Beslutning om honorarer og fratrædelsesordninger for hovedbestyrelsen:

Kongressen traf i 2020 følgende beslutning 

Formandens honorar sættes til statens skalatrin 51 samt et tillæg på 307.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31.03.2012)

Næstformandens honorar sættes til 90 procent af formandens honorar. 

Honorar til øvrige HB-medlemmer sættes til 10 procent af næstformandens honorar.

Honorarerne er pensionsgivende med den højeste pensionsprocent inden for forbundets område, pt. 18 procent.

Honorarer og lignende, der oppebæres for funktioner, der er erhvervet i direkte forlængelse af HB-medlemmets honorarbærende funktion i forbundet, modregnes i de honorarer, der oppebæres i forbundet.

Såfremt formanden og næstformanden oppebærer sædvanlig løn fra deres lærerstillinger, modreg­nes lønnen i honoraret.

Ovenstående satser for honorarer træder i kraft pr. 1. december 2020.

Kongressen traf i 2020 følgende beslutning


De nuværende ordninger fastholdes. Dvs.:

Baggrund

Med henblik på dels at sikre et uændret indkomstniveau i en periode efter fratræden dels at sikre rimelige planlægningsmuligheder i forbindelse med tilbagevenden til den stilling, man er frikøbt fra, fastsættes følgende.

Formand og næstformand

Ved fratræden fortsætter frikøb og honorar i tre måneder til udgangen af en måned.

Vælger den fratrådte at komme i lønnet beskæftigelse på et tidligere tidspunkt, bortfalder frikøbet, og der ydes udligningstillæg (forskelsløn) i stedet for honorar.

Efter at frikøbet er ophørt, yder forbundet i en nærmere afgrænset periode, jf. nedenfor, et udlig­ningstillæg, der sikrer samme indtægtsniveau som under valgperioden.

(Dette gælder også, hvis den fratrådte formand/næstformand vælges som almindeligt HB-medlem eller går på efterløn eller pension).

Udligningstillægget ydes i én måned for hvert år ud over det første, hvor pågældende har været valgt og frikøbt på fuld tid. Udligningstillægget kan dog højst ydes i 12 måneder.

Som overgangsordning medregnes umiddelbart forudgående frikøb på fuld tid i DPL, DTL og LVU.

Øvrige HB-medlemmer

Fratræder et HB-medlem, har den pågældende ret til tre måneders fortsat frikøb og honorar på hidtidigt niveau. 

Frikøbet kan placeres i umiddelbar forlængelse af HB-hvervet eller fordeles over en periode på højst to år.

HB har desuden besluttet følgende:

 

Procent

Dage

Varig ordning

 

 

Formand

100

220*

Næstformand

100

220

Øvrige HB-medlemmer

35

77

Tillæg til HB-medlemmer, der også er sektionsformænd

 

 

1 – 300 sektionsmedlemmer

0**

0**

301 – 550 sektionsmedlemmer

5

11

551 – 850 sektionsmedlemmer

10

22

851 – 1150 sektionsmedlemmer

15

33

1151 – 1500 sektionsmedlemmer

20

44

Frikøb af sektionsformænd, der ikke er HB-medlemmer

 

 

1 – 300 sektionsmedlemmer

15**

33**

301 – 550 sektionsmedlemmer

20

44

551 – 850 sektionsmedlemmer

25

55

851 – 1150 sektionsmedlemmer

30

66

1151 – 1500 sektionsmedlemmer

35

77

 

*      Det forudsættes, at et arbejdsår består af 220 arbejdsdage. 

**    HB har i 2017 besluttet, at hvis en sektion over en periode på 2 år har under 300 medlemmer, så skal HB vurdere, hvorvidt der skal tages initiativ til nedlæggelse og overførsel af sektionen til en anden sektion, eller om der skal tages andre initiativer. De 2 år regnes fra den førstkommende ordinære generalforsamling (første gang i 2017), hvor der er under 300 medlemmer. 

Hvor man har mulighed for tjenestefrihed iht. 81-cirkulæret, fragår disse dage i frikøbet. 

Jf. tidligere beslutning i fusionsudvalget fastsættes sektionsformændenes frikøb på grundlag af medlemstallet d. 1. maj i valgåret. 

Det betyder, at frikøbet for kalenderårene 2021, 2022 og 2023 fastsættes på grundlag af medlemstallet d. 1. maj 2020, da valgåret er 2020.