Poul-Henning Laursen

Formand

Mob: 40 26 73 30

Peter Ølgaard

Næstformand

Mob: 61 86 05 66

Finn Klarskov S. Jensen

Sekretær

Tlf: 56 52 94 42

Mob: 23 74 09 77

Jan Theis Møller

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 32 51 92 12

Mob: 26 73 13 00

Bent Olsen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 21 43 23 01

Jørgen Andersen

Suppleant

Mob: 24 61 40 71

Rejsetilbud

Vi kan nu atter tilbyde en spændende tur til Færøerne den 7. – 11. august 2023.
De der ikke var så heldige at komme med på turen i 2020, har fortrinsret!

Læs mere her

Hvert år inviteres medlemmer af DTL Seniorer med ledsager på to gratis skolebesøg 

Årets første skolebesøg finder sted mandag den 8. maj kl. 10 – 13.30 på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten.

Læs mere her

Efter opfordring fra generalforsamlingen i 2019 planlagde bestyrelsen en række kulturelle arrangementer, rejser og besøg seværdige steder, hvor der til forskel fra skolebesøgene ville blive opkrævet deltagerbetaling, så de økonomisk kunne hvile i sig selv.

Med undtagelse af en vellykket rejse til Færøerne i august 2020 lod disse sig desværre ikke gennemføre på grund af corona-pandemien.

Nu kan vi imidlertid komme i gang igen og starter onsdag den 16. november 2022 kl. 9 – 11 med en
rundvisning på Det kongelige Teater i København.
Pris: 180,- kr. pr. person (inkl. kaffe efter rundvisningen). Tilmeldingsfrist 9. november.

Læs mere her  

1. Foreningens navn er:

DTL Seniorer.

2. Foreningens formål er:

 • at virke til bevarelse af tilknytningsforholdet til Uddannelsesforbundet som DTL Senior ved direkte overførsel fra det bestående medlemsforhold efter fratræden fra aktiv tjeneste.
 • at bevare kontakten med skolernes lokalforeninger og ledelser.
 • at arrangere sammenkomster for hele foreningen og eventuelt også i regionerne, for som Senior at kunne bevare kontakten med de aktive kolleger.
 • at arbejde for at sikre Seniorernes økonomiske forhold, gennem tilslutning til for-handlingsberettigede organisationer.

3. Adgang til optagelse

Adgang til optagelse har alle Uddannelsesforbundets medlemmer, der afskediges med pension.

Endvidere har enker/enkemænd ved et medlems død ret til medlemskab. Uden stemmeret.

4. Kontingentet

Kontingentet til foreningen fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen og opkræves af Uddannelsesforbundet for et kvartal ad gangen.

Revisionen reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn, når han/hun finder det ønskeligt.

Foreningens midler skal være placeret i anerkendte pengeinstitutter (bank, kreditforening) og kan kun hæves af de to tegningsberettigede medlemmer, formanden og kassereren, hver for sig.

Til den daglige drift råder kassereren over et beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Som medlem modtages fortsat Uddannelsesforbundets medlemsblad ligesom eventuelt forekommende aktuelle anliggender vedrørende pension o.l. vil blive sendt til medlemmerne.

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling, der indvarsles af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, skal afholdes hvert år i april eller juli kvartal.

Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, med mindre formanden eller to medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Personvalg med mere end en kandidat afgøres altid ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden, der udsendes sammen med indkaldelsen, eventuelt i Uddannelsesforbundets medlemsblad, skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 • Godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Bestyrelsesvalg.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år.

Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger endvidere tre bestyrelsessuppleanter.

Valgperioden for suppleanter er et år.

Generalforsamlingen vælger herudover en revisor, der vælges for 2 år, samt en revisorsuppleant, der vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

7. Formanden

Formanden leder foreningens virksomhed og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt motiverer begæring herom.

Under formandens eventuelle fravær overgår pligter og rettigheder til næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heriblandt skal formand eller næstformand være den ene.

8. Sekretæren

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol og bistår i øvrigt formanden med ud-førelse af skriftlige arbejder.

9. Ændringer i vedtægterne

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Ved ophævelse af foreningen skal foreningens arkivmateriale tilfalde ”Uddannelsesforbundets - Seniorer”, ligesom foreningens midler tilfalder ”Uddannelsesforbundets – Seniorer” med de klausuler der måtte blive besluttet på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Odense den. 21. maj 1981, senere ændret på generalforsamling i København 27. juni 1995. Ændret på generalforsamling i Herning den. 23. juni 2004. Navneændring fra DTL’s Pensionistgruppe af 1981 til DTL Seniorer vedtaget på generalforsamling i Holstebro den. 20. juni 2007. Ændret på generalforsamling i Sønderborg den 25. juni 2008. Ændret på generalforsamling i Esbjerg den 3. juli 2019