Ny reform af AVU

VUC har været gennem store forandringer siden AVU-reformen i 2008. Den virkelighed, som AVU-reformen blev født ind i, har udviklet sig markant på en række grundlæggende parametre. VUC er i dag i meget høj grad de unges og voksnes ”last chance” for at få en kompetencegivende uddannelse. Diversiteten i kursisternes faglige, sociale og personlige forudsætninger er så stor, at den er vanskelig at rumme inden for AVU-bekendtgørelsens mål og rammer. Der er behov for yderligere fleksibilitet, fx ved at gøre de introducerende forløb mere fleksible. AVU-reformens intentioner og visioner hænger ikke sammen med den virkelighed/den daglige praksis, som VUC’erne befinder sig i. Derfor er tiden inde til enten en justering eller en ny reform af AVU.

Revision af fagbekendtgørelsen

Hvis flere kursister skal gennemføre AVU og fortsætte i videre uddannelse på fx HF eller EUD, kræver det en revision af fagbekendtgørelserne, da kursisternes faglige indgangsniveau ofte er lavere end bekendtgørelsen forudsætter. Derfor vil Uddannelsesforbundet bl.a. foreslå et indgangsniveau, der kommer før basis.

Lige vilkår for alle

De tosprogede er særligt udfordret på AVU. På nogle VUC’er er ca. 50 pct. af alle AVU-kursisterne tosprogede. AVU er for mange af kursisterne første skridt i forhold til at få en ungdomsuddannelse. Mange har gjort forsøget tidligere, men er faldet fra af såvel faglige som sociale og personlige grunde. Det er derfor vigtigt, at de tosprogede kursister har samme vilkår i forhold til hjælpemidler ved aflæggelse af de skriftlige prøver i dansk som andetsprog, som kursister der aflægger skriftlig prøve i dansk.

EUD-forberedende forløb

I forbindelse med reformen af EUD har VUC fået en ny opgave, EUD-forberedende forløb. Det primære formål er undervisning i dansk og matematik med henblik på, at kursisterne som minimum opnår karakteren 02, hvilket er en forudsætning for at kunne søge optagelse på EUD. (Andre indgange til EUD[1])

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overgangskrav[2], der knytter sig til de enkelte uddannelser på EUD, ofte kan være så høje, at det er vanskeligt for kursisterne at nå dem på 20 uger. Det er derfor væsentligt at have øje for, at det er altafgørende for kursisternes gennemførelse, at de har et så solidt fundament, at de fagligt kan klare overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Dette skal ikke mindst ses i lyset af SU- og EUD-reformernes begrænsninger i forhold til antallet af mulige påbegyndte forløb.

Arbejdet med den faglige læsning har stor betydning i alle fag, men særligt i matematik, der sammen med dansk har betydning for deltagernes muligheder for at kunne søge optagelse på EUD, er der store udfordringer for kursisterne – ikke mindst for kursister med et andet modersmål end dansk. Det vil derfor efter Uddannelsesforbundets vurdering forbedre det faglige fundament og sikre et fagligt løft, hvis også matematik skræddersys til denne gruppe.

Forslag til revision af AVU-lov og –bekendtgørelse

  • Introducerende forløb bliver mere fleksible med hensyn til timetal, regler for deltagelse og indhold. Det skal være muligt at tilbyde forberedende forløb, hvor fokus er på at gøre kursisterne uddannelsesparate.
  • Et nyt indgangsniveau, der er lavere end basis, samt basisniveau i samfundsfag og naturvidenskab.
  • Niveauerne basis, F og E bør kunne afsluttes med en prøve (intern eller ekstern) med karakterer, så der ikke opstår usikkerhed hos aftagerinstitutionerne om AVU-niveauernes valør.
  • Kernefagsrækken skal suppleres fx med fagene idræt og samarbejde og kommunikation samt andre praktiske/musiske fag.
  • Kursisterne på dansk som andet sprog skal have mulighed for – ud over ordbog - at medbringe egne notater og andre eksamensrelevante materialer fx analyseskemaer og genrebeskrivelser til brug ved den skriftlig prøve på DSA D-niveau, så de ikke forskelsbehandles i forhold til kursister på Dansk D.
  • Det anvendelsesorienterede aspekt i AVU-undervisningen udvides.
  • Der skabes mulighed for at tilbyde ”matematik som andet sprog” (for kursister med dansk som andet sprog).

 ------------------------

[1] Det er også muligt at blive optaget på EUD, hvis man fx har bestået FVU dansk, 4; DSA på AVU; prøve i dansk 3, studieprøven; matematik FVU 2; har en uddannelsesaftale; ny mesterlære; den anvendelsesorienterede prøve.

[2]Krav til karakterer, kompetencer og færdigheder ved overgang fra grundforløb 2 til hovedforløbet.