Kære I, der indgik PSO-aftalen

Jeg kan forstå, at I i forbindelse med PSO-aftalen har besluttet at ændre kvalifikationskravene til de lærere, der skal undervise flygtninge og indvandrere i dansk som andetsprog. Det er jeg stærkt forundret over.

  1. Den nugældende masteruddannelse (DAV) til disse lærere blev indført i forbindelse med den nye danskuddannelseslov. Den har givet et kæmpe kvalitetsløft i undervisningen.
  2. Lærerne tager uddannelsen i deres fritid, da det ikke er en del af ansættelsen. I nogle tilfælde betaler sprogcenteret dele eller hele deltagergebyret på 35.000 kr. 
  3. Den læreruddannelse, I i PSO-aftalen lægger op til, vil koste ca. 45.000 kr. (tre moduler af 15.000 kr.) i deltagerbetaling - altså ca. 33 procent mere end den nuværende.
  4. Kursisterne på de hold, som lærerne på sprogcentrene skal undervise, er en yderst sammensat gruppe, både hvad angår sprogligt niveau, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund og medbragte psykologiske problemer og traumer. Det kræver meget af lærernes viden om det danske sprogs konstruktion og anvendelse, og om danske kulturelle og samfundsmæssige forhold. Det kræver også en solid viden om de kulturelle og samfundsmæssige forskelle mellem Danmark og en lang række lande, hvorfra flygtningene og indvandrerne kommer. Er denne viden ikke på plads og i anvendelse, kan undervisningen i værste fald forværre traumer, i bedste fald spilde de pågældendes undervisningskvote.
  5. Den øgede konkurrenceudsættelse af danskundervisningen til flygtninge og indvandrere, som for øjeblikket sker i kommunerne, betyder, at behovet for veluddannede lærere styrkes yderligere, da der stilles store krav til flygtninge og indvandreres læring i løbet af et mere og mere begrænset timetal. Det kræver topkvalificerede lærere at nå målet på så kort tid.
  6. Virksomhederne, som senere skal ansætte flygtninge og indvandrere, tilkendegiver, at et godt dansk sprog er forudsætning for ansættelse. Samtidig viser historikken, at varig tilknytning til arbejdsmarkedet kun opnås gennem et veludviklet sprog. Da det politiske ønske endvidere er, at netop arbejdsmarkedet skal være omdrejningspunktet for en vellykket integration, er danskuddannelsens kvalitet altså helt afgørende.

Samlet set er jeg rystet over, at I træffer en beslutning om at sænke lærernes uddannelsesniveau. Det vil virke diskvalificerende for undervisningen og dermed ikke medvirke til en styrket integration. Da det ydermere ikke frigør ressourcer, men reelt medfører ekstraomkostninger i kursusgebyrer, er der absolut intet, der taler for en sådan ændring.

Jeg håber, I vil revurdere netop denne beslutning.  


Mange hilsner

Hanne Pontoppidan