Beslutning om honorarer og fratrædelsesordninger for hovedbestyrelsen:

Kongressen traf i 2017 følgende beslutning:

Det nuværende niveau fastholdes. Konkret fastsættes formandens honorar til statens skalatrin 51 samt et tillæg på 250.000 kroner årligt (grundbeløb pr. 01.10.1997). Da fusionsgrundlaget blev udarbejdet i 2007, svarede denne løn med tillæg til ”mindst lønniveauet for direktørerne på de store erhvervsskoler”. 

Næstformandens honorar sættes til 90 pct. af formandens. Honorar til øvrige HB-medlemmer sættes til 10 pct. af formandens.

Honorarerne er pensionsgivende med den højeste pensionsprocent inden for forbundets område, pt. 18 pct. 

Honorarer og lignende, som oppebæres for funktioner, der er erhvervet i direkte forlængelse af HB-medlemmets honorarbærende funktion i forbundet, modregnes i de honorarer, der oppebæres i forbundet.

Hvis formanden og næstformanden får sædvanlig løn fra deres lærerstillinger, modregnes lønnen i honoraret.

Kongressen traf i 2017 følgende beslutning:

Med henblik på dels at sikre et uændret indkomstniveau i en periode efter fratræden, dels at sikre rimelige muligheder for at planlægge en evt. tilbagevenden til den stilling, man er frikøbt fra, fastsættes følgende:

For formand og næstformand gælder:

Ved fratrædelse fortsætter frikøb og honorar i tre måneder til udgangen af en måned.

Vælger den fratrådte at komme i lønnet beskæftigelse på et tidligere tidspunkt, bortfalder frikøbet, og der ydes udligningstillæg (det vil sige differencen mellem honorar og løn) i stedet for honoraret.

Efter at frikøbet er ophørt, yder forbundet i en nærmere afgrænset periode, jf. nedenfor, et udligningstillæg, der sikrer samme indtægtsniveau som under valgperioden.

(Dette gælder også, hvis den fratrådte formand/næstformand vælges som almindeligt HB-medlem eller går på efterløn eller pension).

Udligningstillægget ydes i én måned for hvert år ud over det første, hvor pågældende har været valgt og frikøbt på fuld tid. Udligningstillægget kan dog højst ydes i 12 måneder.

Som overgangsordning medregnes umiddelbart forudgående frikøb på fuld tid i DPL, DTL og LVU.

For øvrige HB-medlemmer gælder:

Fratræder et HB-medlem, har den pågældende ret til tre måneders fortsat frikøb og honorar på hidtidigt niveau.

Frikøbet kan placeres i umiddelbar forlængelse af HB-hvervet eller fordeles over en periode på højst to år.

HB har desuden besluttet følgende:

Frikøbets omfang er:

  Procent Dage

Varig ordning

 

 

Formand

100

220*

Næstformand

100

220

Øvrige HB-medlemmer

40

88

Tillæg til HB-medlemmer, der også er sektionsformænd

   

1 – 300 sektionsmedlemmer1 – 300 sektionsmedlemmer

 0

301 – 600 sektionsmedlemmer  5 11
 601 – 900 sektionsmedlemmer  10 22
901 – 1.200 sektionsmedlemmer 15 33
1.201 – 1.500 sektionsmedlemmer  20 44
     
Frikøb af sektionsformænd, der ikke er HB-medlemmer    
1 – 300 sektionsmedlemmer 15 33
301 – 600 sektionsmedlemmer 20 44
601 – 900 sektionsmedlemmer 25 55
901 – 1.200 sektionsmedlemmer 30 66
1.201 – 1.500 sektionsmedlemmer 35 77

*Det forudsættes, at et arbejdsår består af 220 arbejdsdage.

Hvis man har mulighed for tjenestefrihed iht. 81-cirkulæret, trækkes disse dage fra i frikøbet.

Jf. tidligere beslutning i fusionsudvalget fastsættes sektionsformændenes frikøb på grundlag af medlemstallet den 1. maj i valgåret.

Det betyder, at frikøbet for kalenderårene 2018, 2019 og 2020 fastsættes på grundlag af medlemstallet den 1. maj 2017, da valgåret er 2017.