SAGEN KORT

 • Regeringen nedsatte i januar 2016 en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelserne.
 • Ekspertgruppen med Rektor for Professionshøjskolen Stefan Hermann i spidsen skal komme med forslag til gennemgribende ændringer af området - det vil sige produktionsskoler, kku, daghøjskoler, TAMU, stu, egu, avu og fvu.
 • Ekspertgruppen har løbende bestilt rapporter og undersøgelser om de forberedende tilbud. Rapporterne udkom 10. februar.
 • Tirsdag den 28. februar 2017 offentliggjorde ekspertgruppen sine anbefalinger.
 • Regeringen præsenterede 10. maj 2017 reformudspillet "Tro på dig selv - det gør vi".
 • Regeringen er i gang med forhandlingerne om en aftale, og der forhandles videre efter sommerferien.

Målgruppen er alle unge under 25, som ikke er i job og heller ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Den nye uddannelse erstatter følgende eksisterende tilbud til målgruppen:

 • Produktionsskole
 • Almen voksenundervisning (AVU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Fem principper

Uddannelsen bygger på fem principper:

 1. Progression:
 2. Kompetencer i dansk og matematik
 3. Praksisnær undervisning:
 4. Holdfællesskab:
 5. Udvikling af personlige og sociale kompetencer: De unge skal både udvikle personlige og sociale kompetencer sammen med deres faglige kompetencer.

Tre spor

Regeringen foreslår, at uddannelsen får tre spor:

 • Almen grunduddannelse målrettet unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf. Undervisning består af almene fag, men med udgangspunkt i konkrete og virkelighedsnære situationer og omfatter desuden helhedsorienteret projektundervisning.
 • Erhvervsgrunduddannelsen målrettet unge, der først og fremmest ønsker beskæftigelse og eventuelt efterfølgende at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Sporet består af virksomhedspraktik og skoleundervisning og skal give de unge kendskab til arbejdsfunktioner og sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Produktionsgrunduddannelsen primært målrettet unge, som har en praktisk læringstilgang, men som kan være uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisningen er det pædagogiske udgangspunkt med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser. I undervisningen integrereres undervisning i dansk, dansk for tosprogede, matematik og it i tæt relation til værkstedsundervisningen.

Reformudspil

Tro på dig selv, det gør vi

 • Der bør være en tidlig indsats i udskolingen, som skal skabe afsæt for et sammenhængende videre forløb efter grundskolens afslutning via individuelle uddannelsesplaner.
 • Der bør etableres en kommunal ungeindsats, der samler vejlednings- og støttefunktioner.
 • Uddannelsesparathedsvurderingen bør i højere grad fungere som en statussamtale, der skitserer og igangsætter et forløb med en handleplan og en proces, der gælder for resten af udskolingsforløbet.
 • For at styrke sammenhængen og den samlede kvalitet i de forberedende uddannelser, der findes i dag, bør der ske en nyordning af regler og tilbud gennem etablering af en samlet forberedende uddannelse.
 • I det nye tilbud bør de gode praksisser, som findes i de eksisterende tilbud, videreføres, hvilket indebærer en øget inddragelse af erhvervslivet i de unges uddannelsesforløb.
 • Der bør laves en samlet model for ansvar, finansiering og styring for det forberedende område, der bygger på kommunalt myndighedsansvar, statsligt styringsansvar baseret på statsligt selvejende institutioner for forberedende uddannelse og med betydelig kommunal medfinansiering.

Kilde: Bedre veje til en ungdomsuddannelse - anbefalinger til regeringen

Rapporter:

Bedre veje til en ungdomsuddannelse – anbefalinger til regeringen (pdf)

Bedre veje til en ungdomsuddannelse – opsummering af anbefalingsområder til regeringen (pdf)

UDDANNELSESFORBUNDET MENER

Forankringen af den nye Forberedende Grunduddannelse er den væsentligste faktor for, om politikernes ambitioner om at få flere unge i uddannelse, bliver en succes.
I reformudspillet foreslår regeringen, at kommunerne skal have ansvaret for den nye forberedende uddannelse. Det er Uddannelsesforbundet komplet uforstående overfor. Hvorfor kører videre med samme ansvarshavende, når de hidtil ikke har løst opgaven tilfredsstillende?
Uddannelsesforbundet har hele tiden og vil fortsat arbejde for, at hele området skal forankres i staten, ligesom ekspertudvalget har peget på. De unge er bedst tjent med en statslig forankring, hvor uddannelsen bliver etableret med statsligt selveje og med et statsligt taxameter og tilsyn.

Vi mener, at der er behov for en bred vifte af forberedende tilbud, så alle unge med hver deres faglige og sociale bagage får netop det tilbud, der passer til den enkelte. Vi ved, at det er afgørende at anerkende forskelligheden i de unges behov og af den grund understøtte forskelligheden i tilbuddene til de unge.

Derfor er vi overordnet positive overfor et nyt sammenhængende og bredt uddannelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges behov og forudsætninger. Men de tre spor, som uddannelsen ifølge regeringens udspil skal bestå af, skal have den bredde i både faglighed og pædagogiske miljøer, som de forskellige unge har behov for.

Læs mere

Uddannelsesforbundets notat om regeringens reformudspil

Regeringen vil slå seks forberedende tilbud sammen til én ny uddannelse og give kommunerne ansvaret

POLITIK

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Kvalitet i de forberedende forløb

Uddannelsesforbundets brev til ministeren

Uddannelsesforbundets notat om ekspertgruppens anbefalinger

Uddannelsesforbundet kommentarer til ekspertgruppens anbefalinger – opsummering

ORIENTERINGSMØDER

Tirsdag den 16. maj holdt Uddannelsesforbundet et orienteringsmøde om regeringsudspillet for alle tillidsrepræsentanter og ledere på de berørte skoler.

Formand: Vi må ikke glemme, hvem de unge er, når vi sammensætter deres uddannelse

Mandag den 13. marts holdt Uddannelsesforbundet et orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter og ledere på produktionsskoler, VUC’er, ungdomsskoler, daghøjskoler og folkeoplysning.

Anbefalinger får betydning for dit job

KONFERENCER OG HØRINGER

Mandag den 13. marts holder Uddannelsesforbundet høringen:

Anbefalinger fra ekspertgruppen om "bedre overgange til ungdomsuddannelser”

Til høringen diskuterede politikere, eksperter og Uddannelsesforbundets medlemmer ekspertgruppens anbefalinger til regeringen.

Ekspertgruppes anbefalinger får både ris og ros

 

Torsdag den 13. oktober holdt Uddannelsesforbundet konferencen:

Bedre overgange til ungdomsuddannelser

Til konferencen gav forskere, undervisere og unge et bud på, hvad der skal til for at sikre unge den bedste overgang mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse.

Bedre samarbejde på skolerne skal hjælpe udsatte unge