering af medlemmer med AMU-interesser for at forbedre dialogen indbyrdes og med Uddannelsesforbundet, herunder identificere AMU-interesser.

-      Test- og prøveproble-matikker på AMU

Netværkets formål er at drøfte alle relevante spørgsmål (fagpolitiske såvel som uddannelsespolitiske) af betydning for AMU-området med henblik på gensidig inspiration, koordinering, mv. samt udformning og implementering af Uddannelsesforbundets politik.

 

AMU-netværket afholder løbende møder blandt andet med henblik på planlægning af en AMU-konference

Netværket kan indgå som sparringspartner i forhold til Uddannelsesforbundets ageren i VEU-rådet og AMU-området generelt

 

Overvåge og forholde sig til udviklingen i aktiviteten på merkantile område og den organisatoriske integration i Uddannelsesforbundet

Der er behov for at afklare om merkantile tillidsrepræsentanter har særlige udfordringer og behov, som E-udvalget skal forholde sig til.

 

 

Der til et virtuelt netværksmøde for merkantile tillids-repræsentanter, hvor man blandt andet kan drøfte, om der er barrierer i forhold til, at merkantile TR’ere kan deltage i regionsmøder, samt om der i øvrigt er særskilte problemstillinger på det merkantile område, som E-udvalget bør forholde sig til.

 

 

 

Administrere aktivitetspuljen

Aktivitetspuljens midler udmøntes til 4 hovedformål:

1.    Til støtte efter ansøgning fra foreninger (initiativpuljen)

2.    Støtte til regionsarbejde

3.    Støtte til åbne medlemsmøder

4.    Støtte til AMU-netværket

 

E-udvalget behandler ansøgninger fra lokalforeninger og prioriterer i øvrigt midlerne i aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen understøtter blandt andet medlemsrettede aktiviteter og det regionale samarbejde.

Det styrker sammenhængskraften samt den politiske formidlings- og udviklingsproces inden for Uddannelsesforbundet.

 

 

Følge op på OK21 og implementeringen på erhvervsskoleområdet

Hensigten er at sikre, at resultaterne fra OK 21 omsættes til virkelighed på skolerne.

 

 

Et væsentligt element i bestræbelserne på at skabe bedst mulige løn- og arbejdsvilkår

 

Overveje om organisationen i Uddannelsesforbundet kan udvikles.

Løbende fokus på områder som optimering af samarbejdet mellem regioner og E-udvalget, område, de små områder, den organisatoriske håndtering af nye krav via GDPR, organisering mv.

 

 

En del af det løbende arbejde med at optimere Uddannelsesforbundets organisation.

 

 

Temaer for E-udvalgets arbejde 2021

Opgave

Baggrund

Formål

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

Status

Ny arbejdstidsaftale

Som en del af OK 21, skal der tages stilling til forliget om en ny arbejdstidsaftale på statens område. Uanset hvorledes afstemningen om OK falder ud, vil der være behov for vejledning til TR’erne om, hvorledes drøftelser og forhandlinger om arbejdstid kan tilgås lokalt.

 

 

Et væsentligt i arbejdet for at optimere medlemmernes arbejdsvilkår

 

At udarbejde en indstilling til HB om at oprette en fagpolitisk og uddannelsespolitisk vidensbank, der kan være tilgængelig for alle. Herunder at følge udkomme af arbejdet i videnscentrene

 

Indsatsen skal understøtte, at tillidsrepræsentanterne principielt bliver lige så opdaterede på undersøgelser og statistikker, som lederne er det.

Formålet er mere systematisk at opsamle den viden, der løbende produceres og opsamles.

 

 

 

Udvikling af nye kursusformer i samarbejde med regionerne

 

Kurser bliver ofte udbudt i de større byer. Derved afskæres de samme medlemmer ofte fra at deltage Et eksempel på en ny kursusform kunne være at kombinere fysiske møder med virtuelle indslag. Man kunne eksempelvis samtidigt afholde møder i flere lokalforeninger, hvor der gives et fælles virtuelt oplæg, som kan danne grundlag for en lokal debat.

Der var enighed om, at forslaget bør præsenteres for regionerne samt at regionerne opfordres til at give deres bud på, hvad nye kursusformer bør rumme.

 

I samarbejde med regionerne at udvikle nye kursusformer, hvor man blandt andet kan arbejde med virtuelle indslag på lokale kurser og møder.

 

 

 

Opdatering og drøftelse af TR-bogen i samarbejde med regionerne.

 

TR-håndbogen er væsentligt redskab for den enkelte tillidsrepræsentant.

Det skal være så enkelt som muligt for tillids- repræsentanterne at finde relevante oplysninger i TR-håndbogen

E-udvalget foreslår, at der udarbejdes en video om, hvorledes hjemmesiden er bygget op og hvilke overvejelser har man haft omkring opbygning af hjemmesiden.

 

 

 

Hvordan håndteres ny ansættelser. Får man den oplæring, som arbejdstidsaftalen lægger op til?

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljøet på skolerne. Hvilke tilbud har skolerne til lærere, der oplever psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Hvordan udvikler sygefraværet sig?

 

 

 

 

 

 

Løbende opgaver 2020

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Afholde 2 TR-kurser

Overordnet har kurserne til formål at sikre løbende uddannelse af målgruppen. Derudover fungerer kurserne som et bindeled, dels mellem Uddannelsesforbundet på centralt niveau og TR'ere fra de respektive skoler, dels mellem de pågældende TR'ere.

Der afholdes TR-kursus henholdsvis i februar og september.

TR-kurserne omhandler aktuelle emner og knytter således an til forbundets uddannelses- og fagpolitiske aktiviteter.

 

 

Følge arbejdet i AMU-netværket

Netværkets formål er at drøfte alle relevante spørgsmål (fagpolitiske såvel som uddannelsespolitiske) af betydning for AMU-området med henblik på gensidig inspiration, koordinering, mv. samt udformning og implementering af Uddannelsesforbundets politik.

AMU-netværket afholder løbende møder blandt andet med henblik på planlægning af en AMU-konference

Netværket kan indgå som sparringspartner i forhold til Uddannelsesforbundets ageren i VEU-rådet og AMU-området generelt

Arbejder blandt med planlægning af AMU-konference.

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Administrere aktivitetspuljen

Aktivitetspuljens midler udmøntes til 4 hovedformål: 

 1. Til støtte efter ansøgning fra foreninger (initiativpuljen)
 2. Støtte til regionsarbejde
 3. Støtte til åbne medlemsmøder
 4. Støtte til AMU-netværket

E-udvalget behandler ansøgninger fra lokalforeninger og prioriterer i øvrigt midlerne i aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen understøtter blandt andet medlemsrettede aktiviteter og det regionale samarbejde.

Det styrker sammenhængskraften samt den politiske formidlings- og udviklingsproces inden for Uddannelsesforbundet.

 

 

Overvåge og forholde sig til udviklingen i AMU-aktiviteten, herunder AMU-programmet

Opgaven løses i vidt omfang gennem AMU-netværket, der formidler og sætter udviklingen inden for AMU på E-udvalgets dagsorden efter behov.

 

Med afsæt i AMU-netværkets anbefalinger at indstille tiltag inden for AMU-området.

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Følge op på OK18 og implementeringen på erhvervsskoleområdet

Hensigten er at sikre, at resultaterne fra OK 18 omsættes til virkelighed på skolerne.

 

Et væsentligt element i bestræbelserne på at skabe bedst mulige løn- og arbejdsvilkår

 

Følge arbejdet i videnscentrene

Formålet er at forholde sig til uddannelses- og fagpolitiske konsekvenser af arbejdet i videnscentrene.

 

Et led i indsatsen omkring, at TR’erne lokalt er opmærksomme på muligheder og udfordringer i forbindelse med eksempelvis videnscentrene.

 

Følge implementeringen af EUD-aftale 2018

Formålet er løbende at forholde sig til, hvorledes EUD-aftalen implementeres på ministerielt niveau og i praksis på skolerne

Sekretariatet orienterer om status på E-udvalgsmøderne.

 

 

Gensidig orientering mellem E-udvalget og lokalforeningerne om, hvorledes de politiske aftaler omsættes i praksis på skolerne.

 

 

Overveje om organisationen i Uddannelsesforbundet kan udvikles.

Løbende fokus på områder som optimering af samarbejdet mellem regioner og E-udvalget, integration af det merkantile område, de små områder, den organisatoriske håndtering af nye krav via GDPR, organisering mv.

 

En del af det løbende arbejde med at optimere Uddannelsesforbundets organisation.

 

 

Temaer for E-udvalgets arbejde 2020

 

 

Tema

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

OK 21

Der skal udtages krav til OK 21. E-udvalget skal dels inspirere til drøftelser i regioner og lokalforeninger, dels opsamle tilbagemeldinger derfra.

 

OK-forhandlinger er en afgørende  ramme for medlemmernes løn- og arbejdsvilkår

 

Opfølgning på lærerkommissionens afrapportering

Lærerkommissionen offentliggjorde i december 2019 sin rapport om lærerarbejdstid på det kommunale område. E-udvalget drøfter om rapportens konklusioner og anbefalinger kan oversættes til EUD-området.

 

 

 

Persondataforordning

E-udvalget følger på processen i forlængelse af, at det er besluttet, at dataansvaret er placeret i forbundet.

Der afholdes kursus som et element på TR-kurset i februar 2020.

 

 

 

Tema

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Undersøgelse af vilkår for lærernes kompetenceudvikling

I 2010 blev det obligatorisk for nyansatte lærere at gennemføre DEP’en. Vi oplever i stigende grad, at vores lærere vilkår i den forbindelse er under pres. Fx vurderes det, at lærerne tildeles færre og færre timer til gennemførelse af uddannelsen.

 

I 2015 blev et kompetenceløft på 10 ECTS-points et krav til alle ”gamle” lærere, der ikke har gennemført en PD.

 

Fokus på lærerkompetencer, knytter an til målet om kvalitet i erhvervsuddannelserne. Derudover er der fagpolitiske aspekter omkring tilstrækkelig tid til at gennemføre uddannelsen og lærernes oplevelse af, at være klædt på til at løse opgaven.

 

Videnscentre og digitalisering

Videnscentrene udløber i 2020, men ledelserne har meget fokus på fortsat vidensdeling, som også rummer det et digitaliseringsperspektiv.

E-udvalget drøfter konsekvenserne ud fra uddannelsesmæssige, pædagogiske og fagpolitiske perspektiver.

 

 

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Hvordan håndteres ny ansættelser. Får man den oplæring, som arbejdstidsaftalens bilag 1 lægger op til?

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljøet på skolerne. Hvilke tilbud har skolerne til lærere, der oplever psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Hvordan udvikler sygefraværet sig?

 

 

 

 

Test- og prøveproblematikker på AMU

 

 

 

 

 

Løbende opgaver 2019

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Afholde 2 TR-kurser

Overordnet har kurserne til formål at sikre løbende uddannelse af målgruppen. Derudover fungerer kurserne som et bindeled, dels mellem Uddannelsesforbundet på centralt niveau og TRere fra de respektive skoler, dels mellem de pågældende TRere.

Der afholdes TR-kursus henholdsvis i februar og oktober.

TR-kurserne omhandler aktuelle emner og knytter således an til forbundets uddannelses- og fagpolitiske aktiviteter.

 

Begge kurser er gennemført.

Følge arbejdet i AMU-netværket

Netværkets formål er at drøfte alle relevante spørgsmål (fagpolitiske såvel som uddannelsespolitiske) af betydning for AMU-området med henblik på gensidig inspiration, koordinering, mv. samt udformning og implementering af Uddannelsesforbundets politik.

AMU-netværket afholder løbende møder blandt andet med henblik på planlægning af en AMU-konference

Netværket kan indgå som sparringspartner i forhold til Uddannelsesforbundets ageren i VEU-rådet og AMU-området generelt

Arbejder blandt med planlægning af AMU-konference.

 

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Afholde møde med en region om året

Formålet med møderne er blandt andet, at E-udvalget kan få regionens budskaber om, hvilke temaer E-udvalget bør behandle, ligesom E-udvalget kan formidle sine budskaber til regionen.

Der er afholdt møde med Midtregionen den 25. april 2019 og med Sydregionen den 29. oktober.

Emnerne, der drøftes med regionerne, afspejler den aktuelle politiske dagsorden i Uddannelsesforbundet og de forhold, der er væsentlige for regionerne.

Der er afholdt møder Midtregionen og Sydregionen.

Administrere aktivitetspuljen

Aktivitetspuljens midler udmøntes til 4 hovedformål: 

 1. Til støtte efter ansøgning fra foreninger (initiativpuljen)
 2. Støtte til regionsarbejde
 3. Støtte til åbne medlemsmøder
 4. Støtte til AMU-netværket

E-udvalget behandler ansøgninger fra lokalforeninger og prioriterer i øvrigt midlerne i aktivitetspuljen.

Aktivitetspuljen understøtter blandt andet medlemsrettede aktiviteter og det regionale samarbejde.

Det styrker sammenhængskraften samt den politiske formidlings- og udviklingsproces inden for Uddannelsesforbundet.

I 2019 er indkommet en ansøgninger fra hen-holdsvis Nordregionen og lokalforeningerne ved EUC Syd og Rybners

 

Der er afsat midler til regionerne, der løbende anvender deres trækningsret.

 

Der er ikke planlagt åbne medlemsmøder i 2019.

 

P.t. har AMU-netværket ikke anvendt midler fra aktivitetspuljen

Overvåge og forholde sig til udviklingen i AMU-aktiviteten, herunder AMU-programmet

Opgaven løses i vidt omfang gennem AMU-netværket, der formidler og sætter udviklingen inden for AMU på E-udvalgets dagsorden efter behov.

AMU-netværket har afholdt møder, men der har ikke været aktiviteter målrettet TR’ere e.a.

Med afsæt i AMU-netværkets anbefalinger at indstille tiltag inden for AMU-området.

Der er afholdt møder i AMU-netværket, ligesom E-udvalget har drøftet problematikker i forbindelse med, at de private udbydere fylder stadigt mere på området.

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Følge op på OK18 og implementeringen på erhvervsskoleområdet

Hensigten er at sikre, at resultaterne fra OK 18 omsættes til virkelighed på skolerne.

Arbejdstid- og tilrettelæggelse var hovedtemaet på TR-kurset i oktober 2018. Siden har E-udvalget ikke fulgt op på implementeringen af OK 18.

Et væsentligt element i bestræbelserne på at skabe bedst mulige løn- og arbejdsvilkår

Der er ikke direkte fulgt på implementeringen. Medlemsundersøgelsen af arbejdsmiljøet på erhvervsskolerne rummer dog elementer af opfølgning.

Følge arbejdet i videnscentrene

Formålet er at forholde sig til uddannelses- og fagpolitiske konsekvenser af arbejdet i videnscentrene.

Arbejdet i videnscentrene var et tema på TR-kurset i februar.

Et led indsatsen omkring, at TR’erne lokalt er opmærksomme på muligheder og udfordringer i forbindelse med eksempelvis videnscentrene.

Blandt andre på Uddannelsesforbundets foranledning er der udarbejdet en modelaftale mellem UBVA og DEG i forhold til ophavsretten. Link til aftalen

Følge implementeringen af EUD-aftale 2018

Formålet er løbende at forholde sig til, hvorledes EUD-aftalen implementeres på ministerielt niveau og i praksis på skolerne

Sekretariatet orienterer om status på E-udvalgsmøderne.

 

 

Gensidig orientering mellem E-udvalget og lokalforeningerne om, hvorledes de politiske aftaler omsættes i praksis på skolerne.

 

EUD-temadagen 02.09.19 for EUD-lærere har bl.a. en status fra ministeriet og udvalgte initiativer fra EUD-aftalen på dagsordenen.

Der er løbende blevet orienteret om implementering på E-udvalgsmøder.

 

Uddannelsesforbundet deltager i en række ministerielle arbejdsgrupper i forbindelse med aftalens initiativer. Link til Uddannelsesforbundets høringssvar

 

 

Overveje om organisationen i Uddannelsesforbundet kan udvikles, fx integration af det merkantile område

Løbende fokus på områder som optimering af samarbejdet mellem regioner og E-udvalget, integration af det merkantile område, den organisatoriske håndtering af nye krav via GDPR mv.

E-udvalget har blandt andet arbejdet for at udbyttet af TR-kurserne mere direkte anvendes i regionernes arbejde. Integrationen af det merkantile område og håndteringen af GDPR har været tilbagevendende temaer.

En del af det løbende arbejde med at optimere Uddannelsesforbundets organisation.

Integrationen af det merkantile område var et tema på møderne med begge regioner, ligesom E-udvalget løbende har fået tilbagemeldinger og behov og status i regionerne. På den baggrund var der tilrettelagt et kursus målrettet de merkantile TR’ere på temakurset.

 


 

 

Temaer for E-udvalgets arbejde 2019

 

 

Tema

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Hvervning og organisering

Der er en fortsat nedgang i medlemstallene for foreningsområdet.
Nedgangen på foreningsområdet kan ikke længere alene tilskrives afskedigelser på skolerne. Ligesom at der er behov for hvervning både på det tekniske og det merkantile område.

Hvervning har været et hovedtema på TR-kurserne i 2018.

E-udvalget har opfordret til, at regionerne arbejder videre med emnet.

E-udvalget følger op resultaterne på Tr-seminaret i september.

HB følger og drøfter medlemstallene på hvert HB-møde.

 

Der er af daglige ledelse nedsat to sekretariatsgrupper, der på foreningsområdet der bl.a. skal arbejde videre med de gode erfaringer med hvervning fra FGU.

 

Der tale om en vedvarende proces.

 

Styrkelse af rammerne for det lokale foreningsarbejde og TRs rolle

Temaet blev videreført fra 2018. Blandt områderne, der skulle være i fokus blev nævnt:

·         Samarbejdet ml. TR og AMR

·         Presset på TR-rollen

·         Den vanskelige samtale med medlemmer

E-udvalget har endnu ikke behandlet temaet.

Generelt har Uddannelsesforbundet fokus på TR’ernes rolle og vilkår, der på flere fronter er under pres på en række skoler.

Der iværksat en medlemsundersøgelse af arbejdsmiljøet på skolerne. Her er E-udvalgets forventning, at en del af løsningerne på problemerne vil være et styrket samarbejde mellem TR og AMR.

 

 

 

Tema

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Behov for krisehjælp til TR’ere?

Emnet var til debat i E-udvalget i 2018, hvor spørgsmålet blev sendt videre til regionerne for at få en vurdering af, om der er behov for en ordninger, der sikrer krisehjælp til TR’erne.

Spørgsmålet har været drøftet i regionerne, men der ikke været entydig efterspørgsel efter en krisehjælpsordning.

Et muligt tiltag for at støtte op TR’ernes udfordringer.

Der er ikke taget initiativer i 2019

Persondataforordning

E-udvalget har drøftet, hvilke konsekvenser GDPR har for forbundets sagsbehandling på lokalt og centralt niveau

Der er afholdt et formandsmøde 14.08.19, hvor netop dette emne var på dagsordenen.

En del af de løbende drøftelser af, hvorledes arbejdsdelingen mellem det centrale og lokale niveau optimeres.

Meldingerne på formandsmødet 14.08.19 var på dagsordenen på HB-mødet 20.08.19, her blev der truffet beslutning om placeringen af dataansvaret. Link til materiale om persondata

Udvikling af nye læringsformer gennem kulturforandringer

Temaet havde til hensigt at formidle udkommet af det såkaldte KUSK-projekt, der fokus på nye læringsformer gennem kulturforandringer.

Projektet blev formidlet på TR-kurset i februar 2019

Et bud på, hvorledes læringsformer kan optimeres og udvikles.

Afsluttet. Link til materiale om KUSK-projektet

 

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Undersøgelse af vilkår for lærernes kompetenceudvikling

I 2010 blev det obligatorisk for nyansatte lærere at gennemføre DEP’en. Vi oplever i stigende grad, at vores lærere vilkår i den forbindelse er under pres. Fx vurderes det, at lærerne tildeles færre og færre timer til gennemførelse af uddannelsen.

 

I 2015 blev et kompetenceløft på 10 ECTS-points et krav til alle ”gamle” lærere, der ikke har gennemført en PD.

Elektronisk undersøgelse blandt foreningsformændene, som primært adresserer spørgsmålet om tid til gennemførelse af uddannelserne.

3 grupper af undervisere fra henholdsvis KP og VIA er blevet interviewet. Fokus har været på lærernes rammevilkår, tilrettelæggelsesmodeller samt lærernes udbytte.

 

Fokus på lærerkompetencer, knytter an til målet om kvalitet i erhvervsuddannelserne. Derudover er der fagpolitiske aspekter omkring tilstrækkelig tid til at gennemføre uddannelsen og lærernes oplevelse af, at være klædt på til at løse opgaven.

De foreløbige resultater blev præsenteret på TR-kurset i oktober 2019.

Undersøgelsen fortsætter.

 

Digitalisering

Der kan være mange didaktiske og pædagogiske følgeproblemstillinger, når det kommer til digitalisering af undervisningen.

 

Der bør også rettes en opmærksomhed mod, hvad digitaliseringen betyder for lærernes arbejdsvilkår

Det nye videnscenter for it i undervisningen (CIU) deltager med et oplæg om deres Learning Factories på E-udvalgsseminaret september 2019.

Fyraftensmøder 2019 – Århus, Ålborg, Kolding og Lyngby (gratis for medlemmer)

 

Udvikling af forslag til tværgående politikpapir vedr. digitalisering.

 

Uddannelsesforbundet har tidligere samarbejdet med DEG om den digitale erhvervsskole.

Det afklares, hvilke skoler der deltager i projektet og der gives en orientering om projektet via TR-posten.

 

 

Opgave

 

Baggrund

 

Aktiviteter

Kobling til andre aktiviteter i forbundet

 

Status

Unge og ungdomskultur

Viden omkring unge og ungdomskultur har betydning for arbejdet med at etablere fællesskaber og ungdomsmiljøer på uddannelserne.

 

DCUM er på programmet på E-udvalgsseminaret den 4.-5. september.

 

Sekretariatet har indledt en dialog med DCUM. Formålet er at afdække de fælles interesseflader.

 

Uddannelsesforbundet er medlem af CEFU og følger centrets arbejde.

(DCUM) har lavet en undersøgelse om Mobning og Fællesskaber på EUD - set fra et elevperspektiv.

DCUM har orienteret E-udvalget om undersøgelsen.

E-udvalget har besluttet, at der orienteres via TR-posten og medlemsposten og eventuelt medlemsbladet med henvisning til rapporten samt oplysninger om de lovgivningsmæssige forpligtelser omkring mobning.

 

Derudover formidles debatten til regionerne.

 

Endelig bør det overvejes, om emnet kan danne grundlag for et kursustilbud målrettet medlemmer. Link til materiale fra DCUM

 

Arbejdsmiljøet på skolerne

Mange lærere er pressede. Kan E-udvalget give bud handlingsorienterede initiativer, der kan medvirke til afhjælpe problemerne?

Der er gennemført en medlemsundersøgelse af arbejdsmiljøet på erhvervsskolerne. Med afsæt i undersøgelsen og erfaringerne med professionel kapital er der på TR-kurset i oktober givet en beskrivelse af status, samt forslag til, hvorledes arbejdsmiljøet kan forbedres.

 

Emnet blev behandlet på TR-kurset i oktober med henblik på, at give TR’ere redskaber og dokumentation, som kan anvendes til at sætte emnet på den lokale dagsorden.

 

E-udvalget følger på, om undersøgelsen skal afføde yderligere initiativer.

Aktivitetspuljen

E-udvalget har en aktivitetspulje, hvor foreningerne kan søge støtte til aktiviteter. Puljens midler udmøntes til fire hovedformål:

Der er ikke på forhånd fastlagt bestemte krav til aktiviteternes form og indhold. Det er dog en betingelse, at aktiviteten ligger inden for Uddannelsesforbundets formål, og det ses gerne, at aktiviteterne understøtter Uddannelsesforbundets politiske initiativer


Der kan søges til f.eks.:  

 • Tilskud til medlemsrettede aktiviteter på lokalt og regionalt niveau
 • driftstilskud til små foreninger (behov)
 • aktivitetsbestemte tilskud til enkelte foreninger, udover hvad der opfattes som normal foreningsaktivitet
  • lokale kurser, konferencer, seminarer (formål)
  • støtte til helt nye bestyrelser (behov)
  • støtte til bestyrelser i vanskelige forhandlinger mm. (behov)
  • støtte til lokal organisationsudvikling (formål)
 • tilskud til kursusdeltagelse (behov)
 • tilskud til aktiviteter afholdt af flere foreninger i fællesskab
 • tilskud til aktiviteter, der har til hensigt at styrke samarbejdet med andre organisationer.


Ansøgninger om driftstilskud til små foreninger vurderes ud fra behov for at få tilskud, og hvilke formål og aktiviteter pengene skal bruges til. Medlemstal, antal med tillidsrepræsentantbeskyttelse, lokalt kontingent samt antal uorganiserede kan inddrages i vurderingen.

Ansøgninger om støtte til aktiviteter skal indeholde både en beskrivelse og et budget for aktiviteten.

Ansøgninger til initiativpuljen behandles løbende.

Der anvendes følgende normer for bevillinger fra initiativpuljen:

 1. Som hovedregel ydes der maksimalt støtte til 50 % af eventuelle omkostninger til mad og drikke. Støttebeløbet kan som hovedregel ikke overstige kr. 250 pr. dag pr. deltager.
 2. Der ydes som hovedregel maksimalt støtte til 75 % af eventuelle yderligere omkostninger.
 • En bevilling fra Initiativpuljen vil normalt blive givet som en trækningsret, hvor forbundet betaler dokumenterede udgifter inden for den udmeldte ramme. Efter aktivitetens gennemførelse fremsendes et regnskab.

  Efter afslutningen af aktiviteten skal der ske en kortfattet afrapportering til E-udvalget.

  Udfyld ansøgningsskema

Der udmeldes årligt en trækningsret til regionerne.

Forbundet yder et tilskud på max. 770 kr. pr. fremmødt deltager til åbne medlemsmøder, der tilrettelægges som et todages arrangement med en enkelt overnatning, og max. 385 kr. pr. dagmøde.

Der ydes årligt op til kr. 30.000 i støtte til AMU-netværket.

Hovedbestyrelsen har fastlagt en politik for valg af kursussteder til kurser, møder o. lign. Politikken gælder for alle niveauer i forbundet. Dvs. at regioner og foreninger fremover bør vælge kursussteder inden for rammerne af forbundets politik.

Ved valg af kursussteder skal alle 3 følgende kriterier være opfyldt:

 1. Kursusstedet må ikke være ejet af et af de gule forbund. Kursusstedet må heller ikke være ejet af forbund, der driver aktiv strandhugst af medlemmer inden for andre forbunds forhandlings-/faglige område. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at det i dag kun er Lederne, der ejer Ledernes Konferencecenter, der tilhører sidstnævnte kategori af forbund.
 2. Kursusstedet skal have indgået overenskomst for personalet med det forhandlings-berettigede forbund inden for området. Det kan anbefales at tjekke på 3F’s hjemmeside, om et kursussted (hoteller og restaurationer) har overenskomst med 3F
 3. Forbundet må ikke have kendskab til elevsager for det pågældende kursussted.

Åbne medlemsmøder

Foreningerne i region Midt-Nord, Syd og Sjælland afholder hvert andet år åbne medlemsmøder.

Vedtægter for lærerforeningerne

Hovedbestyrelsen fastsætter en rammevedtægt for foreningerne. Inden for denne fastsætter foreningerne selv deres egne vedtægter.

Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger

Forbundets arrangementer på dit område

+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"EUD og AMU" ) 
+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"EUD og AMU" ) 
 • Forbundets møder
 • Kurser og konferencer
 • Møder
 • TR-uddannelse