Regeringen og Radikale Venstre, SF, Enhedslisten samt Alternativet indgik den 2. december 2019 en aftale om finansloven for 2020 (FL2020). Finansloven forventes vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 18.-19. december.

Højdepunkter i aftalen 

  • Deltagerbetalingen for danskuddannelse bliver fjernet fra juli 2020
  • Omprioriteringsbidraget annulleres fuldstændigt
  • Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelser videreføres

Finanslovsaftalen baserer sig på regeringens oprindelige finanslovsforslag med en række væsentlige ændringer.

Man er enige om at afskaffe deltagerbetaling for deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. (såkaldte S-kursister). Således afskaffes den nuværende faste deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul, så danskuddannelse bliver gratis fra 1. juli 2020. Desuden forhøjes depositummet for deltagelse i danskundervisning fastholdes og fra i dag 1.250 kr. pr. modul til 2.000 kr., samtidigt skærpes reglerne om tilbagebetaling af depositum, så uberettiget fravær medfører, at tilbagebetalingen af depositum nedsættes. Der afsættes en ramme på i alt 75 mio. kr. i 2020 og 145 mio. kr. årligt fra 2021 til at afskaffe deltagerbetalingen.

Det er meget fint og fornuftigt at deltagerbetalingen afskaffes, men det kan vise sig at blive et stort problemfor de i forvejen økonomisk pressede sprogcentre, at det først er fra 1. juli at uddannelsen igen bliver gebyrfri; ”venteperioden” kan betyde et voldsomt aktivitetsfald i første ½år af 2020.

Endvidere skal det understreges, at bliver der indført skærpede regler for tilbagebetaling af depositum, må det forudsætte korrekt og meningsfuld fraværsregistrering.

Puljen til ”efteruddannelse af personale på sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse på godt 3 mio. kr. årligt”, der udløb på FFL2020, er med finanslovsaftalen kommet tilbage og forlænget midlertidigt for 2020 med 3,4 mio. kr. til ”efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og andre udbydere af danskundervisning”.

I aftalen er den såkaldte integrationsgrunduddannelse (danskuddannelse blev med aftalen om videreførelse af IGU’en i foråret 2019 et centralt element i ordningen) udvidet, således at ordningen også kan omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har opholdt sig i Danmark i 5 til 10 år, eller som er 40 år eller derover (IGU+). Ordningen er baseret på trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter, og ændringer i ordningen vil derfor skulle aftales med parterne. Det er regeringens hensigt, at udvidelsen kan træde i kraft 1. januar 2021 og gælde, indtil ordningen udløber i medio 2022. Der afsættes en reserve på 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.           

Der blev desuden aftalt et ekstra kvalitetsløft af ungdomsuddannelserne. Aftalepartierne afsatte 7 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en yderligere forhøjelse af kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne. Tilsvarende afsættes 21 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til et særtilskud til almengymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte uddannelsernes kvalitet. Desuden afsættes der 2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til et særstilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser. Bevillingerne udmøntes efter aktivitet. Der afsættes samlet set 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.

VUC er ikke nævnte i selve aftalen, men undervisningsministeriet har bekræftet at den ”redningskrans” som blev kastet ud med FFL2020 på 50 mio. kr. samlet fra 2020-2023 til at understøtte lukningstruede VUC-afdelinger, er afsat på FL2020.

Endeligt er det værd at fremhæve at det såkaldte statslige omprioriteringsbidrag på 2 %, der blev indført på FL2016, annulleres fra 2020 og med finanslovsaftalen også for kulturministeriets området.

Annulleringen af omprioriteringsbidraget betyder, at uddannelsesbudgetterne ikke - som budgetteret på FL2019 - beskæres med 700 mio. kr. i 2020, men fastholdes på niveauet for 2019. Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er et vigtigt første skridt mod genopretning af uddannelserne. Men de midler, som er sparet siden omprioriteringsbidraget indførtes i 2016, skal tilbageføres, hvis kvaliteten i uddannelserne skal kunne løftes.