Baggrund

Uddannelsesforbundet er en meget kompleks organisation. Vi er karakteriseret ved at organi­sere medlemmer ansat på forskellige vilkår og ansat indenfor en række forskellige uddannel­ses- og vejledningsområder. Det betyder, at Uddannelsesforbundets opgaver er mangeartede og varierede, idet forskellige og både små og større medlemsgruppers interesser skal vareta­ges. 

Desuden er Uddannelsesforbundets organisation kompleks med både sektioner og foreninger, og Uddannelsesforbundets demokrati skal dække og fungere tilfredsstillende i forhold til varia­tionen af hensyn til de organisatoriske, historiske og demokratiske krav og forventninger. 

Denne organisatoriske, uddannelsespolitiske og vilkårsmæssige kompleksitet indebærer, at en stor del af Uddannelsesforbundets ressourcer er bundet i driften af varetagelsen af medlem­mernes fagpolitiske, demokratiske og uddannelsespolitiske interesser. 

Kompleksiteten er samtidig Uddannelsesforbundets styrke, idet den både uddannelsespolitisk og i relation til OK- og andre vilkårsforhandlinger giver forbundet en særlig troværdighed – vi repræsenterer medlemmer med forskellige vilkår og forskellige uddannelsespolitiske interes­ser, så vi taler ud fra en stor helheds interesser inden for ungdoms- og voksenuddannelse. 

Formål 

 1. Uddannelsesforbundets overordnede formål er at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår og at varetage deres økonomiske og tjenstlige interesser. 

Uddannelsesforbundet vil efterleve formålet via:

 • Grundig forberedelse af OK-indgåelse (opsamling af medlemskrav og samarbejde med organisationer med direkte relevans for medlemmernes OK-forhold),
 • Gennemførsel af OK-indgåelse og OK-dækning,
 • Medlemsrådgivning og rådgivning af Trer i relation til deres medlemssager samt
 • Behandling af medlemssager, fx afskeds- og sygesager – sager som for den enkelte har kæmpe vigtighed og skaber retssikkerhed, og bag hvilke der ofte gemmer sig seriøse forhold og skæbner. 
 • Arbejde for et godt arbejdsmiljø på vores områder. 

Uddannelsesforbundet vil

 • Fortsat uddanne nye Trer,
 • Revidere TR-uddannelsen, så den lever op til de nye krav, som den netop indgåede kommunale aftale og formodentlig snarlige lignende aftale på det statslige og private område stiller til Trerne og
 • Gennemføre et uddannelsesforløb for de hidtidige Trer, så de er klædt på til den nye kommunale og forventede nye statslige og private aftale og i øvrigt sikre tilbud til løbende opkvalificering generelt 

Uddannelsesforbundet vil orientere og vejlede AMR’ere via orientering om nyheder, relevante opslag på hjemmesiden og via kursusaktivitet. 

Desuden vil Uddannelsesforbundet fortsat opdatere hjemmesiden, således at den kan fungere som et godt og relevant opslagsværk for medlemmer og Trer vedr. medlemmernes vilkår og med værktøjer og vejledninger til Trerne i relation til forhandling og organisering. 

Uddannelsesforbundet vil fortsat orientere Trer om nyheder i relation til deres TR-funktion og medlemmer om vilkårsændringer, politiske udmeldinger og relevante arrangementer. 

 1. Uddannelsesforbundets overordnede formål er desuden at varetage medlemmernes pædagogiske interesser – via udvikling af uddannelser, undervisning, vejledning og beskæftigelsesområdet – en udvikling som sikrer almene og erhvervsrettede uddannel­sesmuligheder af høj kvalitet for alle unge og voksne. 

Uddannelsesforbundet vil efterleve formålet ved at øve indflydelse på

 • Den politiske lovgivning og på uddannelsesbekendtgørelser og

 • Medlemmernes efter- og videreuddannelsesmuligheder 

Desuden vil Uddannelsesforbundet stedse foretage en strategisk vurdering af mulighederne for politisk påvirkning i forhold til vores uddannelses- og vejledningsområder – hvornår er et af forbundets uddannelses- eller vejledningsområder i en udviklings- eller forandringssituation, hvor Uddannelsesforbundets påvirkning kan gøre en forskel, og hvor det giver mening at kaste Uddannelsesforbundets ressourcer ind. 

 1. Uddannelsesforbundets formål er endvidere, at Uddannelsesforbundet som organisation er så stærk som muligt – i antal og i indre styrke. 

Uddannelsesforbundets organisatoriske demokrati skal fastholdes i henhold til de af kongres­sen besluttede vedtægter. Desuden skal demokratiet fungere via udvalget for de erhvervsret­tede uddannelser og sektionsbestyrelserne – disse organer, deres arbejde og aktiviteter skal bidrage til og styrke sammenhængen mellem det lokale medlemsfællesskab og Uddannelses­forbundet centralt (Hovedbestyrelsen). 

Uddannelsesforbundet vil styrke medlemsdemokratiet og oplevelsen af fællesskab i Uddannel­sesforbundet lokalt og centralt. Medlemsdemokrati og oplevelsen af fællesskab er væsentlig for organisering og mobilisering, og dette er betinget af lokalt medlemsdemokrati og -engage­ment. Lokalt er det væsentligste for organisering face-to-face-kontakten, og at det enkelte medlem mødes i sin dagligdag og får taget hånd om sine dagligdagsproblemer.

Oplevelsen af fællesskab i Uddannelsesforbundet skal desuden understøttes af fora og arran­gementer, hvor medlemmerne har mulighed for at møde og drøfte med Uddannelsesforbun­dets valgte politikere. 

Demokratisk sikkerhed og retssikkerhed

Som nævnt indledningsvis er Uddannelsesforbundet en meget kompleks organisation, hvor en stor del af Uddannelsesforbundets ressourcer bruges til varetagelse af medlemmernes fagpolitiske, demokratiske og uddannelsespolitiske interesser. Derfor skal Uddannelsesforbundet til en hver tid sikre den mest optimale drift af de bagvedliggende og ikke medlemsnære funktioner for at sikre flest mulige ressourcer af:

 • Medlemmernes retssikkerhed i relation til deres medlemskab og sagsbehandling,
 • Gennemførsel af forbundets demokratiske processer i henhold til forbundets vedtægter,
 • At økonomien styres i henhold til de kongresbesluttede vedtægter og i henhold til andre af Uddannelsesforbundets politiske organers beslutninger
 • At alle opgaveløsninger sker i henhold til persondatabeskyttelsesreglerne. 

Uddannelsesforbundets drift skal endvidere ske ved hjælp af opdaterede IT-løsninger.